Kisalföld, 1968. június (13. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

I) Gyűrött létesítendő műszaki főiskoláról döntött az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendele­teket hozott a Magyar Szo­cialista Munkáspárt politi­kai főiskolája, továbbá Győ­rött közlekedési és távköz­lési műszaki főiskola létesí­téséről. A politikai főiskolán az oktatás az 1968/69-es tan­évben kezdődik. A politikai főiskola felada­ta, hogy a társadalmi élet különböző területein a veze­tő munkakörök betöltéséhez szükséges egyetemi szintű politikai képzést nyújtson. A főiskola az általános elméle­ti és politikai képzés mellett — gazdaságpolitikai, propa­gandista-tanári és más tago­zatokon — a gyakorlati fel­adatok követelményeinek megfelelő kiegészítő képzést is biztosít. A közlekedési és távközlé­si műszaki főiskola felett a felügyeletet a művelődésügyi miniszter gyakorolja. A fő­iskola közlekedés-építési ka­ra már az 1968/69. tanévben Budapesten, a Műszaki Egye­tem közreműködésével meg­kezdi tevékenységét és mind­addig itt marad, amíg Győr­be való áttelepítésének tár­gyi feltételei nem valósul­nak meg. A főiskola többi karán az oktatás a IV. öt­éves terv időszakában indul meg. (MTI.) Pedagógusnapi kitüntetések Az idei pedagógusnap al­kalmából llku Pál, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja, művelődés- ügyi miniszter pénteken dél­után a minisztériumban 70 pedagógusnak adott át ki­tüntetést, eredményes oktató­nevelő munkájuk elismerése­ként A „Kiváló tanár” kitünte­tést adományozta Berták Kálmánnak, a kapuvári gim­názium tanárának, „Kiváló tanitó” kitüntetést kapott Fördős Lászióné, a soproni Halász utcai Általános Isko­la tanítója és dr. Szabó Pe­temé, a győri Radnóti Mik­lós Általános Iskola tanító­ja. Fiatalok a járműprogramért Szocialista szerződést ír­tak alá a napokban a Csepel Autógyár és az öntödei Vál­lalat soproni gyáregysége KISZ-bizottságának küldöt­tei a közúti járműprogram maradéktalan megvalósítása céljából. A soproni vasöntö­dében készül a gépkocsi szervo-kormányműháza. Ezt a nagyon kényes, sok figyel­met és nagy szakértelmet kí­vánó öntvényt csak a sop­roniak vállalták el sorozat- gyártásra. Nehéz technoló­giájára jellemző, hogy — a többi között — formázását nem lehet gépesíteni, csak kézzel formázhatják. Vállalták a soproni vasön­töde fiataljainak küldöttei, hogy az öntvényeket a mű­szaki követelmények szerint, a szerződésben megjelölt ütemezésben, mindig ponto­san elküldik a Csepel Autó­gyárba, Szigethalomra, sőt a rendelésen túl mintegy egy- harmadával többet gyárta­nak belőle. A vállalás tel­jesítése céljából a soproni öntőfiatalok vezetői állandó felügyeletet tartanak a szer- vo-kormányműház gyártásá­ban. Akadály esetén soron kívül gondoskodnak a nehéz­ségek elhárításáról. A gyár­tás ellenőrzésére bizottságot alakít a soproni üzem KISZ- bizottsága, és a védnökséget a Csepel Autógyár részére szállított összes öntvényre vállalja. Ha a soproniak vállalásai­kat augusztus 30-ig teljesí­tik, az autógyáriak vonyarc. vashegyi üdülőjükben négy vasöntödéi fiatalt látnak vendégül pihenésre. Egyút­tal megállapodtak egymással, hogy szakmai és szervezeti tapasztalatcseréket rendez­nek, és sportvetélkedőkön mérik össze erejüket. — Merre menne! — Oda jobbra, az erdősá­von túl kell lépni. A MÉK- kel szerződést kötöttünk kar­fiolra. káposztára. Ezzel sem férek el. Kerek fülesekbe szedik a piros retket, néhányan már készülnek a paprikára. Ál­landó munkásként 38 ember dolgozik itt. Aztán ahogy a dolog kívánja, többen vagy kevesebben. Néhány évvel ezelőtt próbálkozott a tsz a kertészettel, a határ három részében összesen 35 holdon. Kinek éri így meg? Ez az igazi, ez a hosszúdombi 42 hold, a milliós épületekkel, bővizű kúttal. Ez a próbaév, még olyan­ban is, hogy a négy holdra kiültetett paprika vajon ezen a földön mennyit terem, ho­gyan bírja... A nyár számít majd, a jó meleg nyár. *szm Ajq; 70 fillér AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYÖK, 1968. JÚNIUS 1., SZOMBAT if XXIV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM De Gaulle a korbács és a mézesmadzag VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! politikájával kísérletezik De Gaulle elnök csütörtöki bejelentése a parlament fel­oszlatásáról nem tudta meg­változtatni azt az alapvető, az egész helyzetet meghatá­rozó tényezőt, hogy tízmillió dolgozó sztrájkol és gazda­sági követelései mellett új baloldali, népi kormányzai megteremtéséért száll síkra Pénteken a fegyveres karha­talom támadásával megkez­dődött a sztrájkmozgalom erőszakos letörése. Megkez­dődött a monopolista rend­szer és a dolgozók mozgal­mának új erőpróbája. A kerületi prefektusok, akik az elnök rendeletéből úgynevezett köztársasági biz­tosokká változtak, szervezik a „munka szabadsága” elne­vezésű bizottságokat a sztrá j ktörökből. A polgári lapokban közle­mények jelentek meg a Pá­rizs körül hadmozdulatokat végző páncélos egységekről. Ezek a lapok arra szólítják fel a lakosságot: ne lepődje­nek meg, ha mind több és több katonát látnak. Az ak­ció megfélemlítő jellege fél­reérthetetlen. A kormány lát­hatóan a korbács és a mé­zesmadzag formulát alkal­mazza: a hivatalos lapban Pompidou miniszterelnök Be­jelentette szándékát, hogy életbe lépteti a szakszerve­zeti vezetőkkel a múlt héten lefolyt tárgyalásokon vállalt kötelezettségeit. Az események nemzetközi visszhangját az jellemzi, hogy a baloldali körök világ­szerte felzúdulással és felhá­borodással, a polgári körök pedig leplezetlen nyugtalan­sággal és aggodalommal fo­gadták De Gaulle csütörtöki lépését. A Pravda megálla­pítja, hogy a tábornok kom­munistaellenes boszorkány üldözésbe kezdett, mit sem törődve a sztrájkoló 10 millió munkás és családtagjai köve­telésével. Az olasz kommu­nisták rokonszenvtüntetési 8 szólítják fel a római munká­sokat, hogy így támogassák a sztrájkoló párizsiakat. Tün­tetést szerveznek a londoni francia nagykövetség előtt az angol kommunisták. Még a londoni Times is megállapít­ja, hogy „Franciaországban a francia nép azon szabad­sága forog kockán, hogy meg­választhassa saját kormá­nyát”. A francia kommunis­ták a csütörtökön előállott új helyzetben fegyelmezett, de fokozódó erejű harcra hívják fel híveiket és a jú­niusi választásokra készülve további erőfeszítéseket tesz a baloldal egységének kiko­vácsolására. Tárgyalásban állnak a kommunisták a szo­cialista szövetséggel és eze­ken a megbeszéléseken a szakszervezetek is részt vesz­nek. Francia kormányváltozás Lényegesen megváltozott formában péntek délután megalakult Georges Pompi­dou új kormánya. Ugyanak­kor június 23-ára és 30-ra tűzték ki a franciaországi nemzetgyűlési választásokat. Pompidou új kormányában a legérdekesebb változás, hogy Michel Debré pénzügyi és gazdaságügyi miniszter, Pillantás a szomszédba A Balatontól északra — Hűvös van, vigasztala­nul esik, néptelen a Bala­tonpart — mondta tegnapi telefonhívásunkkor a füredi Idegenforgalmi Hivatal egyik munkatársa. — Igazi elő- idény van még nálunk — folytatta —, nagy hét végi forgalomra nem számítha­tunk. Észak sztárjában, az Annabellában vannak ugyan NDK-ból érkezett vendégek, meg néhány nyugati turista, de a telt házra még várni kelL A fizetővendégszobák is jórészt üresek... Villamoskonyhák Sok nézője és dicsérője volt a Budapesti Nemzetközi Vásáron a pápai Elektermax- gyár újdonságainak, a kony­haszekrénybe épített villa­mos háztartási készülékek­nek. A Garzon és Kombi né­ven kiállított villamoskony­hák az Elektermax, a Jász­berényi Hűtőgépgyár és egy alföldi bútoripari vállalat közös alkotásai Az. 1700 főt foglalkoztató pápai gyár ér-w deme az ötlet és a célszerű elrendezés. Szomszédaink gyártmánya a kétlapos vil­lamosfőző és sütő, a vízmele­gítő és a mosogató. — Mikor kaphatók az új­donságok? — Mihelyt a Műszaki El­lenőrző Intézet kiadja a használatára vonatkozó mi­nőségi, biztonsági bizonyít­ványt — mondta Bedök Mi­hály, az Elektermax igazga­tója. — És az OVILLEF is engedélyezi a készülékek ipa­ri áramra való bekötését. A Garzon és a Kombi irányára 12—14 000 forint. — Megyénk iparának is se­gítői? — Kiegészítjük egymást — mondta az igazgató. — A győri Vagongyámak a jármű- program megvalósításához ipari mosógépeket és vasúti­kocsi-kályhákat szállítunk. A MOFÉM-tól öntvényeket ka­punk. * Rómaiak a tóparton Évezredekkel ezelőtt is né­pes volt a Baiaton-part — ezt bizonyítják a napjaink­ban feltárt régészeti emlé­kek. Nem csoda, hiszen a Földközi tengerre emlékezte- 16 éghajlat, a kellemes víz, a növényzet, a jó borok mind­mind vonzották az élveze­teknek szívesen hódoló ró­maiakat. Számos villa ma­radványait lelték meg a ré­gészek az ásatások alkalmá­val. Az emlékekben oly gazdag Veszprém megye méltó ven­déglátója a 90 éves fennállá­sát ünneplő Magyar Régé­szeti. Művészettörténeti és Eremtani Társulat csütörtök­től vasárnapig tartó vándor- gyűlésének. Pénteken a Ve­gyipari Egyetemen a régé­szeti és a középkori telepü­léstörténeti szekcióban ösz- szesen kilenc előadás hang­zott el. A többi között Szent- léleki Tihamér, a szombat- helyi Iseum igazgatója a2 örvényesi rómaikori telepü­lésekről, Koppány Tibor pe­dig Veszprém megye árpád­kori településeiről szólt. Városnéző séta, az egyház- megyei múzeum meglátoga­tása, a környék műemlékei­nek felkeresése volt az orszá­gos rendezvény résztvevőinek délutáni programja. Este Veszprém város vegyeskara a felsőörsi románkori templom­ban adott világi szerzők mű­veiből nagy sikerű hangver­senyt. K. L. valamint Maurice Couve de Murville külügyminiszter tárcát cseréltek. René Capi- tant, az úgynevezett baloldali gaulleisták vezetője, aki a legutóbbi bizalmi vita során a Pompidou-kormánnyal való egyet nem értése miatt lemon­dott képviselői mandátumá­ról, igazságügyminiszterként belépett a kormányba. Bel­ügyminiszter Raymond Mar- cellin eddigi tervezési mi­niszter lett. Az oktatási tár­cát Francois-Xavier Ortoli volt lakásépítésügyi minisz­ter kapta meg. Maurice Schumant szociális ügyekkel megbízott államminiszterré nevezték ki. Tájékoztatás­ügyi miniszter Yves Guéna, eddigi postaügyi miniszter lett. Változatlanul megtartot­ta tárcáját André Malraux, a kulturális ügyek állammi­nisztere, Pierre Messmer hadügyminiszter, Edgar Fau­ré földművelésügyi miniszter. Több más miniszter pedig tárcát cserélt, és néhány új ember is került a kormány­ba. Az előző kormány ismer­tebb tagjai közül kimaradt a kormányból Christian Fau­chet belügyminiszter, Louis Joxe igazságügyminiszter, és Georges Gorse tájékoztatás- ügyi miniszter. Mint ismere­tes, Alain Peyrefitte közok­tatásügyi miniszter már né­hány nappal ezelőtt lemon­dott. (MTI.) Kedvhozó próbaév Vettek fenyőfát, vágtak a saját erdőből akácfát — és gyönyörű, amit csináltak a rajkaiak. Kertészetet, 42 hol. dón. De nem akármilyen kertészetet. Eddig eladtak 700 kiló uborkát. Már akkor vették tőlük 4—5 kilónként, amikor még 38 forintot fize­tett a vállalat kilójáért. Van már paprika is, egyszer 80, legutóbb meg 200-at szedtek. A hollandágyak helyét csá­kánnyal verték fel a fagyos földben, és az utolsó hó még beszitált az üvegházakba. Korán kezdték. Ahogy ké­szültek el a blokkházak, úgy „ment” utánuk a munka. Ezért az idén még csak egy terméssel tudják kihasználni őket, különben saláta lett volna a paprika előtt, össze­sen 2000 négyzetméter a blokkház, amelyben érik a paradicsom, zöldell a papri­ka. Kevés, még akarnak épí­teni. A kertész mondta; ed­dig a kertészetre több mit másfél millió forintot áldo­zott a szövetkezet. Kutat is fúrtak, sok pénzbe került. De öntözik a 42 holdat, ha felül­ről nem esik, A kertész viszont nagyon érti a dolgát. Nemcsak érti, szíve van a munkához, öt éve, hogy a lánya hozott Győrből egy kis zacskó ubor­kamagot. Abból tavaly húsz ablak alatt 7500 forintot ér­lelt. Pár szem mag megma­radt. A haj tataházban, ahol egyébként már december 14- én vetettek, külön egy-egy ládába tette az öt magot, vé­letlenül se keveredjék sem­miféle növénnyel, magot akar fogni. Mert jó lenne eb­ből az uborkából sok a tsz- nek. Mondom, szive van en­nek az embernek a kertész­kedéshez. Oroszváron, a Ló- nyai-hercegnél kezdte Schnierer Rezső tanulni a szakmát, alig 14 évesen. Azóta ősz ember lett belőle és tsz-brigádveaetö. Olyan vezető, aki nem érzi jól ma­gát, ha nem dolgozik úgy, mint az asszonyok vagy a le­gények. Velük raffiázta a karókhoz a paradicsom in­dáit. „Aki nem tud dolghzni, nem is tud vezetni” — mond­ja ki az egyik életbölcsessé­get. Mert sok hasonlót szer­zett még, mire megőszült.' Körbe mutat és panaszolja: „Nem férek el”. A hagyma­tábla már az állami gazdaság földjeivel találkozik. **8

Next

/
Thumbnails
Contents