Kisalföld, 1968. augusztus (13. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

A tartalomból -• Mit hoztak a szabad szombatok? Jusson a háztájinak isi Meghalnak a legendák is.. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK: Ára; 70 fülét AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GTÖR. 19«8. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK * XXTV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM fiz Egyesült Államok folytatja háborús és agresszív politikáját PÁRIZS A francia fővárosban szer­dán került sor a VDK és az Egyesült Államok képviselői­nek 15. hivatalos megbeszé­lésére. A vietnami küldöttsé­get a gyengélkedő Xuan Thuy államminiszter helyett Ha Van Lau ezredes vezette. Az amerikai küldöttség vezetője ezúttal is Averell Hanriman volt. Ha Van Lau felszólalásá­ban a Johnson elnök és a Thieu dél-vietnami „állam­fő” honolului tárgyalásairól kiadott közös közleményt elemezve megállapította, hogy az Egyesült Államok fo­kozni kívánja vietnami ag­resszióját A VDK képviselő­je hangoztatta, hogy a viet­nami kérdést igazságosan csak a VDK kormányának négy pontja és a DNFF po­litikai programja alapján le­het megoldani. Dél-Vietnam népének egyedüli jogos kép­viselője a DNFF és „alkot­mány kidolgozásának”, „vá­lasztások” megtartásának ko­médiája mit sem változtat a jelenlegi dél-vietnami rend­szer jellegén. Ha Van Lau felszólalásá­ban foglalkozott ftusJc ame­rikai külügyminiszter keddi kijelentéseivel is, amelyek ismét azt bizonyítják, hogy az Egyesült Államok folytat­ja kudarcra ítélt háborús és agresszív politikáját, a VDK határozottan elutasítja az Egyesült Államok által fel­vetett „kölcsönösségi” igényt és síkraszáll annak agresz- szív és háborús politikája ellen. (TASZSZ) Építkező sütőipar Részlet » győri Rába—MAN-molorgyár 28 000 négyzetméteres gyártócsarnokából. Ké­pünkön a szelepgyártósor egyik francia eél gépe. <z. Szabó László tciv.) Száguldó századik Igyekeznek eleget tenni az építők a vagongyariak kíván­ságának: mielőbb és minél több helyet kérnék a Rába— M AN -motorgyár 28 000 négy­zetméteres csarnokában a gépsorok szerelői számára. Csak így teljesíthetik a ma­gyar, francia és nyugatné­met mérnökök, gazdasági szakemberek által szerkesz­tett hálós terv minden pont­ját. Nyolc és fél hónap múl­va, 1969. április 19-én meg­kezdi termelését a győri Die­sel-motorgyár. Több mint hatvan eszten­dős hagyománya van Győ­rött a gépkocsi- és motor- gyártásnak. A Csepel Autó­gyár létesítésé előtt az or­szág legnagyobb közúti jár- muüzeme a Kaba-gyár volt Épületei megvannak, arány­lag csekély költséggel sike­rült az új motorgyár befoga­dására alakítani, korszerű­síteni es bővíteni. Zúgó géputcák Jó ütemben érkeznek hoz­zánk a külföldön vásárolt gé­pek — mondja Kapuváry Je­nő főmérnök. — Megígérték a francia kollégák, hogy a sztrájk miatt elmaradt szál­lítmányokat rövidesen hiány­talanul elküldik, nehogy mi­attuk késsen a gyár üzembe helyezése. Járjuk a csamokóriást Egyes géputcákban, a szelep­gyártósoron, a vezértengely- készítö gépeken már dolgoz­nak. készülnek a 200 lóerős Diesel-motor alkatrészeinek mintasorozatai. Más gépeket, berendezéseket most próbál­nak a Renault, a MAN sze­relői. Űjabb utcák kialakí­tásán is fáradoznak a Ma­gyar Vagon- és Gépgyár ki­vitelező gyáregységének és a motorgyárnak ezermesterei. Az egyik legközelebbi teen­dő a szereldei szállítószalag felszerelése. Ez viszi majd jó néhány százméteres útjára a leendő motort, végig a sze­relőt« rü le len a fékterembe. — A géptelepítéssel egy­idejűleg készülnek az anyag- mozgató berendezések — Gödé István főtechnológus. — Napjainkban éppen a for- gattyústengely-gyártósor fel­sőpályás szállítóberendezésén munkálkodnak az emberek. A nyersdai-ab-elökészitöben a gépek betonalapjait vetik meg. Hazánkban egyedülálló * Majdnem három méter át­mérőjű gép terpeszkedik az egyik utcában. — Ez a szelepkrómozó automatánk — hangzik a fel­világosítás. — Magyarorszá­gon egyedülálló. A francia gyártósorban egyedül képvi­seli a német ipart. Higiéni­kus, nem szennyezi a leve­gőt. Hasonló módon vigyáz­tak a munkások egészségére a szürkeöntvény-megmun­káló gépek csehszlovák terve­zői is. Nagy teljesítményű porelszívóval szerelték fel. — Rövidesen öt csuklós autóbuszt kap a Magyar Va­(Folytatás a 3. oldalon.) A bagdadi rádió bejelen­tette, hogy a forradalmi pa­rancsnokság tanácsa felkérte h\isszan Al-Bákr elnököt az új kormány megalakítására. Al-Bakr a korábbi kormányt kedden feloszlatta. A rádió közölte azt is, hogy az elnök egyelőre átvette a miniszter- elnöki teendők intézését is. Bár ismét a Sütőipari Vál­lalat adta a témát, ezúttal nem kenyérről, süteményről lesz szó. Építkezések, beruhá­zások foglalkoztatják a Győr és Vidéke Sütőipari Vállalat vezetőit. Javult a termékek szállí­tása; 260 000 forintéit egy új, Robur gépkocsit vásároltak a kenyérgyáriak, egy másik­ba új rpotort vettek, felújí­tották. Talán a hét végére már minden vidéki üzletbe az új, aluminium rekeszek­ben érkezik a kenyér. Üj fehérüzem épül Győ­rött a kenyérgyár területén; az építkezés július elsején kezdődött. Az üzem és a benne lévő kemencék decem­ber végére elkészülnek, a jö­vő év első negyedében már gyártják benne a fehérárut, süteményeket. Ebbe az üzem­be a jelenlegi Kálvária úti Egyes jelentések szerint a tisztségtől megfosztott had­ügyminiszter, Daud tábornok Jordániából visszatért Irak­ba. Az iraki fővárosban egyébként teljes a nyugalom, de az elnöki palotát még mindig tankok veszik körül. . (Reuter, AFP, MTI.) Szikrától robban Festő akrobaták — NEZZE CSAK! — mutat az utcáról egy kíváncsiskodó férfi a gázgyár 26 méter ma­gas gömbtartályára. Ügy lát­szik, mintha a festők a föld­gömbön állnának, az Egyen­lítő tájékán, és az az „O” be­tű lenne rajta Afrika. — Lent a földön a legidősebb mester nagyokat taszít a gömb kö­zépvonalán csúszó létrán, és a magasban a három pingáló fiatalember a hatalmas „O” egyik oldaláról átsiklik a másikra. A totó középső be­tűje lassan elkészül, s a fes­tők elrontják az utcán ácsor­gó érdeklődök illúzióját. El­törlik a gömbről „Afrika” a hatalmas gáztartály marad, aminek készült; közönséges acélszelencének, Győr gázel­látó raktárának. — Három hete kezdtük el a 20 000 köbméteres tartály festését — mondja Horváth Géza brigádvezető. — Azaz, a munka takarítással kezdő­dött. Amióta a tartály élké­szült 12 éve, még nem nyúl­tak hozzá. Vastagon belepte a korom és a por. Centiméte­renként kellett levésnünk ró­la a piszkot Ezerötszáz négy­zetméternyi felületről. Akkor még javában tombolt a ká­nikula, s mi egész nap ezt a gömböt ölelgettük. Amikor az ember hozzáért, felordított és el ugrasztottá volna a fájda­lom, de 26 méter magasban, egy létrafokon? — A három hét alatt már sokszor izzadtunk a gömbön, ha más hűvösnek érezte is közben az időt. Kaparáskor arra kellett vigyáznunk, ne­hogy szikrát vessen a fém. A tartályban gáz feszül; ezt minden pillanatban eszében tartotta az ember: úgy dol­goztunk. mintha húsvéti to­jást cirógatnánk. Tisztítás után lefestettük a tartályt míniummal, aztán alapoz­tunk, majd zománcoztuk. Most már az utolsó, a negye­dik réteg felvitele van hátra. Még egy-két mázsa festéket elfestünk, és tíz-tizenöt évig megint nem kell hozzányúlni a tartályhoz. Durol festékből lesz a köpönyege, úgy fog csillogni, mint az Erzsébet- híd; gyönyörű lesz. —• Tréfá­san sóhajt. — Így kergetik a festők a halhatatlanságot. NINCS SOK IDŐ a beszél­getésre. Most a brigádvezető pihen, ő viszi percenként to­vább beosztottjaival a létrát, a fél talpalatnyi munkahe­lyet. A gömb kerülete bő het­ven lépés. Naponta néhány­szor körbejárják. Amikor a festők elfáradnak, lemásznak a földre, messze mennek a gömbtől, és rágyújtanak. A Győr-Sopron megyei Ta­nács Szerelő- és Építőipari Vállalatának négytagú festő­brigádja már évek óta együtt dolgozik. Jó szellemű társa­ság, mondják a vállalatnál róluk, s ha dicsérni akarják őket, azt mondják; biztos lá­búak. A négy ember, akár az akrobaták; egy vékonyka pallón is eldolgoznak. A med­véi hídnál 16 méter vastra­verzeket festettek, állás és biztosítás nélkül. Ha kénye­sebb munkáról van szó, csak­is a Horváth-brigád jöhet a vállalatnál számításba. — Harminchárom éve fes­tek — mondja Horváth Géza. — Fiatal koromban hidakon dolgoztam. Egyszer a Duna, másszor a Tisza örvény lett alattam. Ha lenéztem, ideges lettem, ha a kezemet, a szí­neket figyeltem, megnyugod­tam. Ez a gömb festés érde­kes. Amikor az ember bele­feledkezik a munkába, mint­ha csak egy nagy labdát pin- gáina. Vannak, akik lentről is így látják. TEGNAP felkiabált egy gázgyári munkás; „Hát a hálót mikor rajzolják mögé’ Jót nevettünk. Most előbb a totó-hirdetést kell még befe­jeznünk. Egy „O” betű ha! méter. Sietni kell. mert már újabb munka vár ránk. Egy hét múlva leszállunk a gömbről. — Ferenczi — I Nyugalom az iraki fővárosban egység költözik. A „kilakol­tatott” nádorvárosi üzem is átalakul, felújul jövőre; ott kétkilós rozskenyér, búzaci­pó készül majd. Most a második félévben Csornán is építkezik a Sütő­ipari Vállalat. A régi, elavult kis sütödék helyett egy köz­ponti üzem létesül; jövőre az első negyedévben már az új csornai üzem is termelni kezd. Még ez év decemberében mintegy egymillió forint ér­tékű kpvászoló és dagasztó berendezés épül fel a győri kenyérgyárban- Ez a kenyér minőségét javítja, a tésztát egyenletes finomságára da­gasztják az új gépek. Már négy szakboltja van a Sütőipari Vállalatnak Győr­ben, de az idén még hármat és jövőre is hármat szeret­nének nyitni. Rangosabb dijak, új elgondolások Ülést tartott a felszabadulási pályását előkészítő bizottsága Tegnap reggel az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­ságán tartotta első ülését a megyénkben hagyományossá vált felszabadulási pályázat előkészítő bizottsága. A bizottság a kiíró szervek — az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága, a Győr- Sopron megyei Tanács, a KISZ Győr-Sopron megyei Bizottsága, a Kisalföld Lap­kiadó Vállalat és a Hazafias Népfront Győr-Sopron me­gyei Bizottsága képviselőiből alakult. Ügy döntött, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a felszabadulásunk 24. évfor­dulóját köszöntő pályázatot nem decemberben, hanem már augusztus 20-án meghir­deti. S mivel jövőre ünne­peljük a tsz-ek megalakulá­sának 10. évfordulóját, a ha­gyományos „mai életünk” té­makört kibővíti a tsz-jubile- um tárgykörével. Számottevően megnöveke­dett az írók, képző- és fotó­művészek alkotásainak dí­jazására fordítható összeg — számos üzem, tsz és állami gazdaság (különcsen a Ma­gyar Vagon- és Gépgyár és a kapuvári tsz-szövetség) je­lentős támogatása folytán. Ennek eredményeképpen az eddigieknél is rangosabb lesz a jövő évi pályázat. A témakör kibővítésén és a meghirdetés dátumának előrehozatalán kívül azt a határozatot hozta a bizottság, hogy nem első, második, il­letve harmadik díjban ré­szesíti a pályamunkákat, ha­nem a kiíró szervek és a pá­lyadíjakhoz pénzösszeggel hozzájáruló üzemek, állami gazdaságok és tsz-ek nagy-, illetve különdijaival jutal­mazza a nyertes alkotásokat Valamennyi díj összege szin­te kétszerese lesz az előző években kiadottaknák. Az előkészítő bizottság megbeszélésén vetődött fel az a gondolat, hogy a kiíró szervek könyv alakban is megjelentessék a pályadíjas alkotásokat: az irodalmi mű­veket és a képzőművészeti il­letve fényképanyag repro­dukcióit is. Az ötlet egyelőre javaslat formájában hangzott el — az illetékes szervek augusztus 20-áig, a pályázat részletes kiírásáig erről is döntenek. Eredményhirdetés — mint eddig is — április 4-én lesz. Új takarékszövetkezeti irodaházak A tavaly elért szép ered­mények alapján „a megye legjobb takarékszövetkezete” címet kapta az ásványrárói Iksz. Ez a körülmény és a helyi társadalmi szervek se­gítsége tette lehetővé, hogy a szövetkezet igazgatósága kedden egyszerre két helyen adott át a forgalomnak új irodaházat. Délelőtt avatták a darnó- zseli kirendeltség helyiségeit, amelyeket 670 000 forint ér­tékű közös beruházással léte­sített az ásványrárói takarék- szövetkezet, a helyi tanács és a postahivatali. A tanács há­zilagos építőbrigádja és a hé­dervári asztalos ktsz szép munkát végzett. Délután az ásványrárói új takarékszövetkezeti székház átadásakor Kertész Imre ügy­vezető elmondta, a megalakít­áskor, I960 áprilisában 104 .as*gal kezdő szövetkezet ma nár 1072 tagot számlál, akik­lek eddig 4000 alkalommal 20 millió forintot adtak ki köl­csönként. A 300 000 forint költséggel épült, központi fű­téssel ellátott, új székház lé­tesítéséhez 15 000 forint érté­kű társadalmi munkával já­rultak hozzá a szövetkezeti tagok és a különböző szervek. Cs. F.

Next

/
Thumbnails
Contents