Kisalföld, 1966. február (11. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 50 fillér A tartalomból: Elszakadnak a gyökerek Akiket nem látunk a pult mögött A felejthetetlen Asszuán Érteni és Jó másfél hónap telt el azóta, hogy nyilvánosságra került a Minisztertanács határozata az 1966. évi tervről, valamint a gazda­ságirányítás korszerűsíté­sével összefüggő ár- és bérintézkedésekről. Vitá­val, számolgatással teli másfél hónap . .. Kinek mit hoz majd a bérrende­zés, mit visz el ebből a hús és a tejtermékek árá­nak növelése, mi térül meg a ruházati cikkek árának csökkentésén? Amíg nem voltak biztos adatok a szá­moláshoz, bizony sokan kérdezték: megint bajban vagyunk? Es sokan kifogá­solták, miért nem mondják meg ezt pártunk és kor­mányunk vezetői, népgaz­daságunk irányítói a ki­lenc év alatt megszokott őszinteséggel. Felelős emberek nyilat­kozatai, cikkei, pártnapok, taggyűlések szenvedélyes hangú vitái, az országgyű­lés legutóbbi tanácskozása és a magunk józan meg­gondolása is segített ab­ban, hogy az elmúlt más­fél hónap alatt sokan meg­értsék az intézkedések lé­nyegét. Azt, hogy nem a népgazdaság „szorult hely­zete ’ kényszerűéit ben­nünket az árkorrekcióra, nem az, hogy „keresni akar rajtunk az álíam”. Bár má­sodik ötéves tervünket nem teljesítettük minden részletében, a nemzeti jö­vedelem növekedése is el­maradt a tervezettől, szó sincs arról, hogy emiatt nagyobb anyagi terheket rakjon kormányzatunk a dolgozók vállaira. Az in­tézkedések, s ezek között a ma életbe lépő árrende­zések is azt szolgálják, hogy az eddiginél okosab­ban, körültekintőbben al­kalmazzuk a közgazdasági törvényeket, javítsunk ár­rendszerünk hibáin. Mától kezdve drágább a hús, jó néhány húskészít­mény, konzerv és hűtőipari termék, és természetesen a vendéglátóipari árak is módosulnak. Bizonyára egyetlen józan ember se akad, aki örül ennek, aki szívesen ad most 31 forint helyett 50 forintot a vese- pecsenyéért, 30 forint he­lyett 39-et a sertéscomb kilójáért, 48 forintot az ed­dig 40 forintos szalámiért. De egyre többen vannak, akik megértik és elfogad­ják. Különösen a háziasz- szonyoknak okoz sok fej­törést, hogyan lesz elég a kosztpénz; mit lehet és mit érdemes megvenni a hen­tesnél; mit tehetnek, hogy ne legyen szegényesebb, de túlságosan drága se a min­dennapi ebéd, vacsora... Gond ez, nagy gond nálunk magyaroknál, akik világ­szerte nevezetesek vagyunk arról, hogy szeretjük a gyomrunkat, és az ésszerű­nél is többet költünk étke­zésre. Mégis meg kellett tennie kormányzatunknak, hogy emelje jó néhány fon­tos élelmiszer, elsősorban a hús árát. Ha gyomrunk tiltakozik is ellene, szük­séges, hogy eszünk meg­értse. Az okok ismertek. Min­denekelőtt az, hogy a múlt év végéig érvényben levő alacsony felvásárlási árak nem ösztönöztek eléggé a hústermelés . növelésére. A felvásárlási árakban gyak­ran az sem térült meg a gazdának, ami takarmányt az állattal féletetett. A kö­vetkezmény: míg itthon is egyre több hús és állati eredetű áru fogyott, a kül­földi piacokon is ezeknek a kereslete nőtt, a terme­lés mind kevésbé tudta kielégíteni az igényeket. Az megérteni olcsó élelmiszerárak és részben az indokoltnál ma­gasabb iparcikkárak miatt adtunk az ésszerűnél több pénzt kosztra, keveseb­bet ruházati és tartós fo­gyasztási cikkekre. Fogyott, amiből úgy sem jutott elég, és készletek halmo­zódtak fel számos ipar­cikk Dől. bokán mondják: rendben van, hogy emelkedtek a felvasáriasi árak, a terme­lés növelése céljából szük­ség volt erre. De a külön­bözeiét ne a fogyasztóval fizettessék meg, hanem, aliogy szocialista államnoz „iiliK ’, vallatja magara ezeket a terheket is. ivem vállalhatja, mert ezzel in­kább tovább növelné azo­kat az aránytalanságokat, ellentmondásokat, ame­lyeknek megszüntetését a december 8-an elhatározott intézkedések célozzák. De népgazdasagunk irányítói gondoltak arra, hogy az aremelesoöl az ország la­kosságára jutó temeket más módón ellensúlyozzák. Nagyrészt ezt a célt szol­gáljak a közelmúltban rész­leteiben is nyilvánosságra nozott béremelések, és tel­jes mértékben az ugyan­csak ma életbe lépő ár­csökkentése is. A követ­kező fizetésnél már mint­egy 800 000 dolgozó borí­tékja lesz vastagabb, né­hol eleggé számottevően. Mától Kezdve jó néhány árucikk olcsóbb lesz az üz­letekben. Az élelmiszerek közül a sertészsír kilón­ként 5 forinttal, a füstölt kenyérszalonna 7, á cse­megeszalonna 10 forinttal, a közkedvelt császársza­lonna (császárhús) 5 fo­rinttal kapható olcsóbban. Kilenc árjegyzék tartal­mazza a különböző méter­áruk, ágyneműk, szövetek, konfekciöáruk, ingek, női alsóneműk, szintetikus szálból készült harisnyák, kötöttáruk cipők leszállí­tott árát. A számolásból ezeket se lehet kihagyni, mert nagyon jelentős téte­lek, és arra ösztönöznek, hogy a család bizonyos ér­telemben módosítsa költ­ségvetését, étrendjét. Mi tagadás, a lakosság egy része mától kezdve ke­vesebb bevételhez jut, és növekednek kiadásai. Fő­leg a nagyobb keresetű emberek, mivel több nyug­díjjárulékot fizetnek. Akik — őszintén szólva — könnyebben el is bírják ezt. És azok, akik a bér­emelésből kimaradtak. De a mostani ár- és bérintéz­kedéseket újabbak követik majd, míg — gazdaságirá­nyítási rendszerünk része­ként — ezen a területen is rendet nem teszünk. Meg­teremtve a valóságos érté­ket jobban kifejező árará­nyokat, a fogyasztás ész­szerűbb összetételét, meg­találva a termelés hatéko­nyabb ösztönzőit. Az 1966. évi terv összes­ségében egyszázalékos reál­bér-növekedést ír elő. Ez természetesen nem egyen­lően oszlik meg a lakosság különböző rétegei között. Lesznek, akik számottevő jövedelemnövekedéshez jutnak (vagy már jutottak), és lesznek, akiknek átme­netileg csökken a reálbé­rük. A dolgozók nagy ré­szének megvan a lehető­sége, hogy már ebben az évben a jobb , munkával járó nagyobb kereset, na­gyobb prémium és nyere­ségrészesedés, magasabb munkaegységérték útján növeljék személyes jöve­delmüket, esetleg nagyobb mértékben is, mint a terv előírja. F. F. Az EÁK várja a magyar kormányfőt A kairói sajtó több didi­ben foglalkozott a magyar— egyiptomi kapcsolatok fejlő­désével és jelezte, hogy Kál­lai Gyula látogatása alkal­mából gazdasági, kereske­delmi, tudományos-műszaki és kulturális egyezmények aláírására is sor kerül. A la­pok megírták, hogy az EAK gazdag programmal várja a magyar vendégeket: hivata­los tárgyalások szerdán és vasárnap lesznek, közben pedig a heluáni vasmű és textilgyár, a piramisok, az asszuáni nagygát, a Kima- vegyiművek, Luxor és Kar­nak meglátogatására kerül sor. A program kulturális része múzeumlátogatásokat tartalmaz. Zakaria Mohied- din miniszterelnök és fele­sége kedden vacsorát ad a magyar kormányfő és fele­sége tiszteletére. A vacsora- meghívást Kállai Gyula és felesége jövő hétfőn viszo­nozza. A magyar delegáció szállása a heliopoliszi Kub- beh köztársasági palotában lesz. Az Akhbar hétfőn közölte Kállai Gyula nyilatkozatát, a Gumhurija Kállai Gyula életrajzát ismerteti. (MTI) Kiöntött a Duna Donji Milanovacnál Hétfőre virradó éjjel Don­ji Milanovac jugoszláv vá­rosnál kiöntött a Duna és mintegy tíz épületet elárasz­tott. A víz alá került házak­ból a lakókat még az éjsza­ka kiköltöztették, Behatolt a a víz a „Kameniica” faipari vállalat műhelyeibe is. A Duna jégtorlaszai aka­dályozzák a víz normális le­folyását, ezért Donji Milano- vactot továbbra is az elöntés komoly veszélye fenyegeti. (Tanjug) Hátéi lépnek életbe a húsfélék, a tejtermékek, egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai Az ez évi népgazdasági tervvel kapcso­latosan hozott ár- és bérpolitikai, vala­mint szociális jellegű intézkedésekre vonat­kozó kormányhatározat végrehajtásaként február 1-től egyes állati eredetű élelmisze­rek fogyasztói ára emelkedik, ugyanakkor a sertészsír és a szalonnafélék, valamint egyes textiláruk és ruházati cikkek fogyasz­tói ára csökken. Az áremelésekre és az árleszállításokra vonatkozó intézkedések megjelentek az I Országos Arhivatal hivatalos lapjában. V Belkereskedelmi Minisztérium kiadta a megváltozott árak jegyzékét, valamint a vendéglátóipari árak új szabályozásáról szóló miniszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejterméke­ket árusító boltokban mindenütt kifüggesz­tik az árjegyzékeket, amelyeken a változás­sal érintett több élelmicikkek új ára meg- I található. (MTI) A SZOT Elnöksége a for­radalmi munkás-párasat kor­mány határozata alapján, hétfőn foglalkozott a február 1-ével bevezetésre kerülő ár-, bér- és szociálpolitikai intézkedések végrehajtása nak tapasztalataival. Ennek alapján: a SZOT Elnöksége felkéri a forradalmi munkás paraszt kormányt, hogy hív­ja fel az illetékes állami szervek figyelmét a követ­kezőkre: a Az állami szer-vek az ármódosításokat a ren­deletben foglaltaknak meg­felelően hajtsák végre. A szabadpiaci árak alakulásá­nak befolyásolása érdekében helyes áruteTÍtéssei biztosít­sák, hogy a lakosság igényeit minden cikkfóíeségből ki le­hessen elégíteni. Biztosítsák, hogy az árleszállítással érin­tett cikkekből hiány ne ke­letkezzék. Gondoskodjanak arról, hogy az, árleszállítás körébe bevont áruféleségek­ből a kereskedelem igényei­nek és a lakosság szükségle­teinek megfelelő mennyisé­gű, minőségű és választékú termék álljon rendelkezésre. Különösen vonatkozik ez az olyan alapvető szükséglete­ket kielégítő cikkekre, ame­lyek elsősorban az alacsony- keresetű családtagokat érin­tik. Az irányító gazdasági szervek tegyenek meg­felelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalatok a keresletnek megfelelően továbbra is gyártsanak ol­csóbb, a választéknak meg felelő áruféleségeket. A A tanácsok biztosítsák, ^ hogy a szolgáltatások jobban alkalmazkodjanak az igényekhez és jobban elégít­sék ki a lakosság ez irányú szükségleteit. Intézkedjenek, hegy a végzett szolgáltatá­sok vállalási ideje csökken­jen, a munka minősége ja­vuljon a törvényes szolgál­tatási dijak betartása mel­lett. A Pénzügyminiszté rima, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, a ta­nácsi szervek, a KIOSZ az eddiginél fokozottabban el­lenőrizze a kisiparosok tevé­kenységét. Gondoskodjanak az érvényes szolgáltatói di­jak kifüggesztéséi-ől és be­tartásáról. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a megemelt adót a fo­gyasztókra ne lehessen áthá­rítani. A SZOT Elnöksége java­solja a forradalmi munkás- paraszt kormánynak, hogy az érintett állami szerveket a fentiekről, az ár- és bérpoli tikai intézkedések végrehaj­tásáról 1966. első negyed­évében számoltassa be. A szakszervezetek az ár-, bér- és szociálpolitikai kér­désekkel továbbra is szerve­zetten, megkülönböztetett módon foglalkozzanak, sze­rezzenek érvényt különösen az árpolitikai kérdéseknél annak, - hogy csak azon cik­keknél és olyan mértékben kerüljön sor árváltoztatásra, ahol azt a központi rendel­kezések szabályozzák. A leg­határozottabban lépjenek fel az illetékes állami szervekkel együttesen azon törekvések ellen, amely akár nyílt, akár burkolt áremelés formájában a vásárlók megkárosítását eredményeznék. A SZOT Elnöksége felkéri a társadalmi ellenőrök mint­egy 15 000 fős táborát, hogy ugyanúgy mint idáig, to­vábbra is mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a kormány határozata az elő­írtaknak megfelelően kerül­jön végrehajtásra. Dolgozó­társaik, a fogyasztók milliói­nak érdekében akadályozza­nak meg minden esetleges visszaélést. Segítsék a keres­kedelmi dolgozókat is fel­adataik megvalósításában. A szakszervezetek gondoskod­janak arról, hogy a felada­tokról á társadalmi ellen­őrök, aktívák megfelelően tájékoztatva legyenek. Az ál­taluk feltárt hiányosságok megoldásához nyújtsanak se­gítséget. Intézkedjenek az állami szerveknél a hibáit megszüntetése érdekében. Budapest, 1966. január 31. A SZOT Elnöksége Tizenöt perc a parlamentben Tóth László felszólalása az új gazdaságirányításról és a megyei helyzetről A bátor bíráló hang, az egyéni vélemény egyre inkább színfoltot ad az országgyű­léseknek is. Egyre több azoknak a képviselőknek» a száma, akik nem írják le előre be­szédüket, hanem felszólalásukban is igyekeznek egyéni hangot megütni az országgyűlésen. Ha ilyen felszóla­ló lép a mikrofon elé, és ha okos dolgokról beszél, feléje irányul a figyelem. Vélemé­nyét érdeklődéssel hallgatják képvi­selőtársai, a mi­niszterek, a , kormány ve­képviselőt, hogy mondja el lészletesen miről is beszélt? Egy nehéz év után — A magam és képvise­lőtársaim nevében is elmon­dottam, hogy a költségvetést jónak tartjuk. A 95 milliárd forintot hasznos célra költ­jük. A magam részéről külö­nösen helyeselni tudom, hogy az 1966. évi költségvetés jó­részt beruházási és szociális, kulturális célokat szolgál. — Szóvá tettein, hogy fej­lődésünket sok tényező gá­tolja még. Ezért örömmel tudom üdvözölni a gazdasá­gi irányítás reformját, amelynek első pozitív jelei máris mutatkoznak. Az in­tézkedések azonban nem old­ják meg ezt a gondunkat. A bürokrácia még megvan, és átszövi egész életünket. A magam részéről nagyon fon­tosnak tartom, hogy e tekin­tetben hathatós intézkedése­ket kell hoznunk. Az már kevés, hogy a bürokráciáról időnként beszélünk és szid­J Iti». — *- * . — Az állami gazdaságok­ban az állóeszközök átérté­kelésére nemrég került sor. Olyan komplikált rendeletel adtak ki, hogy menet közben háromszor módosították. Üt hat autó az iroda előtt — A Kisalföld már beszá­molt róla, hogy legutóbbi ülésünkön mivel foglalkoz­tunk. A parlamentben is szóltam röviden arról a fel­mérésről, amit a Győr-Sop- ron megyei Statisztikai Igaz­gatóság végzett 29 termelő- szövetkezetben. Megdöbben­tően sok látogatót, vendéget kell fogadniuk. Ha elemez­zük az adatokat, világosan kiderül, hogy sokan felesle­gesen tartják fel a tsz veze­tőit. Néha a legnagyobb do­logidőben öt-hat autó is áii az iroda előtt, a tsz-elnók vagy az agronómus pedig nem tud kimenni a határba, A sopronkövesdí tsz egyet ■ len hónap alatt 179 vendéget fogadott augusztusban. Jó né- hányan mindössze öt-hat percre ugrottak be. Ezalatt „.próbáltak” segítséget nyúj­tani. I vezetők hozzáállása — Beszéltem arról, hogy a vezetők hozzáállása milyen ^ a 2, oldalon.) AZ MSZMP GYŐR-S0PR0N MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM zetoi, a venciegeiv es az or- szág közvéleménye. Egy érdekes parlamenti felszólalásról napokig beszél­nek az országban. Nem túl­zás, ha ezek közé saamil:­juk Tóth László felszólalá­sát is a legutóbbi országgyű­lésen. Lapunk hírügynökségi je­lentés alapján rövid ismerte­tést közölt a felszólalásról. Tegnap azért felkerestük a

Next

/
Thumbnails
Contents