Kisalföld, 1968. április (13. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

világ Proletárjai, egyesüljetek! Ára: 70 fillér A konzultatív találkozó néhány tapasztalata Kivonatosan ismertetjük Komócsin Zoltán elvtársnak, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a Központi Bizottság titkárának előadá­sát, amelyet az MSZMP Po­litikai Akadémiáján 1968. március 28-án mondott el. A kommunista és munkás­pártok budapesti konzultatív találkozója legfontosabb eredményei: a részvevő test­vérré •tok egyöntetűen — egy tartózkodás mellett — kinyilvánították akaratukat, hogy szükség van a kommu­nista és munkáspártok nem­zetközi tanácskozásának megszervezésére és ennek összehívását ez év no­vemberében—decemberében, Moszkvában javasolják. A felszólalók döntő többsé­ge kifejtette, hogy bár szük­ség van az összes antiimpe- rialista erők világértekezle­tére, arra csak a kommu­nista és munkáspártok nem­zetközi tanácskozása után kerülhet sor. A konzultatív találkozó központi témája, fő kérdése a kommunista mozgalom egységének megszilárdítása volt — hangsúlyozta a többi között Komócsin Zoltán. Amennyire örvendetes je­lenség az egységtörekvések megerősödése, annyira sajná­latos, hogy a Román Kom­munista Párt küldöttsége központi bizottságának utasí­tására elhagyta a konzulta­tív találkozót, magára vállal­va a teljes felelősseget ezért a lépésért. Komócsin Zoltán elmond­ta, hogy a Szíriái Kommu­nista Párt küldöttségének vezetője felszólalásában több bíráló megjegyzést tett a Ro­mán Kommunista Párt poli­tikájának egyes vonatkozá­sairól. Bagdas elvtárs a többi között kifogásolta, hogy a ro­mán elvtársak, arról beszél­ve, hogy egyetlen pártnak sincs kiváltságos helyzete, tulajdonképpen önmaguk számára követelnek kiváltsá­gos helyzetet Bírálták a kon­zultatív találkozót kezdemé­nyező 18 pártot a meghívót szétküldő pártot és gyakor­latilag a találkozó minden résztvevőjét akik elfogadták a meghívást akkor, amikor a Román Kommunista Párt vé­leménye szerint nem érettek meg á feltételek a nemzet­közi tanácskozás összehívásá­ra. A sziriai küldöttség veze­tője kritizálta a román elv­társakat azért hogy az arab népek elleni izraeli támadást nem minősítették agresszió­nak. Végül a sziriai küldöttség szenvedélyesen hangsúlyozta azt is, hogy nem helyes csak a pártok függetlenségét em­legetni és más elvekről hall­gatni, mivel ez a proletár- internacionalizmus marxi jelszavának elhagyásához vezethet A román küldöttség tiltako­zott a sziriai delegáció meg­állapításai ellen és követel­te a Román Kommunista Párt politikájára vonatkozó megállapítások visszavoná­sát. A sziriai küldöttség, elis­merve, hogy egyes megálla­pításai túllépték a konzulta­tív találkozó kereteit egyet­értett azzal, hogy a találkozó jegyzőkönyvéből elhagyták a kifogásolt részeket A román küldöttség ezt tu­domásul vette, elégedettségét fejezte ki és lezártnak tekin­tette az incidenst A konzul­tatív találkozó folytatta munkáját az érdemi felszóla­lásokkal és vietnami szoli­daritási nyilatkozat elfogadá­sával. Másnap azonban a ro­mán küldöttség központi bi­zottságának utasítása alap­ján, követelte, hogy a kon­zultatív találkozó fejezze ki egyet nem értését a sziriai küldöttség felszólalásával, és kijelentette, ha nem teljesítik e követeléseket, elhagyja az ülést. A román felszólalásra el­sőként pártunk küldöttsége reagált, majd ezt követően mintegy 20 felszólaló jelen­tette ki, hogy a román köve­telésnek nem lehet eleget tenni. Kértük a román elvtársa­kat, vegyék figyelembe nagy közös érdekeinket és céljain­kat, támogassák a konzulta­tív találkozót feladatai meg­oldásában. A felszólalások után — melyek közül egyetlenegy sem támogatta a román ál­láspontot — erőfeszítések történtek a kérdés újbóli le­zárására valamilyen elfogad­ható kompromisszummal, de kiderült, hogy a román elv­társak ragaszkodnak eredeti követeléseikhez. Végül is a román küldöttség vezetője nyilatkozatában bejelentette: elhagyja a konzultatív talál­kozót, mert nincs biztosítva a szabad véleménycsere; a román küldöttségre szava­zattöbbséggel akarnak rá­kényszeríteni egy számára elfogadhatatlan álláspontot. Ezzel kapcsolatban Komó­csin elvtárs kifejtette: Nem megalapozott a ro­mán elvtársak vádja, hogy leszavazták és a többség aka­ratát kívánták rákényszerí­teni a román küldöttségre. A konzultatív találkozó nem szavazott egyetlen kérdés­ben sem, hanem demokra­tikus vitában alakította ki állásfoglalásait. A román küldöttség távo­zása után a találkozó nyu­godt, elvtársi légkörben folytatta munkáját és ered­ményesen be is fejezte, azt. A konzultatív találkozón sen­ki részéről sem volt kísérlet — a történtek ellenére sem — atra, hogy a román maga­tartást minősítsék, vagy kü­lönösen elítéljék. Ellenkező­leg: több küldöttség kinyil­vánította azon óhaját, hogy a román elvtársak kapcsolód­janak be ismét a nemzetkö­zi tanácskozás előkészítésé­be. A magunk részéről to­vábbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a kétol­dalú magyar—román kap­csolatok fejlesztése érdeké­ben, és azért is, hogy meg­kíséreljük megnyerni a ro­mán elvtársakat a nemzet­közi tanácskozáson és an­nak előkészítéseben való részvételre. Közismert dolog, a nem­zetközi kommunistamoz- galom egységének megbom­lása a Kínai Kommunista Párt politikájával és tevé­kenységével elválaszthatat­lan összefüggésben, sőt dön­tő mértékben közvetlenül annak hatására következett be. A nemzetközi kommunista mozgalom egységéért, az im­perializmus elleni hatékony harc megszervezéséért fele­lősséget érző pártok számta­lan kísérletet tettek arra, hogy a kínai vezetők által megszakított és lerombolt kapcsolatot helyreállítsák, mindenkor késznek bizonyul­tak anra, hogy a vitás kérdé­seket félretéve, létrehozzák az imperializmus elleni ak­cióegységet, elsősorban az Egyesült Államok vietnami agressziójának felszámolásá­ra. Közismert, hogy a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­nak és más pártoknak erre irányuló szakadatlan erőfe­szítései nem hozták meg a kívánt eredményt, sőt az ilyen irányú törekvésekkel szemben a Kínai Kommu­nista Párt mao ce-tungi ve­zetése fokozta egységbontó politikáját. Nem biztatóak, sőt egyre aggasztóbbak azok a jelen­ségek, amelyeket a kínai kommunisták és a kommu­nista párt helyzetéről s a ve­zetés ma érvényesülő politi- járól Ismerünk. Köztudott, hogy Mao Ce-tung irányvo­nala általános politikai vál­ságba sodorta a Kínai Kom­munista Pártot és a Kínai Népköztársaságot. Mao és csoportja tapasztal­ni kénytelen, hogy a párt nélkül nem tud úrrá lenni a maga okozta válságon. Ezért határozták el és kezdték meg a párt újjászervezésére irá­nyuló munkát és a Kínai Kommunista Párt IX. kong­resszusa összehívásának elő­készítését Rendkívül veszé­lyes manőverrel állunk szem­ben, azzal, hogy a Kínai Kommunista Párt általános tagreviziójával és átszervezé­sével a Mao-csoport a pár­tot, mint egységes maoista politikai erőt és szervezetet állítsa szembe irányvonalá­nak ellenfeleivel. Mindezek következtében mind reáli­sabb veszélynek kell tekin­teni azt, hogy a Kínai Kom­munista Párt jellegében to­vábbi súlyos torzulások kö­vetkezhetnek be. Az Albán Munkapárt kép­viselői is visszautasították a budapesti konzultatív talál­kozóra szóló meghívólevél átvételét. Ma is az a megíté­lés látszik reálisnak, hogy a kapcsolat az Albán Munka­párttal a Kínai Kommunista Párthoz fűződő kapcsolatok alakulásának függvénye. A Vietnami Dolgozók Párt­ja Központi Bizottságában köszönettel fogadták és vet­ték át a budapesti konzulta­tív találkozóra szóló meghí­vólevelet. Kérve helyzetük megértését, sajnálattal közöl­ték azt a döntésüket, hogy nem tudnak delegációt kül­deni a budapesti konzultatív találkozóra. A konzultatív találkozó — mondotta befejezésül Komó­csin elv társ — elérte célját, eredményei megfelelnek a várakozásnak és ez vala­mennyi résztvevő párt közös erőfeszítésének sikereit jel­zi. (MTI.) A tartalomból: Lottó: Két öröklakás került a körzetbe Hárman összefogtak Sport '"'"W.'.'MV. Az elnökségre pályázó Robert Kennedy szenátort ha­talmas tömeg veszi körül a New York-i repülőtéren már­cius 31-én éjjel, röviddel azután, hogy Johnson elnök bejelentette, nem kívánja jelöltetni magát a következő elnökválasztáson. (Kommentárunk a 2. oldalon.) (Kádiótelefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) A népfront kezdeményezései Munkabizottságok Sopronért A Hazafias Népfront Sop­ron városi elnöksége szomba­ton délelőtt ülési tartott dr. Szabó Dénes tanszékvezető egyetemi tanár, elnök veze­tésével. Seregély Zsigmond titkár előterjesztésére az el­nökség megtárgyalta a bi­zottság tagjaiból alakítandó munkabizottságok létrehozá­sát. A munkabizottságok ve­zetői és tagjai olyan felada­tokat oldanak meg, melyek­kel az elnökség mór régeb­ben is foglalkozott. így egye­bek között egy művészeti bi­zottság az irodalom, képző­művészet és zene barátait, támogatóit fogja majd össze, ugyanakkor ez a bizottság hívja életre az irodalmat gyakorló soproniak köréi. Egy másik munkaibizottság a két nagy rendezvény: az ünnepi hetek és a soproni szüret előkészítésével és le­bonyolításával tevékenykedik majd. Fontos szerepet kap az egykor hírneves Soproni Vá­Kikelet megelőzéssel Három „tegnap történt” a Lajta-Hansági Állami Gaz­daságból. Tegnap kezdték meg a búza vegyszeres gyomirtá­sát A reggeli órákban 14 gép futott ki a határba, hogy a nyolcezer holdnyi búzaterü­leten elkezdje a vegyszeres gyomirtást. A huszonnyolc munkás, míg a gyomirtás tart, nyújtott műszakban dol­gozik. . Ugyancsak tegnap kezdték a burgonya ültetését. Ahogy az üLtetők haladnak, nyo­mukban géppel feltöltik a sorokat, majd elvégzik a megelőző permetezést. A burgonyaültetőknek százhat- van holdon kell földbe tenni a vetőgumót. A harmadik: a gazdaság búzatábláiban és pillangó­saiban megkezdték a vegy­szeres egérirtást. Ezzel a munkával ma estig végez­nek. Ugyanis május elején meg akarják kezdeni a lu­cerna kaszálását, és a vegy­szer hatásidejére egy hóna­pot kell számítani. rosszépitő Egyesület létre­hozását feladatául kapott munkabizottság. A tervek szerint a Hazafias Népfront pártfogásában működő egye­sület a soproniak ezreit tö­möríti soraiba. A Magyar— Szovjet Baráti Társaság munkáját egy másik munka- bizottság lesz hivatva elvé­gezni. Ez a bizottság szintén széles alapokra építi munkás­ságát. A város fejlesztésével is foglalkozik a Hazafias Népfront. Ezzel a feladattal megbízott munkabizottság szorosan együtt működik a MTESZ, a nárosi tanács kü­lönböző ilyen témákkal fog­lalkozó bizottságaival. A Hazafias Népfront városi elnöksége következő elnök­ségi ülésén — április végén —, beszámol a népfront or­szágos kongresszusáról, to­vábbá a munkabizottságok szervezésének előrehaladásá­ról. (r.) Nyárias vasárnap Huszonnégy fok meleget mértek Győr halárában va­sárnap délután. Nyárias me­leggel búcsúzott a március. Az emberek elhagyták a la­kásokat. Sopronban a Lővé- rekben és a környező he­Esti tárgyalás A vezérigazgató tizenhat órája Először a titkárnő­jét kértem. Rendkí­vül udvariasan sza- bódott; nagyon saj­nálja, nem tud dél­után besorolni. Meg­mutatta a vezérigaz­gató programnaptá­rát Délután három óra: estig még meg­annyi féllel tárgyal Horváth elvtárs. El­nézést kér — mondta a titkárnő. — De pró­báljon szerencsét, ke­resse őt az én meg­kerülésemmel — ta­nácsolta. Az ötlet szeren­csémre szolgált, öt egész percet kaptam délután a Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatójától, Horváth Edétől. Na­pi programját akar­tam megtudakolni Azt fölösleges lett volna megkérdezni, mikor kezdte a nap­ját, és meddig dol­gozik. Előjegyzési naptárában még este nyolc órakor is volt bejegyzés. — Ma valóban nem tudom, mikor érek haza, de máskor is eléggé kiszámíthatat­lan a munkaidőm. Nem a munkaren­dem; elfoglaltságo­mat percre be kell osztanom, hogy hasz­nosíthassam az időt Azonban mindig köz­be jöhet valami. Ma a szokásos hétközna­pi teendőimet végez­tem. A hónap első napja, a második ne­gyedév kezdete. Ma rögzítettük a külföldi kiküldetéseket, üzlet­kötőink havi és ne­gyedévi menetrend­jét. Ma még várom a beruházó és fej­lesztési kollégáimat, munkatársaimat. Ezek a napok szá­munkra a „tervkészi- tés” napjai. A pontos terv a jó végrehaj­tás feltétele. — Ma folytatódott az autó I. üzemből a gépek kiköltözteté­se. Harminc beren­dezést vittünk át, il­letve viszünk még estig a repülőtéri 28 000-es futóműcsar­nokba. A telepítésre és kiköltöztetésre szintén nagy alapos­sággal készített ter­vünk van, amelyet percnyi pontossággal be kell tartanunk. — Ilyen munkák­nál a vezérkar nem gondolhat egyéni programjára, a mun­kaidő nagyon is rela­tív, talpon kell lenni! Várjuk a francia sze­relőket, a ma felsze­dett gépeknek Tibi nap már termelniük kell. A gyárnak minden­képpen teljesíteni kell vállalt felada­tát: az esztergályos keresni akar, a m: kötelességünk annak megszervezése, hogy ne legyen munkaidő­kiesés az átszervezé­seknél, telepítésekné’ se. A vezérigazgató még felsorolta az este kilenc óráig elinté­zésre váró feladatait Eszembe jutott a tit­kárnő, a percre ki­töltött programfüzet, és gyorsan búcsúz- kodtam. A vagongyár vezérigazgatói szobá­jában még este 9 óráig folytatódtak a tárgyalások. A szo­kásos „hétköznapi” munkafeladatokról. — Ferenczi — gyekben az üdülők és kirán­dulók százai élvezték a már­ciusi meleget Kellemes híreket kaptunk a Balaton északi partjáról is, ahol több ezer győri és kör­nyékbeli telektulajdonos, ki­ránduló töltötte a hét végét. A balatoni víkendezöket is ragyogó napsütés és 20 fokon felüli meleg fogadta. Szom­baton reggel a mandula- és barackfák még csak nyito- ga t ák virágszirmaikat. Va­sárnap reggelre virágba bo­rult az egész balatoni felvi­dék. A győri termálfürdőben nem telt ház, hanem nyári csúcsforgalom volt. Már dél­előtt 11 órakor haíszázan él­vezték a jó időt és a kelle­mes vizet. A büfében elfo­gyott a sör. összesen 1500 vendége volt a fürdőnek ezen a vasárnapon. A csónakházakban is na­gyon sokan voltak. A leg­többen még az árnyékos te­raszokon és védett falakon belül ultiztak, de a vízen is élénk élet volt. A sportolók mellett a vízi élet amatőr szerelmesei is csónakba száll­tak. Győrből sokan elutaztak a hét végén. A termálfürdő, a vízpartok, Kiskút forgalma ismételten azt bizonyította, hogy jó helyre kerül az a pénz, amit erre a célra eddig költöttek. Sőt az Igények máris új fejlesztéseket sür­getnek. AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGY El BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1968. ÄPRIMS 2-, KEDD _____________★ ________________________XXIV. ÉVFOLYAM. 78. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents