Kisalföld, 1967. április (12. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 50 fillér A tartalomból: A játék értelme A hiba a szemléletben van Mindig úton Bocsánat, április... II választások eredményéről tárgyalt a Hazafias Népfront megyei elnökségi ülése A Hazafias Népfront tegnap délután Győrött tartott megyei elnökségi ülésén dr. Hajós Vil­mos, a Hazafias Népfront me­gyei titkára értékelést adott a március 19-én megtartott or­szággyűlési képviselői és ta­nácsválasztásokról. Elmondta: a választások sikerét a IX. pártkongresszus határozatai, útmutatásai alapozták meg. A kongresszus keltette politikai érdeklődés kihatott a válasz­tást előkészítő munkálatokra. Tájékoztatást adott Hajós Vil* mos a jelölő gyűlések, a vá­lasztási nagygyűlések és a vá­lasztások tapasztalatairól, majd a népfrontbizottságok előtt álló tennivalókat ismertette. Vakács András, a Hazafias Népfront megyei elnöke kö­szönetét mondott a megyei el­nökség nevében mindazoknak, akik részt vettek a választás előkészítésében és lebonyolítá­sában. A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának határozata értelmé­ben a tanács alakuló ülésén határoz az állandó bizottságok megválasztásáról. E bizottsá­gok elnökeire, titkáraira és tagjaira a Hazafias Népfront tesz javaslatot. A megyei el­nökség megtárgyalta és elfo­gadta a 9 megyei állandó bi­zottságra és 57 tagjára tett előterjesztést. Elfogadta az elnökség a vá­lasztások eredményéről adott tájékoztatót is, amelyet a kö­zeljövőben megtartandó me- j gyei népfrontbizottsági ülés elé terjeszt. Az első tanácskozás A győri városházán pénte­ken délelőtt tartotta első ülé­sét az újjáválasztott végre­hajtó bizottság. Tizenhárom tagja közül hatan először vet­tek részt a város életének e fontos fórumán. Az első ülésen fő napirendi pontként oktatási témáról ta­nácskoztak a végrehajtó bi­zottság tagjai. A szülői ház, az iskola és a társadalom neve­lési feladatairól, gondjairól, időszerű tennivalóiról esett szó. E napirend ismertetésére később visszatérünk. Dr. Csemitski Gyula, a vég­rehajtó bizottság elnöke fo­gadta a vb. tagjait. Az elkö­vetkező négy évre odaadó és lelkes munkát kért tőlük. Kállai Gyula átvette képviselői megbízólevelét Alakuló tanácsülések A soproni járás felszabadulásának évfordulóján Huszonkét évvel ezelőtt, 1945. március 31-én szabadult fel a soproni járás. Az évfor­duló napján, péntek délelőtt 9 órai kezdettel tartotta ala­kuló ülését az újjáválasztott Soproni Járási Tanács. A ta­nácsülés korelnöke, Sebestyén István nyitotta meg az ülést, majd a Himnusz hangjai után Bókon Sándor, a tanácsülés elnöke üdvözölte a tanács tagjait és a megjelent vendé­geket. Tóth János, a járási választási elnökség elnöke be­számolt a választás eredmé­nyeiről. Farkas Imre, az MSZMP járási Bizottságának első titká­ra a Hazafias Népfront járási bizottsága nevében javaslatot tett a végrehajtó bizottság személyeit illetően. A javas­latot a tanácsülés elfogadta, mely szerint a végrehajtó bi­zottságnak az alábbi szemé­lyek lettek a tagjai: Bella Ti­bor, Büki Gábor, Drázsnyák István, Fűzi István, Palavics Erzsébet, dr. Háring István, Kotányi László, Markó József, Németh Sándor, dr. Pilz Ká­roly és Tóth Géza. Az ezt kö­vető szünetben a végrehajtó bizottság megtartotta első ülé­sét, és azon dr. Pilz Károlyt vb elnökké, Markó Józsefet és Tóth Gézát elnökehelyet­tesekké, dr. Háring Istvánt a vb titkárává választotta. Szünet után az Ägfalvi Ál­talános Iskola úttörői köszön­tötték a tanács tagságát és a végrehajtó bizottságot. Dr. Pilz Károly köszönetét mondott az előlegezett bizalomért. Hor­váth József, a megyei tanács vb elnökhelyettese üdvözölte az új összetételű tanácsot. Egyebek között azt mondotta: — Nincs szebb feladat a tanácstagok számára, mint a nép szolgálata. A tanácsi szer­veknek a következő időszak­ban magasabb szinten kell munkájukat végezniük, mert lényegesen nagyobb hatáskör­rel rendelkeznek majd, mint eddig. Dr. Smilliár Manó, a Haza­fias Népfront járási bizottsága elnökének javaslatára a ta­nácsülés négy állandó bizott­ságot választott, majd jóvá­hagyta a megválasztott 23 köz­ségi tanács végrehajtó bizott­ságának összetételét. Az ala­kuló ülés az Intemacionálé hangjaival ért véget. ír) Mosonmagyaróvár az első a társadalmi munkában (Tudósítónktól:) Mosonmagyaróvárott a vá­ros tanácsa március 30-án reggel kilenc órai kezdettel tartotta alakuló ülését a ta­nácsháza nagytermében. Vhro- vits Sándor korelnök megnyi­tója után Rujder János, a vá­rosi választási elnökség el­nöke beszámolt a március 19-i választás előkészítő munkála­tairól, a választás lefolyásá­ról, ezután a mandátumvizs­gáló bizottság tett jelentést. Az alakuló ülés megválasz­totta a 11 tagú végrehajtó bi­zottságát. A vb elnökévé Ko- valszky Sándort, elnökhelyet­tessé Vitéz Antalt, titkárává pedig dr. Adorján Józsefet választotta meg. Ezek után a város tanácsa hét állandó bi­zottságot választott. Az újonnan megalakult vá­rosi tanácsot és végrehajtó bizottságát Lombos Ferenc, a megyei tanács vb elnöke kö­szöntötte. Örömmel közölte a város tanácsával, hogy Moson­magyaróvár város a társadal­mi munkában kiírt verseny­ben a városok közül 1966. év­ben az első helyezést érte el, és a kitűzött 50 000 forintot is megkapta. (Folytatás a 2. oldalon.) Gépesítették a vasúti tartálykocsik hegesztését Évek óta szállít a Magyar Államvasutak megredelésére 63 köbméter űrtartalmú vasúti tartálykocsikat a győri Ma­gyar Vagon- és Gépgyár. Az idén újabb kétszáz, Rába márkájú tartálykocsi kerül a vasút vérkeringésébe. A nagy tartályokat eddig kézzel hegesztették össze hat. illetve kilenc milliméter vas­tagságú hengerelt acélleme­zekből. Nemrégiben új tech­nológiát vezetlek be: A korszerű, gépesített, szén­dioxid védőgázas eljárást a gyártásfejlesztési főosztály he­gesztési szakemberei dolgozták ki. Két célgépet készítettek a, nehéz fizikai munka meg­könnyítésére. Mindkét géphez forgató berendezést is. Az egyiknél hosszú acélkaron nyúlik be a hegesztőfej a tar­tály belsejébe a körvarratok felrakása céljából, a másiknál a tartály tetőpontjával egyen­lő magasságban épített acél­vázas pódiumon ülve irányítja a külső hegesztést a szakmun­kás a lassan forgó tartályon A tapasztalat azt mutatja Ifögy a gépesítés után a dol­gozók teljesítménye megköt- szerződött, és a hegesztés mi­nősége is sokat javult. Forgá­csolási munkában és hegesz­tő-anyagban pedig megtakarí­tást értek el. A vasúti tartálykocsi he­gesztésének gépesítésével a győri Magyar Vagon- és Gép­gyár szakemberei újabb, érté­kes előrehaladást értek el a műszaki fejlesztésben. Nap­jainkban a gépi és a kézi he­gesztés aránya az üzemben 35:65, az országos átlagnál sokkal jobb! Napjainkban ötvenhárom korszerű hegesztőgéppel dol­goznák a vagongyárban. A legtöbb közülük széndioxid- védőgázas berendezés. A gé­peket a Német Demokratikus Köztársaságból, Svájcból és a Szovjetunióból szerezték be. A hegesztési műveletek gé­pesítését a győri Magyar Va­gon- és Gépgyár szakembe­rei az idén folytatják és újabb tiz-tizekét hegesztőgépet vásá­rolnak. Ezeknek a gépeknek egyes fő alkatrészei már hazai gyártmányúak. N. I. A „kiváló“ kekszgyáriak Bensőséges ünnepséget ren­deztek tegnap Győrött a me­gyei tanács csónakházában j melynek keretében kitünteté- ! seket adtak át az Országos Édesipari Vállalat győri Keksz­gyára legjobb dolgozóinak. A nagyvállalat nevében Gáforl I Gáborné a „Szakma kiváló Debrecen megyei jogú város országgyűlési képviselői — Kállai Gyula, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, dr, Szi­lágyi Gábor, a Debreceni vá­rosi Pártbizottság első titkára, Hárász Gyula, a Magyar Gör­dülőcsapágy Művek művezető­je, Gál Andrásné, a Kötszövő Vállalat igazgatója és Korpo- nai Lajos, a Járműjavító Vál­lalat szocialista brigádvezetője — a debreceni megyei jogú városi tanács pénteki alakuló ülésén átvették megbízólevelü­ket. Az ünnepi eseményen az el­nökségben helyet foglalt Ka- rakas László, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Hajdú-Bihar megyei Pártbi­zottság első titkára. Hajdú Já­dolgozója” kitüntetést nyúj­totta át Kovács Lászlónénak. Négyen „Kiváló dolgozó” jel­vényt kaptak. E kitüntetés résztvevőit kétheti fizetés ille­ti meg. Az ünnepségen Kutasi László igazgató 72 dolgozónak adta át a „Kiváló dolgozó” ok­levelet és egyheti fizetésüknek megfelelő jutalmat. nos, mint korelnök, köszöntöt­te Debrecen város országgyűlé­si képviselőit és tanácstagjait, majd a választókerületek el­nökei nyújtották át a képvise­lőknek a megbízóleveleket. Balogh Mihály, a debreceni 4. számú választókerület elnö­ke a város lakosságának jókí­vánságait tolmácsolva nyújtot­ta át Kállai Gyulának a par- lamneti képviseletről szóló hi­vatalos dokumentumot. Ezután a többi debreceni országgyűlé­si képviselő is átvette megbízó- levelét, majd a város üzemei­nek dolgozói baráti szavakkal kívántak nekik jó munkát. Gál Andrásné mondott elő­ször köszönetét a figyelmes­ségért, majd Kállai Gyula kö­szönte meg a jókívánságokat, s azt a bizalmat, amelyet Deb­recen város választópolgárai március 19-én kifejezésre jut­tattak. Elismeréssel szólott an­nak a többezer aktivistának a munkájáról, fáradozásáról, akiknek nagy szerepe volt a választások sikeres lebonyolí­tásában. Kérte Debrecen város lakosait: a következő eszten­dőkben is dolgozzanak lelkiis­meretesen nagy céljaink mara­déktalan megvalósításáért, ha­zánk felvirágoztatásáért. (MTI.) Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A Minisztertanács javas­lata alapján Varga Györgyöt visszahívta a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöki tisztségéből, s dr. Dabrónaki Gyulát a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság elnökévé megválasztotta. Az Elnöki Tanács honosí­tási, visszahonosítási és a ma­gyar állampolgársági kötelék­ből való elbocsátási ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tárgyalt. Meghalt Malinovszkij marsall Moszkva (TASZSZ) Az SZKP Központi Bizott­sága. a Szovjetunió legfelső Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa mély gyásszal jelentette, hogy meghalt Rogyion Malinovszkij marsall, a szovjetunió honvé­delmi minisztere, A halál március 31-én követ­kezett be hosszú és súlyos be­tegség után. Malinovszkij mar­sall 69 éves volt, A gyászjelentés elmondja hogy Rogyion Malinovszkij az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának küldötte, a Szov- i jetunió kétszeres hőse. kiemel- j kedő államférfi, kiváló szovjet I hadvezér volt. a szovjet fegy­veres erők aktív kiépítői köze tartozott. Az SZKP. Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége, és a Szovjetunió Minisztertanácsa úgy határozott, hogy Rogyion Malinovszkijt Moszkvában, a Vörös téren, a Kreml falánál temessék el. A temetés megszervezésére kormánybizottság alakult Ko­sziginnek, a Minisztertanács elnökének vezetésével. A bi­zottság közölte, hogy Maií- rtovszkij koporsóját a szovjet hadsereg székhazában ravata­lozzák fel és az elhunyttól április 1-én moszkvai idő sze­rint 14—20 óráig lehet kegye- letes búcsút venni. (MTD A m •• rr r w . ■ jovo igeretei Miniatűr automaták a kiállításon Tegnap délelőtt nyílt meg Győrött a forradalmi ifjúsági napok rendezvénysorozatában a megye ipari szakmunkás­képző intézeteinek kiállítása a Jókai Mór Művelődési Házban. A látogatók örömmel szemlé­lik a sok-sok új modellt, ame­lyet a megye ipari tanuló fia­taljai készítettek. A jövő szakmunkásai együtt fejlődnek a technikával, ezt bizonyítják a vizsgaremekek A kiállított tárgyakon látni, hegy készítőik nem csupán kedvüket töltötték a szebbnél szebb gépek készítésével, ha­nem alkotó munkának tekin­tették azt. Csak néhányat említsünk: A kiállításon is szereplő gépeiből a MŰM 400-as lparitanuló- Intézet százszámra készít el­adásra. Az idén 30 fűrészgé­pet, 60 fúrógépet és 70 eszter­gát vásárolnak meg a fiatalok gyártotta gépekből. Nagyon tetszetős a 400-as Iparitanuló-Intézet növendé­kei által készített, az eredetit pontosan ábrázoló modell, a Rába traktor. Ezt a budapesti Mezőgazdasági Múzeumban ál­lítják majd ki később. Elis­merésre méltó az intézet ada­golókészüléke, benzinszállító tartályautója és működő Die­sel-mozdonya. A soproniak többek között bemutatnak egy reszelőgépet és egy szikraforgácsoló-gép mo­dellt. A kapuvári fiatalok el­készítették a tavalyi BNV-n kiállított, rendkívül modern japán, másológép kicsinyített mását. Nagyszerű a vésőgépiik . és a görgős ekéi ük is. A győri 401-es intézet fia- ; taljai ízléses bútorok bemuta- | tásával adnak ízelítőt szaktu- i dúsukból. Bemutatnak egy bo- I nyolult és nemcsak működő, de célszerűen használható vil­lamos mérőpadot is. A lányok modern szabású ruhákkal büszkélkednek, s a fiúk a leg­újabb automata villamoskap- csoló-berendezéseket készítet­tek. A kiállításért elismerést ér­demelnek a kiállítók és ren­dezők egyaránt. Az iparita- nuló-intézetek fiataljai min­dennapi munkájuk és tanulá­suk közben készítették ezeket a szép modelleket. A kiállítás főrendezője, Gyenes István elmondotta: a fiataloknak több alkalomra lenne szükségük, hogy a nyil­vánosság előtt szerepeljenek. Ha a közvélemény jobban megismerné az iparitanuló­intézeteket, ez segítené a szak­munkásképzés színvonalának emelkedését. «- Fcrenczi —> A kiállítás egyik érdekessége ez a makett, amely bemu­tatja. hogy milyen épületeket emelnek majd a házgyári ter­mékekből, (Nagy Éva f«iv.) AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1967. ÁPRILIS 1., SZOMBAT * XXIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents