Kisalföld, 1965. szeptember (10. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

világ proletárjai. EGYESÜLJETEK1 Ära: 50 fillér AZ MSZMP GYÓR-S0PR0N MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1965. SZEPTEMBER 1., SZERDA ★ XXI. ÉVFOLYAM 205. SZÁM A tartalomból: A jövendő fáklyája „MÁSNAPOS” FALU Nyár végén, ősz elején A nyomozó naplójából Szeptember Kitárulnak a kapuk. Az órák csendjét és a szüne­tek féktelen zsivaját vár­ják. Frissen kötött köny­vek lapjai gyúródnék majd a szorgalomtól. Űj tanév kezdődik. Alig más, mint a többi volt. Ennek is me­netrendszerű pontossággal telnek napjai, és mégis a várakozás izgalma vibrál a tekintetekben. A gyermeki lélekre, a „tiszta táblára” nap nap után rajzol a környezet egy-egy új vonást. Az idén gazdagabban tér vissza a diák, mint tavaly jött. A pedagógus — a hasonlat­nál maradva — megkeresi az elkezdett rajz utolsó pontjait, és onnan folytatja munkáját, ahol két hónap­ja abbahagyta ő vagy kol­légája. Talán ezért a vára­kozás, talán ezért a külö­nös érzés minden tanév­nyitón, legyen bár a meg­nyitó hajszálpontosan olyan, mint ahogy elkép­zelte. Jönnek az iskola varázsát keresve az első­sök. Mit lehet beléjük plántálni? Olykor úgy hisszük, vagy inkább érezzük, hogy a pedagógusok munkájáról elmondottak alig egyebek frázisoknál. Mert valahogy mindannyian a nagy dol­gok igézetében élünk. Ki veszi észre a felhőkarcoló mellett a néhány emeletes házat, látja-e az erdő szép­ségébe feledkező a szeré­nyen sarjadó füvet? A nagy dolgok igézetében élünk, és mert annyi cso­dálni valóan nagy ered­mény születik századunk­ban, figyelmünkből gyéren jut másra. Mert közelünk­ben történnek a csodák, ügyet sem nagyon vetünk a hétköznapok apró győ­zelmeire. Ritkán mérhetjük le a tanar munkájának ered­ményességét. Egy-egy fel­tűnően eszes diák sikerei vétetik észre tanára ké­pességeit is. De egyéb­ként ... A jól vezetett óra értékét ki tartja számon? Különös .hivatás. A ta- nítványi hála néha-néha megtöri az apró sikerekre süket csöndöt. Igénylik-e a hangos tetszésnyilvání­tást ők, kik ma ünnepélye­sen köszöntik a tudás le­endő birtokosait? És azok az apró sikerek is mikor és hogyan mutatkoznak meg? Sokszor csak évek múltán derül ki a törekvés és a módszer igaza. Máskor so­hasem. Csak a sebésznek kell olyan biztonsággal dol­goznia, mint ahogy a ta­nár int, dícsér — embert formál. A szülők aggódó izga- • tottsága remegteti a leve­gőt. Az új iskolások szü­leié. Hány tétova mozdu­lat követi vajon a ma elő­ször iskolába lépőket? „Jó kezekbe kerül-e?” — só­hajtják. Az ember szeretné hangosan kiáltani: Nagyon jó kezekbe! És sorolni a neveket — ő is, ö is, ő is a tanítványa volt. De hát erről ritkán emlékezik meg a krónika. A nagy dolgok igézeté­ben élünk. Aztán ilyenkor tanévnyitó napján ránk hull a keserű bizonytalan­ság: nem kellett volna töb­bet gondolni rájuk is, job­ban követni mindennapi munkájukat? De csupán köszöntem tudjuk a régie­ket és az új pedagóguso­kat, kicsit az elmúlt diák­évekért érzett hálával is. Szovjet-egyiptomi barátsági nagygyűlés a Kremlben A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és a szovjet kormány kedden a Kremlben fogadást adott Nasszer, az Egyesült Arab Köztársaság elnöke tiszte­letére. A magasrangú vendégeken kívül jelen voltak a kíséretében levő államférfiak is. Szovjet részről Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszi­gin, Anasztasz Mikojan, Alekszandr Selepin -és más hivatalos személyiségek vettek részt a fogadáson. A fogadáson Mikojan -és Nasszer mondott pohár­köszöntőt. A szovjet államfő éltette a szovjet—arab barátsá­got, s kijelentette, hogy a végzett munka eredményei­vel mindannyian elégedettek. Nasszer a szovjet vezetőkhöz fordulva kijelentette: jövő év elejére az Egyesült Arab Köztársaságba várjuk Önöket, hogy népünk személyesen is kifejezésre juttat­hassa a szovjet nép iránt érzett szeretetét és tiszte­letét. Az EAK elnöke nagyon eredményeseknek ne­vezte a szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalásokat. Kedden a Kreml nagy pa­lotájának üléstermében szov­jet—egyiptomi barátsági nagygyűlést rendeztek abból az alkalomból, hogy Nasszer, az EAK elnöke befejezte moszkvai tárgyalásait. A nagygyűlésen megjelent Nasszer és kísérete, valamint Mikojan, Koszigin, Brezs­nyev és több más szovjet ve­zető. Iszajev, a Moszkvai városi Tanács elnökhelyettesének bevezető szavai után Miko­jan beszédében részletesen elemezte a szovjet—egyiptomi barát­ság, a gazdasági és kul­turális kapcsolatok, az önzetlen segítés, vala­mint a nézetek azonos­ságának és közelségének különböző oldalait. Szólt az EAK szilárd el nem kötelezettségi politikájáról és pozitív semlegességéről. • A vietnami kérdésről szól­va elmondotta: ezt a kérdést csak akkor lehet rendezni, ha szigorúan betartják az 1954. évi genfi egyezménye­ket, beszüntetik a VDK bom­bázását, kivonják Dól-Viet- namból az amerikai és a ve­lük szövetséges fegyveres erőket, elszállítják az ameri­kai fegyvereket és a vietna­mi népet feljogosítják arra, hogy maga döntsön sorsa fe­lett. A nyugatnémet revansis- ta területi követelésekről kijelentette, hogy azok bonyolítják az európai helyzetet és veszélyezte­tik a fejlődésben lévő országokat. A novemberre kitűzött afro-ázsiai konferenciára utalva aláhúzta a Szovjetunió jelentéke­nyen hozzájárul e népek felszabadító harcához, tá­mogatja az értekezlet összehívását és a maga részéről — ameny- nyiben részt vesz rajta — mindent megtesz annak ered­ményességéért. Ezután Nasszer emelkedett szólásra. Kijelentette: — Az arab—szovjet ba­rátság az a cél, amelyet minden utunkban álló akadály, minden nehéz­ség és minden ellenünk intézett támadás ellenére elértünk. Az Arab Szocialista Unió­ról kijelentette: hogy az a valódi demokrácia politikai megtestesülése. Az unió irá­nyítja a harcot egy olyan tár­sadalom felépítéséért, amely­ben eltűnnek az osztálykor­látok. Nasszer rámutatott arra, hogy a népi harc céljai még nem valósultak meg ma­radéktalanul, de a nép már ura jövőjének. Élesen elítélte az E'AK belső reakciós erőit, amelyek az arab egység megbontására tö­rekednek. Az egység ellenségei nem akarják, hogy eltűnjenek az arab népeket elválasztó ha­tárok. A gyarmatosítók e ha­tárokat az oszd meg és ural­kodj jelszó alapján gyarmati uralmak fenntartására hasz­nálják fel. Az Izrael részéről fenyege­tő veszélyt említve rámuta­tott arra, hogy éppen Izrael létrehozása jelenti az agresszív faji gyűlölet megnyilvánulá­sát. Ezt a gyűlöletet a gyarmato­sítók arra használják fel, hogy a z arab világ szívében támaszpontot építsenek ki az arab nemzet egysége ellen. Ball „felderítő úton” Párizsban De Gaulle kedden délután fogadta George Ball ameri­kai külügyminiszterhelyet­test. A megbeszélés egy óra 25 percig tartott. Ball az Elysée-palota elhagyásakor kijelentette az újságírók előtt, Johnsontól nem hozott írásos üzenetet De Gaulle- nak. A megbeszélés tartal­máról Ball nem volt haj­landó nyilatkozni, és francia részről sem adtak ki tájékoz­tatást. Párizsi amerikai körökben hangsúlyozzák, Ball látogatá­sának az volt a célja, hogy felvesse a francia—amerikai kapcsolatok és a nemzetközi politika több kérdését. Ezek között a vietnami probléma fontos helyet foglalt el, de az atlanti kérdések is leg­alább olyan figyelmet érde­melnek. A legtöbb megfigyelő vé­leménye megegyezik abban, hogy Johnson „felderítőként” küldte Ballt a francia elnök­höz. Johnson egyrészt köze­lebbi felvilágosítást kíván szerezni André Malraux-nak a kínai vezetőiekéi folytatott megbeszéléséről. Másrészt az amerikai kormány De Gaulle szeptember 9-i sajtókonfe­renciája előtt tájékozódni akar a francia elnöknek kü­lönösen a NATO-val és az Kiváló eredmények a VIT-munkaversenyen Tizenhárom brigád 237 lel­kes fiatalja vállalta az ÉM. Győr-Sopron megyei Állami Építőipari Vállalat munka­helyein, hogy február 5-től július 30-ig, a felszabadulás évfordulója és a világifjúsági találkozó tiszteletére meghir­detett szocialista munkavér- senyben részt vesz. Vállalták ezzel azt is, hogy tíz és fél millió forint értékű munkát végeznek el a hat hónap alatt a határidők pontos megtartá­sával, kiváló minőségben. A verseny értékelésekor ki­derült, hogy a 237 KISZ-es maradéktalanul eleget tett minden vállalásának. Igazo­latlanul serfki sem hiányzott, fegyelmi vétség nem fordult elő. Munkásvédelmi őröket neveztek ki maguk közül, akik ügyeltek arra, hogy bal­eset élő ne fordulhasson. Majdnem ezer óra társadalmi munkát is végeztek. Ennek ellenértékét először a VIT­Hz ENSZ-kizgyíílés folytatja munkáiét Az ENSZ 33-as bizottsága kedd délutáni ülésén befe­jezte az ENSZ pénzügyi ne­hézségeinek kérdésével kap­csolatos munkáját. Ez a kér­dés, mint ismeretes, az ENSZ kongói műveletednek finan­szírozása és ezzel kapcsolat­ban az alapokmány 19. cikke­lyének alkalmazása körül forgott. A kedd délutáni ülésen elfogadták a már korábban kidolgozott általános egyez­ményt, amely szerint: a) az ENSZ-közgyűlése nor­málisan, ügyrendi szabályai­nak megfelelően folytatja munkáját; b) az alapokmány 19. cik­kelye alkalmazásának kérdé­sét nem vetik fel az ENSZ rendkívüli fegyveres erőivel és az ENSZ kongói művele­teivel kapcsolatban; c) a ' világszervezet pénz­ügyi nehézségeit a tagáMa­mok önkéntes befizetései út­ján kell megoldani, ennek so­rán a fejlett országok nagy- összegű befizetéseket eszkö­zölnek. . • A 33-as bizottság elfogadta a munkájáról a közgyűlés 19. ülésszaka elé terjesztendő je­lentést. A közgyűlés 19. ülés­szaka szeptember elsején folytatja munkáját. (MTI.) alapra akarták befizetni. Mi­vel a világifjúsági találkozó elmaradt, az árvízkárosultak javára ajánlották fel a 6636 forintot. — Áprilisban, a ver­seny kezdetén vállalták azt is, hogy takarékoskodnak az anyagokkal. Eredmény: 21 500 forint értékű anyag megtaka­rítása lett. Az Em. Győr-Sopron me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat KISZ-szervezete a ver­seny értékelésekor a legjobb­nak a Kiss Elemér által ve­zetett lakatosüzemi fiatalokat találta. Második helyezett Neuperger László szocialista címért küzdő kőműves, har­madik pedig Mihályi .Zoltán ugyancsak a szocialista címért versenyző festőbrigád- ja lett. — Az ÉM. Győr-Sop­ron megyei Állami Építőipari Vállalat vezetősége a három élenjáró brigádnak négyezer forint jutalmat adott. Ezenkí­vül Kiss Elemér üzemvezetőt, Hencz Rudolf művezetőt és Orosz Lajos építésvezetőt — a vnunkaverseny példamutató segítőit — dicséretben része­sítette. * A VIT-munkaverseny ér­tékelésére Győr-Sopron me­gyében a napokban került sor. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Győr-Sop­ron megyei Bizottsága a-bri­gádok közül elsőnek a sopro­ni Elzett Fémlemezipari Mű­vek Schönherz Zoltánról el­nevezett ifjúsági szocialista brigádját nyilvánította, és ezerötszáz forinttal jutalmaz­ta. Második — ezer forinttal jutalmazott — a Magyar Va­Papandreu mégis ott lesz a koronafaraácson Papandreu volt miniszter- elnöki elhatározta, hogy részt vesz a szerdára összehívott koronatanács ülésén —• kö­zölték Athénben, megcáfolva azokat a korábbi híresztelé­seket, amelyek szerint a Centrum Unió 77 éves veze­tője távolmarad a megbeszé­lésről. Az idős politikus mindenesetre továbbra is fenntartásokkal él a korona­tanács összetételét illetően. Hírügynökségi jelentések megerősítik azt a korábbi feltételezést, hogy az EDA képviselőjét nem hívták meg a koronatanács ülésére. 4AFP, Eeuter.) gon- és Gépgyár vasúti jármű gyártmány szerkesztésében dolgozó Törekvés ifjúsági munkacsoport, harmadik pe­dig a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár tmk-mű- helyének Ifjúság brigádja lett. A szocialista címet négy­szer elnyert Ifjúság brigád ötszáz forint jutalmat kapott a Győr-Sopron megyei KISZ- bizottságtól. Az alapszervezeték verse­nyében a jól dolgozók között értékes jutalmakat osztottak szét. Az ÉM. Győr-Sopron megyei Állami Építőipari Vállalat, a Győri Textilipari Vállalat, a Soproni Ruhagyár, a Mosonmagyaróvári Tim­föld- és Műkorundgyár alap­szervezetei televíziót, a Köny- nyűipari Alkatrészellátó Vál­lalat soproni gyáregysége, a Győri Kötöttkesztyűgyár és az ÉDÁSZ Vállalat alapszer­vezete pedig rádiót kapott ju­talmul. Európai Közös Piaccal kap­csolatos terveiről. Egyes megfigyelők nem tartják kizártnak, hogy Johnson Ball- útján felkérte a francia elnököt, vállaljon közvetítő szerepet a vietnami kérdésben. Egyelőre azonban semmi sem mutatja, hogy De Gaul­le konkrét lépésre készülne a vietnami kérdésben. Egy eredményes közvetítés ugyan növelné Franciaország nem­zetközi tekintélyét, Párizs­ban azonban úgy vélik, hogy ez idő szerint nincsenek meg egy sikeres francia bé­kekezdeményezés feltételei. (MTI.) Gyűlés Hanoiban A függetlenség kivívásának huszadik évfordulója alkal­mából kedden Hanoiban gyűlést tartottak, amelyen Phan Van Dong, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke mondott be­szédet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a viet­nami nép törhetetlen elszánt­sággal harcol aj. amerikai agresszorok ellen, hazája megvédéséért, Dél-Vietnam felszabadításáért, Vietnam egységének helyreállításáért. A gyűlésen Ho Si Minh, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elnöke is jelen volt. (MTI.) Eredményes munka a megtisztelő címért A szocialista cím elnyeré­sére tett vállalásokat az év elején az Ikrényi Állami Gaz­daság sashegyi telepén dolgo­zó sertésgondozó brigád. A gazdaság vezetősége értékelte a vállalások első félévi telje­sítését. A vállalás szerint a választott malacok kilónkénti nevelési költsége 17 forint 25 fillér, amit a brigád szorgal­mas munkával 14 forint 58 fillérre csökkentett. A válasz­tási átlagsúly 18 kiló 54 de­ka. Évi tervét a brigád az első félévben 66 százalékra teljesítette, és közben négy gondozó szakmunkásvizsgát tett. Vietnam Két szőnyegboinbézás egyetlen napon Guam-szigetéről felszállt B—52-es amerikai stratégiai bombázók kedden két sző­nyegbombázást hajtottak vég­re dél-vietnami terület ellen: egyik kötelékük Saigontól több mint. 500 kilométerrel északkeletre Quang Tin tartományban szabadságharcosok felté­telezett csapatösszevoná­sai ellen hajtott végre tá­madást, egy másik kötelék a Saigon­tól alig 50 kilométerrel észak­ra elterülő úgynevezett D- övezetet támadta. A vietnami háborúban most először tör­tént meg, hogy az almerikai stratégiai bombázók egyetlen napon két légitámadást haj­tottak végre.- Hanoiban kedden este kö­zölték, hogy az augusztus 29-én és 30-án észak-vietnami te­rület eílea végrehajtott támadások során három amerikai repülőgépet lőt­tek le a VDK területe fe­lett. Az UPI hírügynökség je­lentése szerint Kedden este ismeretlen tettes kézigráná­tot dobott Saigon kellős kö­zepében egy amerikai kato­nák által lakott épületre, amely az amerikai parancs­nokság közvetlen közeiében van. Johnson élnök Kedden álá- irta azt a törvényt, amely szigorú büntetéssel sújtja azokat, akik katonai be­hívókat rongálna^ meg. A sebtiben elfogadott tör­vényjavaslatot azért terjesz­tették be, mert az utóbbi idő­ben igen sok fiatalember — a kormány vietnami politiká­ja elleni tiltakozásul — el­tépte a behívócédulákat. 04TIJ at u

Next

/
Thumbnails
Contents