Kisalföld, 1967. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) Ára: 50 fillér Második nap a KISZ kongresszusán Pénteken folytatta munká- j fát ^ Magyar Kommunista If- : júsági Szövetség VII. kong- ! resszusa. Részt vett a tanács- | kozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az I galmának, a termelési akciói- [ nak eredményeiről szólt. Vass János, az Ajkai Tim- j földgyár és Alumíniumkohó | vegyészmérnöke. Veszprém i megyei küldött azt fejtegette I — Úttörők- és kisdobosok tízezrei készülnek szorgos: munkával a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. év­fordulójának megünneplésé­re. Ezt szolgálta a „Vörös sószló hőseinek útján’’ moz­galom valamennyi akciója. Mintegy nyolcvanezer pajtás' i/ett részt a jubileum tiszte- ! [etére meghirdetett orosz nyel- i zi versenyeken. Az országos j löntőn a lányok bizonyultak j iobbnak. A négv kategóriából i táromban közülük került ki I az első. Jutalmuk egyhónapos I artyeki táborozás. — Őszinte elismerésünket | fejezzük ki mindazoknak a ne- j velőknek, akik fáradtságot | aer ismerve, önzetlenül részt j /áltálnak az úttörőszervezet munkájából — mondotta. — Szövetségünk munkájá- i ioz a társadalom még foko- :ottabb gondoskodását kérjük, különösen a nagyvárosokban tevés a lehetőség a játékra. Nincsenek úttörőotthonok ahol a gyermekek összejőve eleiket tarthatnák, a felszere- és hiánya, a magas költségek 1 miatt viszonylag kevés gyér­nek jut el táborba. Evek óta rém készült gyermekeknek*, /aló magyar játékfilm, kevés íz új, gyermekeknek szóló torszerű dal, vers, regény, rársadalmi összefogással só­sat változtathatunk a hely­se ten. A tanácskozás emlékezetes Jercei következtek ezután: a egifjabbak, az úttörők köve- ei köszöntötték az idősebb testvért, a KISZ-t. Vörösnyak- tendős harsonások díszjelére nemzeti színű és kiváló ered­ményekért elnyert vörös lobo­gókkal az élen, egyenruhás tisdobosok és úttörők léptek i terembe, a küldöttek zúgó, itemes tapsa közben. Egy- j millió kétszázezer társuk ne- ‘ vében fordultak az ifiúhom- j munisták vezetőihez, küldőt-' teihez. fFolytatás a 2. oldalon.) Budapesti úttörők fldvőzllk a KISZ kongresszus küldötteit (MTI foto — Friedman Endre felvétele) MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Biszku Béla. az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára. Szirmai Ist­ván, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, továbbá Czinege Lajos honvédelmi mi­niszter. az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja. Az elnöklő Molnár György, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára bejelentette, hogy a gyárak, üzemek, iskolák, in­tézmények. termelőszövetkeze­tek fiataljai eddig csaknem 300 táviratban köszöntötték az ifjú kommunisták küldöttei­nek tanácskozását. Még a csütörtöki ülésen szó­lalt fel Márta Katalin, a Laj- tahansági Állami Gazdaság KISZ szervezetének titkára, Győr megyei küldött és a fia­tal falusi agrárértelmiség élet- és munkakörülményeivel fog­lalkozott. A péntek reggeli ülésen el­sőként Kovács Sándor, a KISZ Borsod megyei Bizott­ságának első titkára szólalt fel. Fodor Margit, a füzesabonyi Petőfi Termelőszövetkezet KISZ-titkára a falusi ifjúság életéről szólott. Ács Mihály vájár, a Kossuth Bánya KISZ titkára, a bá nyászfiatalok életéről, munká­járól beszélt. Rácz Lívia. Szolnok megvet küldött, a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium KISZ tit­kára az iskolákban működő ifjúsági alansze’-vozetek és a tanári testületek közötti sok oldalú kaopeolrtok fontossá gát hann^óivozta. S?nrlc~ ° Du?iai Vae rpvi tttc^ c^iic* titkár«* Ppifí-r rn ocrv<* küldőt4-; az ifjúmunkások brigádmoz­A tartalomból: Küldetés és elhivatottság □ □□ Telefonbetyárok □ □□ Félév a sportköröknél Koszigin elutazott Havannából Koszigin szovjet miniszter­elnök három és fél napos ku- >ai tartózkodás után péntek lélelőtt elutazott Havannából. [MTI) ! felszólalásában, hogy a fiatal ! diplomások, műszakiak több- j sége szívesen kér és vállal : részt a KISZ mozgalmi fel- j adataiból. Szabó Ferenc, a Magyar Út­törők Országos Elnökségének titkára hangsúlyozta: Potfgornij Szíriába utazik 1 Podgornij, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke pénteken Moszk- i vanol repülőgépen Szíriába indul. Podgornij Atasszi Szí­riái államfő meghívásának tesz eleget —, jelenti hivata­los forrásból szerzett értés ü lés alapján az AFP. (MTI) Kongresszusi műszak Kongresszusi műszakot tar­tott június 16—30-ig a győri Kötöttkesztyűgyár huszonhét ifjúsági brigádjának mintegy 600 tagja a Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség VII kongresszusa tiszteletére. A fiatalok felajánlásához a rég; | szakmunkások is csatlakoz­tak. és így történhetett meg) I hogy egy-egy műszakban a ' legjobb munkacsoportom j negyven-ötven százalékkal i túlteljesítették a napi terme- I lési tervüket Megnyitották a soproni ünnepi heteket Tegnap , este 8 órakor a kapuvári népi együttes ének­kara és tánckara, a szanyi, vitnyédi . és soproni táncosok végigvonultak a város utcáin Este 9 órakor az érdeklődők­kel megtelt Beloiannisz-téren harsonák jelezték az ünnepi hetek kezdetét. Ezután dr Erdély Sándor, a városi ta­nács vb. elnöke ünnepi meg­nyitójában a többi között eze­ket mondotta: — Évről évre megrendez­zük az ünnepi heteket. Ezzel azt a célt is szolgáljuk, hogy megismertessük városunkat városunk lakóinak eredmé­nyes munkásságát hazánk fiaival, Sopron barátaival, külföldi vendégekkel, hogy szoros kapcsolatot létesítsünk az ország más városaival és helyiségeivel. Fejlődésünk bi­zonyítja, hogy e régi város falai között szép szocialista jelenünk épül, hogy a régi értékek féltése és. óvása mel­lett tekintetünk a jövő felé irányul. Az ünnepi beszéd után fel­csendült a Himnusz, majd a kapuvári népi együttes ének­kara szerepelt Horváth István Az új kéri tsz-elnök olyan­féle, aki nem igen szeret író­asztal mellől beszélni a gaz­daságról. Két mondat után a natárba hiv, egyenest az arpa- iábla közepébe, mert mint mondja: „Dűlőjéről gabonát, ünnepnapon kislányt nem jó nézni”. Hát valóban gyönyörű az újkéri árpa. Gyönyörű a tábla szélén is meg a középen is, a lábon álló és a renden lévő egyaránt. De minutáva! sem igér nála kevesebbet a i kenyérgabona, a drótszerű, ; edzett Bezosztája búza. Nincs olyan „arató banda” Az újkéri parasztember tu­datában az igazi aratás első napja: július 10. Ha itt ko­rábban kell vágni a kenyér­gabonát — mint mondják —, oaj van. Besül, jóval keve­sebb szem kerül a magtárba a vártnál. Régi hagyomány ez az újkéri határ természetébe eredő. Most sincs egyéb ki vánsága a szövetkezetieknek mint egy kis csendes eső, az­tán jöhetne újra a kitartc. lapfény. A rendrevágó a 90 hold őszi árpa nagy részét már levágta (az első kombájn is j kivonult fölszedni, csépelni) | s a gép olyan szépen dolgozik hogy a kritikus szemű vol kaszapárti gazdák is elisme röen bólogatnak. Az egyik 45 holdas árpatáblán (pár perce végzett itt a rendrevágó) Lőrincz István kaszája ren­dezgeti a sarkokat, hatodik i osztályos fiával. — Nincs olyan arató banda, aki ezt így . elvégezné — mondja. Ö volt az egyik leg­ügyesebben gazdálkodó a ma­szek időben. A hatodikas Pista gyerek arra kéri az elnököt, hogy délután a kombájnhoz Küldje rendet igazítani. Űjkéren hatalmasra növeke­dett a gép tekintélye. Gépes falu — Minde.nem a gép — mondja az elnök, de arra kér, erről ne essék szó a riport­ban, mert már úgyis a gépe­sek elnökének nevezik a fa­luban. — Én nagyra becsülöm a gyalog munkaerőt is — mentegetőzik —, de hót éppen azt akarom, hogy minél Keve­sebben verítékezzenek ebben a hőségben. A gépes brigád a gazdaság ütőereje. Természe­tes, hogy egy kicsit többe* foglalkozik az ember velük j mint a gyalogosokkal. Ezt né- 1 tányan nehezményezik ... Az új gépparkhoz — mely 1 egy kisebb gépjavító állomás­hoz hasonlít — vadonatúj, másfél millió forint költség­gel épített bekötőút vezet. (A gabona-betakarításra egyéb­ként mintegy 5 kilométeres ; dűlőutat is megjavított a tsz.) Telep számokkal A gazdaságnak 28 erőgépe, egy teherautója és három SzK—4-es kombájnja van Teljesen gépesítették a takar­mány-bet ikarítást, a trágya­kihordást, a növényvédelmet, négy hideglevegős szénaszárí­tóval és három bálázó géppé: is rendelkeznek. A szállításhoz 14 vizsgázott gépük van a te­herautón kívül. A géppark­ban az első nagy gépszemlét az idén május 18-án tartották Attól a naptól fogva minden erő- és munkagépnek szám­mal jelölt helye van itt. A rend mintaszerű. — A gépek egy helyre ve­zénylése egy kisebb tsz-szer- vezéssel felért — jegyzi meg tréfásan az elnök. — (Erről se írjon.) Addig ugyanis mindenK otthon helyezte el a masiná­ját. Nem igen akarták vele „bevonulni’. Az az igazság hogy még mindig fáj egy ki­csit az embereknek:, hogy j minden reggel ide kell jönni j munkaelosztásra. Pedig már , szint is építettünk a motorke­rékpároknak, 'meg portásfüi- i két, mint egy üzemben. A szerelőműhelyben heten 1 dolgoznak, közülük Ketten | kombájnra szálinak, mihelyt I a nagy betakarítás megkez­dődik. (1300 hold gabona az összes aratni való.) A műhely raktárában. mintegy másfél millió forint értékű alkatrész’. | tárolnak a „meleg napokra” Tegnap még sártenger — Rohamosan nő az új — jegyzi meg az egyik gépes. — Ha olyan ember (például egy alsószopori vagy egy makkos- hetyei tsz-tag) jön a központ­ba, aki ritkán jár Űjkérre. rendszerint csodálkozik. M történt- itt? Tegnap még sár­tenger, most korszerű telep bekötőúttal, villannyal műkő dó benzikúttal. Ma adtak át a telepen eg mélyfúrású kutat. Holnapi* vagy holnaputánra — má ' szerelik — egy hidroglobu \ ■’énvlik ezüstösen a táj fe- j lett... 1 (Szapudi) [karnagy vezetésével. A kórus j minden száma nagy sikert I aratott Ezután a hagyomá­nyos, XVI. századbeli torony- j zene csendült fel a Tűztorony j erkélyéről., Monostori Ferenc j kanagy vezetésével. I A megye legjobb népi táne- | együttesei következtek. A j vitnyédiek a majálist eleve- j nítették meg szép sikerrel. Hatalmas tapsot kapott a j szanyi népi együttes, mely [ Török Gusztávné betanításá­ban a Szanyi szvitet mutatta be. A soproni aranydiplomás nemzetiségi táncegyüttes a Sopron környéki tárcokkal aratott megérdemelt sikert. Az együttes vezetői Kocsit Imre és Brieber. István jó munkát végeztek. Szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség a kapuvári szövet­kezeti népi együttes táncka­rának műsorát. Tarsoly Imre betanításában a „Lányok, lev gények", továbbá a „Hanvt tánc”-ot mutatta be. A tánc- karokat Csonka Gyula ét Rupa István zenekara kísérte/ A műsor végén a soproni fúvószenekar négy számot [ játszott. A legnagyobb sikert Ernőházi Vilmos ,.Sopron'* indulója és Brezza Rosso: II silencio című műve aratta. A Hazafias Népfront sop­roni bizottsága méltó keretet j adott a megnyitó ünnepseg- 1 hez: a Tábornok-ház előtti | hatalmas szabadtéri színpad j és a mögötte elhelyezett de- i koráció, közepén a város cí- | merével, emelte az ünnepség ! fényét. A megnyitó eleién fo- í kozatosan kapott mind több I fényt a Beloiannisz-tér sok I értékes műemiékháza. és a I tánckarok fellépésekor mán i fényözönben ragyogott min- | den Az ünnepség sikeréért. | sokat fáradozott dr Friedrich I Károly. (Radó) A SZOMBATI MŰSOR: 10.00 órakor: A kiállítások“ megnyitása a Pedagógusok) Petőfi-téri Művelődési Ottho­nában, majd a Festőteremben I 20.00: Az OKISZ „Szocia­lista kultúráért” éremmel ná-1 romszor kitünte’ett VIT- ésf nívódíjas Erkel Ferenc Mű­vészegyüttes gálaestje a Pe-~ j tőfi Színházban. Az együttes" i vezetője Alb István Karnagy: 1 Makiári József. Koreográfus:' I Manninger György. A népi zenekar vezetője Vavrinecz j Béla. Vezető prímás Radnóti I Sándor. Zongorán kísér: Fin- ta Éva. AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACSLAPiA I GYŐR. 1961. JÚLIUS 1.. SZOMBAT ★ XXIII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM BT Ujkéri szemle

Next

/
Thumbnails
Contents