Kisalföld, 1965. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

Juháss Józsefné az új lyukasztógépen dolgozik (Képes tudósítás a 3. oldalon) Hazafi ívták Bőim kairói nagykövetéi Titkos egyezmény Adenauer és Ben Gurion között — A kormány azonnali jelentéstételre visszahívta nagykövetét Kairóból — je­lentene be hétfő délután Von Hase államtitkár újság­írók előtt. Már rnegelőzöen híre ter­jedt Bonnban, hogy Federer nagykövei „rendkívül ború­látó hangú’’ távirati jelen­tést küldött Kairóból, s arról értesítette a kormányt, hogy Nasszer elnök nem hajlandó engedni a bonni nyomásnak, s nincs kilátás arra, hogy megakadályozhassák Walter Ulbricht február végére ter­vezett kairói látogatását. Von Hase államtitkár saj­tóértekezletén hangsúlyozta, hogy. „a helyzet rendkívül súlyos”, majd kijelentette, hogy a kormány csak'Fede­rer nagykövét szóbeli jelen­tésének meghallgatása után dönt majd a teendő lépések­ről. „A kormány minden­esetre rendkívül ltomolynak tartja a helyzetet” — mon­dotta Von Hase, majd hozzá­tette: Walter Ulbricht láto­gatása, súlyos változásokat von majd maga után az NSZK és az KAK viszonyá­ban. Több kérdést intéztek Von Hasé-hoz az Izraelbe irá­nyuló nyugatnémet fegyver­szállításokkal kapcsolatban is. Az államtitkár azonban kijelentette: sajnálja, de er­ről a témáról nem nyilatkoz­hat. Politikai körökben ugyanis hétfőn nagy feltű­nést keltett a Spiegel cikke, mely közölte, hogy Adenauer és Ben Gurion még 1960 márciusában titkos megálla­podást. kötött a New York-i WaJ dóri-Astoria Szállóban. E titkos egyezmény értelmé­ben az NSZK 1964 végéig 200 millió márka értékű fegyvert szállított Izraelnek, köztük 200 páncélkocsit, 5 gyorsnaszádot és több csata- repülőgépet (MTI.) VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK í Ára: 50 fillér WUamitL AZ MSZMP GYŐR-S0PR0N MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1965. FEBRUÄR 2., KEDD ★ XXI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM Megbukott az újabb laoszi puccs V lenti an éb an vasárnap este katonai államcsínyt hajtottak végre. A pucesban, — a Reu­ter jelentése szerint — maga­sabb beosztású „fiatal” tisztek vezetésével a vezérkar köz­vetlen parancsnoksága alatt álló két század és a 17. dan­dár katonái vettek részt. Hét­főre azonban —• a tiszavirág­életű — mindössze 15 órán át tartó — laoszi katonai puccs hírügynökségi jelentések sze­rint megbukott. Sauvanna Phouma minisz­terelnök a vierjtianei rádió­ban üzenetet intézett a nép­hez és közölte, hogy a kor­mány ura a helyzetnek, s a hadsereg vezetésében nem következik be változás, a lao­szi fegyveres erők vezérkari főnöke megmarad tisztségé­ben. A fiatal katonatisztek által szervezett puccs mindössze négyszáz főnyi katonaságra támaszkodott és Kouprasith tábornok csapatainak érkezé­sére ezek az egységek is ki­vonultak a városból. Számot­tevő összecsapásra nem ke­rült sor. Vientdanéban helyreállt a rend, miután a jobboldali ka­tonai vezetők „családi torzsal­kodását’ jelző puccs részve­vői visszavonultak. (Reuter. UPI, AFP.) L. I. Brezsnyev, és N. V. Podgornij látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának meghívására január 29-én baráti látogatásra hazánkba érkezett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára és N. V. Podgornij, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottsága Elnöksé­gének tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára. Magyarországi tartózkodásuk során szov­jet vendégeink találkoztak és a két felet érdeklő kérdésekről bensőséges, elvtársi eszmecserét folytattak Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá­gának tagjaival. A Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottsága január 31-én estebédet adott L. I. Brezsnyev és N. V. Podgornij elvtárs tiszteletére. L. I. Brezsnyev és N. V. Podgornij vasár nap este elutazott hazánkból. (MTI.) Megalapozták a gazdálkodást F értő szén tmiklóson Lombos Ferenc a tsz közgyűlésén Szovjet - magyar vasúti megállapodás Hétfőn délután az 1965. évi áruszállítási jegyzőkönyv alá­írásával befejeződtek Moszk­vában a magyar—szovjet vasúti tárgyalások. Az egy­hetes tárgyalások eredmé­nyeit összegező jegyzőköny­vet magyar részről Lindner József, a MÁV vezérigazgató­helyettese, szovjet részről Alekszej Gladkih, a Közleke­désügyi Minisztérium forgal­mi főigazgatóságának - helyet­tes vezetője írta alá. A magyar—szovjet vasúti tárgyalások márciusban foly­tatódnak Debrecenben, még­pedig a debreceni és a Ívovi vasúti igazgatóság között a határfargalom kérdéseiről. * Mint a TASZSZ jelenti, a Moszkvában mégtartott szov­jet—magyar vasúti tárgyalá­sokon elhatároztak, hogy a két ország vasútvonalain to- vábbitando teherszállítmá­nyok mennyiségét az idén fo­kozzák. Különösen a vegyipa­ri termékek, a fa, az ásvány és a szénszállítmányok növe­kednek. Kijelölték továbbá azokat a módozatokat, ame­lyek segítségével a gördülő- állományt jobban ki lehet használni. (MTI.) „Lehet dolgozni a fertőd szentmiklósd néppel, meg le hét birkózni a mostoha föld­del is, de nem lehetett meg­birkózni tavaly a tagság bi­zalmatlanságával” — mondta tegnap a fertőszentmi'klósi termelőszövetkezet zárszáma­dó közgyűlésén a tsz főagro- nómusa, Székely Lajos. Ugyanezt a gondolatot fejezte ki a közgyűlés előtt Dobo- vánszky Lajos, a tsz 71 éves tagja: „Annak sohasem ke­rül arany a zsákjába, aki munlca közben azért áll meg, hogy aprópénzét szamlál- gassa”. K vezetőség gií»&uáii5iiY»ögéaek ára És valóban ríéhányan most év végén is aprópénzt szám- lálgatnak Fertőszentmiklóson. Azok, akik munka közben alkudoztak a vezetőkkel, nem bíztak bennük, lazították a munkaegységet, és nem vál­laltak el olyan munkát, ami nem látszott kifizetődőnek, így használt fel a termelőszö­vetkezet a tervezettnél 18 000 munkaegységgel többet. Bor sic s Kálmánnak, a termelő szövetkezet elnökének józan, megfontolt beszámolója mér­legelte a f ertószen lm i ki \si termelőszövetkezet múlt évi eredményeit, a gazdálkodás- hibáit. Megállapította, hogy a vezetőség nem volt határozott a fegyelmetlenkedökkel, en­gedett az alkudozásoknak, aminek aztán az lett a követ­kezménye, hogy a becsülettel dolgozó tagok károsodtak. Az alkudozások következménye, hogy Fertőszentmiklóson a premizálás úgyszólván min­den módja megtalálható. A munkaegységlazulásiból kö­vetkezett, hogy a munkaegy­ség értéke alacsony: 21 forint 20 fillér. (Tavaly 20 forintot ért egy-egy munkaegység, de nem használták fel a terve­zettet.) Minden munkaegy­ségre átlagosan 6 forint 34 fillér prémium jut. Négymillióval nőtt a közös vagyon Látszatra tehát alig jutott előbbre a fertőszent mik lóri termelőszövetkezet És ha az elnöki beszámoló szerényen tartózkodott is kimondani: a közös gazdaság tavaly ala­pozta meg az idei és a követ­kező évek gazdálkodását. Falusi boltokban - zárszámadás idején A „soproni járás legjobb községi tanácsa' címet Balf nyerte öt evvel ezelőtt hirdette meg a Soproni járási Tanács első ízben a községi taná­csok közötti munkaversenyt. A verseny segítette a közsé­gi tanácsokat a soron követ­kező feladatok végrehajtásá­ban. Néhány község kivéte­lével javult a munkafegye­lem, a községi gazdálkodás, a községfejlesztési munka. a harmadik helyen Répcevis végzett. A 26 község közül az utolsó három helyen Bbergőc, Zsira és Völcsej bal lag. A Soproni járási Tanács legutóbb hozott határozatá­ban az idei évre a községi tanácsok közötti munkaver­seny feltételeit megváltoztat­ta, és a célfeladatokat 10 pontban szabta meg. Az egyik helyen több, a másik helyen kevesebb jut a szövetkezeti gazdáknak a közös pénztárcából — de csaknem minden faluban pénzes napok ezek a mosta­niak. A boltok forgalmán Is meglátszik ez. Felkészültek-e a megnövekvő forgalomra a falusi üzletek, hogy a pén­zéért lehetőleg mindenki megkapjá, amit keres. Ezt tudakoltuk a napokban né­hány földművesszövetkezet­nél. p Vásár a pusztán Fertődön arra a kérdésre, hogy van-e elég áru a bol­tokban, azt mondja Szepessy László, a földművesszövetke­zet igazgatósági elnöke: — Több is, mint kellene. Körülbelül félmillió forinttal több értékű árut tartunk, mint az engedélyezett. Ki­babrál velünk az időjárás. Nincs tél, a ruházati és a cipőboltban nincs forgalom. Talán most, a zárszámadások után... — Egyéb cikkekből? — Van mindenünk. Bolt­jaink meghirdették az edény­vásárt. Nyárasmajorban, Me­xikó- és Tőzeggyár-pusztán vásárt szervezünk. Helyben megvehetnek mindent az ot­taniak: ruhát, cipőt, televí­ziót, mosógépet... A szövetkezet tavaly 227 televíziót adott el és csak 85 rádiót. Gazdára talál 303 mosógép és 27 hűtőszekrény. Fertőszentmiklóson, a mű­keket — hiába. Villamos ká­véfőző is kellene. Itt falun is nagyon keresik. Hiánycikk a kisgép Beleden már megtartották a zárszámadó közgyűlést, ki­osztotta a pénzt a termelő- szövetkezet. Minden üzletben nyüzsög a nép. A vasáru- és edényboltból idős férfi lép ki előttünk. Hóna alatt gyer­mekfürdőkád, állvánnyal. — Ajándék az unokámnak — felel büszkén az érdeklő­dőknek. Foki László üzletvezető csak részben elégedett a mai eredménnyel. Négyszer any- nyi bevétele volt, mint más napokon, de még többre szá­mított. — A te '-"rákba nagyon sok pénzt vittek — mondja ki­(Folytatás a 3. oldalon) Mert igaz, hogy- 21 forint 20 fillért ér egy-egy munkaegy­ség, és a tagok évi átlagos ke­reseté a közösből 9827 forint, de néhány beszédes szám en­nél többet mond. A tsz összes közös vagyona egy év alatt 21 millió 939 000 forintról 26 mil­lió 217 000 forintra növeke­dett. Ebből egy tagra 42 900 forint jut. A fel nem osztható szövetkezeti alap 7 millió 424 ezer forintról 8 millió 435 000 forintra emelkedett. E néhány számadattal is szemléltethető a termelőszö­vetkezet gazdaságának meg­szilárdulása. Tehát a tagság java része becsületesen, szor­galmasan dolgozott. Ennék köszönhető, és a vezetet; szak- szerűségének, hogy míg ta­valyelőtt a seftésólak kongtak az ürességtől, az idén már nem kell vennie a termelő­szövetkezetnek hizlalni valót. Tavalyelőtt decemberber 444 szarvasmarhája és 281 serté­se volt a közös gazdaságnak, most 532 szarvasmarhát és 500 sertést számlálnak. A termelőszövetkezet min­den munkát időben elvégzett, csupán 220 hold maradt ősz­ről szárítatlan. A kapások megmunkálásáért a termelő­szövetkezet elnöke és főag- ronómusa az asszonyoknak mondott köszönetét. Csak a munka hozza meg gyümölcsét Lombos Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság el­ső titkára így nyilatkozott a közgyűlésen a termelőszövet­kezet gazdálkodásáról és fel­adatairól: „lényeges fejlő­dést ért el a termelőszövetke­zet az előző évekhez képest”. Es tanácsolta: amiben egyszer megállapodik a vezetőség és a tagság, azt mindkettő tartsa be. A munkafegyelemről szól­va kérte a közgyűlés, hogy te­remtsék meg a munkaegység becsületét, mert ahol ez hiányzik, nincs becsülete a munkának sem. „Csak a mun­ka, a becsülettel végzett mun­ka hozza meg gyümölcsét". És ez a becsülettel végzett mun­ka viheti tovább fejlődésé­ben a fertőszentmiklósi ter­melőszövetkezetet is. A Pápai Textilgyár és a HIMQTEX szerződéskötése japán fotókiállítás lesz Győrött A múlt év második felét értékelték nemrég. Most sem sikerült megszüntetni a tár­sadalmi munka szervezésé­ben és végrehajtásában ta­pasztalható nagy aránytalan­ságokat. Balfon egy lakosra 67,81 forint értékű társadal­mi munka jut, Völcsejen mindössze 2,06 forint. Pe- resztegen 36,54 forint, Egy- házasfalun pedig 6,24 forint az egy lakosra eső elvégzett társadalmi munka értéke. Az értékelés eredményeként a „Soproni járás legjobb köz­ségi tanácsa” vándorzászlót és kitüntető címet Balf Köz­ség Tanácsa nyerte el 120,5 ponttal Második Pereszteg, Az ipari és külkereskedel­mi vállalatok közös anyagi érdekeltségén, felelősségválla­lásán alapuló új gazdálkodási módszer bevezetésének első lépésére hivatalosan hétfőn került sor a Könnyűipari Mi­nisztériumban, ahol a HUN- GAROTEX és a Pápai Tex- tilgyár vezetői, a Külkereske­delmi Minisztérium és a Könnyűipari Minisztérium vezető képviselőinek jelenlé­tében szerződést írtak alá. A megállapodást a Külke­reskedelmi Minisztérium, a Könnyűipari Minisztérium és a Pénzügyminisztérium által elfogadott irányelvek alapján azzal a céllal kötötték, hogy a népgazdasági érdekeinek, az export kívánalmainak jobban megfelelő gazdálkodási mód­szert alakítsanak ki. (MTT.) szaki és villamossági cikkek boltjában kiderül, hogy azért nincsen mindenük. Televízió­ból nagyobb a választék, mint bármelyik győri üzlet­ben, de a rádiójuk kevés. — Legjobban az ezer— ezernyolcszáz forintos rádió­kat keresik, de már hetek óta nem tudok adni — mond­ja Csiszár Jenő üzletvezető. Televíziónk van, de az an­tenna felszereléséhez, nincs huzal. Sok az építkező, és rengetegen keresik a villany beszereléséhez szükséges cik­A Győri Fotóklub évente két külföldi város fotóművé­szeiét ismerteti meg kiállítá­son a műcsarnok látogatói­val. Tavaly a Drezdából és Bordeaux-ból érkezett képe­ket mutatták be, az idén a japán fotóművészet és a prá­gai fotóklub reprezentánsai­nak művei kerülnek a mű­csarnok falára. A japán fotókiállítást má­jus 30. és június 13. között rendezik meg. (Csere alapon az olimpia idején Tokióban győri művészek képeit lát­hatta a japán közönség.) Néhány nappal ezelőtt Cseh­szlovákiából megérkezett a majdnem száz fekete-fehér és néhány színes felvétel. A mai japán fotóművészeiben egyformán megtalálhatók a klasszikus tájképek, a jelleg­zetes népi, vallási életet áb­rázoló fotók, és néhány vil­lanásra feltűnik a szédületes iramban fejlődő modern Ja­pán is. A Győri Fotóklub tagjai pénteken este megte­kintették a kiállítás anyagát.

Next

/
Thumbnails
Contents