Kisalföld, 1966. december (11. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-01 / 283. szám

TIL AG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ära: 50 fülér AZ MSZMP GVOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA OYÓR. 1966. DECEMBER L. CSÜTÖRTÖK ★ XXII. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM A tartalomból: Hetvenfokos emelkedés Sokszínű automatika Irénke A mérnök felelőssége A kedd délutáni ülésen Brezsnyev elvtárs után első­nek dr. Rapcsák András, a debreceni Kossuth Lajos Tu­dományegyetem rektora szólalt fel, majd dr. Simon Pál, a százhalombattai Dunai Kőolaj­ipari Vállalat igazgatója. LE DEC THO: A következő felszólaló, Lois Simon, budapesti körzeti párt­titkár volt, őt Csikós Istvánná, a Kazincbarcikai városi Ta­nács vb elnöke követte. Szünet következett, majd Brutyó Jánosnak, a Politikai Bizottság póttagjának elnökle­tével folytatódott a tanácsko­zás. Vietnam népét nem lehet megfélemlíteni! Le Due Tho, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára emelkedett szólásra. — Mint önök valamennyien tudják — mondotta — az ame­rikai imperialisták interven­ciójuk és agressziójuk során Vietnamban megmutatták bar­bár gyarmatosító arculatukat. Az elmúlt 12 évben rengeteg gaztettet követtek el Dél-Viet­nam népe ellen. Felhasználják a legkegyetlenebb tömegpusz­tító eszközöket, a B—52-es re­pülőgépeket, napalmbombá­kat, mérgező vegyianyagot és gázt. Dél-Vietnamban szinte nincs olyan család, ahol ne gyászolnának. — Észak-Vietnam ellen is csaknem két éve kegyetlen, pusztító légi és tengeri hábo­rút folytatnak. Iskolákat, kór­házakat, templomokat, városo­kat és sűrűn lakott települése­ket pusztítottak el. Még olyan öntözőműveket és gátakat is rombolnak, amelyek több millió emberi védenek az ár­tól. Országunk mindkét részé­ben nap mint nap olyan gaz­tetteket követnek el, amelyek­nek kegyetlensége felülmúlja az egész emberiség által elítélt Hitier-fasizmus gaztetteit is. — A Dél-Vietnami Nemzeti Felszabadulási Front zászlaja alatt a dél-vietnami nép poli­tikai és fegyveres harcot vív a támadók ellen, városban és faluban egyaránt. A sokoldalú népi háború demoralizálja az ellenséget. Ez népünk leevőz- hetetlen fegyvere az amerikai imperializmus legmodernebb háborús eszközeivel szemben. — Az 1965—66-os száraz év­szakban elszenvedett szégyen- teljes vereségeik, valamint az elmúlt esős évszakban rájuk mért sorozatos csapások után most ismét lázasan készülnek ? mostani száraz évszak alatti újabb stratégiai ellentámadá­sukra. Ezt egvmilliós hadse­reggel akarják végrehajtani, ^melyből négy-ötszázezer ame­rikai és csatlós katona. Ugyan­akkor tovább fokozzák Észak- Vietnam ellen a légi- és ten­geri pusztító háborút. Még azt is fontolgatják, hogy esetleg szárazföldi erőket szállítanak partra a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság területén. — Ezzel a nagyméretű táma­dással szeretnék megsemmisí­teni a Vietnami Demokratikus Köztársaság hadseregét, kicsi­karni a döntő győzelmet Dél- Vietnamban. — Vietnam, a vietnami nem­zet egy. Folyóink kiapadhat­nak, hegyeink elkophatnak, de ez az örök igazság sosem vál­tozik meg. A vietnami nép két hosszú, áldozatos, nehéz hon­védő háborút élt át egy em­beröltő alatt. Nem azért har­col, hogy országát végül ket­tészakítva lássa és belenyu- ®edjon abba, hogy az ország felének népe visszasüllyedjen a szolgaságba. — Az ellenség makacs és fondorlatos. Áldozatokkal teli, nehéz harcot kell ellene vív­nunk, amelynek természetesen megvannak a nehézségei. De a honvédő háború, a szabadság és függetlenség védelméért ví­vott forradalmi harc a legne­mesebb ügy. Ez áldozatokat és veszteségeket is kíván. Né­pünk, a Vietnami Dolgozók Pártja, Ho Sí Minh elvtárs ve­zetésével egységesen harcol a támadó ellen. Ugyanakkor él­vezi az erős szocialista tábor, a kommunista pártok, a nem­zetközi munkásosztály, a nem­zeti felszabadító mozgalom, a világ népeinek teljes segítsé­gét és támogatását. — Az amerikai imperialis­ták Vietnam elleni háborúja Goldbergnek, az USA ENSZ- delegációja vezetőjének leg­újabb fellépése az ENSZ-ben, Johnson és Rusk szólamaival együtt, továbbá az úgynevezett manilai értekezlet nyilatkoza­ta ugyanezt a célt szolgálja. Ezek a hazug és szemérmetlen szólamok azonban nem tudják félrevezetni a vietnami népet. A vietnami népet nem lehet megfélemlíteni! Több mint húsz éve szenved az impe­rializmus pusztító agresszív háborújától. Ez a nép szenve­délyesen kívánja a békét, hogy újra felépíthesse országát. Beszéde befejező részében Le Dúc Tho méltatta a segít­séget, amelyet Vietnamnak a magyar nép nyújt. Megköszön­te a IX. kongresszus Vietnam- | mai kapcsolatos állásfoglalá­sát és kifejezte pártja, kormá­nya, népe őszinte és mély há­láját ezért a magyar népnek, a Magyar Szocialista Munkás­pártnak. — Mi úgy tekintjük ezt a segítséget és támogatást — hangsúlyozta —, mint baráti szolidaritást, a proletár inter­nacionalizmus ragyogó meg­nyilvánulását, amely már régóta megvan partjaink' él népeink között. Ebből az al­kalomból őszinte köszönetét mondok a Szovjetuniónak, Kí­nának és a többi testvéri szo­cialista. országnak, a kommu­nista pártoknak, a világ mun­kásosztályának és népeinek a nagy támogatásért és segítsé­Gépgyár pártszervezetének titkára volt. Robert Dubowsky, az Oszt­rák Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának tagja kapott szót ezután. Hangsúlyozta, hogy az osztrák nép széles ré­tegeiben egyre inkább erősö­dik a felismerés: az osztrák semlegesség az európai bizton­ság lényeges alkotó eleme, Podgornij elvtárs ausztriai lá­togatása különösen megerősí­tette ezt a felismerést. — Nem szabad azonban el­felejteni — mondotta —, hogy demokráciánkat és semleges­ségünket komoly veszélyek fe­nyegetik. Tíz évvel ezelőtt, amikor Magyarországon az el­lenforradalom megkísérelte lerombolni a munkásosztály hatalmát, Habsburg Ottó, mint magyar állampolgár fel­ajánlkozott az ellenforra­dalomnak, most, mint osztrák állampolgárt, őt szemelték ki a reakciós körök, hogy Auszt­riában forgassa vissza a tör­ténelem kerekét T. ZSIVKOV: ! Beszéde végén elítélte az ! amerikai imperialisták viet- ! nami szennyes háborúját és mélységes aggodalmát fejezte ki a kínai vezetők magatartá­sát illetően. Albert de Coninck, a Belga Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára tolmá- i csolta a Belga Kommunista í Párt Központi Bizottsága szív- I bői jövő, testvéri üdvözletét. A felszólaló rámutatott: — A Belga Kommunista Párt úgy véli: igen hasznos és kívánatos lenne, hogy a kom­munista és munkáspártok egy nemzetközi konferencián együtt vizsgálják meg a nem­zetközi helyzet összes új voná­sait és az abból fakadó fel­adatokat. Pártunk úgy véli: nem engedhetjük, hogy a kí­nai vezetők tovább zsarolják a nemzetközi kommunista mozgalmat. A belga küldött befejezésül a proletár internacionalizmust és az MSZMP-t éltette. Közös erővel megoldhatók korunk alapvető feladatai Ezután nagy taps közben Todor Zsivkov, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának első titkára lépett a szónoki emelvényre. runk fő problémáinak megíté­lésében, fenntartás nélkül tá­mogatják a hősiesen harcoló vietnami népet. Rámutatott: amikor arról beszélünk, hogy a vietnami népnek együttes segítséget kell nyújtanunk, nem hallgathat­juk el, hogy a Kínai Kommu­nista Párt vezetői nem hajlan­dók egységesen fellépni az Egyesült Államok vietnami ag­ressziója ellen. — A szocialista világrend- szerhez tartozó országok — mondotta —, az összes testvén kommunista és munkáspártok, az egész antiimperiahsta tábor közös erőfeszítéssel megold­hatják korunk alapvető fel­adatát: a nukleáris katasztrófa veszélyének elhárítását a világ feje felől, a szocializmus és a kommunizmus győzelmének biztosítását. — Mindezt szem előtt tart­va, a Bolgár Kommunista Párt IX. kongresszusán pár­tunk és a legtöbb testvérpárt kifejezte azt a véleményét, hogy mind jobban érlelődnek egy nemzetközi kommunista tanácskozás összehívásának feltételei. — A testvérpártok közötti kapcsolatok és együttműködés minden kipróbált formáját fel kell használni, hogy még job­ban hasznára legyünk né­peinknek, a kommunizmus ügyének. Ez legszentebb inter­nacionalista kötelességünk. A keddi ülés felszólalóinak sorát Jannisz Kacuridesz, a | Ciprusi Dolgozó Nép Haladó | Pártja Politikai Bizottságának j tagja, a Központi Bizottság titkára zárta. j — A ciprusi nép bátor fiai­nak, a testvéri görög nép tá­mogatásának és az egész bé­keszerető emberiség szolidari­tásának, s nem utolsó sorban a Szovjetunió jelentős politikai, gyakorlati segítségének kö­szönhető, hogy Ciprus területe ma nincs a NATO fennható­sága alatt — mondotta. — A szocialista táborban folyó egységbontó tevékeny­ség, amelyért a Kínai Kommu­nista Pártot terheli a felelős­ség, támadásra bátorította az amerikai imperialistákat a vietnami nép és más népek el­len. — A Ciprusi Nép Haladó Pártjának az a véleménye, hogy a kommunista és mun­káspártok nemzetközi tanács­kozásának összehívása szüksé­ges és hasznos. Forradalmunk harmadik nagy szakaszában vagyunk Káíár János iidvö li í.e Due ’1! !, a Virinami Du” o-ék PÁ í’a Politikai Bizottságá­nak tagját, a Központi Bizottság titkárát. (MTI foto — Vigovszki Ferenc felvétele) igazságtalan. Az egész haladó emberiség, az amerikai nép is, élesen ellenzi. Az amerikai ka­tonák harci szelleme egyre rosszabb. Ezek azok az alap­vető feltételek, amelyek lehe­tővé teszik, hogy végül mégis legyőzzük az Egyesült Álla­mok támadó hadseregét, an­nak nagy anyagi és katonai ereje ellenére. — Miközben az amerikai im­perialisták fokozzák és kiszé­lesítik a Vietnam elleni hábo­rút, ezzel párhuzamosan csa­lárdul ismételgetik „békés'’ tárgyalási készségüket. A viet­nami harctér tapasztalatai bi­zonyítják, hogy valahányszor az amerikaiak a háború újabb kiteriesztésére készülnek, min­dig eljátsszák ezt a komédiát. gért, amelyet igazságos har-1 cunkban nyújtanak. Szilárdan ; hisszük, hogy ezzel a támoga- j tással és segítséggel a vietnami nép le fogja győzni az ame­rikai agresszorokat. Le Dúc Tho ezután átadta a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottsága Ho Si Minh elvtárs által aláírt leve­lét a kongresszusnak. Brutyó János, a kongresszus elnöke nagy taps kíséretében kívánt a kongresszus nevében ismételten teljes győzelmet a vietnami nép igazságos harcá­hoz. Ezután Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára emelkedett szólásra. A következő felszólaló. Né­meth József, a Nagykanizsai — Azok az eredmények, amelyeket a magyar nép, párt­ja vezetésével az utóbbi évek­ben elért —■ mondotta —, örömmel töltenek el minden bolgár kommunistát, minden bolgár dolgozót. A testvéri Magyarország sikerei bizonyít­ják, helyes az a politika, ame­lyet a Magyar Szocialista Munkáspárt és Központi Bi­zottsága a magyar nép kipró­bált fiának, a nemzetközi kommunista mozgalom neves harcosának, Kádár János elv­társnak a vezetésével folytat. (Nagy taps.) Todor Zsivkov ezután ki­emelte: teljes az egyetértés és az egység a Bolgár Kommu­nista Párt és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt között ko­A szerda délelőtti tanácsko­zást Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, az Országos Tervhivatal elnöke nyitotta meg. Ezután Kállai Gyula, a Po­litikai Bizottság tagja, a Mi­nisztertanács elnöke emelke­dett szólásra. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtársak! A magyar kommunisták és a többi magyar hazafi önfel áldozó harcainak eredménye­ként sikerrel megoldottuk a szocialista forradalom két nagy szakaszának — a mun- I káshatalom megteremtésének és kiépítésének, továbbá a szo­cialista termelési viszonyok létrehozásának — történelmi feladatait. Most forradalmunk | harmadik nagy szakaszában vagyunk, amelynek célja a szo­cializmus teljes felépítése ha­zánkban. Ezt tűzte népünk elé pártunk VIII. kongresszusa, ezen munkálkodtunk az el­múlt négy évben: jelenlegi kongresszusunknak is ez a fő jelszava. Társadalmunk döntő több­sége magáénak vallja pártunk­nak a szocializmus teljes fel­építésére irányuló célkitűzé­seit és odaadóan munkálkodik megvalósításán. Ennek az egyetértésnek az alapján for­málódik a legszélesebb Körű nemzeti egység. Leninnek a proletárdiktatú­ráról szóló útmutatásai azt is tartalmazzák, hogy a munkás­hatalom egyben a legszélesebb osztályszövetség is a munkás- osztály vezetésével. Feiiödé- sünk jelenlegi szakaszában mi ezt az osztályszövetséget a nemzeti egység politikájával valósítjuk meg. A formálódó, erősödő szocia­lista nemzeti egység azonban nem jelenti azt, hogy az osz­tályharc már befejeződött ha­zánkban. Természetesen az osztályharc nálunk már nem a tőkések, a földesurak, a kulá- kok ellen folyik és nem utca: tüntetésekben, sztrájkokban nyilvánul meg, hanem abban, hogy milyen sikerrel vezeti és irányítja pártunk a legszéle­sebb tömegeket a szocializmus teljes felépítésére. Ennek megfelelően az osz­tályharc eszközei és módsze­rei is tovább változnak az ad­minisztratív és hatalmi esz­közöktől és módszerektő’ gazdasági, ideológiai, szerve­zési és nevelési irányban. A szocialista nemzeti egység megszilárdításáért folytatok küzdelmünk szempontjából nagy fontossága van a Ha­zafias Népfront mozgalomnak. Többször elmondtuk már, de kongresszusunkon ismét hang­súlyozni kívánom: a számunk­(F oly tatás a 2. oldok**# Felszólalások a kongresszus harmadik napján

Next

/
Thumbnails
Contents