Kisalföld, 1965. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK l Ára: 80 fillér A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1965. JANUÄR 1., PÉNTEK XXI. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM Az ötödik év sikeréért ben 7 milliárd. A fogyasztási árak — az idénycikkek és néhány, a táplálkozásban nem elsőrendű élvezeti cikk kivételével: szilárdak. A parasztság jövedelme megközelíti az ötéves tens végére tervezett színvonalat, bár a mezőgazdasági terme­lés a tervezettnél lasabban emelkedett. Ebben az idő­szakban valósult meg a pa­rasztság állami, egészségügyi ellátása, új szocialista eleme a paraszti életformának, a nyugdíjellátás is. Rendszeresen bővül a la­kosság kulturális ellátása, emelkedik a műveltség. Szo­cialista rendszerünk ma.ga- sabbrendűsége nyilvánul meg abban is, hogy nálunk a munkaképes korú natalok nagyobb hányada tanul kö­zépiskolákban, szakiskolák­ban és egyetemeken, mint a fejlettebb iparral és mező- gazdasággal rendelkező ka­pitalista országokban. 1964- ben 60 százalékkal többen érettségiztek, mint 4 évvel azelőtt. Az egyetemi és fő­iskolai hallgatók száma majd­nem megkétszereződött. A televízió-előfizetők száma 1960-ban 103 000 volt. Most több mint 650 000. A megtermelt javak elosz­tása pártunk politikájának megfelelően úgy történt, hogy rendszeresen emelkedjék az életszínvonal, és uottanakkor ne feledkezzünk meg a ter­melés bővítéséhez szükséges beruházásokról sem. Az el­múlt 4 évben sok létesít­ménnyel gazdagodtunk. Sok milliárd forint értékű beren­dezés és gép üzembe állítása tette könnyebbé, eredménye­sebbé a munkát. Az iparban az egy munkára jutó gépek értéke négy év alatt átlago­san 26 százalékkal növeke­dett. fZLazdasági eredményeink tehát számottevőék, és a jövőt tekintve is biztonság- érzet tölthet el bennünket. Gyáraink, szövetkezeteink, közigazgatási irányító szer­veink tevékenysége azonban nem mentes fogyatékosságok­tól, hibáktól sem. Melyek ezek? A munka termelékenysége nem emelkedik tervszerűen, sok helyen nem kielégítő a termelés szervezettsége és a munkafegyelem; a termékek önköltségé­nek csökkenése lassúbb a tervezettnél; a takarékosság elve a gya­korlatban megcsorbul, sok a pazarló építkezés és az egyéb költekezés; a műszaki haladás elma­rad a követelményektől, sok termékünk minősége kifogá­solható. Az új esztendő egyben öt­éves tervünk utolsó éve. Az ötéves terv időszakában nép­gazdaságunk töretlenül és jelentősen fejlődött. 1965-ben, mint eddig, pártunk gyakor­latban kipróbált és bevált politikáját folytatjuk a gaz­dasági munkában is. Folytat­juk az ötéves tervben kitű­zött feladatok végrehajtását. Emeljük az anyagi javak ter­melését, de nagyobb gondot] fordítunk a termékek korsze­rűségére, minőségére, a mun­ka termelékenységének eme­lésére és a termékek — ön­költségének csökkentésére, a takarékosság elveinek betar­tására. Egyszóval — ahogy mondani szokás —, javítjuk (Folytatás a 2. oldalon.) A f ári alomból: Barátság, béke, és virágzás • Régi gond Ábrándok földrajza ^Előnyben, akinek magasabb az összeköttetése* Szovjet vezetők újévi üdvözlete Brezsnyev, Mikojan és Ko- szigin újévi táviratot intézett a testvérpártok, a szocialista országok vezetőihez. A szov­jet párt- és állami vezetők szívélyesen köszöntik a szo­cialista országok népeit és kormányait, további eredmé­nyeket kívánnak a szocialista építőmunkához, a szocialista országok és a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom egységének megszilár­dításáért vívott harchoz. Mikojan, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke és Koszigin mi­niszterelnök újévi üdvözlő táviratot intézett más álla­mok állam- és kormányfőihez is. (MTI.) MAJD 1965-BEN... Még a zárszámadásra való készülődés tölti ki a szövet­kezet napjait, leltározók dol­goznak, de azért a csendes délelőttök helyt adnak a ter- vezgetésnek, időt a gondola­toknak, javaslatok születésé­nek. Valahogy természetsze­rű hogy év végén minden gazdaság már inkább a jö­vőre gondol. Erről beszélget­tünk Bőnyrétalapon is, s elég sok terv, értékes javas­lat van keletkezőben. Hibridkukorica vetőmagnak A következő gazdasági év­ben ötven holdon vetőmag­nak hibridkukoricát vet a közös, s a hibridüzemnél ér­tékesíti. Ilyennel még nem foglalkoztak, a több pénz re­ményében kezdik a próbál­kozást. Tervezik, hogy majd a címerezéskor segítenek az iskolás gyerekek is, nem okoz különösebb gondot a többletmunka. A hibridku­korica termeléssel meg lesz a vetőmagszükségletük, meg a felárat is megkapja a kö­zös. Új istálló Nagyon kellene, s talán meg is épül egy százas te­hénistálló. Akkor nemcsak az állatokat tudnák szaksze­rűbb tartási körülményekkel nevelni, hanem az egyik is­tállót teljesen gépesíthetnék. Ez nagy könnyebbség len­ne, hiszen fejőkkel állandó­an gondja van a szövetkezet­nek, amin már csak a fejő­gép segíthet. Tervezgetik még egy 30 férőhelyes ser- tésíiaztató építését. A szál­láshelyek megépítésével könnyebbé válna az állat- tenyésztés. Ugyanis tervbe vették a tehénállomány számszerű fejlesztését s mi­nőségi válogatását is. Két­száz tehenet akar tartani jö­vő év végéig a közös, s eb­ből 150 negatív lesz a ter­vek szerint. Az idén 1010 hízott sertés értékesítésével számoltak, de végül is 150-et adtak el az államnak, jövőre 200-zal töb­bet akarnak értékesíteni a tervezettnél. Állandó emberek, jobban megfizetve Az új év első hetében ülést akar tartani a szövet­kezet vezetősége. A napirend nagyon is időszerű, s érde­kes téma. Régi gond, hogy a szövetkezetben bármennyi­re jól haladnak is a mun­kák, a járulékos tennivalók (mint a trágyahordás, ga­bonahordás, stb) mindig kés­nek, és kölöncként húzzák a közöst. Nos, az a terv, hogy ilyen feladatokra állandó jel­leggel brigádot alakítsanak. A másik, ami szintén té­mája lenne ennek a vezető­ségi ülésnek: a tehenészet­ben, a ., sertéstenyésztésben, takarmányosoknál, vagyis a gazdálkodás kulcshelyein dolgozóknak adjanak havi fi­zetést. Vannak már elkép­zelések a terv kidolgozásá­hoz, hogy milyen alapon ál­lapítsák meg ezt a havi fize­tést. Egy a lényeges, a cél, hogy ezekben az üzemágak­ban érdekeltebbé kell tenni a tagokat a jobb munka vég­zésére. Hogy mit várnak aZ új év­től? Szorgalmat, erőt, hogy sikerüljenek a terveik a kö­zös hasznára ... no meg még valamit. Egy teherautót, amit már két éve ígérnek a kö­zösnek. Messze vannak a vasúttól, s a betakarításkor bizony sok erőgépet kényte­lenek szállításra állítani. Ta­lán a harmadik év, az 1965. már nemcsak ígérettel, ha­nem autóval is gazdagítja a szövetkezetei. gszm Páncéllemez, golyóálló üveg Előkészületek Johnson beiktatására Az amerikai titkosszolgálat vezetői, levonva a megfelelő következtetéseket a Ken- nedy-gyilkosságból, olyan védelemben részesítik John­son elnököt a január 20-i beiktatási ünnepségen, ami­lyenre még az amerikai tör­ténelemben nem volt példa. A Fehér Ház kertjében már építik a dísztribünt: a Penn­sylvania avenue-ra néző emelvényen foglal majd he­lyet Johnson, amikor meg­tekinti a tiszteletére rende­zendő díszfelvonulást. A tri­bünt páncéllemezzel borít­ják be, vastagsága 6,3 milli­méter. A díszpáholy előtt há­rom méter magas és 5 centi­méter vastag golyóálló üveg­falat húznak, amely bebo­rítja a díszpáholy előterét. A díszpáholyt még ki is bé­lelik a vastag acéllemezek­kel: ez az intézkedés az esetleges pokolgépmerénylet megakadályozására szolgál. n tart a harc Dél-Vietnamban Binh Ghia térségében negyedik napja tart az öldöklő küzdelem. A Saigontól több mint hatvan kilométerre délre fekvő vá­rost a kormánycsapatok nagy áldozatok árán visszafoglal­ták, de környékén még csü­törtökön délután is ropogtak a fegyverek. A kormánycsa­patok egyik alakulata meg­próbálta megközelíteni azt a helyet, ahol az éjszaka a szabadságharcosok lelőttek egy amerikai helikoptert, de heves ellenállásba ütközött, és nem tudott eljutni a heli­kopter roncsáig. Az AP je­lentése szerint a helikopte­ren tartózkodó négy ameri­kaival együtt 245-re emelke­dett a Dél-Vietnamban 1961 decembere óta életüket vesz­tett amerikai katonák szá­ma. (MTI) A Biztonsági Tanács határozata Az Egyesült Nemzetek Biz­tonsági Tanácsa háromhetes vita után szerdán este 10 szavazattal, Franciaország tartózkodása mellett elfo­gadta Elefáncsontpart és Marokkó közös határozati javaslatát a kongói kérdés­ben. Az elfogadott határozat értelmében a Biztonsági Ta­nács felhív minden államot a kongói belügyekbe történő beavatkozástól való tartóz­kodásra, illetve a beavat­kozás megszüntetésére, to­vábbá megállapítja, hogy az Afrikai Egységszervezet szep­tember 10-i határozatainak megfelelően az idegen zsol­dosoknak haladéktalanul el kell hagyni Kongót. A ha­tározat felkéri az Afrikai Egységszervezetet, folytassa erőfeszítéseit a kongói nem­zeti megbékélés érdekében. | Qjöldőg új évet kívánunk minden vivastuiknak jj COOCOC<XXXXÓX;CGCŰCOC<XXXXXXXXXXXOCOCOCOCXXX: CCOCGCOCOGCOOCOOCOOCOOOCOCOOOOOCOGCOOCXXXXX3 30COOOOCOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Doldog új évet! — mond- ® juk és írjuk ezekber a napokban hozzátartozóink­nak, barátainknak, kívánjuk ismeretlen honfitársainknak és minden népnek egyaránt. Boldog új évet — milyen ré­gi és régóta ismétlődő sza­vak, de mennyire változó tartalommal! Az idősebb és középkorú nemzedék emlék­szik: mit értettünk boldog új év alatt kerek 20 esztendő­vel ezelőtt, amikor a szovjet hadsereg az utolsó csapáso­kat mérte a Magyarorságot bitorló német és magyar fa­siszta hordákra. Aztán a kö­vetkező években, amikor megindult az újjáéledés a romokiból és kibontakozott társadalmunk átalakulása a szocializmus útján. Hosszú lenne felsorolni e köszöntés tartalmának változását. Ma nemzetünk szabad, nem nyom bennünket a társadal­mi osztályok heves érdekel­lentéte, törvényes rendben élünk, az egyes ember meg­becsülésének alapja többé nem a régi privilégium, a családfa, a származás, ha­nem az odaadóan végzett munka és magatartás. A boldogabb életben a ma­gyar munkásnak nem kell megütköznie a tőkéssel, a dolgozó paraszt sem tart kd- szipolyozóitóL Magunk for­máljuk életünket: országunk gazdagságát gyarapítjuk, a társadalmi haladást támogat­juk az egész világon, és har­colunk a békéért. Uazánk gazdasági fejlp­* ‘ lésének ,«*' «zen ibatul az egyes ember életkörülmé­nyei javulásának tőlünk füg­gő két feltétele van: egy­részt az, hogy a kitűzött gaz­dasági feladatok mennyire helyesek és előrevivők, más­részt, hogy megvalósításuk milyen mértékben történik meg. Az elmúlt évek tapaszta­latai azt mutatják, hogy a ki­tűzött gazdasági feladatok helyesek, a gazdasági fejlődés számottevő, s ez életünknek úgyszólván minden területén érezhető. Ezt bizonyítja gazdasági fejlődésünk egésze. — Az ipari termelés meny- nyisége négy év alatt 40 szá­zalékkal emelkedett. Leg­gyorsabban fejlődött a vegy­ipar, azon belül a műtrágya- gyártás, a gyógyszertermelés, a műanyaggyártás. Új ipari kombinátok épültek, a régi üzemek nagy része korszerű­södött. Fejlődött iparunk tel­jesítőke »essége. Előreléptünk a megkezdett úton a nálunk iparilag fejlettebb országok színvonala felé. A mezőgazdasági termelés — egyes évek kedvezőtlen időjárása ellenére — négy év alatt kb 10 százalékkal emel­kedett. Erősödtek termelőszö­vetkezeteink. A mezőgazda­ság sok ezer géppel, szállító- eszközzel, gazdasági épüle­tekkel gazdagodott. Terjed­nek az új technikai eljárások, nő a felhasznált műtrágva, a nagy hozamú vetőmag és növényvédőszer mennyisége. Eleképpen évről-évre terebé­esedik nagyüzemi mező- gazdaságunk anyagi-műszaki bázisa. Jelentősen emelkedett a '.okosság életszínvonala, amely megközelíti az ötéves tervidőszak végére előirány­zott mértéket. Feltűnő a bé­rek és különösen a béren fe- 'üli juttatások gyors növe­kedése. A kifizetett nvugdí- jak összege például 1960-ban 4.5 milliárd forint volt, 1964­SZLOVAK GYÖRGY RAJZA

Next

/
Thumbnails
Contents