Kisalföld, 1966. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Kállai Gyula fogadta\ as UNESCO vesetőit VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: §0 fillér Kállai Gyula, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor- nány elnöke kedden a Parla­mentben fogadta az UNESCO végrehaitó tanácsának buda­pesti ülésszaka alkalmából hazánkban tartózkodó világ- szervezeti vezetőket: Moham­med el Fazi-t, a végrehajtó tanács elnökét, René Maheui, az UNESCO főigazgatóját, Athanase Jóját, Dame Mary, Cuillan Smietont, Bedreddin Tuncelt, a végrehajtó tanács alehlökeit, Prem Kirpalt, a programbizottság elnökét és Gian Franko Pompeit, az ad­minisztratív bizottság elnö­két. Jelen volt Ilku Pál mű­velődésügyi miniszter, vala­mint a magyar UNESCO-bd- zottság több vezetője. A fogadáson élénk eszme­cserét folytattak a világszier- vezet tevékenységéről, a ma­gyar UNESCO-bizottság mun­kájáról, s kölcsönösen kifeje­zésre juttatták azt a meggyő­ződést, hogy az UNESCO ha­tékonyan szolgálhatja a né­pek közötti közeledést, a kul­turális kapcsolatok bővítését, az egyetemes béke ügyét. A fogadás szívélyes, baráti lég­körben folyt le. (MTI.) Európa békéje és biztonsága Európa biztonságának és békéjének problémáiról ren­dezett konferenciáit kedden a Népfront Országos Tanácsá­nak klubjában neves magyar szakemberek — jogászok, közgazdászok és más tudósok, — valamint több külföldi vendég részvételével a Haza­fias Népfront budapesti bi­zottsága. Pethő Tibor, az Országos Béketanács tagja, a Magyar Újságírók Országos Szövetsé­gének alelnöke tartott vitain­dító előadást. Kifejtette, hogy a két világrendszer verse­nyében Európa változatlanul kiemelkedően fontos szerepet tölt be. Itt húzódik a válasz­tóvonal, amelynek két olda­lán a Varsói Szerződés és a Habsburg Ottó megkapta útlevelét Becs (MTI.) Habsburg Ottó és családja már megkapta az osztrák útlevelét, amellyel bármikor beutazhat Ausztriába. Ottó első rövid, „kísérleti jellegű” látogatását június második felére tervezi — jelenti nép­párti sajtókörökre hivatkoz­va a Volksstimme. Az Oszt­rák Kommunista Párt lapja ugyanezekből a forrásokból úgy értesült, hogy Ottó meg­bízottjai és osztrák kor­mányszervek között befeje­zés előtt állnak azok a tár­gyalások, amelyeket az egy­kori Habsburg-kastélyok, s a hozzájuk tartozó birtokok visszaadásáról folytattak. A Habsburg-kérdés „megoldá­sát” ünnepelte az osztrák monarchista mozgalom ve­zetősége legutóbbi ülésén. „Egyik fő célunkat elértük: Habsburg Ottó és családja előtt nem maradnak immár elzárva a haza határai” — írja a Die Krone, a mozga­lom lapja. (MTI.) NATO legjelentősebb, legkor­szerűbb erői helyezkednek eL A referátum kitért a De Gaulle-féle Európa-koncep- cióra, c NATO fellazítására irányuló francia politika ha­tására, majd a Duná-meden­cei országok biztonságának kérdéseit elemezte. Kifejtette, hogy ennek célja: regionális szervezettel előmozdítani az általános európai biztonságot, alátámasztani Ausztria sem­legességét, s összekapcsolni a közép-európai, valamint a balkáni földközi-tengeri atom- fegyvermentes övezetet. A referátumot követő véle­ménycserében a. legkülönbö­zőbb tudományok- művelői és a tanácskozás külföldi vendé­gei mondták el gondolataikat, terjesztették elő javaslataikat. Dr. Werner Hähnisch, a po­litikai tudományok doktora, p Potsdam-babelsbergi Állam- és Jogtudományi Akadémia nemzetközi kapcsolatok in­tézetének docense egyebek között ismertette az első né­met békeállam, a' Német De­mokratikus Köztársaság kor­mányának kezdeményezéseit, javaslatait, amelyeket a né­met kérdés rendezésére, az egész világ békéjének megvé­désére terjesztett elő. Dr. Vajda Imre, a Marx Károly Közgazdaságtudomá­nyi Egyetem tanszékvezető tanára a gazdasági és politi­kai integráció néhány idősze­rű kérdéseivel foglalkozott felszólalásában. Kifejtette: a nyugat-európai országok gaz­dasági integrációja nem min­denben váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A szo­cialista és a kapitalista orszá­gok kapcsolatáról szólva hangsúlyozta: a békés együtt­élés politikájának szellemé­ben további még határozot­tabb és egyértelműbb lépé­sekre van szükség a KGST és a Közös Piac országai közötti kereskedelem fejlesztésére. A felszólalásokra Pethő Ti­bor válaszolt, majd dr. Pesta László zárszavával véget ért a tanácskozás. (MTT.) Prága, Nyárádi Róbert, az MTI tudósítója jelenti: Tegnap reggel Prágába a Julius Fucik parkban levő kongresszusi palotában meg­nyílt a CSKP XIII. kong­resszusa. A ’ kongresszus Antonin Novotny bevezető szavaival kezdte meg tanácskozását. A CSKP KB első titkára kö­szöntötte a delegátusokat és vendégeket, majd üdvözölte a részvevő mintegy 70 kom­munista, munkás- és más haladó párt küldötteit. A de­legátusok nagy tapssal kö­szöntötték a küldöttségekéi és vezetőiket, köztük Leo- nyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát, Walter Ulb- richtot, a NSZEP KB első titkárát. Edward Ochabot, a LEMP Politikai Bizottságá­nak tagját, Nemes Dezsőt, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagját, és a többi kül­döttet. A napirend elfogadása után Antonin Novotny tar­totta meg a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának beszámolóját. Antonin Novotny beszámolója Antonin Novotny az ország azokat az intézkedéseket, gazdasági és társadalmi hely­zetének« elemzése után hat pontban foglalta össze a párt politikájának alapvető irányvonalát és feladatait a legközelebbi időszakra. Ez a hat pont a következő: 1. Tevékenységünk célja továbbra is a szocialista tár­sadalom erősítése és sokol­dalú fejlesztése. 2. A szocia­lista társadalom további fej­lődése szempontjából döntő jelentőségű az anyagi-techni­kai bázis, a szocialista ter­melőerők további kibonta­koztatása. 3. Társadalmunk vezető ereje továbbra is a munkásosztály, az állam po­litikai alapja pedig a mun­kásosztály szövetsége a ter­melőszövetkezeti parasztság­gal és a szocialista értelmi­séggel. Az állam fejlesztésé­ben és a szocialista demok­rácia elmélyítésében a fő fel­adat, hogy megvalósítsuk amelyek a nemzeti bizottsá­gok szerepéinek és hatásköré­nek fokozására irányulnak. 4. Ideológiai téren fő felada­tunk továbbra is, hogy a marxizmus—leninizmus, a szocialista hazafiság és a pro­letár nemzetköziség szelle­mében neveljük dolgozóink tömegeit, különösen a növek­vő nemzedéket. 5. Társadal­munk sikeres fejlődésének fő feltétele a párt vezető szerepének további elmélyí­tése a társadalmi élet min­den területén, a politikában, a közgazdaságban és az ideológiában. 6. Külpolitikai téren előtérbe nyomul a harc az impel-ia) izmus agresszív akciói ellen, különösen az Egyesült Államok vietnami agressziójának beszünteté­séért. Egyebek között szólott ar­ról, hogy a jelenlegi nem­zetközi helyzetet az imperia­lizmus agresszivitása jellem­zi, az, hogy folytatjuk ál­lamunk védelmi erejének gyarapítását. Szocialista hazánk vé­delméről szólva ezt a fel­adatot mindig úgy tekint­jük, mint a Varsói Szer­ződésben résztvevő összes ország szilárd egységét, ezen országok védelmi po­tenciáljának gyarapítását és szoros, kölcsönös együtt­működését a Szovjetunió­val. A Szovjetunió katonai e"e- je van a legmagasabb tudo­mányos színvonalon és al­kotja az egész szocialista tá­bor védelmi képességének magvát. Novotny hangsúlyozta, hogy az imperializmus már korántsem rendelkezik olyan lehetőségekké 1, mint régeb­ben, ahhoz, hogy megvaló­sítsa a maga expanzív céljait. A békés együttélés politikája nem jelenti azt. hogy meg­békélünk a világban fenn­álló jelenlegi helyzettel. A békés együttélés poli­tikája az imperializmus, a gyarmati rendszer elleni harc hatékony formája, az emberiség haladó céljaiért folytatott harc formája, a vitás nemzetközi probte mák békés megoldásának formája. — Más testvérpá rtokkal együtt, a Csehszlovák Kommunista Párt minden erejét arra fordítja, hogy megszűnje­nek az ideológiai és politi­kai nézeteltérések, amelyek mozgalmunk kebelé­ben taoasztalhátók. gyengítik mozgalmunk aktivitását, fél­revezetik néhány szövetsége­sünket, és amelyeket az im­perialisták saját agresszív po­litikájuk fokozására használ­nak lei. — Hívei vagyunk az őszin­te, elvtársi, konstruktív esz­mecseréknek a testvérpár tok között, de határozottan elle­nezzük a séntő, ellenséges hangú polemizálást. Semmiféle elméleti vagy politikai nézeteltérés nem igazolhatja az akcióegység feladását az imperializmus elleni közös harcban. Leonyid Brezsnyev felszólalása A kongresszus délutáni ta­nácskozásán hangzott el a szovjet pártküldöttség vezető­jének. Deonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának felszólalása. Brezsnyev hangsúlyozta, hogy a szovjet kommunisták nagyra értékelik a Csehszlo­vák Kommunista Párttal fennálló testvéri kapcsolato­kat. A Szovjetunió Kommu­nista Pártja és az egész szov­jet nép nevében biztosította a Dunaremeténél tetőzött az árhullám Fél métert emelkedett a Fertő tó vize Levonulóban van a sziget­közi szakaszon a Duna idei eddigi legnagyobb árhulláma. Dunaremeténél kedden reggel 510 centiméteres vízmagas­sággal tetőzött az árhullám. Déli® bárom centiméteres apádást figyeltek meg. Teg­nap kedvező jelentések ér­keztek az osztrák Duna-sza- kaszról is. A Duna a német- országi és ausztriai szakaszon végig apad. Mindössze Schär - dingnél figyeltek meg néhány centiméteres árádást. A szigetközi szakaszon az árvízvédelmi készültséget egyelőre fenntartják. A je­ték a peronoszpőra ellen. Ha lefogy a termés, paraj vagy retek kerül az Uvegházakba. Csak az a kívánságuk, hogy a napokban volt rossz időjárás ezután kerülje el a kertészetet. A húsz holdra kiültetett paprikát ugyanis úgy megtépte a szél, hogy sok helyen pótolni kellett a palántákat. (te'aai Ferenc telv.) lenlegi árhullám azonban ár- vízvédelmi szempontból a ké­szültség ellenére sem okozott gondot. A Duna magas víz­állása inkább a belvíz-fron­ton éreztette kedvezőtlenül hatását. Győr, térségében a Rábca és a Marcal folyók alsó szakaszán kerültek víz alá te­rületek. Kisebb árhullám van levo­nulóban a Lajtán is, a többi mellékfolyó vize azonban csak centimétereket változott az elmúlt napokban. A Rába vízgyűjtő-területén nem hul­lott számottevő csapadék, és ez egyúttal azt is jelentette, hogy Győr térségében nem került sor árvédekezésre. Ma és a következő napok­ban is lassú apadásra lehet számítani a szigetközi Duna- szakaszon. A Felső-Duna víz­gyűjtő-területén a 0 fok hatá­ra jelenleg 1300 méter körül van, ezen felül még sok hó halmozódott fel. A legutóbbi napokban az osztrák hegyek­ben újabb havazások voltak. Egyes helyeken 30—40 centi- méteres vastagságú hótakaró borította be a hegyeket. Ha a hegyekben gyors olvadás lesz, abban az esetben zöldár­ra lehet számítani. Ha az ol­vadás lassan megy végbe, ak­kor kisebb árhullámokon kí­vül más gondot nem okoz a Duna az idei nyáron. A viharos nyugati szél ér­dekes jelenséget idézett elő a Fertő tó magyarországi sza­kaszán. A víz az ausztriai oldalról átszorult a magyar oldalra. Emiatt mintegy öt­ven centimétert duzzadt fel hirtelen a magyar oldalon a Fertő tó yiaa, kongresszust, hogy továbbra is fáradhatatlanul erősíteni fogják az SZKP és a CSKP harcos szolidaritását, a Szov­jetunió és a szocialista Cseh­szlovákia megbonthatatlan barátságát. Az SZKP XXIII. kongresz­szusának szónoki emelvé­nyéről már elhangzottak e. harcos szolidaritás megnyi­latkozásai a harcoló Viet­nammal. Most ugyanilyen felhívás hangzott el a CSKP kongresszusán: Segítettük és segíteni is fogjuk a vietna­mi népet szent harcában. Az agresszorok szembetalálják magukat azzal az egyre nö­vekvő támogatással, amelyet a Szovjetunió és Csehszlo­vákia és más szocialista or­szágok, az egész világ haladó emberei nyújtanak Vietnam­nak. A világ néptömegeinek szolidaritására és a szocia­lista országok hathatós tá­mogatására támaszkodva a hős vietnami nép győzelem­re viszi majd igazságos ügyét. Brezsnyev ezután hangsú­lyozta, hogy a guantanamói térségben elkövetett ameri­kai provokáció az amerikai imperializmus agresszivitá­sának újabb bizonyítéka. — Kubai barátaink biztosra ve­hetik, hogy a Szovjetunió szilárdan tá­mogatja a forradalmi Ku­bát, a szabadságra és füg­getlenségre való szent jo­gát. Az SZKP főtitkára beszélt a bonni kormány legutóbbi jegyzékéről. Kijelentette: a dolog lényege az, hogy a bonni kormánynak tény­leges politikájával kellene alátámasztania a békés szándékairól hangoztatott szólamait. Brezsnyev emlékeztetett arra, a Szovjetunió és a többi szocialista ország mindig ellenezte, hogy Európát és a világot egymással szem­benálló katonai tömbökre osszák. A védelmi jellegű Varsói Szerződés minden résztve­vőjének ez az álláspontja. — Azt kívánjuk — tette hoz­zá —, hogy a katonai szövet­ségeket váltsa fel az összes olyan államok békés együtt­működése, amelyek hajlan­dók ezt az ügyet — már­mint az együttműködés ügyét — előmozdítani. * A kongresszus ma foly­tatja munkáját. (MTU Megnyílt a Csehszlovák Kommunista Párt XIII. kongresszusa AZ MSZMP GYÖR-S0PR0N MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1966. JÚNIUS 1., SZERDA ____________ + XXII. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM nem unja meg a gyönyörködést a szép bokrokban — tíz nap múlva már lehet szedni. Egy-egy tőről másfél-két kiló paradicsomot várnak. Sok gond v*U vele as idee, hatesar permetez ­Két üvegházából a győri Új Élet Tsz már 12 000 fej melegágyi salálát küldött piacra. Most 1000—1000 tő paradicsom érlel termést az üveghá­zakban. Szilágyi Ferenc szerint —* aki Paradicsomsziiret tíz nap múlva

Next

/
Thumbnails
Contents