Kisalföld, 1969. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYÖK. 1969. JANUAR 3.. PÉNTEK * XXV. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM VILÁG PROLETÁRJÁT. FO VETÜLJETEK! Ara: 70 fillér Oj kormány Csehszlovákiában Akik az ünneplő nagyvilágot Győrbe kapcsolták. PRÁGA (CTK) Ludvik Svoboda. a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság elnöke 1969. január 1-én. a csehszlovák föderációról szóló első alkotmányos tör­vénynek megfelelően, kine­vezte a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság új kor­mányát. A főbb tárcák meg­oszlása a következő: O. Cernik, a kormány el­nöke. O. Colotka, S. Haitian, F. Hamouz. és V. Vai.es, a kormány elnökhelyettesei. M. Dzur vezérezredes, honvédel­mi miniszter. J. Marko, kül­ügyminiszter, J. JPelnar. bel­ügyminiszter, J. Tabacek, külkereskedelmi miniszter, K. Bodia, miniszter, a Cseh­szlovák Tudományos Akadé­mia levelező tagja, a mező- gazdasági és élelmzeesügyi bizottság elnöke, J. Havelka, miniszter, a sajtó- és tájé­koztatási bizottság elnöke, V. Pleskot, külügyi államtitkár. A csehszlovák kormány hadügyi államtitkárát ké­sőbbi időpontban nevezik ki. A csehszlovák Marádé első napja Szerda. 1969. január elseje óta jogilag életbe lépett s külön cseh és szlovák nem­zeti egységekből álló cseh­szlovák föderáció. A cseh és .szlovák nemzet ezentúl pár­huzamos életet él, mind­egyikük külön-külön ura sor­sának bizonyos területeken Mindkét nemzet közös érdek­ből szuverénitása és hatáskö­re egy részét a közös szövet­ségi államra ruházza át. A szövetségi állam, amely­nek élén közös államfő áll, továbbra is igen erős ma­rad és számos lényeges szek­tor hozzátartozik teljes egé­szében (külügy. hadügy,) má­sok pedig, mint például a bel ügy, a tervezés, a pénz­ügyek. a külkereskedelem és a munkaügyek részlegesen tartoznak a szövetségi állam hatáskörébe. Letette az esküt Csehszlovákia szövetségi kormánya Az újesztendő első munka­napján — csütörtökön — le­tette az esküt Ludvik Svobo• da köztársasági elnök kezé­be a Csehszlovák Szocialista Köztársaság első szövetségi kormánya. Oldrich Cernik miniszterelnök vezetésével. Az eskütételnél jelen volt Alexander Dubcek, a CSKP KB első titkára. Josef Smrkovsky, a nemzetgyűlés elnöke és Evzen Erban, a Nemzeti Front elnöke. Az ün­nepélyes aktus alkalmával Ludvik Svoboda és Oldrich Cernik beszédet mondott. Az eskütétel előtt Ludvik Svoboda köztársasági elnök búcsúlátogatáson fogadta a lelépő csehszlovák kormány tagjait Oldrich Cernik mi­niszterelnök vezetésével és köszönetét mondott áldozat­kész munkájukért. Kinevezték a szlovák kormányt POZSONY (CTK) Pozsonyban csütörtökön megtartották a Szlovák Nem­zeti Tanács újjáválasztott el nökségének első ülését. Ezen a csehszlovák föderációról szóló alkotmányos törvény értelmében kinevezték a Szlo­vák Szocialista Köztársaság kormányát. A szlovák kor­mány elnöke Stefan Sadovsky lett. Magyar államférfiak üdvözlete Centikhez és Jan Markohoz Fock Jenő, a Magyar For­radalmi Munkás-Paraszt Kor­mány elnöke táviratban üd­vözölte Oldrich Cemiket, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság Szövetségi Korma nya megalakulása és annak miniszterelnökévé történt ki­nevezése alkalmából. Péter János, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere ugyancsak távirat­ban köszöntötte Jan Markot a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügyminiszte­révé történt kinevezése al­kalmából. (MTI.) A legtöbbünk vidám szó­rakozásban, sokan -1- mint minden évben — munkában, de valamennyien bízó derű­vel köszöntöttük az új évet. Nos, egy kis ízelítő a győri szilveszterből: így kezdődött Fél kilenc. Az utcákon mindenütt siető emberek, kezükben táskák, szatyrok Dúlnak a fények — emelke­dik a hangulat. Halló, Florida! Sokan a szilvesztert mun­kahelyükön töltötték, dolgoz­tak azért, hogy másoknak boldog perceket szerezhesse­nek. Kábelek, telefon- kagylók, „búgó hangok”, ba- námdugók mellett köszöntöt­te 1969-et a győri Telefon­guiat? Talán még egy han- gulatelemzö elektromos agy sem tudná eldönteni. Nádor- varosban a Zöldfában. a Kristályban Gyárvárosban a Mátyásban vagy a kiskúti 'Camping vendéglőben, vagy (alán valamelyik halászcsár­dában? Nagyon kellemesen telt az éjszaka a Kék Duna presz- szóban. Csupán egy jellem­Készülődés a 708. évfordulóra Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó hizotlsága Tegnap délelőtt fél 9 órai kezdettel tartotta az új év­ién első ülését a Győr-Sop- ron megyei Tanács Végre­hajtó Bizottsága. A többi között tárgyalt a megye művelődési ounoruu- ruuc módszertani es tartatni munkájáról, további felada­tairól. A napirendi pontok közül nagy érdeklődésre tart­hat számot az, amelyet úr, Csemitzki Gyula, Győr Város Tanácsának vb elnöke .,Gyor varos 700. éves jubi­leumi ünnepségeinek előké­szítése” címmel terjesztett a végrehajtó bizottság elé. A vita anyaga — ahogy a vb tagjai értékelték — alapos, részletes. Sok ember körül­tekintő munkája előzte meg a gazdag program összeállí­tását. A pontos ismertetés jó­val túlnő ennek a tudósítás­nak keretein, így olvasóink­nak egyelőre csak ízelítőt ad­hatunk abból a nagyszerű ünnepségsorozatból, amely valóban méltó lesz Győr vá­rosi rangra emelésének 700. évfordulójához. A tervezetből kitűnik, hogy Győr Város Tanácsa a város es a megye valamennyi lakó­jának szeretne örömet sze­rezni az ünnepségsorozattal. Gyermek, felnőtt és öreg, munkás, orvos és tudós meg­találja az érdeklődési köré­nek megfelelőt 1971-ben a március 28-ától, Győr város felszabadulásának évforduló­jától november 7-éig. az ün­nepségek záróakkordjáig tar­tó rendezvényekben. A jubileumi évben már­cius 28-án Győr Város Taná­csa ünnepi ülést tart. Azután megnyílik a várostörténeti kiállítás, majd megkezdődik a várostörténeti és régészeti tudományos konferencia — külföldi vendégek részvételé­vel. Este ünnepi műsor lesz a Rába Filmszínházban, A Filharmonikus Zenekar ad hangversenyt, ahol fellép Koronái (Kummer) György, győri születésű neves opera­énekesünk. Ac űj évet köszöntik ac éjszakai előadás után a Kisfaludy Színház művésze!. (Sieber Sándor felvételei) A jubileumi sorozatba szer­vesen illeszkednek a Kisfa- ludy-napok. A költészet nap­jának országos megnyitója is Győrött lesz az írószövetség és a városi tanács rendezése­ben. Terv szerint részt vesz az ünnepségen Garay Gábor, Illyés Qyula és Simon Ist­ván. Áprilisban lesz a Ka­zinczy „szép kiejtési ver­seny” országos döntője, s ugyanekkor rendezik meg a kisalföldi nyelvművelő napo­kat, amelyre a városi tanács dijakat alapít. Májusban megnyílik a patikamúzeum „A magyar gyógyszerészet története” címmel. Június­ban kerül sor a II. országos zenenevelési konferencia megrendezésére. Ebből az al­kalomból érkezik Győrbe a drezdai kórus, és a múzeum szabadtéri színpadán lép fel. A vízi színpadon operaelő­adás és énekkari hangver­seny lesz. A sportok kedvelői is meg­találják a kedvükre való mű­sort. A stadion megnyitása május 1-én lesz. A rendezd bizottság nemzetközi futball­mérkőzést tervez erre az al­kalomra. A Spartacus rende­zésében nemzetközi evezős- verseny lesz a Dunán május­ban. Országok közötti művé­szi tomavcrseny lesz június­ban. Ugyanebben a hónap­ban nemzetközi kajak-kenu verseny is. Júliusban kézi­labdatorna és kerékpáros sa lakpátya-verseny. A magyar válogatott < labdarúgó-csapai és az ETO mérkőzésére szep­temberben kerül sor. A rendezvények pontos idejét és helyét megjelölő, szép színes prospektus idő­ben elkészül, és ki-ki a neki legmegfelelőbbet tekintheti meg. A 700. évforduló az apró­ságoknak is nagy örömet hoz. A nagy ünnepségsorozat alkalmával kerül sor az út­törőszervezet fennállásénak 25. évfordulója megünneplé­sére. Ezzel kapcsolatban is már nagy a készülődés. Az idén, a Tanácsköztársaság évfordulóján ünnepi paran­csot kapnak a pajtások: gyűjtsék össze az úttörószer- vezet győri történetét. Az összegyűjtött anyagok leg­jobbjait a városi tanács nyomtatásban jelenteti meg. A gyermekek örömére bővül a vadaskert és a vidámpark. A napközis úttörőtáborban 25 méteres fürdőmedence épül. A városi tanács Győr vá­ros csinosításával is törődik. A jubileumi évre a város külső’ képével, az új épületek befejezésével, az utak és a parkok, valamint a világítás korszerűsítésével és a keres­kedelem kifogástalan felké­szítésével akarja a várost valóban fogadóképessé tenni. A rendezvények költségei­ről még nem határozott a vb. Lombos Ferencnek, a megyei tanács vb elnökének javasla­tára a jubileumi ünnepség- sorozat tervezetét a kerüle­tekben is megtárgyalják. To­vábbi ötleteket, javaslatokat szívesen fogad a tanács és a rendező bizottság. A Biztonsági Tanács szil­veszter éjjelén egyhangúlag elfogadott határozatban ítél­te el Izraelnek a beiruti nemzetközi repülőtér ellen végrehajtott katonai akció­ját. A határozat szerzői sú- 'lyos aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Izrael újabb agresszív cselekménye méginkább kiélezte a közel- keleti feszültséget. Hasonló­képpen aggodalmukat feje­zik ki a polgári légiforga­lom zavartalanságát fenye­gető megnövekedett veszély miatt. Az egyhangúlag elfogadott határozat arra is rámutatott, hogy Libanonnak joga van „megfelelő kártérítésre az iz­raeli fegyveres erők táma­és más, oipekedésre alkal­mas eszközök. Egyikből üve­gek kandikálnak ki, a má­sikban bizonyára másfél kiló virsli van, a harmadikban sütemény... Teljes a készültség. Vilá­gosak az ablakok. Rádió, te­levízió. magnetofon hangja szűrődik ki, nevetés, taps, mert már megkezdődött a vidám műsor. Érkeznek a vendégek, sokan most indul­nak el egy-egy jó „házibuli” reményében. Tíz óra harminc. A Lenin úton már egymással verseng­ve recsegnek a papírtrombi­ták. Az ablakok mögött tom­dásával okozott károkért”, s figyelmeztette Izraelt, hogy „ha az ilyenfajta cselekmé­nyek megismétlődnek, úgy a Tanács fontolóra veszi to­vábbi lépések megtételét an­nak érdekében, hogy érvényt szerezzen határozatainak”. Malik, a Szovjetunió kép­viselője beszédet mondott a Tanács ülésén. Az az egyöntetűség — ál­lapította meg —, amellyel a Biztonsági Tanács tagjai el­ítélték az izraeli fegyveres erők bűnös tevékenységét, újfent annak elismerése, hogy haladéktalanul a lehe­tő legerélyesebb intézkedé­seket kell tenni a Tel-Aviv-i szélsőséges elemek megféke­zése céljából. központ három dolgozója, Of­ner Magdolna, Péterfai Cttó- né és Szabó Károlyné. Mint elmondták, sok munkájuk volt ■— Sokan már hét órakor előj egyeztették a külföldi te­lefonhívásokat. Szinte a vi­lág minden tájáról érkeztek Győrbe újévi jókívánságok. A legtöbb Bécsből, Svájcból, Berliniből, de volt hívás Flo­ridából is. Hol volt jobb? Győr minden szórakozó­helye megtelt szilveszterkor. Hogy hol volt legjobb a han­Mint a szovjet ENSZ-dele- gátus a továbbiakban han­goztatta, a Biztonsági Tanács egyes tagjai — különöskép­pen néhány> állandó tagja —, sajnos csak szavakban ítél­ték el a Libanon ellen vég­rehajtott izraeli támadást, egyidejűleg azonban nem­nyilvánították sem óhajukat, sem szándékukat, hogy a szavak után a tettek mezejé­re lépjenek. A határozat azért — fűzte hozzá Malik — magán viseli a kompromisszum bélyegét. A közel-keleti politikai ren­dezés és a közel-keleti béke érdekében sokkal határozot­tabb és egyértelműbb dön­tést kellett volna hoznia a Biztonsági Tanácsnak. (MTI.) ző adat: már nyolckor telt ház volt, foglalt minden asz­tal, hely (talán még póthely is). Megtelt Győr új büszke­sége, a Rába Étterem és bár is. Úgy hajnaltájt A szilveszteri programok között meg kell említenünk a színházat is. sokan meg­nézték az éjszakai előadást A Kisfaludy Színház művé­szei az „Isten véled, édes Piroskám” című zenés víg­játékkal szórakoztatták a közönséget. Ügy hajnaltájt aztán me­gint megelevenedett minden utca. Csak — a csoda tudja, miért? — mintha kicsikét imbolygós lett volna ez a kép Jobb járdáról a ba] jár­dára ... — énekelték sokan. Ekkor már 69-et írtunk, és elkezdődött a megfogadott „új élet”. — utas — Ka Van Lan—Vance találkozó PÁRIZS (MTI.) Csütörtökön délután ót órakor találkozóra került sor Ha Van Lau. a VDK cárizsi küldöttségének helyettes ve­zetője és Cyrus Vance, az amerikai küldöttség helyettes vezetője között. A -alálko- zót az AFP értesülése sze­rint az amerikaiak kezdemé­nyezték és Vance új javas­latokat terjesztett “lő a ter­vezett párizsi négyes érte­kezlet ügyrendi kérdéseire vonatkozóan. A javaslatok­ról Washington és Saigon előzőleg megegy ezett. A Biztonsági Tanács elítélte Izraelt BÚ ÉK, 1969!

Next

/
Thumbnails
Contents