Kisalföld, 1969. április (14. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 fillér AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA ctvőR, 1969. Április i.. kedd * xxv. évfolyam, 75. szám A tartalombóls Az Ifjúsági Táborozási Sorsjegy és a Lottó jutalomsorsolás gyors! istája Tudósítások sporteseményekről Országos pályázat Megyénk fiataljai vezetnek 0 Külügyminisztérium sajtófőcsztályának közleménye Pályázatot hirdetett a KISZ Központi Bizottsága és a Szakszervezetek Országos Tanácsa a Kommunisták Magyarországi Pártja, vala­mint a Kommunista Ifjú­munkás Szövetség megala­kulásának 50. évfordulója tiszteletére. A pályázatot technikusok, mérnökök és közgazdászok számára írták ki, és szakdolgozat formájá­ban kellett azokat benyújtani a KISZ megyei Bizottságai­nak. Győr-Sopron megye fiatal­jai 127 szakdolgozatot készí­Lassan bár, de biztosan megindul az idegenforgalom, egyre több turista vág neki a világnak. Szaporodnak az országutakon a gépkocsik, nő az utazási irodák munkája is. Megyénkszerte serény ké­szülődéssel várják a hazai, s külföldi vendégeket. Akad munka bőven az Idegenforgalmi Hivatal fer- tődi kirendeltségén is. Erről beszélgettünk a kirendeltség vezetőjével, dr. Marót Jártas­sal. — Sok vendéget várnak az idén? — Többre számítunk, mint tavaly, két okból is. Az egyik: az osztrák turisták az idén már szép kedvezmény­nyel jöhetnek hazánkba. Re­mélhetőleg ki is használják az alkalmat. — S a másik ok, ami szin­tén csalogatná a vendégeket? — Ez még nem biztos, de azért számítunk rá. Május 1-től talán megszűnik a ha­társáv engedély szükségessé­ge. A kirándulók általában hét végére tervezik útjaikat, természetesen az időtől füg­gően. A határsávot pedig na­pokkal előbb el kell intéz­ni... — Mit lehetne a várható forgalomról mondani? — Körülbelül 100 000 ven­dégre számítunk az idén. Tavaly összesen 95 000 láto­gatója volt Fertődnek. Most egyébként jubilálunk is. Tíz évvel ezelőtt, 1959-ben nyíl meg a kastély az idegenfor­galom számára — Azóta, gondolom, ren­geteget fejlődött. tettek és küldtek be a KISZ megyei Bizottságához. A he­lyi bíráló-bizottság 34-et tar­tott érdemesnek arra, hogy felterjessze az országos zsű­rihez. És szombaton következett a nagy meglepetés: tizennégy pályamű első, második, illet­ve külön díjat nyert, tizen­nyolc pedig dicsérő oklevelet. A jutalmakat a Hotel Ifjú­ságban Méhes Lajos, a KISZ KB első titkára és dr. Beckl Sándor, a SZOT titkára adta át a Győr-Sopron megyei (és a többi megyéből való) fiata­loknak. — Igen, az első évben csu­pán 35 000 látogatónk volt. Már maguk a számok is bi­zonyítanak. A kastély állan­dóan szépül, csinosodik. — Várja-e újdonság a lá­togatókat? — Űjabb két szobát állí­tottak helyre a kastélyban Lassanként az egészet reno­válják. Még hat helyiség van hátra, s a házi kápolna. —- Befejezésül még egy kérdés: kik, honnan keresik fel Fertődöt? — Az Antarktisz kivételé­vel minden világi-észből jön­nek hozzánk, az óceánon in- nenről is, túlról is ... Tavaly 41 országból jártak nálunk turisták. Csak néhányat em­lítek: Vietnam, Ausztrália, Brazília, Irak, Pakisztán, Costa-Rica... — Ju­Fásstási tanácskozás Ma délelőtt 9 órakor Sop­ronban, a Járási Tanács székházának nagytermében tartják az idei fásítási hónap megnyitóját, amelyen a fásí­tással foglalkozó szervek — a KPM, a MÁV, a GYSEV, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a járási tanácsok és a termelőszövetkezetek képviselői vesznek részt. A megnyitó után az erdőn kívüli fásítás jelentőségéről és cél­járól dr. Dobos Tibor egye­temi docens tart előadást, a termelőszövetkezetek helyes erdőgazdálkodásáról pedig | Varga Gábor erdőmérnök. Első díjat nyert Szíj Zol­tán (Magyar Vagon- és Gép­gyár), Póder Zoltán, Szigli­geti Gyula és Virágh Imre (mindhárman a Győri Ház­építő Kombinát dolgozói). Második díjat kapott Szász Sándor és Igazvölgyi László (Győri Textilipari Vállalat), Szabó Sándor (győri ÉPFU), Szigeti Gábor és Surányi Jenő (Vagongyár), Tóth Mi­hály (győri ÉDÁSZ), Holtai Péter, Berta Ernő, Élek Sán­dor (vagongyáriak), valamint Bartos István (SZIM győri Célgépgyára) külön díjban részesült. Az első, második és külön díjat kapott pályázatok 47 000 forint pénzjutalomban is ré­szesültek. Az országos érté­kelés szerint • Győr-Sopron megye fiataljai vezetnek az elkészített és jutalmazott pá­lyázatok számát tekintve, örvendetes, hogy a helyezést elért pályaműveket nem ugyanannak a vállalatnak, gyárnak dolgozói készítették, hanem hat üzem XlSZ-esei. Hosszú tanulmányozást kí­vánna, ha választ akarnánk adni arra, hogyan jutott el egyik, vagy másik szövetke­zet fejlettsége mai fokáig. Mutatója ennek a gazdálko­dásban elért eredmény, a közös vagyon, valamint a közösség fejlődése. Mert a szocialista forma annyiban lesz telítve tartalommal, amennyiben szocialistává vá­lik az ember, a szövetkezet tagsága. A kettő nem vá­lasztható el egymástól; a gazdaság fejlesztése mellett ugyanolyan gondossággal tö­rődni az ember szocialista nevelésével. A fertőszéplaki Jókai Ter­melőszövetkezet párttitkárá­val, Farkas Gáborral beszél­gettem. Örömmel mondta el, hogy tavalyi eredményeikkel felsorakoztak a jó szövetke­zetek közé. Szép az állatállo­mány, jó eredményt hozott a növénytermesztés, idén már teljes termőre fordul 60 hol­das gyümölcsösük. Ha az öt évvel ezelőtti helyezetükre gondolnak is, óriási a különbség. Akkor a mainak mindössze fele volt a közös vagyon. Akkor alig volt gépük, ma jól gépesí­tettek. Egyre több mezőgaz­dasági szakemberük van, sa­ját brigáddal építkeznek. Nagyot léptek előre a közös vagyon védelme, a munkafe­gyelem erősítésében A helyes gazdálkodás és munkaszervezésért rendsze­resen megbeszélik a felada­tokat, amely eljut a gazdaság minden dolgozójához. A kö­zös munka szervezése ma már sokkal könnyebb, mert mindenki «látja a gazdaság fejlődése és a saját életmód­ja közötti összefüggést. .Ha több lesz a miénk, több jut nekem is.” öt év alatt a tag­ság jövedelme is kétszeresére nőt. —□­A jó munka mellett igénvt támasztanak a szocialista életmód kialakítására is. Jó élda erre a szocialista bri­gádok versenyének értékelé­se. Két brigád: a traktorosok és a gépjavítók neveztek be tavaly újra a mozgalomba. A traktorosbrigád nem nyerte A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Nép- köztársaság, a Magyar Nép- köztársaság, a Német Demok­ratikus Köztársaság, a Ro­mán Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége nevé­ben külképviseleteink veze­Ezen a héten kötötték meg a Beledi Cementárugyárban a kollektív szerződést. Az előkészítő bizottságokba min­den munkahelyről kerültek dolgozók, s a közös munká­ból valóban kollektív szer­ződés lett A nagy újításokon kívül apró módosításokat is vé­geztek; változott a törzsgár- datagok részesedési alapból való jutalmazása is. Ezentúl, el a címet. Teljesítették a termelési vállalásaikat, idén öten szerezték meg a képe­sített traktorvezetői vizsgát. De nem tettek eleget hiány­talanul a „munkaidőt jól ki­használjuk” vállalásuknak. Az idő sürgetett a cukor­répa betakarítására, de né- hányan a brigádból minden­szentek napján nem álltak munkába, ünnepeltek. A gaz­daság vezetése kénytelen volt más segítséggel megoldani a feladatot. Hibát követtek el a „szocialista módon élünk” vállalásuk teljesítésében. Nem tartották be minden esetben az együttélés szabá­lyait, a jó közösségi szellem kialakítássát és a rossz tulaj­donságok elleni harcot káro­san befolyásolta a jogtalan követelőzésre bíztatás, ug­ratás. A vélemény, hogy az érté­kelés szigorú volt, — jogos. De célravezető, nevelő. A traktorosok most azon ta­Vasárnap reggel 8 órakor a MÁV Művelődési Otthoná­ban találkozott néhány száz őszülő ember. Obsitosok ők, a „hadsereg nyugdíjasai”. Be­töltötték 50. életévüket, s el­végezték azt a feladatot, amit az alkotmány úgy fo­galmaz meg, hogy „A haza védelme minden állampolgár szent kötelessége”. A járási kiegészítő parancsnokság ün­nepélyes keretek között osz­totta ki számukra a katona­könyveket. Azokat a katona­könyveket. amik ezentúl már csak a fiókban porosodnak, mintegy emlékeztetve tulaj­donosukat arra. hogy meg­szűnt tartalékos hadkötele­zettségük. Az ünnepségen részt vett Gáncs Kálmán, az MSZMP Győr járási Bizottságának titkára és Horváth Ferenc, a tői ezekben a napokban szó­beli jegyzék kíséretében át­adták, illetve átadják az európai országok kormányai­nak a Varsói Szerződés tag­államainak Európa országai­hoz intézett felhívását, ame­lyet a Politikai Tanácskozó Testület 1969. március 17-én Budapesten tartott ülésén ír­akik már öt és tíz évet el­tol töttek a gyárban, 10 szá­zalékot kapnak, és ötéven­ként öt százalékkal nő a ju­talom összege. Egyik újítás a keresetki­egészítés lesz az idén. Az öt­ven éven felüli nők és az öt­venöt évet elhagyott férfiak — vagyis azok a dolgozók, akik öt éven belül nyugdíjba mennek —, hogy ne károsod­janak teljesítményük csök­nácskoznak ujiü beneveznek és többet tesznek azért, hogy jövőre megkapják a címet, úgy mint a szerelőbrigád. A jó munka mellett újítással, jó kollektív szellem kialakí­tásával érdemelték ki a ve­zetői!, hogi nagyobb megbe­csülésben, jutalomban része­süljenek.-D­A Jókai szövetkezet gond­jaiban, terveiben ma már otthon érzik magukat a KISZ-fiatalok. Idei program­jukban a kulturális és szóra­kozási lehetőségek mellett nagy terveik vannak az kö­zös gazdaság munkájának segítésére. Társadalmi mun­kában vállalták a víztorony lefestését. Továbbá, hogy munkacsúcsok idején „segí­tő akciót” szerveznek, ott lesznek mindenhol, ahol gyors segítségre lesz szükség; a betakarításnál, a gyümölcs­szedésnél, a szüretnél. — thi — Hazafias Népfront Győr vá­rosi titkára. Ünnepi beszédé­ben Bánkuti Viktor alezre­des mondott búcsúzó szava­kat. A tartalékosok nevében Horváth István átadta a fegyvert Ortwein József tény­leges katonai szolgálatot töl­tő őrvezetőnek, aki megfo­gadta: „Ügy védjük a hazát, mint elődeink tették!” Ezután a KISZ győri járási Bizott­sága kultúrműsorral kedves­kedett az „öreg” katonáknak. ★ Az ünnepeltek között talál­tuk Németh Ferencnét, aki tartalékos törzsőrmesterként kapta meg katonakönyvét. — Hogyan került a nép­hadseregbe7 — Sebésznővér vagyok, 1945. óta párttag, és az első hívó szóra jelentkeztem. lak alá. Külképviseleteink vezetői az átadás alkalmá­val tolmácsolják őszinle re­ményüket, hogy az európai országok kormányai Európa békéjéért és biztonságáért viselt felelőssegük tudatában tanulmányozzák a felhívást és hatékonyan támogatják az abban foglalt elképzeléseket. kenése miatt, a részesedési alapból kereset-kiegészítést kapnak. Százalékos arányban az alapkereset után 2,5 és 6 százaléknyi jutalék jár a nyugdíj felé közeledőknek. Egyharmada bejáró a Be­ledi Cementárugyár 260 dol­gozójának. Fele busszal jár, s néhányan vonattal. Az új kollektív szerződés szerint azok is kapnak hozzájárulást az idén, akik motorral vagy kerékpárral járnak dolgozni. Nponta 1—3 forint üzem­anyag-térítést kapnak a saját jármüvükkel bejárók, és a többiek útiköltségét is a gyáx fedezi. Mindezek az újítások, mó­dosítások április eisején lép­nek életbe. A beledieknes azonban majdnem minden hónap hoz valami újaH-mát- ciusban új termék gyártásá­hoz kezdtek a cementgyáriak. Tavaly vettek egy hidrau­likus csőgyártó gépet, ezzel készítik most a 15-ös és 20-as karmantyús csöveket. Április —májusban tovább bővül a gyár; kétezer négyzetméteres betongyártóteret terveznek. Nem kell így majd a kész árut a gyártás helyéről mesz- szire elvinni, nagyobb hely áll rendelkezésre. Tovább is forgatható a Be­ledi Cementárugyár naptár­ja; júniusban az építők nap­ján és november hetedikén 15—20 kiváló dolgozót tün­tetnek ki és jutalmaznak meg. Évközben történő jutal­mazásra az idei nyereségré­szesedésből százezer forintot tartalékoltak. S ha már a részesedési alapot annyiszor emlegettük; az idén a beledi cementgyári dolgozók részesedése átlago­san 54 nap volt. TK — A férje mit szólt hozzá? — Természetesnek találta. Sőt, büszke volt rám. Ö csak közlegény volt. ★ — Önök közül hármójuk­nak annak idején én kézbe­sítettem a behívóparancsot. F.ngedjék meg, hogy most én is adjam vissza a katona­könyvüket — mondja kissé megindult hangon Törzsök Ferenc őrnagy. Egyenként megöleli őket... * Jólesett a figyelmesség, ez a kis ünnepség, de egy nagy hibája volt! — mondja egy szemüveges kopaszodó férfi. _ vt — Hogy most viss7aadják a katonakönyvünket. Inkább sorozás lenne! (Csiszkai '--------------------------------------------------------------------------------------\ ELSŐ w i Szerényen, de friss örömmel jelentjük Kedves Ol­vasóinknak, hogy ,A legszebb vidéki napilap” verseny­ben a Magyar Üjságírók Szövetsége, a Könnyűipari Minisztérium, a Saitó- és Nyomdaipari Dolgozók Szak- szervezete a Kisalföldnek ítélte az első helyezést az idei értékelésben. Azoknak az olvasóknak lett igazuk, akik a közvéleménykutató-lapokon tavaly azt a kíván­ságukat fejezték ki a szép formára és tartalomra való törekvésünk láttán, hogy a tavalyi harmadik helyett az idén már az első helyet nyerje el a Kisalföld. Örömmel jelentjük: tegnap hoztuk haza a kitüntető oklevelet és testvérlapunktól, az Észak-Magyarország- tól megőrzésre elhódított, az első helyezett jutalmazá­sára alapított MUD3Z-vándorserleget. Az örömben osztozik velünk sok kedves olvasónk, mi pedig nyom­dász munkatársainkra gondolunk elismerő köszönettel, a Győr-Sopron megyei Nvomda Vállalat laprészlegének dolgozóira, akik lelkes megvalósítói, formába öntői voltak elgondolásainknak és szorgalmas társaink abban, hogy szép lapot tehessünk le olvasóink asztalára. örömünkben is szükségesnek tartjuk megjegyezni: nem enged 'ük közel magunkhoz az elbizakodottságot. Az első helyezést kötelezettségnek fogadjuk, hogy még tovább lépjünk, még sz< bb. őszintébb, tartalmasabb — jó kommunista lap legyen a Kisalföld. Szerkesztőség _________________________________________________________) Vendégek öt világrészből Fertőit felkészült Nagyot léptek előre A Jókai Tsz gazdagjai OBSITOSOK Megtették a kötelességüket Naptár egész évre Cementtel kötött szerződés

Next

/
Thumbnails
Contents