Kisalföld, 1967. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 50 fillér AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1967. JÜNIUS 1., CSÜTÖRTÖK __________________________★_______ XXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM A Szovjetunió kész az aíomsorempó-egyezmény aláírására Genf (MTI) A Szovjetunió a jelenlegi igen kedvezőtlen nemzetközi helyzetben is az atomsorom- pó-egyezmény kidolgozására és aláírására törekszik — mondotta Roscsin nagykövet, az ENSZ leszerelési bizottsá­gának munkájában résztvevő szovjet küldöttség vezetője Heltai Andrásnak, az MTI genfi különtudósítójának adott nyilatkozatában. A szovjet diplomata, aki ez év februárjában óvatos derű­látással ítélte meg a genfi konferencia kilátásait — ez­úttal hangsúlyozta, hogy a nyugati nagyhatalmak részé­ről időközben igen sok újabb nehézséget támasztottak. Az NSZK — mondotta — to­vábbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ne egyedül az ENSZ bécsi nemzetközi atomenergia ügynöksége ellenőrizze a szer­ződés végrehajtását, hanem párhuzamosan a nyugat­európai államok szervezete, az EURATOM is. Ez nyilván­való megkülönböztetést jelen­tene a szerződés aláírói kö­zött. E kérdésekről egyébként idő­közben tanácskoztunk szövetsé­geseinkkel, így a Magyar Nép- köztársasággal is. A nyugati hatalmak részéről — folytatta — eddig nem tapasztalhat­tunk készséget arra, hogy mindannyiunk számára elfo­gadható ellenőrzési módszert dolgozzunk ki. Az adott nem­zetközi helyzetben, amikor Washington és Bonn viszo­nyát több vitás kérdés is ter­heli, úgy tűnik, hogy ameri­kai részről továbbra is szük­ségesnek tartják a bonni ál­láspont támogatását a genfi tárgyalásokon. Ugyanakkor legutóbb, miután Anglia be­jelentette a Közös Piachoz való csatlakozási szándékát, genfi álláspontja az atomso- rompószerződés ellenőrzésé­nek kérdésében, a korábbimi „hajlékonyabb” lett — az EURATOM-elképzelés javára. Bizonyos további nehézsé­geket jelentenek egyéb néze­tek, például a héten kifejtett svéd álláspont, amely a2 atomsorompó-szerződést más, az atomhatalmakat érintő le­szerelési intézkedésekkel kí­vánja összekapcsolni. Néze­tem szerint eddig éppen az atomhatalmak tettek önként a fegyverkezést csökkentő in­tézkedéseket a moszkvai atomcsendszerződés aláírásá­val. „A Szovjetunió — mondotta a továbbiakban Alekszej Roscsin — kész biztosítékokat adni a nukleáris fegyverrel nem rendelkező országok ré­szére. Olyan szakaszt javaso­lunk a szerződésbe, amelyben az atomhatalmak kötelezik magukat: nem alkalmaz­nak atomfegyvert olyan orszá­gok ellen, amelyek azzal nem rendelkeznek s ilyet terüle­tükön nem is tárolnak. E ja­vaslatunkat, amerikai részről erősen ellenzik. Az ok kézen­fekvő: az NSZK területén nagy mennyiségben tárolnak amerikai nukleáris fegyvere­ket. A tárgyalások a követ­kező időszakban is tovább fo'ynak. Nézetünk szerint az atomsorompóegyezmény meg­alkotásával enyhíthetünk a nemzetközi feszültségen s erre éppen most rendkívül nagy szükség van — mondotta Roscsin nagykövet. Tüntetés a görög nagykövetség épülete előtt Szerdán Angyalföld munkás- népe izzó hangulatú tiltakozó gyűlésen emelte fel szavát a görög monarcho-fasiszták gaz­tettei ellen. A békegyűlésen Ortutay Gyula akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke mondott beszédet. Szót emelünk a görög népet elnyomó újfasiszta rendszer terrorja ellen — mondotta — népünk szeretető egyszerre for­dul az elnyomott görög nép és szabadságharcának bebörtön­zött, megkínzott vezetői felé. A görög nép szabad lesz, s nekünk add’g is minden esz­közt fel kell használnunk, hogy a görög nép szabadságáért cse­lekedjünk. Ezért követeljük az élő szó erejével: Szabadságot a görög népnek, szabadságot vezetőinek! A tiltakozó gyűlés részvevői táviratban ítélték el a görögor­szági eseményeket. A távirat egyebek között rá­mutat: A monarcho-fasiszta puccs fasiszta diktatúrát teremtett G "rögországban. Tiltakozunk az újfasizmus megjelenése és minden embertelen cselekede­te ellen, követeljük Manolisz Glezosz és a többi bebörtönzött hazafi szabadon bocsátását. Kö­szöntjük a megalakult Görög Hazafias Frontot, amely célul tűzte ki a hazafias és antifa­siszta görög erők tömörülését. A gyűlés után több százan a görög nagykövetség épülete elé vonultak, ahol felolvasták tiltakozó petíciójukat. (MTI.) Magyar-lengyel kereskedelmi tárgyalások Az Edward Sznajder belke­reskedelmi miniszter vezeté­sével hazánkban tartózkodó lengyel kereskedelmi delegá­ció és Szurdi István belkeres­kedelmi miniszter szerdán tár­gyalásokat folytatott a ma­gyar—lengyel belkereskedelmi választékcseréről, és egyben együttműködési témákról. Megállapodtaa tervező in­tézetek, áruházak, valamint a két ország vendéglátóiparának közvetlen együttműködésében, s egyúttal felhatalmazták a BÚTORÉRT és az élelmiszer­kiskereskedelmi vállalatokat hasonló együttműködés gya­korlatának kidolgozására. A tárgyalások eredményeképpen a két miniszter négymillió rubel értékű választékcsere- bővítő megállapodást írt alá, és így az 1967. évi két ország * I Podgornij Kabulban Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke szerdán folytatta megbeszélését Muha- med Zahir sahhal, Afganisz­tán királyával. Megvitatták a Szovjetunió és Afganisztán baráti kápcsolatainak elmé­lyítésével összefüggő kérdése­ket. (TASZSZ) közötti választékcsere-forga- lom exportban és importban eléri a 11 millió rubelt, ami 4 százalékkal magasabb az elmúlt évinél. Szerdán este Jan Kiljanczyk, a Lengyel Népköztársaság bu­dapesti rendkívüli és megha­talmazott nagykövete fogadást adott a delegációk tisztele­tére. (MTI.) Élénkül az autós idegenforgalom. Győrött a Tanácsköztársa­ság útján naponta sok száz turista vonul el. (Sieber S. felv.) Megkezdődött a KGST mezőgazdasági állandó bizottságának XXIII. ülésszaka Szerdán a Gellért Szálló különtermében megkezdődött a KGST mezőgazdasági ál­landó bizottságának 23. ülés­szaka, amelyen Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, Mongolia, Lengyelország, NDK, Románia és a Szovjet­unió küldöttségein kívül meg­figyelőként a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kép­viselői is részt vesznek. A tanácskozást Szlujemezov, a bolgár küldöttség vezetője, a mezőgazdasági állandó bi­zottság elnöke nyitotta meg, majd Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, a kormány és a KGST végrehajtó bizottsága ne­vében köszöntötte a küldötte­ket. Apró Antal megállapítot­ta többek között, hogy a Ma­gyar Népköztársaság gazda­Színházak vendégjátéka, hangversenyek, érdekes kiállítások a „győri nyár, 1967." programjában Az OKP vezetősége a nemzetközi feszültségről Roma (MTI.) Az Olasz Kommunista Párt vezetősége kétnapos tanácsko­zásának befejeztével határoza­tot hozott, amely a többi kö­zött kijelenti, hogy a nemzet- köri kapcsolatokban fennálló jelenlegi feszültség elsődleges o! 3 az Egyesült Államok Viet- nrm elleni háborúja. Ez az a há'x>rú és ez az a politika, arr 'ly megmérgezte a nemzet- kői ' légkört és amely veszé­lye éti a világ békéjét. Ebbe a k retbe illeszkednek azok a aselszövések és mesterkedések, amelyek az Izrael és az arab államok közti ellentét súlyos­bítására irányulnak. Ebbe a keret e illeszthetők be a béke, a demokrácia és a népek füg­getlensége elleni különböző tá­madások, mint a görögországi államcsíny, a Kuba elleni kam­pány, valamint a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság el­leni provokációk. A határozat követeli a Viet­nam elleni bombatámadások megszüntetését, majd hangoz­tatja, hogy az OKP síkraszáll a közel-keleti helyzet békés rendezéséért. A Győr városi tanácsháza kis tanácstermében sajtótájé­koztatón ismertette tegnap délelőtt Módos Dezsőné elnök- helyettes a „győri nyár, 1967.’’ programját. A Vas Népe, a Győri Rádió, a Rába, Arany­pille, és a Kisalföld munka­társain kívül megjelentek azoknak a társadalmi és tö­megszervezeteknek a képvise­lői is, akik részt vettek a „győri nyár” rendezvénysoro­zatának előkészítésében és szervezésében. A tájékoztató ezért inkább munkaértekez­letté alakult, újabb ötletekkel és javaslatokkal siettek segít­ségére a hozzászólók a ren­dező Győr városi Tanács mű­velődésügyi osztályának. A „győri nyár, 1967.” mű- j sora június 2-án, pénteken az I I, országos vidéki amatőrfilm- | szemle megnyitásával kezdő­dik, amikor Módos Dezsőné üdvözli az ország különböző városaiból Győrbe sereglett amatorfilmeseket. Az augusz­tus végéig tartó program ge­rince néhány fontos zenei ese­mény és a dunántúli színhá­zak vendégjátéka lesz. A zenei rendezvények sorát a június 3-i, szombati koncertbál nyit­ja meg a Vörös Csillag Étte­remben. Négy kórushangverseny Ígér élményt a vokális muzsika kedvelőinek. A Győri Orató- rikus Kórus június 11-én, a Városi Tanács Liszt Ferenc Énekkara július 5-én lép fel a Xantus János Múzeum sza­badtéri színpadán. Ugyanitt ad hangversenyt július 24-én a Collégium Musicum Arra- bonense. A drezdai városi énekkart augusztus 15-én kö­szönthetjük Győrben. A köny- nyűzene hívei az Országos Rendező Iroda tánczenei est­jének, az operabarátok a Győri Filharmonikus Zenekar Verdi-estjének örülhetnek. Látványos, hangulatos esték­nek ígérkeznek a Xantus Já­nos Múzeum erkélyéről adott esti hangversenyek a Zenemű­vészeti Szakiskola rézfúvós ötösének közreműködésével. A városi tanács és a Vagongyár fúvószenekara a városi ta- náesháza épülete előtt gyak­ran játszik térzenét. A tanács fúvósai önálló Gershwin- hangversenyt is adnak. Első ízben rendezik meg Győrött a dunántúli színházak vendégjátékát. A Pécsi Nem­zeti Színház Brecht Koldus­operájával áll a közönség elé, a győri Kisfaludy Színház a My fair Lady-t mutatja be. A kaposvári Csiky Gergely Színháztól A kaktusz virága című, Pesten is nagy sikert aratott zenés vígjátékot lát­hatjuk, a veszprémi Petőfi Színház társulata Goldoni: Mindenki jegyben jár című komédiáját játssza. A Komar- noi Magyar Területi Színház negyedszer vendégszerepei Győrben, ezúttal Szigligeti Liliomfi-jával. A Győri Ifjú­sági Irodalmi Színpad Buda­pesttől Budapestig címmel vi­dám műsorral lép fel. Ezenkívül sok kisebb-na- gyobb, különféle igényeket ki­elégítő eseményre számítha­tunk. A múzeum képtárában „Magyar festők a XX. szá­zadban” és „Remekművek a Szépművészeti Múzeum régi képtárának anyagából” cím­mel nyitnak meg kiállítást. A műcsarnok a győri műgyűjtők gyűjteményes tárlatának, a Prágai Fotoklub aktfotoinak, a vasas klubház a győri Gyűj­tők Klubja kiállításának ad helyet. A Hamburg Nagycir­kusz vendégjátékát az Állami Budapest Táncegyüttes műso­ra követi, a gazdag sportprog­ramból lovasversenyt és a kutyakiállítást említjük. A „győri nyár” idei prog­ramja gazdagabb, sokolda­lúbb, mint a tavalyi volt, és már az 1971-es jubileum szel­lemében állították össze. El­sősorban a győri közönségre és a hazai turistákra számít, de — mint ahogy a tegnapi tájékoztatón néhány hasznos javaslat hangzott el erről — a városban tartózkodó vagy átutazó külföldiek számára is vonzóvá, érdekessé akarják tenni. A „győri nyár” prog­ramja ízléses füzetben megje­lent, és a plakátokkal együtt más megyébe is eljutott, ahol máris érdeklődnek a Győr nyári eseményei iránt. sági fejlődésében különösen fontos szerepet játszik a szo­cialista országok közötti, s ezen belül a KGST keretében folyó nemzetközi együttmű­ködés A tudományos eredmé­nyek, az értékes tapasztalatok cseréje és bevezetése a mező- gazdasági termelő üzemek gyakorlatában, nagyban se­gíti a mezőgazdasági terme­lés növekedését, amely előfel­tétele az életszínvonal emel­kedésének. Nemzetközi nö­vényfajta-kísérletek ered­ményeképpen a KGST tagál­lamai harmincöt nemesített új növényfajtát és hibridet ismertek el. — Hazánkban már nagy területen termesztik a szovjet nemesitésű, magas terméshozamú Bezosztája—I. őszi búzát. Elterjedése nagy­ban hozzájárult ahhoz, hogy kenyérgabona-szüségletünket saját termésünkből fedezzük. Jelentős gazdasági előnnyel járt egyéb, ugyancsak a KGST- országokban nemesített nö­vényfajták bevezetése a köz­termesztésben. — Kormányunk figyelemmel kíséri a KGST mezőgazdasági állandó bizottságának tevé­kenységét. Különösen nagyra értékeljük a mezőgazdasági termelés fejlesztése érdekében tett közgazdasági intézkedések tapasztalatainak kicserélésé­ben, továbbá a vetőmagter­mesztés, a növény- és állat­egészségügyi, valamint a me­zőgazdaság gépesítése és az állattenyésztés különböző te­rületein folyó együttműködés­ben végzett munkát — hang­súlyozta Apró Antal. Apró Antal hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság terüle­tén is hozzá kell fogni az 1970. utáni tervek egybehangolásá­hoz. Az ülésszak résztvevői ez­után hozzáfogtak a program­ban szereplő kérdések meg­tárgyalásához. A BNV-röl hazafelé Bemutatták Győrött a csatornatisztító gépet 1 cége! 1811-ben alapították Hatalmas, élénk kékre és sárgára festett különleges tar­tálykocsi járta szerdán Győr utcáit. A hamburgi Hallmers- cég csatornatisztító gépét út­ban hazafelé a Budapesti Nemzetközi Vásárról, Győrött is bemutatták, természetesen működés közben. A gép a széles csatornákat is gyorsan tisztítja. Percen­ként 350 liter vizet fogyaszt A tisztítófejet száz atmoszféra nyomás mozgatja. A cég kép­viselője, Friedrich Merkel a következőket mondotta: — Zágrábból és Belgrádból jöttünk Budapestre. Jugszlá- via négy ilyen gépet rendelt. ezt is megvásárolták volna, de a Budapesti Nemzetközi Vá­sárt nem akartuk kihagyni. A győri szakemberek érdeklőd­tek iránta. Ezért útban haza­felé megálltunk egy bemu­tatóra. Akár lesz belőle ü'áet, akár nem, szívesen csináljuk. — Cégünk 1811-ben alakult. Elsőnek lóvontatású öntöző­kocsikat gyártott. Pillanatnyi­lag mindenféle márkájú gép­kocsihoz tudunk tartályokat gyártani. Ez a gép jelenleg a legkorszerűbb csatornatisztító gép, amely Európában talál­ható. Ára: 23 ezer dollár. A gép közben gyorsan meg­tisztítja a szennytől a megje­lölt csatornákat. A gépkocsi­vezető lényegében mindent el­végez. Csupán egy segítőre van szüksége. A vízmű vezető szakem­berei elismeréssel nyugtázták a gép teljesítményét Horváth Antal igazgató így vélekedett: — Bárcsak nekünk lenne ilyen gépünk! Őszintén szólva az a titkos reményünk, talán sikerül majd egyet szerezni. Az egész megyében, de a kör­nyező városokban is elvégezné a csatornák tisztítását. Jelen­leg három részlegünk végzi ezt a munkát kezdetleges módszerekkel. («*6

Next

/
Thumbnails
Contents