Kisalföld, 1968. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 70 fillér AZ MSZMP GYŐR -SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA GYŐR. 1968. JANUÁR 3., SZERDA XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Kádár János: A reform szükségszerű, megérett változás Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára beszélgetést folytatott Megyeri Károllyal és Szepesi Györggyel, s válaszolt a rádió és a televízió hallgatóinak, illetve nézőinek kérdé­seire. A beszélgetés, amelyet a rádió és a televízió az új év első napján közvetített, kitért több politikai kér­désre is. A béke kilátásairól szól­va Kádár elvtárs arra utalt: teljesen érthető, hogy ez a kérdés ma aggodalmas mó­don vetődik fel az emberek­ben. A mi újkori társadal­munk a teljes békét úgyszól­ván nem ismeri, a ma élő nemzedék két világháború súlyos megpróbáltatásain ment keresztül. Az aggodal­maskodást, nyugtalanságot indokolja az is, hogy a közel­múlt években a nemzetközi helyzet — átmeneti, csekély enyhülés után — ismét bizo­nyos mértékben kiéleződött. Ez kifejezésre jut számtalan eseményben, különböző pucs- csojt, úgynevezett helyi há­borúk és különösképpen a vietnami háború révén. Az emberek' látják és tudják, hogy az imperializmus nem nyugszik, annak vezető fő ereje, az Amerikai Egyesült Államok egy, szinte minden­ki által elítélt, barbár, hó­dító háborúba fogott Viet­namban, és térdre akarja kényszeríteni a vietnami né­pet. A . továbbiakban Kádár elvtárs rámutatott arra hogy az Egyesült Államok kor­mánya söhasem fogja elérni célját, amiért ezt a háborút kirobbantotta. Kádár János kifejezte azt a meggyőződését, hogy a vietnami nép győzni fog, a vietnami nép szabad lesz MOFÉH-víkand Ötből négyet Az új év első mukahetének öt napjából a Mosonmagyar­óvári Fémszerelvénygyár munkásai csak négyet dolgoz­nak. Az öntők és forgácsolók tegnap ezzel a tudattal kezd­tek a dolgukhoz, hogy szom­baton nem dolgoznak. Nekik jól kezdődött az új év. A gyár mostantól vezette be a 44 órás munkahetet De más okuk is van a fém- saerelvénygyáriaknak az örömre. Tavalyi tervükre év közben még vállaltak hétmil­lió forint értékű épületszerel­vény gyártását s ezt a pótvál­lalásukat is túlteljesítették; tízmillió forinttal, összesen 378 millió forint értékű árut főleg a lakosság számára szükséges terméket állítottak elő. 1963-as tervüket már is­merik. öt százalékkal maga­sabb a tavalyánál. Bár vala­mennyi tartalékukat az éoü- letszerelvény gyártására irá­nyítják, még 1963-ban is csak az igénvek 30 százalékát elé­gíthetik ki. S mivel többre nem telik erejükből, most megvizsgálják exportszállítá­saikat. Csak azokat a rende- ■áseket tartják meg, amelyek a népgazdaságnak kifizető­dők. A belkereskedelem igé­nyeit szándékoznak inkább kielégíteni. A MOFÉM-ben már szom­baton megkezdték tulajdon­képpen az új évre való ter­melést. Előkészítették a nyersanyagokat és a félkész termékeket. így tegnap za­vartalanul dolgozhattak a for­gácsolók és öntők. A végsze­relőknek még kevés munkája akadt, ezért többen szabadsá­got kaptak az év első napjai­ra. Szombaton a gyár vala­mennyi dolgozója víkendezni fog. és hogy a szocialista világ- rendszer országainak ereje, a világ minden haladó em­berének törekvése, a népek ébersége meg tudja akadá­lyozni egy új világháború kirobbanását is. Szólott arról is, hogy van­nak olyan törekvések, hogy a szocializmus országait, a haladás erőinek egységét megbontsák. Hallatnak olyan csábító, szirénhangokat is hogy Magyarország miért nem „önállóbb” külpolitiká­jában. Ezek persze ki nem mondva azt jelentik, hogy miért nem távolodunk él a Szovjetuniótól, általában a szocialista országok közössé­gétől. Azért nem távolodunk el, — hangsúlyozta Kádár János, — mert az elvhű poli­tika nagy távlatban az iga­zán kifizetődő politika, es bel■ és külpolitikai elveink­hez ragaszkodva tudjuk meg­őrizni, gyarapítani barátaink megbecsülését és bizonyos tekintetben ellenségeink tisz­teletét is. A gazdasági Irányítás re­formjával kapcsolatban Ká­dár elvtárs aláhúzta, hogy az szükségszerű és megérett változás. Ami az életszínvo naira való hatását ill---, arra hívta fel ' a figyelmet, hogy a helyes sorrend így hangzik: a gazdaság vezetési reformmal is a gazdálkodás hatékonyságát, a termelés ét a termelékenység fejlesztését kell elérnünk, és ezen ke­resztül fogjuk elérni az élet­színvonal emelkedését. A re­formtól azt várjuk, hogy meggyorsít'a mind a terme­lés fejlesztését, mind az élet- színvonal emelkedését, a szo­cialista építés ütemét ha­zánkban. Ez a meggyőződé­sünk. Az új mechanizmus létre jöttéről érdeklődő kérdésre (Folytatás a 2. oldalon.) A tartalomból: Újabb szívműtét Az eladó is vásárló • Lezárult az átigazolás Lottó tárgynyeremények IEóbundás hinták. (N»g> Éva felvj Leltár minden mennyiségben Ha az elmúlt napokban, hetekben azt mondják, cse­réljek helyet egy kereskedő­vel, menten felszökött volna a vérnyomásom. Mert ami­kor felüdülést keresve késő este az utcán sétáltam, a legtöbb boltban még égett a villany. Amikor az ünnepe­ken moziba mentem, a leg­több boltban a pult mögött, a pult előtt és raktárban se­rénykedtek a kereskedők. SHE A Győr Sopron megyei Élelmiszer -kiskereskedelmi Vállalat Bartók Béla úti Abc áruházában csaknem éj­jel-nappal égett a villany. A dolgozóknak aligha volt ide­jük jókedvűen búcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. Leltár volt — minden mennyiségben. A bolt dolgozói mindent, még a legkisebb tasakot is, minden egyes üveget átszá­moltak, átvizsgáltak. Ahol szükséges volt, új árcédulá­val látták el az árut A fáradságos munkáért vi­gasztalásul csak annyi jutóit nekik, hogy a bolt előtt elha­Újévkor is dolgoztak A Mosonmagyaróvári Tim­föld- es Műkorundgyár dolgo­zói a múlt évi tervüket de­cember 23-án teljesítették. Az esztendő hátralévő napjaiban még 7—8 millió forintot ter­meltek. Százharminc tonna műkorund, illetőleg kádkő, 30 tonna vanadium- pentoxid, és 370 tonna timföld készült ter­ven felüL A jól teljesített feladat kö­rülbelül 20 napi nyereségré­szesedést jelent. Mintegy 150- en újévkor is dolgoztak a Timföld- és Műkorundgyár folyamatosan termelő üze­meiben. Az újévi köszöntő így hangzott: — 1967 sikeres esztendő volt, 1968 még in­kább az lesz! Akinek a helyét semmi rá­beszélésre sem foglaltam vol­na el az új esztendő első munkanapján: a gépkocsive­zetőjét. Győrből fél óra alatt érkeztünk Börcsre. Köd volt, szürkeség. Alig láttunk el öt­ven méterre. A vidék közepe Legalábbis a múlt esztendő szilveszterén — a vidék kö­zepe volt Börcs. Az óév utolsó napjának este 6 órájától az új esztendő hajnalának 4 órájáig tartott itt a tánc, hangzott a muzsika. Immár hagyomány Börcsön, hogy szilveszterkor Temes György öttagú zenekara játszik; Ez vonzza többek között a ven­dégeket. Jöttek ide Abdáról, Ikrényből, Öttevényről, Kún- szigetről. Mikor az új esztendő első munkanapján betoppantunk a vendéglőbe, éppen akkor végeztek a leltározással. Szűcs József né, a vendéglő vezetője akkor rakta le az asztalra az utolsó százast: — Kereken huszonnyolcezer forint — mondja, és meg­könnyebbülten sóhajtott, hogy túlvan a munka nehe­zén. Tojással kezdték Valóban tojással kezdték az új esztendőt a Győr és Vi­déke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet börcsi keltetőjében. Pákovics Mik- lósné, a keltető helyett« ve­zetője fogadta a szállítmányt. A keltetőgépek előre fűtve várták, hogy megkezdhessék hasznos tevékenységüket Az állomásra az első mun­kanapon 11 000 tenyésztojás érkezett. Termelőszövetkeze­tektől, mintagazdaságoktól vették a tojást, a vásárlásnál ott volt Herényi Ervin, a kel­tető vezetője is. Megkérdez- tük: — Mikor kezdődik a kelte­tés? — Este hat órakor. És néhány hét múlva csi­pognak az első idei csibék az állomás kibővített keltetőjé­ben. Mosolygó brigád Joggal nevezem így ez ab- dai termelőszövetkezet köny­velésének munkatársait, öt asszony, illetve lány moso­lyogva fogadja a vendéget. Kedvesek, vidámak. A „bri­gád” vezetője is, a főkönyvelő kedves szemű asszony, Boros Andrásné. Hogy mivel fog­lalkoznak? — Gyöngyike a segédüze­mek elszámolását összegezi. Jolika az SZTK-ügveket nézi át, Mária, az üzemgazdászunk a leltárakat ellenőrzi, Anci­ka pedig a tagokkal kapcso­latos pénzügyeket infézi. — És a főkönyvelő? Nevet: — Készülünk a zárszáma­dásra, most mindennel fog­lalkozom, ami a zárszámadás­sal kapcsolatos. S hogy milyen lesz a zár­számadás, az a víg tekinte­tekről leolvasható. Minden eddiginél jobb, többet fizet­nek, mint amit terveztek. Pezsgő és jazz-zene • Itt még nem végeztek a lel­tárral. A bevéted azonban már megszámoltan, pénzben fekszik az asztalon: 32 880 forint. Ennyit mulattak el a győrzámolyi lakosok a ven­déglőben. Jazzmuzsika húzta a talpalávalót, és pezsgőt it­tak a vendégek. — És az étel? — Sertésvágásófc ideje ez falun. Elzárt főleg halat és virslit szolgáltunk fel — mondja a vendéglő vezetője. A köd nem oszlott még dél fe’é sem. A munkát azonban nem zavarta. A Szigetközben a műúton láttuk: vontatók, teherautók cukorrépát szállí­tottak Győr felé, Győrlada- méron pedig gőzölgő répasze­letet ürítettek a gépkocsik. *— i— ladó törzsvendégek BUÉK kai és BUM-mal köszöntöt­tek rájuk. Az új év első napján, a késő esti órákban befejezték a leltárt, s a ha­zainduláshoz erőt gyűjtve, néhányan a kirakatba ültek, ott fogadták üvegen át a jó­kívánságokat A Gvőr-Sopron megyei Iparcikk kiskereskedelmi Vállalat száz boltjában ösz- szesen 450 ember dolgozik napi tíz-tizenkét órát a lel­táraknál. A bolt hálózati és központi dolgozóin kívül 45 diákot foglalkoztatnak kise­gítő leltározóként Száz bolt közül negyven ben»január 1-én befejeződött a leltár. Általában négy-öt napig tartott Néhány üzlet­ben, így a győri Lenin úti vasboltban, a soproni 119-es számú vasboltban 25 napig, azaz egész januárban tart a leltár. Az Aradi vértanúk úti 35-ös számú műszaki bolt előtt inkább a fiatalok ér­deklődtek az árak iránt Volt mit nézniük. A sokak által megcsodált és áhított krómo­zott T—5-ös tipíjsú Pannónia ára 16 000 forintról 13 500 fo­rintra csökkent. A T—8/A típusú motorkerékpár 17 200- ról 14 500 forintra csökkent Egy fiatalember, aki hó­napok óta gyűjtöget, de meg nincs 17 000 forintja, így kiáltott fel: — Na végre! Nem kell vár­nom tavaszig! Ksa Kelendő a Ricltards-kelme A belkereskedelem kéré­sére 65 000 négyzetméter szö­vetet gyártott terven felül a Richards Finomposzto Válla­lat 1967-ben, továbbá száz tonna fésűsfonalat A túltel­jesítésből a kötőipar 75 ton­nát kapott Az új gazdasági mecha­nizmus első esztendejéoer;' rém lesznek értékesítési gond­jai a Richards Finomposztó­gyárnak. Idei terve felmmió négyzetméterrel nagyobb a t valyinál. A nyugata orszá­gokba szóló megrendelés nt ■"-százezer méter, százöt­venezerrel több a tavalyinál. Az év első munkanapján, bár »tóbuszok kisebb ké- sésekkel érkeztek, a munka­kezdés zavartalan volt A gyár valamennyi telepén, üzemrészében teljesítették az első nap termelési program­ját. Húszcentis hőtakaró A síkosság lassítja Erős havazással köszöntött be az új esztendő a Kisalföl­dön. A hószolgálatot már az ünnepen riasztották. Györ- Sopron megye főútvonalai­nak megtisztítására 25, nagy teljesítményű hóekét állítot­tak munkába. A gépek éj­szaka is dolgoztak. Másodi­kén reggelre egy nyomvona­lon valamennyi főútvonal és fontosabb út járható volt. A reggeli órákban friss erők, a váltás indult az útakra. hogy szélesítsék az éjszaka kihasított nyomvonalakat. Kedden a legnagyobb erőt a- 1-es számú, Bécsbe vezető és a 85-ös soproni főútvo­nalra összpontosították. E két útvonal tisztítását ki­emelten kezeli a hószolgálat. A nedves hó miatt hófúvá­sok nem keletkeztek. A gé­peknek azonban így Is volt dolguk, mert a Kisalföldet —25 centiméter vastag­ságú hótakaró borítja. Az éj­szakai mínusz 4—10 fok kö- közötti hőmérséklet jéggé változtatta a nedves havat. A megye mindhárom váro­sában is munkában volt a tanácsok hószolgálata. Győr forgalmasabb tereiről, utcái. ról kedden kilenc tehergép­kocsi és 10 loxxiskocsi hord­ta el a havat A hószolgálat erőfeszítése ellenére sem teljesen zavar­talan a közúti közlekedés. A jég, a síkosság lassítja a a szállítmányok továbbítá­sát. Különösen a Sopron környéki hegyvidéken és a Győr, Pannonhalma környé­ki dombok között. A Közúti Igazgatóság ezért fokozott óvatosságra inti a gépkocsi­vezetőket. Az erős sózás és salakozás ellenére sem tel­jesen síkosságmentesek az útvonalak, ezért az autóbu­szok késésére is számítani Iahet. Munka mulatós után

Next

/
Thumbnails
Contents