Kisalföld, 1966. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

17203g to* Jó szerencsét, Lélegzetelállító mutatvá­nyok es zuhogó termálesó kö­zepette dolgoznak az Orszá­gos Vízkutató és Fúró Válla­lat munkásai, hogy előkészít­hessék Győrből való elvonu­lásukat. Mintegy kétezer mé­ter hosszú fúró rudazatot emelnek ki a kútból, és bi­zony előfordul, hogy a tehe­tetlen rudak nem engedel­meskednek a fúróknak. Szer­dán délelőtt is, amikor felvé­telünk készült, az emelőcsiga egyik drótkötele kiugrott he­lyéből, és csak több órás munkával sikerült hellyére visszailleszteni... A kutat megfúrták, kiváló vizet, elég vizet találtak az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat munkásai Győrött. ■Kimosták a vízadó réteget, máris kezdődhet a víz hasz­nosítása. Egy időre elköszön­nek ettől a vidéktől. Búcsú­zunk tőlük, megköszönjük munkájukat, és reméljük, hogy találkozunk még velük ezen a tájon. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 56 fillér AZ MSZMP GYÖR-SQPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1966. JÜLIUS 1., PÉNTEK ★ XXII. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM Ma kezdődnek a soproni ünnepi hetek © Gubó és gomba Gőz vagy gáz? • Szót emelünk © Rádióműsor A mezőgazdasági munkákról tájékozódott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A kor­mány elnökének és a Szak- szervezetek Országos Taná­csa főtitkárának közös elő­terjesztése alapján megvitat­ta és jóváhagyta azt a meg­állapodást, amely a kormány vezetői és a SZOT titkársá­gának tagjai között jött létre az állami-gazdasági szervek és a szakszervezetek munka­kapcsolatáról, a soron lévő gazdasági feladatok megol­dásában való együttműködés­ről. A földművelésügyi minisz­ter tájékoztatta a kormányt a nyári mezőgazdasági mun­kákról. a gabonabetakarítás­ról. A művelődésügyi minisz­ter beszámolt a szocialista országok felsőoktatási, illetve művelődésügyi miniszterei­nek Moszkvában tartott ta­nácskozásáról. A kormány a tájéKoztatokat tudomásul vette. B beruházási keret: 454122B00 forint Megyénk ötéves terve R tanácsülés jóváhagyta a tervjavaslatot A megyei tanács tegnap Győrött tartott ülésén mint legfontosabb napirendi pon­tot megtárgyalta Győr-Sop- ron megye Tanácsa harmadik ötéves népgazdasági tervja­vaslatát. A megye beruházási kerete az öt évre 454 122 000 forint, idegenforgalom és la­kás nélkül. Ebből 1966-ra 73 589 000 forint jut. Kenyérgyár, szikvízüzem, kollégium, rendelőintézet A jelentés ágazatonként részletezte a harmadik ötéves terv beruházásait. Közölte azt is, hogy az irányszámok lehetővé teszik a győri ben­zinbontó építésének megkez­dését, azonban, felsőbb szer­vek annak üzembe helyezé­sével csak 1970 után számol­nak. Néhány fontos beruházás: Még ebben az évben meg­kezdődik a mosonmagyaróvá­ri gyűjtő főcsaotma építése és a jövő évben a soproni csatornaépítés. Mosonmagyar- óvárott I960, évi kezdéssel és 1968. évi befejezéssel kenyér­gyár épül. Győrött 1969-ben kezdődik és 1970-re befejező­dik egy szikvízüzem megépí­tése. Tervezés alatt van a 17 munkahelyes győri rendelőin­tézet. Építése 1967-l>en kez­dődik és a tervek szerint 1968-ra elkészül. Iskolák, tantermek létesíté­se segíti a harmadik ötéves tervben a megye művelődés­ügyének fejlesztését. Ez év-, ben megépül a fertőszentmdk- lósi négytantermes gimná­zium és megkezdődik a mo­sonmagyaróvári 16 tantermes gimnázium építése 11 700 000 forintos költségelőirányzattal. Ugyancsak jövőre kezdődik meg a győri Révai Miklós Gimnázium bővítése. Számol a terv egy 250 diákot befoga­dó kollégium épülésével Győ­rött. A mintegy 10 millió fo­Arvízvédelmi készültség a Duna szigetközi szakaszán Csendben, szinte észrevét­lenül áradt a Duna már hosszabb ideje. Az áradás a legutóbbi napokban meg­gyorsult. Az esővel párosult hóléből nagyobb árhullám van kialakulóban. A Szigetközre és Győr tér­ségére mértékadó dunare- metei vízmérce csütörtökön reggel 513 centimétert ■— délre 516-ot — mutatott. Az *lső fokú árvízvédelmi ké­szültség határát — 480 cen­timétert — a víz már ko­rábban túllépte, a készültsé­get azonban csak tegnap reggel rendelték el. A folyó változatlanul végig árad. A Duna áradása már Győr térségében is erősen érezteti hatását. A Rábán levonuló árhullám es a visszahúzódás miatt a folyó több helyen ki is lépett a medréből, és a viz elönötte a hullámteret. rintos építkezés 1969-ben kez­dődik és 1970-ben fejeződik be. Lakásépítkezés Győr a harmadik ötéves tervben 3294 lakást kap, Sop­ron 709-et, Mosonmagyaróvár 420-at, Kapuvár és Csorna 36—36-ot. A lakásépítkezést az 1969-ben már üzemelő győri házgyár segíti. Győr vonatkozásában a tervidőszak folyamán megtörténik az át­állás a blokkos építkezési módról a panelosra. Ezt a házgyáron kívül az is lehe­tővé teszi, hogy a dél-nádor- városi fő-gyűjtőcsatoma el­készültével lakásépítésre al­kalmas nagy terület áll majd rendelkezésre. A harmadik ötéves tervben a javító-szolgáltató tevékeny­ségiben részt vevő szervek együttesen 23 százalékkal emelik a lakossági szolgálta­tásukat. I vita A tervjavaslatot a tanács­ülés élénken megvitatta. Fe- renczy Gábor aláhúzta a fel­szólalásában a vidéki városok iparosodásának jelentőségét, amely mellett a legutóbbi or­szággyűlésen is sok felszólaló foglalt állást. Győr jó úton halad a harmadik ötéves tervelőirányzat szerint a fej­lődésben. A felszólaló hiá­nyolta, hogy a benzinbontó üzembe helyezése csak 1970- re történik meg. A benzin- bontónak a lakosság, de a győri üzemek igényeinek (Folytatás a 2. oldalán.) A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a kor­mány, valamint a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság második félévi munkatervét. Szovjet pártmunkásküldöttség érkezik megyénkbe A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására a Magyar- országon tartózkodó szovjet pártmunkásküldöttség ma megyénkbe érkezik. A kül­döttség vezetője Vladimir li­ftes Sztyepakov, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja, a központi bizottság agt- tációs és propagandaosztályá- nak vezetője. A szovjet párt­munkásküldöttség a politikai kulturális és mezőgazdasági szervezési munkával szándé­kozik ismerkedni Szovjet—francia nyilatkozat Moszkva (TASZSZ) Moszkvában csütörtökön szovjet—francia nyilatkoza­tot adtak ki. A dokumentum megállapítja, hogy a Szovjet­unió és Franciaország kor­mánya úgy döntött: rendsze­ressé teszi konzultációit és „közvetlen hírközlési össze­köttetést létesít a Kreml és az Blysée-palota között”. heonyid Brezsnyev, Alek- szej Koszigin és Nyikolaj Podaornij elfogadta De Gaul­le tábornok meghívását, hogy tegyenek hivatalos látogatást Franciaországban. De Gaulle tábornoknak jú­nius 20-a és július 1-e között a Szovjetunióban tett látoga­tása „alapvető hozzájárulás a Szovjetunió és Franciaor­szág egyetértésének fejleszté­séhez” és „a látogatás meg­szilárdította az újjászülető európai bizalom érzését” — hangzik a nyilatkozat. A szovjet—francia nyilat­kozatot szovjet részről Nyi­kolaj Podgomdj, a Szovjet- <unió Legfelső Tanácsa Elnök­ségének elnöke, francia rész­ről Charles De Gaulle elnök tírta alá. A két fél tárgyalásain az európai problémákra fordítot­ták a fő figyelmet, mindenek­előtt az európai biztonságra és a német kérdésre, „ame­lyekről a felek eszmecserét folytattak”. A két kormány egyetért abban, hogy „az európai biz­tonság problémáit mindenek­előtt európai keretek között kell megvizsgálni”. Síkra- szálltak azért, hogy meg kell teremteni „a szükséges felté­teleket a megkötendő egyez­mények számára”. Egyebek között hitet tettek a nyugati és keleti országok közötti fe­szültség enyhítése mellett. Az in do-kínai félszigeten kialakult helyzet „egyre na­gyobb aggodalmat okoz a vietnami háború kiéleződése miatt”. A Szovjetunió és Franciaország kormányai „to­vábbra is úgy vélekednek, hogy a kialakult helyzetből, amely veszélyezteti a békét, az egyetlen lehetséges kiutat az 1954. évi genfi egyezmé­nyek alapján történő rende­zés jelenti, amely kizár min­den külföldi beavatkozást Vietnamban”. (MTI.) Ismét bombázták Hanoi környékét Csütörtökön amerikai va- '(SSszbombázó repülőgépek több Baja hatolt be Hanoi dőli külső övezetének légite­rébe, és Dongáéban, a fővá­rostól 25 kilométerre külön­böző Objektumokat bombá­zott és árasztott el gépfegy- vertűzzeü. A hanoi rádió jelentése sze­rint két amerikai repülőgépet lelőttek. Az amerikaiak ez újabb kalóztámadásai miatt erélyes tiltakozások hulláma árad az egész viliig on. „A szovjet nép, a világ bé­keszerető népei megbélyegzik az Egyesült Államok agresz- szív köreit a vietnami nép el­len elkövetett rém tettekért’ — hangsúlyozza a tegnap es­te kiadott szovjet kormány- nyilatkozat. Államcsíny-kísérlet Irakban A MEN hírügynökség kai­rói jelentése szerint Irakban csütörtökön államcsiny-kí- sérletre került sor. A bagda­di rádió magyar idő szerint 14.00 óraikor megszakította adását, közölte, hogy lezár­ták a moszuli és habaniai re­pülőteret. A gyorshír szerint az iraki „forradalmi tanács” állítólag felszólította Aref el­nököt, ne fejtsen ki ellenál­lást, hogy elkerülhessék a vérontást. Az esti órákban a helyzet teljesen zűrzavarossá vált. A bagdadi rádió később a szokásos hullámhosszakon Aref elnök közleményét idéz­te. Eszerint „gyűlölködő ka­landorok egy csoportja” kí­sérletet tett kormányának megdöntésére, ez azonban nem sikerült, és a hozzá hű egységek „helyreállították a rendet az ország egész terü­letén”. „Az összeesküvés több részvevőjét letartóztatták, közöttük — mondotta a rá­dió — .Aref Abdel Razakot. (MTI.. Sátrak a Sásos-ér mentén Tényőre menet fnár az autóbuszon elénk jön a Sziklai Sándor önkéntes if­júsági építőtábor hi­re. Aki mondja. s a fiúkat dicséri, a köz­ségből jár dolgozni Győrbe, s az utazás félórája ad alkalmat arra, hogy elújságoi- ja, milyen remek gyerekek is ezek. az óváriak, győriek, csornaiak, kapuvári és szanyi ifjak. — Kedden voltam kinn — meséli. — Nem akartam hinni a. szememnek, hogy mennyit dolgoztak — dicsekszik. A falu magáénak érzi a tábort, ez nemcsak ebből a ne­hány mondatból de­rül ki. Akik ott vol­tak, elmondják, való­ságos népünnepély volt a tábornyitás va­sárnap. A község KISZ-esei azóta is fel-feljárogatnak a táborba, egyik este harmonikaszó mellett mulatták az időt, kö­tötték a barátságo­kat. Az időjárás a tá­bornyitás kezdete óta mostoha, a fiúk ked­vét mégsem szegi. Amit önként vállal­tak, komolyan gon­dolták, s teszik is. A jégeső sem lehet aka­dály. pedig szerdán délelőtt majdnem meghiúsult minden jó szándék. Alig fog­tak munkába, meg­eredt az eső, jégsze­mekkel kísérve. Már jól zuhogott, amikor a Sásos-ér munkásai abbahagyták tevé­kenységüket, és nagy hirtelen 192 sátrat vertek lapát és áSo­ny elek segédletével. Az első napokban nemcsak a diákkéz­nek szokatlan munkát ízlelgetik, alakul a tábor is. Nagy gond az ívóvíz, hiszen Té- nyőn egyetlen kút van csak, amelyik nem fertőzött, teher­gépkocsival szállítják a szomjat oltó nedűt Győrszemeréről. Ké­sőbb megszokott lesz. akár a szabad idői kitöltő változatos program. Hamarosan helyére kerül a iv­arit e.n na. Ha szűnik az eső, filmvetítés is lesz. Csütörtökön dél­után az cső sem tud­ta elmosni az MHfi összetett honvédelmi versenyét, s ennek részeként a kispuska- lavészversenyt, A tábornyitás óta első ízben szerdán ér­tékelték a brigádo­kat, 1750 forint pénz­jutalmat osztottak ki Az élen a mosonma­gyaróvári Kossuth gimnazisták vannak; Farkas Aladár brigád­ja 4,3 5 köbméteres teljesítménnyel lett első, Csóka Imre kol­lektívája 3,80 köbmé­terrel követi. Kitel­tek magukért a csor­nai és szanyi gimná­ziumból jött vegyes- brigád tagjai is, ők kerültek a harmadik helyre. A mozgalmas na­pokat zászlólevor-ás zárja, a táborörséff vietnami őrtüzet gyújt, mely pirka da.tU.or hamvad el. — SS. SS. —

Next

/
Thumbnails
Contents