Kisalföld, 1970. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 1,- Ft AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1970. FEBRUAR 1., VASÁRNAP ★ XXVI. ÉVFOLYAM. 27. SZÄM fi szorgalmas Bezenye A tartalomból: Hazaérkezett az NDK-bál Kádár János és Fock lené Bezenye kis falu, telepes község. Lakói azonban a fel- szabadulás óta eltelt 25 év alatt megszerették, és már régen a magukénak vallják. Ezt bizonyítja az is, hogy a tanács mindig számíthat a la­kosság segítségére. Társadal­mi munkával szépítik, csino­sítják minden évben közsé­güket. Az idén a legnagyobb mun­ka az útépítéssel és az utak javításával lesz. A Tanácsház utcában ősszel és tavasszal tengelyig járták a sarat. Az idén végre megépül a maka­dámút, csaknem 200 méteres szakaszon. Az útépítés 320 000 forintba kerül. A Mosonma­gyaróvári Járási Tanács 250 000 forinttal járul hozzá az építéshez. A lakosság 15 000 forint értékű társa­dalmi munkát vállalt. A ter­melőszövetkezet és a Lajta- Hansági Állami Gazdaság az építőanyagot gépkocsikkal és fogatokkal szállítja majd a községbe. Az útépítés előké­születei január 28-án meg­kezdődtek. A műszaki bejá­rás azon a napon volt A nagy munka nem vonja el a tanács figyelmét a többi feladatról sem. A társadal­mi munka szervezése más munkáknál is megkezdődött. A lakosság, főként a fiatalok, 38 000 forint értékű társadal­mi munkával felújítják a sportpályát. Több mint 11 000 forint értékben parkosítják az óvoda környékét. A köz­ség vízrendezési tervét a Ha­zafias Népfront járási bizott­ságának akcióbizottsága tár­sadalmi munkában készíti el. Ennek értéke 35 000 forint. A házhelyek kialakításá­nak tervezése is megkezdő­dött a napokban. Erre a cél­ra 144 000 forintot költ a ta­nács az évi községfejlesztési alapból. Bz efsík közölt ismét a kintiéi Rákóczi Utoljára egyedül Telefonhívások, brigádve­zetők sürgős, néhány perces megbeszélései, gépkocsiveze­tők jelentéstételei és az el­nök tízperces ebédje között íródott ez a tudósítás a kim- lei Rákóczi Termelőszövet­kezet elnöki irodájában. Vida Henrik tsz-elnök dél­előtti munkájának voltam a tanúja. Most már nyugodt, egy nagy gonddal kevesebb. Az Utolsó „simításokat”, el­lenőrzéseket végzik a múlt év munkáját rögzítő kimu­tatásokon a zárszámadás előtt. Ez lesz az utolsó ön­álló zárszámadás a Rákóczi­ban. Az év elején a kimlei Kis-Duna Tsz-szel „esküdtek egymásnak hűséget”, jóban, rosszban. A Rákóczi eddig 1634 hold szántón gazdálkodott. A nö­vénytermesztés tavaly 9 255 000 forintot jövedelme­zett. A búza, kukorica és cu­korrépa termésátlaga a leg­jobb a járásban. Állatte­nyésztésiből az árbevétele megközelíti a tízmillió fo­rintot. Az eladott hízómarha legnagyobb része exportra ment, a 150 000 csirke is jó minősítést kapott az átvétel­kor. A 21 éves tsz összes bevé­tele tavaly 21 460 000 forint volt, ebből 1 900 000 forintot tartalékolnak, a fejlesztési alap 21,5 százalék lesz. A fel­osztandó 9180 000 forintból egy-egy tag évi átlagjöve­delme több mint ötvenezer forint. A múlt évi zárszá­madáskor sem fizettek sak­kal kevesebbet. — Olyanok vagyunk, mint a bazáros — mondta tréfá­san az elnök. — Sok min­dennel foglalkozunk. A raj­tunk kívül állóknak is az Kapuvárén épül a filmszínház Lerakták az alapját az új szélesvásznú filmszínháznak Kapuváron, és további építé­sén dolgoznak a szakembe­rek. A 350 személyt befoga­dó filmszínház korszerű épí­tési stílusával, klímaszabá­lyozó rendszerével, ízléses berendezésével szolgálja majd a közönséget. A Győr megyei Építőipari Vállalat ígérete: ez év októ­berében átadja rendeltetésé­nek az épületet A Győr- Sopron megyei Moziüzemi Vállalat 4 millió forintot költ a mozira. okoz gondot, hogy miből te­remtjük is elő ezt a magas jövedelmet? Minden termé­künket az állami kereske­delmi vállalatoknál értékesí­tettük. Aki egész éven át fi­gyelemmel kíséri a tagok szorgalmát nem kételKed- het... A tsz-ben 360 000 forintot tartalékolnak a szociális alapra. Az elnök szerint ez sem lesz elég, évről évre na­gyobbak az igények. A nyug­díjasoknak sincs okuk a pa­naszra. hiszen a nyugdíjak 1000 és 2000 forint között alakulnak. Akiknek csak öt év, vagy annál kevesebb munkaviszonya van a tsz- ben. azok — az új alapsza­bály szerint — nyugdíj-, il­latve járadék-kiegészítésben részesülnek. (Dömötör) A „vadví/orszán népe" Pazarló takarékosság • Csak a mának élnek?----- ------- - v Pannonhalma összefogott Éccsel A frissen festett ajtón két feliratos üvegtábla. Az egyi­ken: tsz-elnök, a másikon: párttitkár. Mielőtt kopog­tatnék. azt gondolom, hogy jó lehet itt a gazdasági és a politikai együttműködés. Ezt jelzi, a két tábla: ugyanab­ban a szobában a párttitkár és a tsz-elnök. Pedig lenne hely, külön szoba mindket­tőnek. Nagy az újonnan ala­kított a Pannonhalma—ícs Egyetértés Termelőszövetke­zet irodaháza. Egy óra a B-középen Földbe kányszerített akarat A majdani B-közép helyén állok, a vasbeton cölöpökkel tarkított töltésen. Előttem a csupasz katlan, gödrökkel, árkokkal átszabdalva. Sze­retném hinni, hogy lent a töltéssel körülvett részt mé­regzöld fű borítja, és hogy a gyeppályát a futók piros salakja övezi. Magamra eről­tetem a melegítő látomást: hogy a pázsiton erőtől duzza­dó fiúk kergetik a labdát, és testes bíró szalad közöttük. Már hallani vélem, hogy a stadion lelátójáról harsog a biztatás, dübörög a buzdító jelszó. És ekkor valóban dü­börögni kezd a B-közép a fa­gyos január végi szélben. Be­robban a cölöpverő hatalmas berendezésének motorja, a 16 méter magas állványról le- és felszalad a kos. Ami­kor lecsap a betontuskóra, beleremeg a töltés és rajta az ember. Süvít a szél a ma­gasban, és a tompa csattaná- sokat visszhangozza a katlan. Nem, ezt a képet, amely ma fogadja az embert az épülő győri sportstadionban, nem lehet összetéveszteni az­zal a majdani idillikus kép­pel. Amikor jókedvű spor­tolók népesítik majd be a já­tékteret, és amikor a szur­kolók ezrei harsogják a biz­tatást. Két év múlva már bi­zonyára nagy játék lesz eb­ben a stadionban. Ma is kemény játék folyik a töltéseken. Izgalmas és fér­fias játék. — Fújt a bíró — kiabálják az emberek Erdélyi Imre brigádvezetőnek, de csak húzzák-vonják tovább a drótkötelet, hogy távoltart­sák a cölöpverő állványától a hétmázsás betonoszlopot. Néma a bíró sípja, pedig ahogy a sportriporterek mon­danák, ólomlábakon jár az idő, és az emberek egyre jobban fáradnak. És fáznak is, mert már nyolc órája szá­guld át ruhájukon a szél. Melegedni restellnek elmen­ni, mert messze van a kuc­kójuk, s közben helyettük is a többieknek kellene húz­niuk. — Még egy óra, fiúk! — szól oda a brigádvezető. — Csak szóljon a gyengébbje, termálbeutalót adok, és meg is masszíroztatom hozzá. — Nevetnek az állvány körül a munkások, és fenn az áll­vány tetején a gépkezelő is. Kilendíti egyensúlyából a szél a tizenhat méter ma­gasban, lehet, hogy sírna már kínjában, de azért le nem szállna. — Még hogy beutalót a termálba... — Egy sincs gyenge köztük, mindnyájan maradnak. Rádolgoznak még egy órát a hivatalos munka­időre, mert sürgeti őket az idő, és a pénz is kell. A stadion építői, a Közúti Építő Vállalat cölöpverői Vágról és Marcaltőről járnak Győrbe dolgozni. Már lever­tek kétszázötven cölöpöt a stadion töltésébe, és most tartanak a munka egyhar- madánál. Március végére pe­dig körbe kell érniük a tölté­sen, földbe kell kényszeríte- niük mind a hatszázhuszonöt cölöpöt. Ezekre kerül majd a betonkaréj, a B-közép is. Tízezer tonnákat tartanak majd a cölöpök, jó mélyen le kell verni őket a kavicsba. Döngeti a két masina a tus- kókat, remeg az emberek dobhártyája. A brigád tizen­három munkása egymást kergeti a fagyban, keményen, sportszerűen. Már november óta itt dolgoznak esőbén, hó­esésben, fagyban. Este hideg gépkocsi viszi őket haza, és hajnalonta vaksötétben in­dulnak munkába. Azt mondom hát: arany lá­búak, Tatán és másutt, ez is szép dolog! Sportszerű, ke­mény munka. Ide is kitartás és állhatatosság szükséges. Pedig közben nem zúg a le­látó, csak a két cölöpverő üti a monoton, csattogó tak­tust. Ferenczi József — így szoktuk meg a Zo­lival — mondja Steczina Jó­zsef tsz-elnök. A Zoli (Hor­váth Zoltán a csúcstitkár). Időközben megérkezik Les­ről Sziics György alapszervi titkár: — Tavaly egyesült a pan­nonhalmi és az écsi termelő- szövetkezet, utána a párt- alapszervezetek is közös csúcsvezetőséget választottak — mondja. — Mert csak így lehet jól dolgozni. A történet rövid. Az écsi és pannonhalmi tsz-párt- alapszervezet már a két kö­zös gazdaság egyesülése előtt is együtt dolgozott. Bekap­csolódott a közös pártmi in­kába a TÖVÁLL (Termelő­szövetkezeti Önálló Vállal­kozás) alapszervezete is. A két falu kommunistái, ahogy mondják: „egybe jártak” megbeszélni, megtárgyalni a termelőszövetkezetek egye­sülését. Beszélgettek a tag­sággal, a vezetőkkel, a kéte­lyekről, gondokról. Így kez­dődött a közös munka a há­rom alapszervezetben. Az­után követve a két termelő- szövetkezet egyesülését, kö­zös csúcsvezetőséget válasz­tott a három alapszervezet. — Ügy választottuk meg a csúcsvezetőség tagjait, hogy mindegyik termelési ágazat­nak legyen képviselője — mondja az időközben meg­érkezett Horváth Zoltán csúcstitkár. — Pannonhal­mán dolgozik a községi párt- alapszervezetek csúcsveaétc- sége is. Így tartottuk jóinak mi, kommunisták, hogy le­gyen mindenre figyelmünk. És a szavakból kibontako­zik: a két csúcsvezetőség nem idegen egymástól. Együtt él, együtt dolgozik. Elmond­ja egymásnak a terveket, így volt ez a napokban is. A községi csúcsvezetőség és a,z egyesült termelőszövetke­zetek csúcsvezetősége közö­(Folytatás a 3. oldalon.) Megú'ul a tanácsháza A győri tanácsházát felsza­badulásunk 25. évfordulójára belül teljesen felújítják. A régi fűtőtesteket már kicse­rélték. Az ósdi bútorok he­lyett korszerű irodabútorok szolgálják a dolgozók és a fe­lek kényelmét is. A belső festés legnagyobb része már elkészült. A következő hóna­pokban azokra a munkákra kerül sor, amelyek szabadké­zi festést kívánnak. Elvégzé­süket Borsa Antalra, Győr kiváló művészére bízták. A gyűri Hungária-tömb helyén volt a hasonló nevű kávéház és mellette a belvárosi pártszervezet székháza. Az új éoülettömb méltó otthont ad a pártszervezetnek, áruház, étterem és lakások kaptak helyet benne. Első képünk 1966. júliusában, a második 1970. januárjában készült. (Nagy József felvételei)

Next

/
Thumbnails
Contents