Kisalföld, 1966. május (11. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 filler hl MSZMP GY0R-S0PR0N MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAKÁCS LAPJA GTÖR, 196«. MÁJUS 1.. VASÁRNAP ♦ XXII. ÉVFOLYAM. 102. SZÁM JlídfíuL köszönti) A itartalomból: Emberiség, vigyázz! Milyen legyen a párttitkár ? • Muzsikáló nevű ember U Thant-De Gaulle tanácskozás De Gaulle francia köztár­sasági elnök szombaton ebé­det adott U Thant ENSZ- főtitkár tiszteletére, aki pénteken érkezett Párizsba, hogy vezető francia politiku­sokkal tanácskozzék. Az elnöki palotából távo­zóban az ENSZ-főtitkár rö­vid nyilatkozatot adott. Kö­zölte, hogy De Gaulle-lal tárgyalt a vietnami problé­máról, de pillanatnyilag egyikük sem lát lehetőséget arra, hogy bárki is új kez­deményezést tegyen Viet­nammal kapcsolatban. Az újságírók megkérdez­ték U Thanttól, elfogadná-e újbóli jelölését a világszer­vezet főtitkári tisztére. U Thar.t azt válaszolta, hogy még nem döntött ebben a kérdésben, de a francia köz- társasági elnök kérte, ameny- nyiben újból megválasztanák az ENSZ főtitkárává, ne utasítsa el a megbízatást. Rhodésiával kapcsolatban U Thant megemlítette, hogy az ENSZ afrikai tagállamai­nak képviselői szinte na­ponta tanácskoznak e kér­désről. A főtitkársággal még nem közölték legújabb dön­tésüket, de vannak olyan ér­tesülések, amelyek szerint az afrikai államok május 10-e körüli időpontra kérik a Biztonsági Tanács össze­hívását. De Gaulle-lal folytatott tárgyalásairól U Thant meg­állapította, hogy azok igen hasznosak, kötetlenek és őszinték voltak. Az ENSZ főtitkára Párizs­ból Strasbourgba utazik, ahol kedden beszédet mond az Európai Tanács tanács­kozó gyűlésében. (AFP, Reu­ter, AP.) A II. Jnternacionálé 1889-es párizsi alakuló uTA. kongresszusának határozata alapján má­jus elseje világszerte a dolgozók nagy nemzetközi seregszemléje. Ahogy minden tavasszal megújul a természet, úgy újul meg a világ különböző térségeiben élő munkástömegekben a vágy, hogy méltóképpen kö­szöntsék a munkásosztály nemzetközi összefogásá­nak harcos ünnepét. Esztendőről esztendőre no, s ma már sokszáz millióra tehető azoknak a száma, akik magukénak vallják május elsejét. Korunk nagyszerű igazsága, hogy szüntelen nő azoknak a munkásoknak a tá­bora, akik maguk akarják jövő boldogságukat megteremteni, s ezért maguk veszik kezükbe sor­suk irányítását. Hazánk dolgozói immár huszonkettedszer ün­nepük szabadon május elsejét, a munka napját. Megyénk dolgozói: munkások, parasztok és értel­miségiek azért fáradoznak, hogy az elsők között válthassuk valóra a világ dolgozóinak egyetemes, nagy álmát, a kommunista társadalom építését. Megyénk dolgozói a szocializmus építésében eddig is derekasan kivették részüket, hősiesen helytáll­tak a munka különböző frontjain. Nagyszerű ered­mények születtek az iparban, mezőgazdaságban, kulturális és oktató-nevelő munkánkban egyaránt. Ezek az eredmények további sikerek elérésére ösz­tönöznek, köteleznek bennünket. Megyénk dolgozóitól azt kérjük, hogy a jövőben még lelkesebben, még odaadóbSan segítsék új tár­sadalmunk építését. A huszonkettedik szabad május elseje, a nemzet­közi munkásmozgalom nagy ünnepe alkalmából sok szeretettel köszöntjük megyénk dolgozóit, jó erőt, egészséget kívánunk sikeres munkájukhoz! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A SZAKSZERVEZETEK GYÖR-SOPRON MEGYEI TANÁCSA A német pártközi dialógus A Központi Bizottság a határozatban végül kötele- zetséget vállal arra, hogy az SPD képviselőinek az NDK- ban szavatolják a biztonsá­gukat, s hangoztatja, hogy hasonló biztosítékokra van szükség Nyugat-Németor- szágban a NSZEP képviselői számára is. (TASZSZ, ADNI A Neues Deutschland szombati számában közölte a NSZEP Központi Bizott­sága ülésének határozatát a NSZEP és az SPD véle­ménycseréjéről. A határozat több kérdésre vár választ a pártközi dialó­gustól annak érdekében, uogy Németország keleti és nyugati részében egyaránt megszilárdítsák a békét és a biztonságot. A határozatban a NSZEP Központi Bizottsága egyet értését nyilvánítja az SPD- nek az NDK-ban és az .'tüZK-uan riiegieűüezenuo nagygyűlésekkel kapcsolatos javaslatával. Figyelembe vé­ve azonban, nogy a közel­jövőben Eszak-ftajna-Vest- táliéban tartományi gyűlési választásokat tartanak es Dortmundban sor kerül az SPD kongresszusára, a NSZEP Kozponu Bizottsága azt javasolja, nogy a szo- nokcserét ne májusban, ha­em júliusban bonyolítsak e, mert így biztosítani le­nét a nyugodt légkört. Ezenkívül a Központi Bi­zottság azt is indítványozza nogy a találkozókat ne ivari-Marx-St ad t-ban es Hannoverben tartsák, mint ahogy ezt az SPD vezetősége ajánlotta —, hanem Kaii- Marx-Stadtban és Essenben, Mert Essen a német munkás­osztály gazdag hagy am li­maival rendelkezik. Világ proletárjai egyesüljetek! Szinpompás esti nyitány Színes csillageső a sokáig tartó tűzijátékon, fényfűzérek a folyón, a kivilágított vízi- telepek, csónakházak hang­szóróiból zene, dallam hul­lámzik. Fényszórók nappali fényében készül a filmfelvé­tel a televíziónak, s végig a partokon a nézők ezrei gyö­nyörködnek a szinpompás látványban. Lampionos csó­nakfelvonulás a vizek váro­sában. Impozáns nyitány a győri ünnep előestjén. Vetélkedő is egyúttal: me­lyik hajóegység a szervezet­tebb, hangulatosabb és ötle­tesebb. Ezek szerint pontoz­nak a zsűri tagjai (Grichisch János, Molnár Imre, Papp István, Söre Imre, dr. Szabó Mihály) a Rába-szigeten. A legtöbb pontot elért egyesület „Örökös vándorserleget” kap, a második és harmadik he­lyezettet oklevéllel jutalmaz­zak. A viták elkerülésére már két héttel korábban sor­solással eldöntötték a felvo­nulási sorrendet. (Richards, Vasas ETO három telepe együtt, AKÖV — Pamutszö­vő- és Műbőrgyár közösen, Lenszövő — Tervező közösen, Vízügy, Vörös Meteor, Győri Textil, ÉDÁSZ, Öntöde) 126 hajó 268 sportolóval. Húsz órakor indultak az evezős egységek a városi (Rá- ba-parti) korcsolyapálya alól, e. Rába széles ágán eveztek lefelé, s a Hajóállomásnál a bolya megkerülése után visz- szatértek telephelyükre. A menetet három motoros men­tőcsónak vigyázta. Utánuk el­vonult a vízügyiek hat mo­toros hajóból álló egysége. A Magyar Testnevelési és Sport- szövetség Győr városi Taná­csa az országos sportnapok jegyében, „Sportolj velünk” | jelszóval rendezte meg az emlékezetesen sikeres lampio­nos csónakfelvonulást. Az öt- ietesebbnél-ötletesebb kivilá- gítású (nyílt lángos megvilá­gítás, gyertya stb. tilos volt a tűzveszély miatt) „hajós- hadrendben” elvonuló csóna­kos egységek megítélése, pon­tozása nem könnyű dolgot adott a zsűrinek. A vízi fel­vonulás, a tűzijáték szép él­ményt nyújtott a több ezer felnőttnek, gyermeknek, akik végignézték. A pontozó bizottság az „örökös vándorsrleget” első ízben a Győri Textil csapa­tának ítélte oda (66 pont), 2. Öntöde és Kovácsológyár 62 pont, 3. Vörös Meteor 58 pont, 4. ÉDÁSZ 45 pont, 5. az AKÖV és a Pamut­szövő közös csapata 42 pont­tal. A 2. és 3. helyezett ok­levelet kapott. Másodszor elüzem a Lajta-Hansági Állami Gazdaság Április 29-én immár má­sodszor avatták élüzemmé a Lajta-Hansági Állami Gaz­daságot. Az élüzemavató ün­nepségen Mentényi Miklós, az Állami Gazdaságok Fő­igazgatóságának főigazgató­helyettese méltatta a gazda­ság tavalyi munkáját, majd átadta az oklevelet Tóth Lászlónak, a Lajta-Hansági Állami Gazdaság igazgató­jának. A gazdaság dolgozói közt 103 000 forint jutalmat osztottak szét, hat mezőgaz­dasági munkás miniszteri kitüntetésben részesült, 14 pedig az „állami gazdaság kiváló dolgozója’" címet kap­ta. A IX. kongresszus tisgtelett're AP Újabb szövetkezetek csatlakoztak a versenyhez A gyorsáén ti váni közös gazdaság kongresszusi ver­senyfelhívásához ismét újabb szövetkezetek csatlakoztak. A győrasszonyfai termelő- szövetkezet vállalja, hogy a tervezett 1520 mázsa takar­mánygabona helyett 1670 má­zsát takarít be. Kukoricábó; holdanként 16 mázsa átlag­termést érnek el a tervezeti 15 mázsa helyett, cukorrépá­ból pedig 170 mázsa helyett 185 mázsa termést érnek el holdanként. Értékesítenek az 55 helyett 57 hízott marhát, tejből pedig a tervezett 560 hektoliter helyett 710 hektoli- j tért fejnek, ezzel 2100 literre emelik a fejési átlagot. Az egy traktoregységre tervezett 885 normálholdnyi munka helyett 950 normálholdat tel­jesítenek. A győri Űj Élet Tsz vállal­ja, hogy a tervezett évi tojás- mennyiséget 40 000-rel túltel­jesíti. A kúnszigeti termelőszövet­kezet vállalja, hogy az 550 hold kalászos vegyszeres gyomirtását 630 hold kalászo­son végzik el karbamidos le­véltrágyázással kiegészítve. A 616 hold őszi búzából 14 mázsás átlagtermést takaríta­nak be holdanként. A terve­zett 1100 hízott sertés helyett 1150-et értékesítenek, hízott marhából pedig tízzel többet adnak el, mint tervezték. A traktoros szocialista brigád mellé az állattenyésztők kö­zül két, szocialista címért dol­gozó brigádot alakítottak. Az öttevényi termelőszövet­kezet vállalja, hogy értékesít terven felül 100 hízott sertést, 30 000 liter tejet, ad 150 vá­lasztott malacot és 5 vagon­nal több kenyérgabonát, A péri termelőszövetkezet vállalja, hogy az erőgépek jobb kihasználásával 21 000 normálhold helyett' 27 000 normálholdnyi munkát végez el. A 2500 mázsa sertéshús helyett 2600 mázsát értékesít ti szerződésben vállalt határ­időre. Az állattenyésztés áru- értékesítésből adódó bevéte­lét, ami a terv szerint 8 mil­lió 277 000 forin t, 8 567 OtíO fo­rintra növeli. A szövetkezet építőbrigádja a szövetkezet tervében szereplő létesítmé­nyeket határidőre elkészíti, valamint terven felül meg­épít egy 600 férőhelyes ser­téshizlaldát. A töltéstavai tsz vállalja, hogy 860 hízott sertést érté­kesít a tervezett 820 helyett, és 175 hízott marhát ad el a 150 helyett. Kocánként a ter­vezett 13 malac helyett 1'4-et nevelnek fel. Terven felül megépítenek egy 60 férőhe­Ives horili nevelőt

Next

/
Thumbnails
Contents