Kisalföld, 1970. március (15. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 1,- Ft AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYÖK, 1970. MÁRCIUS 1., VASÁRNAP XXVI. ÉVFOLYAM. 51. SZÁM Jól rajzol a hármas osztály Szerdára összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Alkotmány 12. pa­ragrafusának második bekezdése alapján az országgyűlést 1970. március 4-én, szerdán délelőtt 11 órára összehívta. (MTI) Ulianovszki küldöttünk Munkával tisztelegnek NYUGTALAN VÁRAKOZÁS Szeszélyes a tél. Tegnap még tavaszt ígérőén sütött a nap, ma havat kavar a szél. Lehet, hogy holnap már oL vad, látszik majd a barna föld. A parasztember várja ezt, naponta figyeli már: mi­kor takaródzik ki a határ, hiszen március van már, ta­vaszi hónap. Nyugtalan az idén a várakozás, a szeszé­lyes tél után nehéz tavaszt jósolnak a termelőszövetke­zetekben. Nem az időjárás miatt, mert ki tudta azt. Az erő hiányzik majd. Nem az ember ereje. A gépé. A pénzt többnyire már ta­valy félretették a közös gaz­daságok. Felmérték: hány traktor kell és milyen típusú. Tavaly áprilisban és május­ban a megye termelőszövet­kezetei például 86 MTZ-trak- tort rendeltek az idénre az AGROKER-től. Az utórende­lések decemberben és janu­árban történtek. Az igény az utólagos megrendelésekkel együtt összesen 218 MTZ- traktor. Lehet, hogy holnap olvad a hó. A déli szél munka alá érleli majd a földet. A gaz­daságok készülnek is rá, vár­ják: lehessen szántani, vet­ni. De a gépek 30 százaléka úgymond „nulla értékű”. Tehát hasznavehetetlen. A vetőmag már várja, hogy a földbe kerüljön. Azonban kevés lesz a vetőgépet von-: tató traktor, és erőtlen, mely szántaná a hótól megnyomott földet. Félnek az idei tavasztól a termelőszövetkezetek. Job­ban, mint ezelőtt bármelyik tavasztól. Az AGROKER felvette a megrendeléseket, de a felsőbb szervek vissza­igazolása alapján a megren­delt MTZ-traktoroknak zö­mét csak az év második fe­lében tudja szállítani. Ebben nem az AGROKER a hibás, nemcsak rajta múlik. Ö is csak kapja a gépeket, nem gyártja. Országosan gond a megyei gond. Évek óta az volt, és az idén érte el tető­fokát a géphiány. Az esztendő kenyeréről van szó. A gazdaságilag megerősödött termelőszövet­kezetek a korszerű agrotech­nika hívei. Az eszközökhöz megteremtették a pénzt. Megteremtették az alkatré­szek vásárlásához is. (Az ál­lam már nem ad kedvez­ményt az alkatrészek vásár­lásakor.) Ezért rendelt sok termelőszövetkezet az alkat­részek helyett új gépet. Mert így éri meg, mert így gazda­ságos. És most; sem alkat­rész, sem gép. Legalábbis a kedvelt MTZ-típusból kevés. A gazdaságok gondja az AGF.OKER gondja is. Hiszen segíteni szeretne. De mit ér majd az idén decemberben érkező gép? Kallódik, tesped a különben még használható traktor is, de nincs hozzá kapcsoló-berendezés az el­kopott helyébe. Az AGRO­KER utánajárt: új ZETOR 5611-es, UE—50-es traktorok érkeznek a megyébe az első félévben. Az MTZ-gépekre szóló rendelést átváltják ezekre a géptípusokra, ha a gazdaságok kérik. Tehát se­gíteni kész az AGROKER. De nemcsak erről van szó. Arról, hogy ha már a ter­melőszövetkezetek megterem­tették saját erőből a gazda­ságuk további fejlesztéséhez a pénzalapot, ne heverjen a pénz, kapjanak érte olyant, amilyent kívánnak, amelyik a talajadottságoknak legin­kább megfelel. Gyors intéz­kedésrí van szükség, mert jön a tavasz, szántani, vetni kell majd. Most a kereske­delmi, külkereskedelmi vál­lalatokon a sor. Pénteken tartották Sopron­ban termelési tanácskozásu­kat a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat győri, soproni, keszthelyi, szombat- helyi kirendeltségének (a BGTV 3-as osztályának) dol­gozói. A tanácskozáson a múlt évi feladatok teljesíté­séről, az idei tervekről volt szó. Gellai István osztályveze­tővel beszélgettünk a tanács­kozás szünetében. — Keveset tudnak az em­berek a mi intézetünkről, a geodéták tevékenységéről ho­mályos elképzeléseik vannak Pedig földmérők és geodé­ták munkájára a mindenna­pi életben állandóan szükség van. Az építkezéseknél, egy- egy nagy üzemcsarnok fel­szerelésénél, csatornázások­nál ... — Hány osztálya van a BGTV-nek? — Összesen tizenkét ter­melő osztálya, ennek fele Bu­dapesten, a másik fele vidé­ken működik. — Ahogyan a beszámoló­ból is hallottuk, a 3-as osz­tály szép eredményt ért el a vállalati munkaversenyben. Vállalatunknál öt éve tart az osztályok közötti munkaver­seny. Egyszer első, egy má­sik alkalommal harmadik lett a mi osztályunk. Az idén még nem volt értékelés, de úgy érzem, nem kell szégyen­keznünk. — Sok munkájuk van a térképészeknek. Melyek a legérdekesebbek? — Folytatjuk Győr felmé­rését, és körülbelül hat év múlva fejezzük be a feltér­képezést. Ez évente hatszáz­ezer forint értékű munkát jelent. Győr belvárosának rendezési térképét is elké­szítjük. Ugyancsak győri munka az E5-ös úthoz csat­lakozó utak megrajzolása. — A Hanságban ötvenhat kilométeres csatornatervezési alaptérképet készítünk. Az idén megkezdjük Mosonma­gyaróvár l:1000-es térképé­nek elkészítését. Ezt a térké­pet légi felvételek segítségé­vel csináljuk. Rövidesen Sop­ron új térképét is elkészít­jük. — Érdekességként elmon­danám még, hogy 1971- ben befejezzük Szombathely l:1000-es térképét. Ez azért érdekes, mert ezt a nagy A soproni üzemek, vállala­tok, intézmények dolgozói is csatlakoztak a hazánk fel­szabadulásának 25. és Lenin születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett, orszá­gos jubileumi versenyhez. Sajátos vonása a soproni dolgozók ünnepi készülődé­sének. hogy a munkahelyi többletfeladatok megvalósí­tása mellett a város szépíté­sében is tetemes részt vál­laltak. Az Építőgépgyártó Vállalat soproni telepének dolgozói a kurucdombi Szél­malom-vendéglőre 6240 tár­sadalmi munkaórával (száz- húszan teljesítik!) kivilágítha­tó, forgó vitorlakereket ké­munkát rekordidő alatt, öt év alatt végezzük el... A Budapesti Geodéziai Vál­lalat tavalytól külföldi meg- rendelőknek is dolgozik. Mi­nőségi munkát végeztek, amiért az ENSZ is elismeré­sét fejezte ki. Ojabb külföldi megrendelések érkeznek a BGTV-hez. Elvileg megala­kult egy nigériai—magyar geodéziai részvénytársaság, amely rövidesen elkezdi munkáját. Nagy Lajos mér­nökkel, a magyar igazgató­val pénteken készült inter­júnkat néhány nap múlva, még a magyar küldöttség ni­gériai utazása előtt közöljük. — ju — saítenek. Az öntödeiek B rerun bergben készítenék játszóteret az iskola szom­szédságában. S mivel az is­kolának udvara nincs, a ta­nulók az óraközi szünetek­ben az új játszótéren üdül­hetnek fel. A selyemipari brigádok a Kurucdombion ugyancsak szép tér kiképzését tervezői, e célra 2500 társadalmi mun­kaórát ajánlottak fel. Felvo­nulási teret alkotnak a Köz- tisztasági Vállalat dolgozói a Május 1. téren, az aszitalos- árugyáriak az Erzsébet-kert- ben játszóteret létesítenek. A zár gyáriak egy játszótér felszerelését készítik társa­dalmi munkában. Lehetősé­geikhez képest minden vál­lalattól érkeztek vállalások a „kapun kívül” végzendő, vá- rosszépítészeti teendőkre, összesen 32 000 társadalmi munkaórát ajánlottak fel a célra a soproniak. A városi pártbizottság, a tanács, a Hazafias Népfront által kezdeményezett, sajátos soproni vetélkedő nyertese lesz Sopron egész lakossága. A munkához leginkább hoz­zájárulok értékes díjakat, a legkiválóbb közösségek pél­dául egy-egy lakást is kap­nak. Huszonegy magyar fiatal, a tizenkilenc megye egy-egy küldötte és ketten budapes­tiek találkoztak ma délelőtt kilenc órakor Budapesten a Dorottya utcai MALÉV-iro- da előtt. Kilenc óra húszkor autóbusszal kimentek a re- rülőtérre és onnan Moszkvá­ba indultak. Uljanovszk lesz egy ideig a lakhelyük, dolgozni és ün­nepelni. munkával tiszteleg­ni mennek Lenin szülőváro­sába. A huszonegy magyar fiatal között megyénket Va- lics László, a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat fiatal dolgozója képviseli. — Február tizedikén vá­lasztódtam ki, engem jelöl­tek az uljanovszki útra a megyei KISZ-bizoittságon — mondta Valics László. Vál­lalatánál mór régóta KISZ- titkár, az országos és a me­gyei ifjúmunkástanács tag­ja. Egy hete még Győrött a Szabolcska utcai építkezésen kereste kenyerét, egy hét múlva már Uljanovszlkban dolgozik. Mi is lesz tulaj­donképpen küldetésének cél­ja? — Nemzetközi jubileumi építőtábornak nevezhetnénk, ahová megyünk. Uljanovszk- ban az ottani Komszomol- szervezet kezdeményezésére Lenin-emlékhelyet építenek a szocialista országokból ér­kező fiatalok csoportjainak segítségével. Két hónapig le­A hazai fogyasztók előtt még mindig kevésbé ismert a laskagomba, ámbár üzemi konyhák, valamint az ipar részéről megnőtt iránta a ke­reslet. A külföldi kereslete azonban olyan nagy, hogy a külkereskedelmi vállalat min­den mennyiséget átvesz las­kagombából. Nagy előny ke­reskedelmi szempontból, hogy a gomba a tárolást, szállí­tást friss állapotban ts jó) bírja, károsodás nélkül vise­li el a hűtést, a fagyást, ki­engedés után levet nem en­ged, nem esik össze, friss, rugalmas marad. A kiszára­dás ellen kell védeni mű­szünk Uljanovszkban, Lenin születésének századik évfor­dulóján. április 22-én adjuk át az épületet. Részt veszünk ezen az ünnepségen, aztán elindulunk, tíz napig Szov­jetunióval ismerkedünk — beszélt a tervekről Valics László. Az utazás előtt két nap szabadságot vett ki, bú­csúzik és készülődik. — Viszek Győr-Sopron me­gyéből ajándékokat, emlék­tárgyakat. Ahogy a február 16-i csoporttalálkozón meg­beszéltük, április 4-én, ha­zánk felszabadulásának ün­nepén fogadást adunk a töb­bi szocialista országbeli és a vendéglátó barátainknak. Szeretnénk az ajándékokon kívül egy kis műsorral is kedveskedni nekik, viszünk magyar hanglemezeket, és talán akad majd a magyar csoportban néhány jó sza­való vagy népj táncos — Va­lics Lászlón kívül, mert ő régi népi táncos. Jó utat, jó munkát, sok si­kert és sok barátot kívánunk megyénk küldöttének! S ma­gának vajon mit kíván? — Hogy munkám megfe­leljen a várakozásnak, meg­álljain helyem a nemzetközi építőtáborban. És ha már úgyis május első napjaiban jövünk haza, szeretném, ha sikerülne csoportunknak megnézni a moszkvai május elsejei díszszemlét! — Tóth — anyagfóliás takarással és hű­vös helyen való tárolással. A rábatamási tsz-ben egya­ránt foglalkoznak a késői las­kagomba intenzív belső, nem steril kukoricacsutka, vala­mint extenzív külső, fa alap­anyagon való termesztésével és oltóanyag-előállítással. A gombatermesztés új intenzív módja a Magyar Tudományos Akadémia szolgálati találmá­nya, amelyet a soproni Er­dészeti és Faipari Egyetem kutatói, Benedek Attila és Gyurkó Pál dolgoztak ki. E termesztési mód lényege, hogy a gomba megfelelő zárt helyen egész évben folyama­tosan terem. BÖLCSŐDÉBEN Alakítja a legkisebbek barátságát a közös játék. ★ A fal mellett apró székek és kis padok. A gyerkőcök mégis a szoba közepén ülnek, mint a kiscsirkék, úgy veszik körül a mesélő gondozó nénit. (Nagy Éva felv.) Városszépítő munkaverseny Sopronban Külföldön ízlik p. i.

Next

/
Thumbnails
Contents