Kisalföld, 1965. november (10. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

VfLÁC PROLETÁR)AI, EGYESÜLJETEK 1 Ara: 50 fillér A farfaloMibó/: A változás ismérvei A fehér kámzsások „Nem csábit el a meseautó* Lottósorsolás: Öröklakás került a körzetbe PfVSZ-ünnepség Budapesten II magyar ifjúság mindig hű marad a húsz évvel ezelőtti eskühöz! A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség budapesti irodá- ín és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága a DÍVSZ megalakulásának 20. évfordulója al­kalmából ünnepséget rendezett hétfőn az Erkel Színházban. Megjelentek és az elnökségben foglaltak helyet a DÍVSZ titkárságának tagjai és a KISZ Központi Bizottságának tit­kárai. Ott voltak az ünnepségen a hazánkban tanuló kül­földi fiatalok képviselői is. Nádas di Józsefnek, a KISZ Köz­ponti Bizottsága titkárának a Magyar Ifjúság Országos Ta­nácsa elnökének megnyitója után Méhes I.ajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára mondott ünnepi beszé­Brezsnyev fogadta Couve de Murville-t A Szovjetunióban tartózkodó Maurice Couve de Murville francia külügyminiszter ok­tóber 31-én Leningrádlicl Szocsiba érkezett. A képen: (balról jobbra) Alekszej Koszi­gin szovjet miniszterelnök, M. Couve de Murville, P. Bau det Franciaország moszkvai nagykövete és V. Zorin, a Szovjetunió párizsi nagykövete. (Telefoto det. Öt kontinens haladó ifjúsá­ga ünnepe] ezekben a napok­ban: húsz évvel ezelőtt, né­hány hónappal a II. világ­háború vérzivátara után ala­kult meg a Demokratikus If­júsági Világszövetség, amely fennállása alatt a nemzetközi összetartozás, a szolidaritás jelképe és gyakorlati meg­valósítója lett. Ma! már 113 ország 238 ifjúsági szervezetének főbb min. 100 millió fiatalja tarto­zik táborába. — Győzelmekkel teli húsz év van világifjúsági szerve­zetünk mögött, de az a világ, amelyről a DÍVSZ megalapí­tói ál mondták és amelyért harcoltak még nem valósult meg. Az imperialista kalan­dorok mérgezik a légkört, ál­landó háborús feszültséget tartanak fenn, s mindent el­követnek azért, hogy vissza­fordítsák a! történelem kere­két. Az Egyesült Államok ve­zetői — miközben a békéről beszélnek, és álszent frázisói­kat, hangoztatnak a megegye­zésről — a bombák tízezreit zúdít­ják Vietnam békés fal­vaira, kórházakra és is­kolákra. Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk erejéhez mérten erkölcsileg és anyagilag is segíti a harcoló vietnami né­pet, büszkék vagyunk, hogy mi is részesei vagyunk a vi­lág haladó ifjúsága harcá­nak. A magyar ifjúság, a KISZ tagsága nevében forró testvéri üdvözle­tünket és szolidaritásun­kat küldjük ifjú vietnami testvéreinknek! — A világ ifjúságának ün­nepén testvéri szeretette] kö­szöntjük a jubiláló Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetsé­get és annak minden tagszer­vezetét. A magyar ifjúság, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsá­ga nevében kívánunk további sikereket munkájához, harci programjának végrehajtás# hoz. Biztosítjuk testvérszer- vezeteinket, világszövetségün­ket, hogy a magyar ifjúság, a KISZ mindig hű marad a húsz évvel ezelőtti eskü­höz! Méhes Lajos n 'gv tapssal fogadott beszéde után Rodol­fo Mechini, a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség el­nöke szólott a gyűlés részve­vőihez. Meleg szavakkal mon­dott köszönetét a magyar fia­taloknak azért, hogy — kül­földi társaikhoz hasonlóan — .gyűlések, összejövetelek soro­zatán köszöntötték a fennál­lásának 20. évfordulóját ün­neplő ifjúsági világszerveze­tet. A DÍVSZ elnöke ezután kemény szavakkal bélye­gezte meg az amerikai Imperialisták vietnami agresszióját, majd a továbbiakban azokról a küzdelmekről szólt, ame­lyeket Angola, Kongó, Észaü^ Afrika és Dél-Rhodesia halar dó ifjai vívnak a gyűlöletes és brutális gyarmati uralom ellen, a felemelkedésért, az önállóságért és független-, ségórt. Rodolfo Mechini a továb­biakban a DÍVSZ feladatairól szólt. Hangsúlyozta, hogy a jövőben a világszervezetnek Fokozott erővel kell sik- raszalluia az ifjúság nem­zetközi demokratikus mozgalmainak kibonta­koztatásáért, a fiatalok haladó erőinek összefogá­sáért. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkára, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksé­gének tagja hétfőn fogadta Couve de Murville francia külügyminisztert és eszme­cserét folytatott vele az idő­szerű nemzetközi problé­mákról, valamint a szovjet— francia viszony kérdéseiről. — MTI Külföldi Képszolgálat) Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és felesége hétfőn vacsorát adott Couve de Murville és felesége tisz­teletére. (MTI.) Puc Lap-nál Teljesen megsemmisült az 51-es zászlóalj Ünnepi ütés Bremztben Hétfőn ünnepi ülésen nyúj­tották át Bresztben a Le- nin-rendet és az Aranycsil­lag Érmet a breszti erőd hős védőinek akiket a hitleri fa­sizmus legyőzésének 20. év­fordulója alkalmából tüntet­tek ki. Az ünnepi beszédet Kirill Mazurov, a szovjet minisz­tertanács első elnökhelyette­se mondta. Hangsúlyozta, hogy a breszti erőd a szov­jet nép hősiességének, ragyo­gó dicsőségének megtestesü- itse. A Nagy Honvédő Há­ború tőr ióné tében a breszti erőd. vecialme csak epizód volt, mégis lenyűgöző erő­vel mútaiua meg a szocialis­ta Szovjetunió nepeinek tör­hetetlen barátságát,,összeior- rottságát és egységét. A szov­jet ne pék egysege döntő té­nyező volt az ellenség szét­zúzásában. — Az imperialista elnyo­mok euem közös harc tu- zeben született és izmosodik évről évre népeink szövetsé­ge azoknak az országoknan a epeivel, amciyek a szocia- sta jejLodes Híjára leptek. Mazurov hangsúlyozta, hogy a szocialista államok hatai- mas közössege kellő eszkö­zökkel rendelkezik, hogy legvédje népeinek békés munkáját és a hitleri Né­metország fölötti győzelem ■ edményeként létrejött na- ,ok sérthetetlenségét. Mazurov kiemelte: az egyesült Államok barbár vi- i.naiai agressziója megmiz- atta a oékeszerető nepek- ck, milyen veszéllyel fe­nyegeti a békét az amerikai mpsrializmus jelenlegi .rány vonala, az a körülmény, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi csendőr szere­p-ben kíván fellépni. — Az imperialisták ag­resszív cselekményei fokozott éberséget tesznek szükséges­sé, megkövetelik, hogy lan­kadatlan figyelmet fordít­sunk a Szovjetunió védelmi erejének növelésére, erőfe­szítéseket tegyünk a szocia­lista országok, a kommunista világmozgalom egységének megszilárdítására. — A szovjet politika lénye­ge: mindenképpen erősíteni a szocialista világközösséget, támogatni a népek felszaba­dító harcát, fenntartani a bé­két és a békés viszonyok kö­zött megvalósítani a Szov­jetunióban a kommunizmus építésének terveit — mondot­ta Mazurov. zottságának meghívására Ré­vész Gézának, az MSZMP Központi Bizottsága tagjá­nak vezetésével hétfőn ma­gyar veterán-küldöttség uta­zott a Szovjetunióba, a Nagy Októberi Szocialista Forra- | dalom 48. évfordulója alkal­mából rendezendő ünnepsé­gekre. A küldöttséget a Fe­rihegyi repülőtéren dr. Ko­rom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Úszta Gyula altábor­nagy, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség országos el­nöke és Gábor István, a Ma­gyar Partizánszövetség főtit­kára búcsúztatta. Jelen volt a búcsúztatás­ig^ G. A. Gyenyiszov, a Elismeréssel beszélt' a szo­cialista országok ifjúságának munkájáról, amellyel hozzá­járulnak hazájuk új társa­dalmának felépítéséhez, gaz­dagításához. A következő hetekben, hó­napokban a világszervezet tovább szélesíti a vietnami nép iránti szolidaritási akciót, s arra szólítja a fiatalok nemzeti és nemzetközi szer-» vezetett: szenvedélyesen szálljaaak síkra a vietnami nép ér­dekeiért, leplezzék le az amerikai imperialisták kalandorpolitikáját. Rodolfo Mechini beszédé- után a fiatalok hosszan ünne­pelték a világ ifjúságának testvéri összefogását, szolida­ritását, majd műsor követke­zett, amelyben neves buda­pesti művészek és a KISZ Központi Művészegyüttesé­nek tagjai léptek fel. (MTI.) lov vezérezredessel az élükön az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok parancsnokságának magas­rangú képviselői. (MTI.) Napról-napra jelentős be­ruházásokkal fejlődik a győ­ri Magyar Vagon- és Gép­gyár vasúti és közúti jár­műgyára. Az É. M. Győr- Sopron megyei Állami Épí­tőipari Vállalat dolgozói a napokban adták át rendelte­tésének a közúti járműgyár­ban a harminchat millió fo­rintos költséggel emelt oő­A szabadságharcosok hét­főn újból zaklató akciót haj­tottak végre a Da Nang-i lé­gitámaszpont védelmi gyűrű­je ellen. A megismétlődő tá­madásokra tekintettel fel­függesztették a támaszpon­Harold Wilson angol mi­niszterelnök hétfőn az alsó- házhan beszámolt rhodesia: tárgyalásairól. — Négynapos Saüsbury-i tárgyalásaim során — muta­tott rá a miniszterelnök — a lehető» legrészletesebben megvitattunk minden egyes kérdést és egyetlen felelős rhodesiai személyiségnek nem lehet kétsége afelől, hogy a függetlenség egyoldalú ki­mondása milyen végzetes po­litikai, alkotmányos, gazda­sági és nemzetközi következ­ményekkel járna, A rhodesiai vezetők végül is beleegyeztek a királyi bi­zottság felállításába. Wilson ezután felhívta a ház figyelmét arra, hogy még jelentős véleménykü­lönbségek állnak fenn a két kormány között. itt Kérdésekre válaszolva Wilson kijelentette, reméli, kezelő és pótalkatrész-gyár­tó üzemeket. A múlt hónap elejére készült el, és ugyan­csak most adták át az épí­tők a vasúti járműgyárban a vagon-gyáregység IV. szá­mú előcsarnokát. Az V-ös szerelőcsarnok ezelőtt két hó­nappal épült fel. A két csar­nok építésére tizennyolcmil­lió forintot fordítottak, ton állomásozó 26 000 ten­gerészgyalogos szabadságolá­sát. A szabadságharcosok erő­teljes támadást intéztek a kormánycsapatoknak Phu Quoc-sziget északnyugati ré~ hogy a bizottság két hónap alatt befejezheti munkáját. A rhodesiai hatóságok nem közlik, mi lett Nkomo és Síthole ellenzéki vezetők sorsa, miután Salisburyben tanácskozásokat folytattak Wilsonnal. Ügy tudják, hogy repülőgépen visszaszállították őket a deportálásukra kije­lölt távoli országrészbe. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint a djakartai rádió hétfőn közölte, hogy Sukamo elnök Közép-Jáva területét katonai törvényke­zés alá helyezte azzal az in­dokolással, hogy ott a fe­szültség fokozódása a nem­zet biztonságát veszélyeztett. Közép Jáva katonai pa­rancsnoka már a saját ha­táskörében a múlt héten el­rendelte a statárium beveze­tését, s most ezt a rendelke­zést Sukarno elnök megerő­sítette. A rendelkezés hatá­lya alá esik — az AP tudósí­tója szerint — Djakarta és környéke is. Djakartában Subandrio külügyminiszter hétfőn fo­gadta Nagy-Britannia és a Kínai Népköztársaság nagy­követét. A kínai nagykövet- i tel Km.a és Indonézia káo­szén levő állása ellen is. A kormánycsapatok oldalán be­avatkozott a harcba két ame­rikai parti őrhajó és a pár nappal ezelőtt Dél-Vietnam- ba érkezett két gyorsnaszád. A VNA-hírügynökség je­lenti Hanoiból: a DNFF­erőinek a Saigontól 35 kilo­méterre északnyugatra fek­vő Dúc Lap ellen október 27-ről 28-ra virradóra inté­zett támadása következtében teljesen megsemmisült az 51-es dél-vietnami zászlóalj. A kormánycsapatok négy­száz katonája harcképtelen­né vált. Egy saigoni amerikai szó­vivő szerint az amerikai lé­gierő és a haditengerészet sugárhajtású vadászbombá­zói összehangolt támadást intéztek a VDK fővárosától 56 kilométerre három raké­takilövő pálya ellen. A tá­madó gépek, igen erős légvé­delmi tűzbe kerültek. (MTI.) csolatairól, a brit nagykövet­tel pedig a singaporei brit katonai támaszpontokról tár­gyalt —. jelenti a Reuter, Felgyújtotta magát egy buddhista szerzetes Egy buddhista szerzetes hétfőn délután megjelent a saigoni buddhista központ pagodájának udvarán, leön­tötte magát benzinnel, majd felgyújtotta magát. A buddhisták az elmúlt években több ízben hívtál; j fel ilyen módon a világ köz- i véleményének figyelmét a ' báb-rezsim ellen folytatott harcukra. (AP, UPI, DPA) (MTI) Veterán-kiildc>tt§ég utazott a Szovjetunióba Az SZKP Központi Bi- Szovjetunió budapesti nagy­követe, továbbá K. I. Prova­Űj üzemépületek a Yagongyárban Rhodesia ügyében Királyi hisoítság dönt (AP) Statárium K@gép"|átrábaa és Djakarta karatékén

Next

/
Thumbnails
Contents