Kisalföld, 1966. április (11. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 50 fillér-—— A tartalomból s —_____ r „ \ KICSI, DE ERŐS Éled az afléfika RÁDIÓMŰSOR ___________________________________________________ Az SZKP XXIII. kongresszusa csütörtökön délelőtt, ma­gyar idő szerint nyolc órakor folytatta tanácskozásait a Kreml kongresszusi palotájában. A küldöttek a központi bizottság beszámolója feletti vitában elemzik a szovjet bel- és külpolitikát, a népgazdaságfejlesztés soronlévő fel­adatait, a népjólét, a kultúra és tudomány, a pártépítés és az ideológiai munka kérdéseit. A kongresszust a lenini szellem, a realizmus, a mérték- tartás és a meggondoltság jellemzi. A küldöttek tudatában vannak annak, hogy kongresszusuk nagy jelentőségű év­forduló küszöbén tanácskozik: a Szovjetunió jövőre ünnepli fennállásának 50. évét, majd pedig 1970-ben Vlagyimir lljics Lenin, a szovjetállam megalapítója születésének 100. évfordulóját. Tanácskozásukat áthatja az a törekvés, hogy az SZKP és a szovjet nép méltó módon fogadja e törté­nelmi évfordulókat. A délelőtti ülésen elsőnek Anton Kocsinjan, az örmény Kommunista Párt Közpoiiu Bizottságának titkára szólalt fel. Elmondötta, hogy Szov- j et-örményországfaa több ezer olyan örmény tért visz­PODGORNIJ: sza, akit annak idején a sors a haza történelmi határain túlra vetett, ők most a Szov­jetunió teljes jogú állampol­gárai, s tevékenyen részt vesznek az új Örményország építésében. Az SZKP békeszerető külpolitikát folytat Nyikolaj Podgornij, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagja kijelen­tette, bogy a Szovjetunió Kommunista Pártja a jövő­ben is békeszerető külpoliti­kát folytat, visszaveri az ag- resszorok támadásait, min­den lehetőséget felhasznál arra, hogy előbbre vigye a szocializmus ügyét. Podgornij elítélte az ame­rikai imperializmusnak a Vietnami Demokratikus Köz­társaság és Kuba ellen elkö­vetett agresszióját, és emlé­keztetett arra, hogy a Szov­jetunió gazdasági segítséget nyújt a vietnami népnek es fegyverekkel is segíti. A Szovjetunió politikai tekin­tetben is támogatást nyújt Vietnamnak, helyesli a VDK kormányának és a Dél­vietnami Nemzeti Felszaba­dítás! Frontnak azokat a ja­vaslatait, amelyeket a viet­nami probléma rendezé­sére vonatkozóan előterjesz­tettek. Ezután rámutatott, hogy a gyarmatosítók igyekeznek visszaszerezni elvesztett pozí­cióikat, és hangsúlyozta, hog,y nem lehet lebecsülni azt a veszélyt, ami ennek követ­keztében a békét fenyegeti. Podgornij kijelentette, hogy a nemzetközi kommu­nista mozgalom egysége és összefogása állandóan az SZKP Központi Bizottsága figyelmének középpontjában áll. A Szovjetunióban Követ­kezetesen valóra váltják az SZKP XX. és XXII. kong­resszusának határozatait, tel­jesítik a párt programját. Az SZKP a lenini úton, a kom­munista társadalom felépíté­sének útján vezeti a szovjet népet, és ezzel internaciona­lista kötelességének tesz ele­get. A Szovjetunióban végre­hajtott nagy szociális át- alakulások folyamatát nem lehet megmásítani. A szónok ezzel kapcsolatban nevetsé­gesnek minősítette az SZKP ellenségeinek azt az állításai, bogy a szocialista gazdasági élet a kapitalizmus iránya ban fajul el. Ilyen délibá­bokkal csupán önmagukat áltatják — hangoztatta Pod- gornij. Az SZKP Központi Bizott­sága az 1964. Októberében tartott plénumon feltárta azokat a hiányosságokat, amelyek több fontos kérdés szubjektivista kezelési mód­jából fakadtak. A párt jelen­tős munkát végzett e hiá­nyosságok megszüntetésére — hangoztatta Podgornij. A kommunizmus építése elválaszthatatlan a demok­rácia fejlesztésétől. Az SZKP nagy munkát végzett a szocialista jogrend megszilárdítására, a személyi kultusz káros lerakódásai­nak felszámolására, a szovjet törvényhozás tökéletesíté­sére — mondotta. Novotny a szocialista államok egységéről A délelőtti ülésen Antonin Novotny, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára üdvözölte a kongresszust. Be­szédében felhívást tett a nemzetközi kommunista moz­galom tömörítésére, amely a béke és a haladás összes erői­nek alapját képezi. „Azt a politikai és erkölcsi támogatást, amelyet a Szov­jetunió, a mi köztársaságunk és a több szocialista ország a Vietnami Demokratikus Köz­társaságnak a védelemhez nyújt, meg kell sokszorozni valamennyi szocialista ország, az egész nemzetközi kommu­nista mozgalom közös, egysé­ges fellépése útján” — jelen­tette ki Novotny. A szocialista államok egy­sége, a Varsói Szerződés szer­vezetének további erősítése, az összes forradalmi erők tö­mörítése és közös akciói ké­pesek lennének megállítani a világreakció támadását Latin- Amerikában, Ázsiában, Afri­kában és Európában — mon­dotta Novotny. Hangsúlyozta, hogy „Az imperializmus ag­resszív erői a nemzetközi kommunista mozgalomban lévő nézeteltéréseket és a szocialista országok egységé­nek hiányát saját ellenforra­dalmi és agresszív terveik megvalósítására használják ki”. Ebben a helyzetben — foly­tatta Novotny — nem áilják ki a kritikát azon kísérletek, amelyek „a nemzetközi kom­munista mozgalommal fenn­tartott kapcsolatok megszün­tetését”, valamint „az impe­rializmus ellen a többi párt­tal és országgal való közös fellépés elutasítását” az „egyik-másik politikai, vagy elméleti kérdésben fennálló nézeteltérésekkel indokolják, még ha azok a legkomolyab- baik is”. A Hold további kutatása programjának megfelelően 1966. március 31-én, moszk­vai idő szerint 13,47 órakor a Szovjetunióban a Hold irá­nyába kozmikus rakétát lőt­tek fel. A rakétán található a Lu­na 10. automatikus űrállo­más fő feladata olyan rend­szerek kidolgozása, amelyek a Hold mesterséges holdjá­nak létrehozását biztosítják a Hold körüli kozmikus tér­ség kutatása céljából, vala­mint az állomáson elhelye­zett rendszerek kidolgozása az űrállomásnak szelenocent- rikus (Hold körüli) pályára juttatása céljából. A Luna 10. űrállomáson elhelyezett valamennyi ké­szülék szabályszerűen mű­ködik. (MTI.) Kiosztották az irodaim! és művészeti díjakat Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas Tegnap a Fészek Klubban kiosztották a hazánk felsza­badulásának 21. évfordulója alkalmából adományozott 1966. évi irodalmi és művé­szeti díjakat. Az ünnepségen megjelent Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Részt vett az ünnepségen párt-, állami, gazdasági és kulturális éle­tünk számos vezető szemé­lyisége. A megjelenteket Ilku Pál művelődésügyi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja üdvözölte, majd átnyújtotta a József Attila-dijakat, a Jászai Ma­ri-díjakat, a Balázs Béla di­jakat, a Liszt Ferenc-, Erkel Ferenc- és a Munkácsy Mi­hály díjakat. Medgyesi Máriának, a győri Kisfaludy Színház szín­művészének a mai és klasz- szikus hősnők megformálá­sáért a Jászai Mari-díj III. fokozatát adományozták. Tanácskozik az SZKP XXHI. kongresszusa — Telerotó, MTI K ill földi Képszolgálat A haladás élvonalában A felszabadulási ünnepségek Sopronban Lenin pártjának kongresz- szusai nagy nemzetközi ese­ményeknek számítanak or­szágunkban és az egész vilá­gon — mondotta Wcüdeck Rochet, a Francia Kommu­nista Párt főtitkára. „A szo­cializmus sikerei a társadal­mi haladás élvonalába he­lyezték a Szovjetuniót” — jelentette ki. Az FKP főtitkára közölte, hogy a francia nép elisme­réssel adózik a Szovjetunió­nak, amiért „olyan nagy tá­mogatásban részesíti az ázsiai, afrikai és latin-ameri­kai népek nemzeti felszaba­dító mozgalmát, s kiváltkép­pen a hős vietnami népet. A francia—szovjet jóvi­szony megteremtése — foly­tatta — megfelel mindkét nép érdekeinek, s egyúttal az európai biztonság és a világ­béke érdekeinek is. A francia kommunisták „nagy megelé­gedéssel fogadták azt a hírt, hogy a Francia Köztársaság elnöke ellátogat a Szovjet­unióba”. Az FKP főtitkára kijelen­tette, hogy a francia kommu­nisták teljes szolidaritást vál­lalnak a Vietnami Dolgozók Pártjával és a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front­tal. Waldeck Rochet kijelentet­te, hogy a francia kommunis­ták a marxista—leninista pártök önállóságáért szállnak síkra, hiszen mindegyik párt­nak magának kell meghatá­roznia politikáját, országa konkrét feltételeinek megfe­lelően és helyzetének sajá­tosságaival összhangban. „Ugyanakkor azonban, véle­ményünk szerint, az egész kommunista világmozgalom­nak a marxizmus—leniniz- mus elveire alapozott, közös fő irányvonalra van szüksége ahhoz — mondotta —, hogy győzeflmesen harcolhasson az imperializmus ellen, a béké­ért, a nemzeti független­ségért, a demokráciáért és a KociaijzmusérT.’'; Az FKP főtitkára hangsú­lyozta, hogy a francia kom­munisták kellően értékelik „az SZKP bölcs és szilárd ál­láspontját, s az 1957. és 198Ü. évi nyilatkozatok alapelvei­nek védelmére tett erőfeszí­téseit”. A Francia Kommunista Párt nagyon fontosnak tartja, hogy a kommunista pártok (Folytatás a 2. oldalon) Ma, április 1-én — Sopron felszabadulásának napján — a KISZ-szervezetek fáklyás felvonulást rendeznek. Az egyes csoportok a Múzeum utcában és a Május 1. té­ren gyülekeznek. Innen a Mátyás király utcán, a Lenin körúton és a Lackner Kris­tóf utcán át a Pamutipar kultúrtermébe vonul a fia­talság. A városi központi diszün- nepség április 2-án, szomba­ton este 7 órakor kezdődik a Petőfi Színházban. A him­nuszok elhangzása után Se­regély Zsigmond, a Hazafias Népfront városi bizottságá­nak titkára nyitja meg az ] ünnepséget, majd Zárai Ká­roly, az MSZMP Sopron vá­rosi Bizottságának titkára mond ünnepi megemléke­zést. A második részben az Ady Endre Művelődési Ház irodalmi színpada és kama­rakórusa ad ünnepi műsort. Április 3-án délelőtt fél 11 órakor koszorúzást ünnepség lesz a szovjet hősi emlékmű­nél. Itt az ünnepi beszédet Erdély Sándor, a Sopron vá­rosi Tanács vb elnöke mond­ja. Ezt követően a K1SZ- fiatalok fogadalom tételére kerül sor. A koszorúzás után a fegyveres erők tisztelgő alakulatainak díszelvonulása következik. A véradó-mozgalomról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délelőtt 9 órai kez­dettel ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Megtárgyalta a Magyar Vö­röskereszt megyei szervezeté­nek munkáját, különös tekin­tettel az önkéntes véradásra. A részletes tájékoztató je­lentés számot adott a Vörös- kereszt szervezeti helyzetéről a megyében; sokrétű munká­jának legfontosabb részeiről, s ezekkel együtt a továbbfej­lődés lehetőségeiről is. A Vöröskereszt a párt irányelvei, határazatai, a Vö­röskereszt második kongresz- szusa értelmében végzi mun­káját megyénkben is. Mint egészségügyi tömegszervezet, egyre hatékonyabban segíti a lakosság helyes egészségügyi szemléletének kialakítását, segítséget nyújtva ezzel a vá­rosok és falvak, a termelő- szövetkezetek és állami gaz­daságok közegészségügyi helyzetének javításához. A jelentés számot adott az ifjúsági vöröskeresztes mun­ka helyzetéről, eredményei­ről, feladatairól, továbbá a polgári védelmi munkáról is. A térítésmentes véradó­mozgalom évek óta fejlődik a megyében. Ennek a nagyon fontos mozgalomnak társa­dalmi üggyé válásáért me­gyénkbe» S Vöröskereszt­szervezetek nagyon sokat tet­tek. A Vöröskereszt e való­ban nehéz feladatát csak a pártszervezetek, a tanácsi, társadalmi és tömeg szerveze­tek hathatós segítségével ké­pes végezni. Szólt a jelentés a mozgal­mat gátló tényezőkről is. Szükséges lenne a véradást megelőző felvilágosító elő­adások színvonalának emelé­se. Jobban kifejezésre kelle­ne juttatni a térítésmentes véradók társadalmi megbe­csülését, ehhez azonban — éppúgy mint agitációs és pro­pagandaköltségekre — anya­gi eszközökre lenne szüksége a Vöröskeresztnek. A szerve­zéshez nagy segítséget adna, ha a megyei tanács művelő­désügyi osztálya révén a pe­dagógusok felhívást kapná­nak a véradás támogatására, a szülök megnyerésére és a személyes részvételre a vér­adáson. A mezőgazdaságban vég­zett vöröskeresztes munka is szép eredményeikről szól. A megye állami gazdaságaiban öt egészségügyi állomás és 12 egészségügyi felelős tevé­kenykedik, a termelőszövet­kezetekben 152 egészségügyi állomás, 140 egészségügyi fe­lelőssel segíti a termelőszö­vetkezetek egészséges, bizton­ságos élet- és munkakörül­ményednek megteremtését, a tiszta, rendezett majorköz­pontok kialakítását. A Vörös- kereszt feladata most az, hogy jobban és rendszereseb­ben foglalkozzék az egész­ségügyi felelősökkel, növelje a termelőszövetkezetekben az elsősegélynyújtásra kiképzet­tek számát. E feladat megol­dásához a megyei tanács és a járási tanácsok mezőgazdasá­gi osztályainak is szükséges támogatást adniuk. A tájékoztató jelentést a végrehajtó bizottság megvi­tatta. Az elnöklő Horváth József, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyette­se, összefoglalójában hangsú­lyozta, hogy dicséret illeti a megyei Vöröskereszt-szerve­zetet idei rendkívüli munká­jáért: az árvízi segélyügyek lebonyolításában való tevé­keny részvételéért. A végrehajtó bizottság a tájékozható jelentést elfogad­ta, majd megtárgyalta a pénzügyminiszteri revizori el­lenőrzések múlt évi tapaszta­latait, és az 1965. évi terme­lőszövetkezeti zárszámadások értékeléséről szóló beezá - mólót AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1966. ÁPRILIS 1-, FENTEK _______________________★_____________________________XXII. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM Folytadódott a vita a beszámolóról Kádár János felszólalása Fellőtték a Luna 10-et

Next

/
Thumbnails
Contents