Kisalföld, 1967. május (12. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

“VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 50 fillér AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1967. MÁJUS 3., SZERDA __________★ XXIII. ÉVFOLYAM, 102 SZÁM Köszönik a XXI.-et A római XXI-es, amelyet küldötteivel és minden elő­készítőjével — köszöntünk, * kongresszus száma, a ma­gyar szakszervezetek kong­resszusának sorszáma. Hu­szonegyedszer ülnek össze: ezúttal már hárommillió szervezett dolgozó képvise­letében, nagy hagyományok örököseként és nem kisebb feladatok gazdáiként a kongresszusi küldöttek. Tulajdonképpen van vala­mi sajátos is abban, aho­gyan ezt a kongresszust üd­vözöljük, mert önmagunkat köszöntjük vele. Az újság­író, aki a sorokat leírja, a gépszedő, aki kiszedi, a gép­mester, aki kinyomja, a géptávíró kezelője, aki meg­táviratozza, a postás, aki az újságot a vasútra viszi és a mozdonyvezető, aki a 424-essel, vagy a Diesel- „Szergejjel” továbbítja: szervezett dolgozó. Aki a szakszervezetekre gondol — még ha ez nem mindig jut is az ember eszébe —, a maga érdekeire, érdekeinek védelmére, olyan közösségre gondol, ahová munkahelyén túl is tartozik. Szakmájának szervezete ez, hivatásának hadserege. Bár nem szándékolt, mégis jelképes, hogy ez a kong­resszus alig 48 órával a má­jusi menet, a hagyományos felvonulás után ül össze. Akik az Építők Székhazá­ban a szónoki emelvényre lépnek, szavaznak, állást foglalnak: mindazokat kép­viselik, akik május 1-én a nemzetközi munkásszolida­ritást és a békét ünnepük. Az is természetes, hogy ez a kongresszus az adott idő­szak, tehát a ránk váró nagy termelési, gazdasági feladatok szellemében, azok­kal összhangban végzi majd munkáját, pontosabban: je­lentős lépést tesz azért, hogy az új gazdaságirányí­tási rendszer viszonyai kö­zött meghatározza a szak- szervezetek tennivalóit, munkájuk irányelveit, a IX. pártkongresszus szellemé­ben. Növekvő jogok, növekvő kötelességek — növekvő fe­lelősség: így foglalhatók össze a szakszervezetek táv­latai a most következő évek­ben, és ez arra is utal, hogy a dolgozó milliók, a szak- szervezetek tagsága érdek­lődéssel fordul vezető szer­vei, választott küldöttei felé. Milyenek lesznek ezek a nö­vekvő jogok és kötelessé­gek, mennyiben lesz alkal­mas a hárommilliós mozga­lom és annak újonnan vá­lasztott vezetőgárdája a nö­vekvő felelősség viselésére? — ezek a kérdések foglal­koztatják azokat, akik ko­molyan elgondolkodnak a tennivalókon. A szakszervezeti jogok növekedése — a szocialista demokrácia fejlesztésének, szélesítésének eszköze. Szak- szervezeti tagok jogai, vala­mint a munkások és alkal­mazottak jogai közé nyugodt lelkiismerettel tehetünk egyenlőségjelet, mert egy­részt, a munkások és alkal­mazottak több mint kilenc­tizedé tagja a szakszerve­zetnek, másrészt a szakszer­vezetek hivatása minden dolgozó érdekeinek, jogai­nak képviselete. Ennek a hivatásnak a betöltése, a munka- és életkörülmények javítása minden szakszer­vezeti tevékenység termé­szetes része. Bizonyos, hogy az önálló döntési jog széle­sedése — a vállalati szociá­lis, kulturális, jóléti alapok félhasználásában — megnö­veli az érdeklődést a szak- szervezetek munkája iránt: de felelősségüket és kötele­zettségeiket is erősíti. Jog, kötelezettség és fele­lősség összefüggését kifej­teni: erre ez a kis köszöntő nem hivatott. Megteszi majd ezt ezerszer jobban a sok ezer üzem szakszervezeti bi­zottságainak tapasztalatai alapján született referátum, a vita, s ezt tükrözik majd a határozatok. Kívánjuk, hogy minden üzemi mun­kást, vállalati dolgozót, tisztviselőt, pedagógust kép­viselő kongresszus eredmé­nyesen dolgozzék és jelen­tős lépéssel vigye előre az egész dolgozó nép ügyét. <Ks) Bemutató Budapesten Szerszámgépipari szemle Győri törpék az élvonalban Gyártmányismertető kiállí­tást rendez május 5-én reg­gel kilenc órai kezdettel a Szerszámgépipari Művek a kőbányai gyárának bemutató- termében. A magyar szer­számgépipar újdonságai kö­zött ott lesz o győri Célgép­gyárban tervezett és készitett D—200-as (törpe aggregátegy- ségekből összeépített) tokozás­megmunkáló célgép is. A be­mutató céljáról Kúti Lajos, a Szerszámgépipari Művek ve­zérigazgatója nyilatkozott la­punknak: — Az új gazdasági mecha­nizmusra való felkészülés ide­jén vállalatunk az eddiginél szorosabb kapcsolatokra tö­rekszik termékeink felhasz­nálóival. A sorozatban gyár­tott szerszámgépek esetén is megtaláljuk a módját annak, hogy az egyéni kívánságokat is teljesítsük, és megfelelően specializált gépek, berendezé­sek gyártásával segítsük a ha­zai ipar technológiai színvo­nalának emelkedését. — Milyen újdonságokra szá­míthat a pénteki gépbemuta­tón a látogató? — Az imént említett céloa elérésére néhány — Magyar- országon a gépiparban eddig nem alkalmazott — módszert szeretnénk meghonosítani. Ezt szolgálja egyebek között a gépbemutató május 5-én, va­lamint az ugyancsak pénteken sorra kerülő szakmai tanács­adás, műszaki filmvetítés. — A bemutatón a SZIM esztergomi Marógépgyára elektrohidraulikus másolóma­rógépét (típusjele: M-320-01), a kőbányai SZIM-gyár EM 250 típusú automatikus adagoló- berendezéssel működő, telje­sen automata másolóesztergá­ját, illetve az EKM jelű kü­lönleges műszerészesztergáját, valamint a győri Célgépgyár törpe aggregátegységekből fel­épített tokozásmegmunkáló célgépét tekintheti meg mű­ködés közben az érdeklődő — mondotta tájékoztatója befe­jezéséül Kuti Lajos, a Szer­számgépipari Művek vezér- igazgatója. — k — A tartalomból: Nulla órátal huszonnégy óráig Négy ember póri-fegyelmije Szellemes csata rjái-ékkal Egy tucal- gól Sopron A győri dolgozók menetéből. lásokat. Győrött már reggel kilenc órakor a Tanácsköztár­saság útján végig a gyalogjá­rók tömve voltak érdeklődők­kel. Fél tízkor * megszólaltak a harsonák, jelezvén; megkezdő­dött a Győr városi dolgozók színpompás felvonulása. A tri­bünön, ahol a város politikai és gazdasági vezetői nézték a felvonulókat, szünet nélkül zú­gott a taps. Az iskolák sorát a Győri Ta­nítóképző Intézet hallgatói és a mellettük haladó kisdobo­sok, a gyakorló általános isko­la egyenruhás tanulói nyitot­ták meg. Mögöttük haladtak a Kazinczy Gimnázium mat- rózblúzos, daloló lányai, majd a város sportolói. mákat mutattak be. őket kö­vették a célgépgyáriak zászlók­kal és feliratokkal: „Békét a világnak”. — „Engedjétek sza­badon Manolisz GlezosztJ” — ÉDÁSZ dolgozói. Utánuk a Cardo Bútorgyár dolgozói ér­tek a tribün elé, akik szebbnél szebb bútorokkal örvendeztetik meg Győr és az ország lakóit. Verőfényes reggelre ébredt hétfőn a város. Már a korai rákban színes sokaság lepte el az utcákat. Kilenc órakor Kellner Sándor szobra előtt az emelvényen elfoglalták helyü­{Foly tatás a 2. oldalon.) ünnepelt megyénk népe Az ifjúság látványos felvo­nulását elsőknek követték azok az üzemek, amelyek elnyerték a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját. Közöt­tük első volt a Győri Richards Finomposztógyár, amelynek dolgozói gyárkapujuk és füs­tölgő gyárkéményük kereke­ken guruló mását vitték a cso­port élén. A tribün előtt, pár méterrel megállt a mozgó gyárkapu. Kitárultak a szár­nyai, és az ünnepi díszbe öl tö­zött munkássereg zászlókkal, májusfákkal özönlött át rajta­A Soproni Ruhagyár dolgozóinak színpompás felvonulás*. Győr Napfény, zeneszó, vidámság, egység és erő jellemezte a 23. szabad május elsejei felvonu­! A pamutszövő és műbörgyá- j riak divatbemutatót, rendeztek ! termékeikből. A legújabb di- vatú kosztümöket, női és férfi I felöltőket, díszes, divatos csiz­„Éljen az 50 éves szovjetha­talom!’’ Ezután az élüzemek követ­keztek: a lenszövőgyáriak, majd az ÉM. Győr-Sopron me­gyei Építőipari Vállalat, az A MÁV dolgozói díszes egyen­ruhájukban nagy sikert arat­tak. Megtapsolta a közönség a tanács dolgozóit, a város peda­gógusait. A Magyar Vagon- és Gépgyár hosszú sorát az üzem egyenruhába öltözött ifjú gárdistái nyitották meg. A dí­szes menet zászlókkal, május­fákkal „Békét Vietnamnak” felirattal köszöntötte a munka ünnepét. Díszes látvány volt a népi táncosok felvonulása, impozáns az emberáradat, amM/ azon fáradozik, hogy a gyár termékeivel világhírt sze­rezzen a magyar hazának. Őket követte a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, a Kötött­kesztyűgyár, a Baromfifeldol­gozó Vállalat pingvin reklám­jával, a Hűtőház, a 19-es Autó- közlekedési Vállalat, a Keksz- és Ostyagyár, a Gardénia Csip­kefüggönygyár és a többiek. A díszes május elsejei sereg látványos felvonulását a Ma­gyar Honvédelmi Sportszövet­ség csoportja zárta be. Érkezé­sét három, kötelékbe húzó re­pülő jelezte. A pilóták sok­szor végigszálltak a vonuló tö­meg, a Tanácsköztársaság útja felett. Ki gondolta? A Nagy Október 50. évfordulójának jelképe a győri fel­vonuláson. (Sieber S. lelv.t Erő, egység és derű jegyében

Next

/
Thumbnails
Contents