Kisalföld, 1968. december (13. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Ara; 1,— Ft Függetlenséget kell adni a gyarmati országoknak Az ENSZ-közgyűlés 4. szá­mú bizottságában folytató­dik az általános vita. Ennek során felszólalt A. M. ' -sz juk, Szovjet-Ukrajna kül­dötte. Hangsúlyozta annak az ENSZ-nyilatkozatnak a történelmi jelentőségét, amelynek értelmében függet lenséget kell adni a gyarmati országoknak és népeknek. A szovjet küldött aggodalom­Rangosodik a nád Jó ötletet kaptak a Fertői Nádgazdasági Vállalat dolgo­zói. amikor egy-egy látogató­ba érkezett csoport végig­járja a nád feldolgozó részle­geiket — Én készítenék ebből egy falidíszt én egy lámpaer­nyőt ... — és szinte minden­kinek akadt jó javaslata, el­képzelése az egyforma hosz- szúra vágott, simára hántolt nádszálak láttán. A vállalat vezetői elfogad­ták a hasznosnak ígérkező ta­nácsokat Kránitz Tibor el­képzelései, tervei alapján el­készültek az előszobafalak, padlóvázák, csillárok, köny­vespolcok. A bemutató-te­remben meg ekinthetők. A nádnak ezt az újszerű fel- használását a héten kezdik Katalógus a kövekről Januárban bontják a Koszorút Ha a Közlekedési- és Pos­taügyi Minisztérium győri Közúti Igazgatósága gondo­zására bízott utakat egymás­hoz illesztenénk, akkor a fö- és mellékutak majdnem há­romszor átérnék az országot A Kisalföld megyei területé­nek útjai mintegy ezerötszáz kilométer bosszúságot tesz­nek ki. A Győri Közúti Igaz­gatóság erre az évre negy­venmillió forintot kapott fel­ügyeleti szervétől az utak karbantartására Az igazga­tóság október 15-éig ötven­négymillió forintot költött a megye útjainak fenntartá­sára. Hogy miért október köze­péig. s miért 54 milliót, mi­kor csupán 40 millió forintot kapott erre a célra? Nincs ebben semmi csalafintaság. Az igazgatóság, valószínűleg legkorábban a hasonló vál­lalatok közül, már október 15-ére teljesítette idei tervét. Az utak gyógyítására kapott pénzt pedig úgy „fiaztatta” a vállalat, hogy munkáit gé­pesítette. Okos szemezéssel a negyvenmillióval ót ennégy- milliós értéket termelt Még egy fontos intézkedés segítette az igazgatóságot a pénzszaporításban: az utak javítására, ahol erre mód kí­nálkozott, a megyében talál­ható követ, kőzúzalékot és kavicsot használt. Ezzel te­temes szállítási költséget ta­karítottak meg. Az ésszerű kezdeményezés hasznos volt, és ennek a szervezésnek az előnyeivel az igazgatóság a jövőben is élni akar. Ezért a megvében található útépítési anyagokat laboratóriumi vizsgálat alá vetette, s ennek eredményét katalógusba fog­lalta. A Gvőri Közúti Igazgató­ságot immáron ország-világ előtt példaként emlegetik a Közlekedés- és Postaügvi Mi­nisztériumban. December ti­zenötödikéig elkészül Mo­sonmagyaróváron is az út- mede1 1 teleo, és ezzel befe­jeződik megyénkben ennek a hasznos szervezetnek a ki­mal nyilatkozott arról, hogy a nyugati hatalmak a deko­lonizáció problémájával fog­lalkozó ENSZ határozatok egész sorának végrehajtásé* akadályozták meg. A folya mat észrevehetően lelassult s az említett nyilatkozat el­fogadása után 8 évvel még mindig több mint 50 millió ember senyved a gyarmati elnyomás alatt. Fertőszentmiklósom. A Fer­tői Nádgazdasági Vállalat bá­rom termet rendezett be. ahol a vas- és famurukákat, fényezési, befűzést egyelőre tíz munkás végzi. A sok tü­relmet kívánó kézimunkákat az asszonyok ügyes kezére bízták. Az állólámpák bam­buszszárát Szarvasról vásá- rolták. tervezik a helybeli honosítást, és ezzel elérik, hogy termékeik olcsóbban jutnak majd a boltokba. A mutatós nádkészítménye­ket a TÜZÉP-telepeken, lak- berendezési boltokban lehet megvásárolni. A kereslet ará­nyában bővítik kis üzemü­ket ha az áru ugyanolyan tartós lesz. mint amilyen szép akkor erre előrelátható­lag hamar sor kerül — úgy — építése. Elsőnek az ország igazgatóságai közül. A 00— 480 kilométer hosszúságú út­szakaszokat ellátó útmesteri telepek aszfaltkeverőkkel, kavicstárolókkal vannak el­látva Ugyancsak országosan is figyelemre méltó, hogy jövőre elkészül Likócson az igazgatóság korszerű közpon­ti géptelepe, erre huszonöt- milliót költ Évről évre gazdagszik a közúti igazgatóság; géppark­jának értéke már eléri a 39 millió forintot. A központ valamennyi útmesteri telepé­vel és az utakon dolgozó na- gyoob munkagépekkel rádió­telefon-összeköttetést tart fenn. Gazdagszik a vállalat ér növekszik a gondozásában levő utak értéke Is. Már bi­zonyos. hogy 1970-ben meg­kezdheti az igazgatóság a megyei tanács ülésein sok­szor panaszolt véneki bekötő út felújítását. Egyébként az igazgatóság 1970—75-ös ter­veiben szerepel a megye for- galmilag fontosabb bekötő- ú jainak felújítása. Ezt a programját azonban szeretné előbb megvalósítani. Minden valószínűség sze­rint a hetvenes évek elején sor kerülhet a Bőnyrétalap— Szőlőhegy, valamint a mexi- kópus-tai és a tőzeggyári be­kötő utak felúiítá«ára. Jövő­re. az idegenforgalmi idén'- kezdetére az igazgatóság felület' kezeléssel helyreállít tatja a balf—fertőrákosi utat. Ugyancsak 1969-ben korsze­rűsített a Mosonmagyaróvár —Rajka. Nagvcenk—Sopron é« a Csorna—Nagycenk út­szakaszokat. Az Iga-gatóság figyelem­mé’ kíséri a Gvőrből a Ba­laton felé vezető út forgal­mát. A Külső-Lenin út és a Sallai út már most túlter­helt. Rövidesen szélesítem ■' szükséges. Az I-es számú fő- közlekedési út Gvőrött átve­zető szakaszának nyomvona Iában, iannár 10-én megkez­dik a Zöldkoszorú vendéglő bontását. — Ferenczi — A Nyugati-szlovákjai (Po­zsonyi) Kérülei vezetői: Ab­raham László, a Szlovák Kommunista Párt kerületi Bizottságának első titkára, Albert Koscyal, a kerületi Nemzeti Bizottság elnöke és Krocsányi Dezső, a kerületi Nemzeti Bizottság helyettes elnöke baráti látogatásra .négy érik be érkeztek. A két megye vezetői, üze­mei és termelőszövetkezetei között évek óta hagyomá­nyos elvtársi, baráti kapcso­lat áll fenn, a mostani láto­gatással isimét ezt a kapcso­latot erősítették. A vendégeket Pataki László, Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Lombos Fe­renc, a megyed tanács vb- elriöke fogadták. Az őszinte baráti megbe­szélésen kölcsönösen tájékoz­tatták egymást a jelenlegi helyzetről, politikai és gaz­dasági kérdésekről. A ven­dégek elmondották, hogy milyen munkát folytatnak a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága no­vemberi plénumán elfogadott határozatok megvalósításá­ért milyen harc folyik a jobbo'dati. revizionista néze­A Pesterzsébeti Múzeum vendégkiállítását tegnap délelőtt nyitották meg Győ­rött a Rába Művelődési Központ nagytermében. Megnyitó beszédet mondott Nagy Gyula, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­ságának titkára. A többi kö­zött megállapította, hogy az ember küzdelmét az igaz­ságért, a tudományért — a legrégibb időktől a modern világig — hűen szemlélteti a „Korok és vallások” című kiállítás. A szó szoros érte­lemben vett tudományos­ság, a korrektség jellemzi, s nagy érdeklődésre tarthat számot. A vallás, az istenhit ma is él, s mélyen gyöke­redzik sok ember gondolat- világában. Mások meg csu­pán megszokásból ragasz­kodnak a vallás tanaihoz, szertartásához, hiszen a gondolkodás csak lassan tek és egyidejűleg a balolda­li, szektás nézetek ellen. Szorgos tevékenységgel ké­szítik elő a föderációra vo­natkozó törvény megvalósí­tását, amelynek értelmében 1969. január 1-ón hivatalba lépnek a Szlovák Szocialista Köztársaság állami szervei. Ennek keretében nagy figyel­me. fordítanak a magyar nemzetiség jogaira és meg­felelő képviseletére. A vendégek behatóan ér­deklődtek a magyarországi Bensőséges ünnepség szín­helye volt csütörtökön a győri 19-es Autóközlekedési Vállalat. Az ország 23 köz­lekedési vállalata közül a harmadik negyedévben is a győriek érték el a legjobb gazdasági eredményeket. Ez azt jelenti, hogy az első, a második és a harmadik ne­gyedévi munkájuk alapján harmadszorra is Győrött marad a tröszt vándorzász­laja. A Kommunisták Ma­szabadulhat meg az efféle nyűgöktől. A Pesterzsébeti Múzeum nagy sikerű vendégkiállítá­sa hatékony szemléltetője a materialista igazságnak, a bemutatott valóság össze­függő láncszemei mind megannyi meggyőző érv a tudományos világkép, a ma­terializmus mellett. Az em­berek évezredes történelmét, gazdasági és társadalmi fej­lődődét vég'ekísérő külön­böző vallások — görög, zsidó, iszlám, keresztény — keletkezésével, történeté­vé] ismerkedhetünk meg. A vallás nem örök: a történe­lem hívta életre, s a tudo­mány, a technika fejlődése által szükségszerű az elmú­lása. Reméljük, ihogy ez a kiál­lítás is segíti eloszlatni a vallásos hiedelmeket, s erő­síti a materialista gondo'ko- dást — hangsúlyozta a me­politíkai és gazdasági hely­zetről különösen az új gaz­daságirányítási rendszer eredményedről és annak to­vábbfejlesztéséről. A két testvérmegye vezetői együt­tesen szorgalmazzák a járá­sok, üzemek és termelőszö­vetkezetek kapcsolatának erősítését. A találkozó és a megbe­szélés mindvégig elvtársi, ba­ráti szellemben és a kölcsö­nös megértés jegyében tör­tént gyarországi Pártja 50 éves fennállásának tiszteletére szervezett munkaverseny­ben a 19-es Autóközlekedési Vál’alat kimagaslóan jó eredményt ért el, s eddigi munkájának alapján arra lehet számítani, hogy a vál­lalat elnyeri az élüzem cí­met Pénteken ismét fontos ta­nácskozás volt a vállalatnál. A szakszervezeti vezetők a gyei pártbizottság titkára, majd megyénk nevében el­ismerését fejezte ki és köszö­netét nyilvánította a kiállí­tás rendezőinek. Néhány szót váltottunk a „Korok és vallások” című kiállítás rendezőjével, Ga­rat Tiborral, a Pesterzsébeti Múzeum igazgatójával. El­mondta, hogy munkáját él- vona’beli muzeológusok se­gítették, s mintegy hét hó­nap alatt sikerült összeállí­tania az anyagot A tényle­ges rendezői tevékenységet hosszú hónapok kutatómun kája előzte meg, ugyanis az ország összes múzeumát vé­gigjárta, hogy minél válto­zatosabb, érdekesebb anya­got válogathasson egybe Pesterzsébetről a főváros különböző csarnokaiba, majd vidékre vándorol a „Korok és vallások” című gondosan megszerkesztett, rendkívül érdekes kiállítás. E-utaztak Bukarestből a Varsói Szerződés értekez etének résztvevői Bukarest (MTI) loan Jakuboszkij marsait a Varsód Szerződés egyesi tett fegyveres erőinek főparancs­noka és Szergej Stemenko hadseregtábomok, az egye­sített fegyveres erők vezér­kari főnöke szombaton el­utazott a román fővárosból. November 29-én és 30-án elutaztak a román főváros­ból azok a katonai küldött­ségek is amelyek részt vet­tek a Varsói Szerződés tag­államainak évi értekezletén. 19-es AKÖV téli felkészülé­sének teendőit beszélték meg. Az intézkedések közép­pontjában szociális teendők álltak. A 19-es Autóközlekedési Vállalat mintegy 1200 gép­kocsivezetője a napokban megkapja téli munkaruhá­ját. A szabadban dolgozók közül 100 dolgozónak bun­dát juttatnak. A vállalatnak 90 szálláshelye van a Kisal­földön. A szakszervezeti bi­zottság javaslatára mintegy 200 000 forintot költöttek a szálláshelyek „téUesftésére”; A gépkocsivezetők és kísé­rők télre meleg takarókat kapnak. A téli felkészülés­hez tartozik az is, hogy a vállalatnál ezekben » na­pokban sorozatban tartják a balesetek megelőzéséről szó­ló előadásokat. A vállalat műhelyeiben megkezdték a kocsik télre való felkészítését. A gépko­csik motorjában a nyári ola­jat fagyálló, téli olajra cse­rélik ki. Ellenőrzik a légfé­keket, és a berendezéseket glicerinnel töltik feL Minden rög emlék Alig több, mint két hét múlva leszerelnek a máso­dik évüket itt töltő katonák, búcsúzóul még egy ifjúsági nagygyűlést rendeztek. Azért tartották a nagy­gyűlést a győri műszaki ala­kulatok KISZ-esei, mert el­nyerték a KISZ Központi Bizottsága által két évvel ezelőtt hirdetett szocialista munkaverseny második he­lyét: Jutalmul oklevelet és 15 000 forintot kaptak, mely­nek harminc százalékát a KISZ-szervezet kapta, a többit pedig a jó munkájuk­kal kitűnt honvédek, sza­kaszvezetők, tizedesek és vezető, irányító tisztek ju­talmazására fordították. — Emlékezzenek vissza erre a két évre — *zólt az egyik gratuláló. Ez nem lesz nehéz, de a most leszerelő- ket még a Győr és Moson­magyaróvár közti útszakasz majd minden métere, jelző­köve is emlékezteti erre a két évre. Tizenöt szerv jókívánsá­gai után — ott voltak a me­gye és a város fegyveres tes­tületéinek képviselői. a Házépítő Kombinát, a Len­szövőgyár, a P»mutszovő- és Műbőrgyáír mint civilek — búcsúztak a leszereiők, az újoncok pedig megfogadták, követik a jó példát, tevőre már a vándorzászlóra pá- ly áznak. fi pozsonyi testvérmegye vezetőinek látogatása megyénkben Korok és vallások A kiállítást Nagy Gyula, a megy I párfbi'otts^g titkára Czs ki András társaságában nézte végig. A tárlatot már a megnyitón nagy érdeklőd éssel fogadta a győri közönség Győrött marad a zászló Bundát kapnak a gépkocsivezetők —------------------------------------------------------------------------------------------------­---------- A tartalomból: HZm Úira meghirdetjük ......... a „Szülőföldünk a Kisalföld"------- vetélkedői’------ Megmentette a piros aranyat Pénz a villahegyen ____ AZ MSZMP ovOR-óOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR. 1968 DECEMBER 1., VASÄRNAP ★__________________________ XXIY EVFOT Y AM 282. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents