Kisalföld, 1965. június (10. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK l Ära: 50 fWé A1 MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1965. JÚNIUS 1„ KE DD ★ XXI. ÉVFOLYAM 127. SZAM Súlyos harcok Quang Ngai környékén Tizenhat amerikai repülő­gép hétfőn délután harminc­öt tonna bombát dobott fél­órás kalóztámadása során a Hanoitól 72 kilométerrel dél­re fekvő Hoai An helységre. Amerikai gépek másik cso­portja a Hanoitól 110 kilomé­terrel délre fekvő Thanh Hoa mellett egy vasúti hidat tá­madott. Tizenkét amerikai és két dél-vietnami repülőgép a demilitarizált övezet közelé­ben lévő Vit Thu Lut támad­ta. A támadó gépeket erős légelhá-rító tűz fogadta. Amerikai repülőgépek siet­tek a Quang Ngai környékén szorongatott helyzetben lévő dél-vietnami kormánycsapa­tok és amerikai egységek se­gítségére. A súlyos harcok­ban, az TJPl jelentése szerint, a kormánycsapatok 600—700 embert vesztettek, a szabad­ságharcosok veszteségei ennél Tömeges kivégzések Dominikában Ruben Brache, a domini­kai alkotmányos kormány ENSZ-megbízottja, akinek mandátumát egyébként New Yorkban még nem ismerték el, hétfőn a világszervezet­nél akkreditált sajtóirodák között újabb nyilatkozatot osztott szét. Ebben — akár­csak előzőleg — ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy az Imbert-junta hatóságai tömeges kivégzéseket hajta­nak végre az ország külön­böző pontjaim s rávilágított, hogy a katasztrofális helyzet rendezéséhez az ENSZ Biz­tonsági Tanácsának közbelé­pése szükséges. Jottin Cury külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetése után be­jelentette, hogy kormánya haladéktalanul tiltakozott a Biztonsági Tanács elnökénél és kért« a BT azonnali ösz- szehívását. Brache közölte, hogy a Santo pomingóban tartóz­kodó AÁSZ-fötitkár: Jósé Móra, vitathatatlanul az Im­bert-junta oldalán áll, s az amerikai megszálló hatósá­gok változatlanul a népsze­rűtlen jobboldali réndsaert támogatják. Santo Domingóból érkezett hírek szerint Jose Antonio Mayobre, a világszervezet Dominikába küldött képvi­selője hétfőn este a Puerto Rico-i San Jüanba indult, ahol megbeszéléseket folytat a száműzetésben élő Juan Bősek volt köztársasági el­nökkel a koalíciós kormány­alakítási tárgyalásokról. Mayobre állítólag támogatást vagy tanácsot vár Boschtól. (MTI.) jóval kisebb. Hétfőn délelőtt Saigontól légiúton egy zásrió- aljnyi dél-vietnami tenge­részgyalogost szállítottak Quang Ngai körzetébe. A Da Nangból a kormánycsapatok támogatására küldött erősíté­sek ugyanis nem könnyítet­tek a szorult helyzetben lévő dél-vietnami csapatok hely­zetén. A Saigonban megjelenő Sunday Postban „Linis” alá­írással cikk jelent meg, amely a többi között han­goztatja: amióta az Egyesült Államok megkezdte Észak- Vietnam bombázását, az amerikaiak egyre felháborí- tóbban viselkednek. Egyre szélesebb körökben terjed el az a nézet, hogy az ameri- kiaiak imperialista háborúi vívnak és a dél-vietnamiak kénytelenek ezt a fegyveres .segítségnyújtást” elviselni. A Scotsman saigoni, tudó­sítójának értesülése szerint a „Linis” álnév mögött igen magas beosztású kormány­tisztviselő húzódik meg, aki­nek cikke teljes mértékben a saigoni kormány álláspont­ját tükrözi. (MTI.) Kádár János és Bsszku Béla visszaérkezett Moszkvából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Biszku Béla, a Po­litikai Bizottság tagja, akik a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak meghívására baráti lá­togatást tettek a Szovjetunió­Tiio elnök a Szovjetunióba látogat A Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertaná­csának és a SZKP Központi Bizottsága elnökségének meghívására Joszip Broz Ti­to elnök felesége társaságá­ban június második felében hivatalos látogatást tesz a Szovjetunióban. (MTI.) ban, vasárnap visszaérkez­tek Budapestre. Fogadtatásukra a Nyugati Pályaudvaron megjelent Ap­ró Antal, a Politikai Bizott­ság tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, Kállai Gyu­la, a Politikai Bizottság tag­ja, a Minisztertanács elnök- helyettese, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagja, a Központi Bizottság titkára, Benkei András, a Központi Bizottság tagja, belügymi­niszter, Csanádi György, közlekedés- és postaügyi mi­niszter, Péter János külügy­miniszter és Púja Frigyes, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának vezetője. Jelen volt G. A. Gyenyiszov, a Szov­jetunió magyarországi rend­kívüli és meghatalmazott nagykövete. (MTI.) 4 tartalomból! Minidg emberek között Helikoni érmesek Vadsertéstől a lapályig e Sport-körkép A magyar vegyipar bemutatója a BNV-n a műanyag- csövek alkalmazhatóságáról (Tudósításunk a 3. oldalon) Megint árad a Duna Vasárnap 623-an vettek részt a védekezésben Csehszlovák - magyar vízügyi megállapodások Az Észak-dunántúli Víz­ügyi Igazgatóságon a legutób­bi. vasárnap volt az ötödik, amely harmadfokú árvedeke- zéssel telt el. A Duna szigetközi szaka­szán az első és másod­fokú készültségekkel együtt március vége óta talpon van az árvízvédel­mi szolgálat. A vasárnáp krónikájához ‘artozik, hogy reggel hat óra­kor megszűnt a Dunán az _atjgdás,.A Riúlt .hétygi tetpzés óta vasárnap reggelig Duna-" remeténél 78 centimétert, ápadt a Duna vize. A Duna ausztriai és magyarországi vízgyűjtő-területén azonban a múlt hót végén annyi csa­padék hullott, hogy újabb ár­hullám van kialakulóban. A lassú áradás vasárnap reggel megkezdődött, és jelenleg is tart. Vasárnap reggel 6 órától hét­főn délután 2 óráig 9 centi­métert áradt Dunaremeténél a víz. A harmadfokú készült­ség a Rajka és Vének közötti Duna-szakaszon változatlanul tovább tart. Vasárnap az árvédekezés­ben 623-án vettek részt. Any- pyian dolgoztak tegnap is. Győr határában a körgát építése befejezéshez kö­zeledik. Eddig 70 000 köb­méter földet építettek be. A lassú áradás a Dunán ma is tart. Az új árhullám az előzetes becslések szerint 50—60 centiméterrel alacso­nyabb lesz a legutóbbinál. Elnyerték a zászlót Öröm, büszkeség töltötte el a győri gyakorló általános is­kola kisdobosainak és úttörőinek szívét. Az iskola 774. számú Er­kel Ferenc Úttörőcsa­pata elnyerte a Ma­gyar Üt+öröszövetség „VÖRÖS SELYEM­ZÁSZLÓ” kitünte­tést. Szépen, fegyelme­zetten vonultak a pajtások a Szakszer­vezetek Jókai Mór Művelődési Otthoná­nak nagytermébe, az ünnepélyes zászlóát­adás színhelyére, ahol Valaslyán Mihályné, a 774. számú úttörő csapat vezetője adott jelentést a Győr-Sop- ron megyei Úttörő- szövetség elnökének. Gottvald Tamásné, a megyei Űttörőszövetség elnö­ke üdvözölte a pajtásokat, majd méltatta a csapat és a nevelő;testület munkáját. „Nevelőitek és a saját mun­kátok gyümölcse ez a nagy kitüntetés, a vörös selyem­zászló, amit boldogan adok át nektek. Legyetek méltóak hozzá, büszkén őrizzétek a zászló becsületét, és ápoljá­tok győzelmes uttűTü hagyo Mind a kilenc Alanyaitokat! örömmel adom át ezt a zászlót és csapatve­zetőtöknek, Valastyán Mi­hályné tanárnőnek a KISZ Központi Bizottság kitünteté­sét, az Aranykoszorús KISZ- jelvényt.” Kedves színfoltja volt az ünnepségnek, amikor a bú­csúzó nyolcadik osztály kép­viselői emlékszalagot kötöttek a .zászlóra. Az urrnep második részében a pajtások szakköri életükből mutattak be rész­leteket. Sportbemutatókkal és kultúrműsorral szórakoz­tatták a nézőtéren helyet foglaló szülőket és kispajtá­saikat a szakkörök tagjai. Záróakordként a kisdobosok és úttörők mintegy száztagú vegyeskórusa énekéit. mm ki dór EZ A CÍME — mint arról már a Kisalföldből értesül­hettünk korábban, és ahogy a heti rádióműsor is hírül adja — annak a számunkra újszerű, szokatlan rádióvetél- kedönek, amelyre június 2-án este 8 óra 14 perces kezdettel kerül sor a Kos­suth rádióban. Azaz, nem is ott, hanem Becsben! Sőt: nem is Bécsben, hanem Győ­rött és Kapfenbergben ... Ez utóbbi megjegyzés — azt hiszem — magyarázatra szorul. Az történik ugyanis, hogy a majdnem kétórás műsor keretében az ausztriai Kapfenberg város lakossága ..mérkőzik' meg velünk, győriekkel. Es viszont Győr „versenyzői” a kapfenber- giekkel. A tényleges küzde­lem — a kilenc kérdés meg­válaszolása — ebben a két városban zajlik le; e két vá­rosból jutnak el a válaszok a feltett kérdésekre Bécsbe, a játékvezetőkhöz (Ernst Hil ger — Fikár László), akik közvetítik a bécsi zsűrihez. A győri válaszok tolmácsoló- ja Vitrai Tamás lesz. Es ha már ennyit elmondottam, nyilván az előbbiekből fakad a kérdés — jogosan kik válaszolnak a feltett kérdé­sekre Győrből; másképpen: kikből áll, milyen a győri „csapol” összetétele...? Igaz, hogy egy-egy össze­csapás, mérkőzés előtt az edzők és az intézők általá­ban nem, szívesen nyilatkoz­nak sem az összeállításról, sem a követendő taktikáról, néhány mondat talán nem lesz „öngól?, nem lesz ön­leleplező. Különösen akkor nem, ha stílusában követi a „rendes” edzők lényeget ke­rülgető, diplomatikus jelle­gét-.^, Talán így; „AZ ELLENFELET nem ismerjük — a kérdéseket még kevésbé. Mindenesetre — nem az esetleges kudarc bizonyítvány-magyarázata akar ez lenni, hanem a té­nyek rögzítése — Kapfen- berg csapata igen nagy előnnyel indul a küzdelem­ben, hiszen Ausztriában ez a müsorszám a Szabó-család. Hagyománya van a „Mind a kilenc”-nek, a résztvevők­nek megfelelő a gyakorlata. Ettől eltekintve együttesünk — így érzem — jó erőkből áll. Bekapcsolódott a külön­böző tudományágak, művé­szeti ágak csaknem vala­mennyi, megfelelő formában tevő képviselője a vetélke­dőbe. Mintegy kétszázan ül­nek majd a Jókai Mór Mű­velődési Ház nézőterén, hogy kollektiv módon, jó megfo­galmazásban tudják kialakí­tani városunk válaszait. Jól tudjuk azonban, hogy erőfeszítéseink csak akkor vezethetnek eredményre, ha kis csoportunk maga mögött érzi az egész város támoga­tását, lelkes buzdítását — akár személyes jelenlétével, akár telefonon keresztül, fi­gyelemmel kísérve a rádió mellett küzdelmünk minden mozzanatát. Nem vagyunk elbizakodottak, de győzni szeretnénk... És ha nem sikerül ezen az összecsapá­son, van lehetőségünk a ja­vításra az ősz folyamán ... Akkor a központ Budapest lesz, és a hazai pálya elő­nye . ..” KÖRÜLBELÜL ez a hely­zet jelenleg. Most már csak az van hátra, hogy elhangoz­zék a szignál szerdán, este 8 óra 14 perckor, felcsendül- jenvk az üdvözlő sorok, és győzzön: a jobbik ... Pernesz Gyula Május 17-től 29-ig Pozsonyban tartotta 26. ülésszakát a Magyar- Csehszlovák Közös Mű­szaki Bizottság. Előzőleg Győrött tartották az' albizottsági ülést. A magyar küldöttséget Bokor Mihály, az Országos Vízügyi Főigaz­gatóság osztályvezetője, a ma­gyar kormány megbízottja vezette. Az ülésen mint szak­értő részt vett Ztrrkóczy Zol­tán, az Észak-dunántúli Víz­ügyi Igazgatóság főmérnöke. A jegyzőkönyvek ünnepélyes aláírására szombaton délelőtt került sor. Jelen volt Putz József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgateság igazgató főmérnöke is. A Magyar—Csehszlovák Közös Műszaki Bizottság ezen ülésén történt megálla­podások nagyban érintik me­gyénket. Megvitatták a közös ér­dekeltségű határvizekkel kapcsolatos kérdéseket. Az Észak-dunántúli Vízügyó Igazgatóság a buna Rajka és Szob közötti szakaszával érintett. Megtörtént az ülésszakon az 1964-ben végzett közös ér­dekeltségű munkák elszámo- | lása. Rajka és Szob között 51 000 köbméter kő és 630 000 köbméter kotrási munkát vé­geztek el — jórészt a sziget­közi szakaszon — a két or­szág vízügyi szemei. Elfogadták a*z idei év mó­dosított programját is. Vég­rehajtása már meg is kezdő­dött, de a magas vízállás fél­beszakította. Az idén 45 000 köbméter követ építenek be közös erővel és hétszázezer köbméter kavicsot kotor­nak ki a Duna medréből. Szó volt az ülésszakon a Duna-szabályozás általános Kérdéseiről és a korszerű ha- jóútkitűző-rendszer bevezeté­séről. A Duna jobb parti: Rajka és Oroszvár közötti árvédelmi töltésének fenn­tartása is mindkét országot érinti. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket is megvitatták. Az ülésszakon valamennvi kéjesben egyetérteen me: állapodtak a két ország kéj. i viselői.

Next

/
Thumbnails
Contents