Kisalföld, 1968. október (13. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 70 fillér AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1968. OKTÓBER I., KEDD * XXIV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Újabb pártküldöttségek Budapestre Megnyílt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását Előkészítő Bizottság ülése A mosonmagyaróvári B. M. Határőrség kaszárnyaudva­rán vidám arcú, piros nyak- kendős úttörők gyülekeztek. Mozgalmas volt a tér: sora­kozó, éneklő szakaszok, ku­tyás katonák, gitárszó és mo- torberregés mindenfelé. A fegyveres erők tiszteletére rendezett összetett honvédéi, mi versenyek alkalmával ta­lálkoztak a katonák és az út­törők, hogy akadályverseny­nyel és barátkozással ünne­peljék a szép napot. Moson­magyaróvár hét iskolájának 15 fős csoportjai versengtek az elsőségért. Molnár József százados rövid megnyitója, majd a sorsolás után indul­tak el ötperces időközönként a szakaszok egy-egy honvéd vezetésével az egyes állomá­sokhoz, ahol tanárok várták őket a lepecseíelt borítékok­ból előkerült kérdésekkel. „Jókedvű a honvéd, harsog a nótája...” — hangzott ajkukról a dal vo­nulás közben, s az arcuk ki­csattanó és piros volt a lel­kesedéstől és igyekezettől. Elméleti s gyakorlati felada­tok követték egymást, volt ezenkívül gerendafutás, ké­zigránátdobás és kötélmászás is, s feszültek az izmok. Emléklapot és szép jel­vényt szorongattak a győz­tesek az ünnepélyes díjki­osztáskor. Az izgalmas versenyt egy még izgalmasabb katonai be­mutató zárta, amelyet Ko­Olajvezeték Kairóban vasárnap este négyórás minisztertanácsot tartottak Nasszer egyiptomi elnök vezetésével. Az ülésen jóváhagyták azt a tervet, amelynek értelmében több mint 3000 kilométer hosszú olajvezetéket építenek a Szu- ezi-öböl és Alexandria kö­zött. A vezeték egyik célja részben ellensúlyozni azt az évi mintegy 100 millió font- nyi (240 millió dollár) vesz­teséget, amelyet a Szuezi- csaíoma lezárása okoz. Az előzetes szerződést hétfőn ír­ják alá egy angol tőkés-cso­porttal. Az olajvezeték 1970- re készülhet el. (MTI.) Amerikai hadihajó Ismét szolgálatra vezé­nyelte az amerikai hadveze­tőség a New Jersey-t, az amerikai haditengerészet 56 ezer tonnás hadihajóját, amelyet annakidején a ko- rer' háborúban is felhasznál­tak. A hadihajó 16 hüvelykes ágyúi egyes jelentések sze­rint a demilitarizált övezet északi részén, más jelentések szerint kifejezetten a VDK területén támadt hétfőm hat célpontot. (MTI.) rognai László főhadnagy kí­sért szakszerű magyarázatá­val. Érdekes volt az okos far­kaskutyák néhány fegyelme­ző gyakorlata, majd támadá­sa a csibészbundás katonára. A koronát a harcászati be­mutatóra a fegyveres határ- sértők elfogása tette fel. Mindez rakéták, durranó hangjelzők s géppuskák fü­zében. A laktanyaudvarra vissza­térve lobogó tábortűz fényé­nél a honvédek gitárzeneka­ra szórakoztatta az ünnepség résztvevőit. A. Z. A győrszentiváni úttörők harci játéka Nagyszabású hadijátékot rendeztek szombaton a győr­szentiváni iskolák úttörői és pedagógusai a győri határ­őrség részvételével. Ezen a Tanácsköztársaság legdi­csőbb harcait elevenítették fel: Abony, Szolnok vissza­foglalását. A „Vörös Hadsereg” táma­dása 12.45 órakor kezdődött. A fűrészporral kitömött labdákkal, vízzel töltött mű­anyagzacskókkal, játékpisz­tolyokkal, játékpuskákkal felfegyverzett „vörös” és „fe­hér” harcosok — mintegy 500-an — vonultak az úton, kétoldalt kartondobozból ke­rékpárra épített harckocsik, páncélautók és lövegek fog­laltak harci állást. A rohamra induló „vörö6” ezredeket” határőrök vezet­ték. Mint egy igazi csatában, ropogtak a fegyverek, vijjog­tak a rakéták. Győztek a vörösök”. A „fehér Gárda” csapata a Rókadomb, illetve Szolnok irányában menekült. A végső győzelem színhe­lyén — a Rókadombon — ködgyertyák sápadt sárga, piros, lila felhői gomolyog­tak. A csata befejeződött. Az úttörők felejthetetlen napja a győrszentiváni úttö­rőparkban folytatódott, ahol a termelőszövetkezet vacso­rával vendégelte meg a har­cosokat. Megértést ígértek, de elvonultak az eső elől Egy hete jártunk Győrött, a Madách utca 5 számú ház emelet-ráépítésénél. Előtte való nap a tűzoltók vittek ponyvákat a házra, mert a tető nélkül maradt födémen keresztül patakokban folyt az eső a lakásokba A múlt hét­főre úgyahogy felszáradtaü az otthonok. Az esős vasár­napról azonban lehangoló nyilatkozatokat gyűjtöttünk össze a lakóktól. A Győri In­gatlankezelő Vállalat fő­mérnökének az volt a véle­ménye: az eset felháborító. Az építők, a Győri Építő Ktsz illetékesei azt válaszolták ezekre: a késedelmes anyag- szállítás az oka a beázásnak; munkásokat küldenek az építkezésre, hogy még egy­szer ne fordulhasson elő a vasárnapi eset. Tegnap délután, a több órás kiadós eső után ismét meglátogattuk a Madách ut­cai ház lakóit. Nem a hatás fokozásáért, hanem a hiteles­ség kedvéért elevenítjük meg a látottakat és hallottakat. Egy hete ilyenkor „beázási szünet” volt. Most folyik a víz á lakásokba. Amennyi tárolóedény, mosdótál, fazék a háztartásokban akad, a be­ázások alá helyezték. A la­kásokban párás, dohos szag terjeng. A mennyezeten ösz- szeérnek a foltok. A víz a villanyvezetéken folyik le Sötét kormot terít a villany­körtére. A lakók tehetetlenül a függőfolyosón várakoznak. Elnézést kérnek, nem beszél­nek. Miért? Nem akarják az építőmunkások haragját ma­giak ellen fordítani. Csak egy kilencéves fiúcska haj­landó beszélni: — Nem merem a villanyt felkapcsolni — mondja — Már három körte széWur- rant. — Mutatja, hol alszik. A szobájukban összegyűlt tó­csa éppen arrafelé tart. Egy hete az ígérték a szö­vetkezetben: erre a munkára irányítják „erőiket”. B« mit teljesítettek ebből? A lakok két napon át a szokásos 4— 5 ember helyett hetet láttak a tetőn. Tegnap délelőtt ti­zenegykor mindenesetre ha­zamentek az eső elől az em­berek. Esőben nem lehet dolgozni. Lakni ellenben kell! Ez a helyzet Győrött, a Madách utca 5. számú ház­ban. A lakók most már re­ményüket vesztve áznak: ez­után ígéretet sem várhatnak. De mit várhatnék? Tudomá­sunk szerint a Győri Építő­ipari Ktsz elnöke felügyeleti szervének, a KISZÖV-nek is sürgős intézkedést ígért. Az adott szó, masok és önmaguk megbecsülése több felelőssé­get követelne a győri ktsz vezetőitől és dolgozóitól. Kü­lönösen most, amikor a szö­vetkezeti mozgalom húszéves fennállását ünnepli, amikor annyiszor elhangzik az egyébként valós jelszó: „Ktsz- ek a lakosságért”. A győri építőipari szövetkezet a Ma­dách utcai munkájával nem szolgálja ezt az ügyet Ezért is kérdezzük: meddig ígér­get és mikor veszi már ko­molyan adott szavá: a ktsz vezetősége? Ez vég te re nem a magánügyük! Ez valóban lakossági, emberi ügy. — Ferenczl — A kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácsko­zását Előkészítő Bizottság ülésére Budapestre érkezeti az Ausztráliai Kommunista Párt, az Ausztria Kommu­nista Pártja, a Nyugat-berli­ni Német Szocialista Egység­párt, a San Marino Kommu­nista Pártja, és a Spanyol Kommunista Párt küldött­sége. A kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácsko­zását Előkészítő Bizottság 1968. szeptember 30-án Bu­dapesten megkezdte munká­ját. Az Előkészítő Bizottság ülésén részvevő pártok kép­viselői tudomásul vették a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának jelentését a nemzetközi ta­Napirenden: az SzLSCP szervezeti szabályzattervezete------------------- ------------------­­A tartalomból: A gyermek- gondozási segélyről .r.. Gyorslista © A géptanár ■■■■ ma Sopron „tűzhányója" m Sporttudósítások s. ____________ ____________ Pozsony (CTK) A Szlovák Kommunista Párt alapszervezeteiben fo­lyik a párt szervezeti sza­bályzat-tervezetének vitája, amely a párt rendkívüli kongresszusát követően meg­élénkült. Az alapszervezetek többsége pozitívan értékeli, hogy a tervezet hangsúlyoz­za az alsóbbfokú pártszervek fokozott önállóságát, a párt­tagok aktívabb részvételének lehetőségét a CSKP politi­kájának kialakításában és megvalósításában. Az alapszervezetek az ál­lam föderatív berendezkedé­sével kapcsolatban hangoz­tatják, hogy biztosítani kell a cseh és szlovák területek pártjai között a Csehszlovák Kommunista Pártnak, mint egységes egésznek az akcióit. (MTI.) „Jókedvű a honvéd, harsog a nótája..." Szeretet, megbecsülés a veteránjainknak Több min! ezer fiatal a Bakonyban nácskozás előkészítésének eddigi munkálatairól, majd megkezdték a napirenden szereplő kérdések tárgyalá­sát. (MTI.) Pétpr János külügyminiszter (jobbról) bélfőn elutazott New Yorkba az ENSZ közgyűlés 23. ülésszakára. (Wormser Antal felvétele — KS.) Vasárnap kora reggel Győr ■minden részéből középisko­lások, ipari tanulók, ifjú szakmunkások igyekeztek a vasútállomásra. Beszédtéma a porva-cseszneki kirándulás volt. Közben mindenki a bo­rús eget kémlelte, de mire elindult a több mint ezer fiatalt és negyven veteránt szállító vonat, a jókedv és a dal magasba csapott. lownasütés és tánc volt. A veteránok elmondták, hogy a harmincas—negyvenes évek­ben miként jött létre egy- egy találkozó. A Bakony az illegalitásban dolgozók rend­szeres találkozóhelye volt. Ezeken az illegális „rande­vúkon” ismertették a Szov­jetunió politikai, gazdasági helyzetét. Belpolitikai be­számolót tartották. Az össze­Dr. Maár Ferenc, Bittman Ernő, Baranyai József, Né­meth János, Kőműves Jó­zsef, Krausz Sándor és fe­lesége és a többi jelenlévő veterán jóleső érzéssel lát­ta, hogy a ma fiatalságát ér­dekli az a nehéz korszak, amiben ők éltek. Példaké­püknek tekintik a munkás- mozgalom régi harcosait, és igyekeznek, hogy becsületes Baranyai József a Gyór-Sopron megyei Gépjavító Vállalat ifjúmunkásainak kö­rében a porva-cseszneki találkozón. Porva-Cseszneken együtt szórakoztak a fiatalokkal a megyei pártbizottság vezetői, Jankovics István, az MSZMP Győr városi Bizottságának első titkára, valamint Győr társadalmi és politikai szer­veinek képviselői. A Bakony aljában ünnepi díszbe öltözött tisztáson a szemerkélő esőben kultúr­műsor, sportvetélkedő, sza­jövetelre igyekvők gyakran csendőrjárőrbe ütköztek, és olykor a csendőrőrsön kötöt­tek ki, és megkezdődtek a vallatások, kínzások. Sok kommunista lett áldozata a múlt rendszer terrorjának, akik nem élhették meg, hogy ilyen békés körülmények kö­zött., vidám hangulatban ün­nepeljenek a ma fiataljai­val. dolgozóivá váljanak a szoci­alizmust építő társadal­munknak. Szeretet, megbecsülés övez­te veteránjainkat ezen a va sárnapi, bakonyi találkozón. Ha az időjárás zord volt is, Porva-Cseszneken a vidám­ság, a sportvetélkedők feled­tették ezt. Sieber Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents