Kisalföld, 1970. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLER A tartatombóls Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletéi Kilenc a tízezerből Lányok a fellegekben Olvasóink rovata flz első félévben csaknem egymillió forint Július 29-én tartották félév­záró közgyűlésüket a győri Kisalföldi Autójavító Szövet­kezet dolgozói. Eredmények­ben gazdag félévről számol­hatott be a szövetkezet veze­tősége. A tagok az ez idő­szakra előirányzott tervet 18 százalékkal teljesítették túl, és ez mintegy egymillió fo­rint többletet jelent. A köz­gyűlés értékelte a brigádver­seny résztvevőinek munkáját is. A legjobban dolgozó bri- , gádok között 17 000 forintot osztottak szét. Javult a szociális ellátott­ság: a közgyűlés alkalmával került sor az új, nyolcvan­személyes üzemi ebédlő át­adására, amelyben az eddi­ginél sokkal kulturáltabb kö­rülmények között étkezhet­nek a dolgozók. A vezetőség ismertette a dol­gozókkal a második félév terv­feladatait, a beruházások és fejlesztések határidejét. Üj szolgáltatással fog bővülni a szövetkezet profilja. Még ez évben bevezetik a gépjármű­vek műszeres vizsgálatát. A szövetkezet dolgozói a közgyűlés új napirendi pont­jaként táviratot küldtek a Vietnami Demokratikus Köz­társaság budapesti nagykö­vetségére, amelyben szolida­ritásukat fejezték ki az ag­resszió ellen küzdő vietnami rtépnpk. Szállítási feladatokról Csúcsforgalomban. Tegnap délelőtt összegyűl­tek a Győr-Sopron megyei Szállítási Bizottság tagjai, hogy megtárgyalják a nyári betakarítási munkákban és az őszi csúcsforgalomban részt vevő áruszállítók és szállíttatok legfontosabb fel­adatait, és megszervezzék az új gazdasági bizottsági hatá­rozat érvényesítésének előké­születeit. Beszámolójában Nyéki Ta­kács László, a megyei szállí­tási bizottság titkára ismer­tette a megyénk közútjain, vasútjain és vízi útjain való szállítás jelenlegi lehetősé­geit. E helyzetkép bemutatá­sa után rátért a most leg­fontosabb szállítási feladatra, a mezőgazdaisági termékek betakarítására. Az idén a me­zőgazdasági termelőszövetke­zetek mintegy 3 800 000 ton­na, az állami gazdaságok 760 000 tonna terméke vár el­szállításra megyénkben. A betakarítási csúcsforgalom okozta nehézségeket növeli az idei nyár időjárása is. A zavartalan szállítás érdeké­iben tehermentesíteni kell a vasutat, részben a forgalom közútra való áthelyezésével, részben az új gazda­sági bizottsági határozat ér­vényesítésével: éjszaka és munkaszüneti napokon is el kell végezni a vasúti vago­nok ki- illetve berakását. Nem elég azonban ebben a „csúcsforgalomban” csak a szállítók igyekezete. A fel­vásárló és értékesítő vállala­toknál nyújtott műszakok szervezését javasolták tegnap a megyei szállítási bizott­ság tagjai és kérték a mező- gazdasági üzembket, hogy sa­ját szállítóeszközeiket „taka­rékosan” használják. Nem kis feladatot jelent majd a szál­lítóknak az őszi cukorrépa­idény sem, amire már most el kell kezdeni a felkészülést. A tegnapi ülés a vállalatok képviselőinek hozzászólásá­val zárult. A MÁV Budapesti Igazgatósága kereskedelmi osztályának küldötte jelenlé­tében elmondták kéréseiket, gondjaikat a többi között a győri 19. számú AKÖV, a szombathelyi GYSEV igaz­gatósága, a Győr—Tatai TÜZÉP Vállalat, a Győr- Sopron megyei Közúti Üzemi Vállalat, a petőházi és ácsi cukorgyáriak részt vevő szak­emberei. A megyei szállítási bizottság tagjai tegnapi ülé­sükön végül határozatot hoz­tak a Gazdasági Bizottság in­tézkedése Győr-Sopron me­gyei megvalósításának mód­járól. —T— Az érdeklődés középpontjában: a Lajta ekecsalád A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár szakmai napja cernaliszt-készítő, gyümölcs­manipuláló és osztályozó, szőlészeti-borászati és nagy­üzemi automatikus baromfi- tartó berendezésekről is. Közvetlen, baráti légkörben folytattak ezután eszmecse­rét a vendégek a gépgyár képviselőivel. A kérdésekre válaszolva elírt and ták, hogy a Lajta ekecsalád sorozat- gyártását az ősszel kezdik meg, s a jövő év elején már kaphatók a Lajta-ekék. Az alkatrészgyártás gond­jain úgy kívánnak segíteni a gépgyáriak, hogy — egyelő­re kísérleti jelleggel — saját kockázatra gyártanak a leg­keresettebb alkatrészekből. Mivé lesz a város pénze? Ülést tartott a Győr városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Győr város lakosságát min­den bizonnyal érdekli a cím­ben foglalt kérdés: mivé lesz, illetve lett ez év első felé­ben Győr város pénze? Mi­ként gazdálkodik a rendelke­zésére álló forinttal a városi tanács vb tervosztálya? Nagy összegről van szó! Ez év első felében a bevétel 258 922 000 forint. Ugyanebben az idő­ben a kiadás 164 308 000 fo­rint. A többi között erről a té­máról tárgyalt tegnap dél­előtti ülésén Győr Város Tanácsának Végrehajtó Bi­zottsága. A tervosztály — munkájá­nak egy részét tekintve — aránylag szerencsés helyzet­ben van. Sok, szép és látvá­nyos munkát végez, végeztet. Bárki meggyőződhet róla, hiszen a hatalmas és modern középületek, a lakóházak, az iskolák és az óvodák építése, korszerűsítése vagy felújí­tása a lakosság szeme láttára történik. A gomba módra növekvő épületek sok pénzbe kerülnek. A legnagyobb látvány és a legnagyobb érdeklődésnek örvendő téma természetesen a lakásépítés Dél-Nádorvá- rosban. Ez év első felében elkészült az A3, az A4 és az A6 jelű épület. Ezekben — nem számítva a vállalatok­nak és intézményeknek épí­tett lakásokat — összesen 223 lakást adtak át a tulaj­donosoknak. Ezeken kívül több épület alapozása és sze­relése is folyamatban van. A lakótelep északi részén a finom tereprendezés és a parkosítás kivételével a köz­művesítés is befejeződött. Ezzel az útépítés is megkez­dődhetett. A II. ütem terü­letén a belső körút építése a D4 jelű épületig már el is készült. Az útépítés tovább folytatódik. A Magyar utcai csatorna építésének befeje­zését ez év végére ígéri a Közmű- és Mélyépítő Válla­lat. A közművesítésd mun­kák késnek bár, a szakértők azonban megállapították, hogy ez a késés nem akkora, hogy akadályozná a,z 1970-re tervezett lakásépítési prog­ram megvalósulását. Nagy érdeklődés kíséri, mióta csak építik, a Tanács- köztársaság úti lakóépület elkészültét. A jegyzőkönyvek szerint az épület átadásának határideje ez év szeptember 30-a. Az épületben jelenleg a belső szakipari munkákat végzik. Mint a szemlélődök láthatják, a központi fűtés mobil kazánjai is megérkez­tek és szerelésre várnak. Enpek az épületnek a kazán­jaiból kapja majd a fűtő­energiát a Révai Gimnázium is. A Honvéd ligetben hetek óta eléggé „látványos” az építkezés. A gimnázium nyolc tantermet és egy tor­natermet kap toldalékként. A munkák jó ütemben ha­ladnak. Így az iskolaév kez­detéig be is fejeződnek. A külső munkákkal csak 1971. augusztus 31-éré készülnek el a szakemberek. Megszépül és korszerűbb lesz a Győr- szabadhegyi Általános Iskola. Nagy tanteremmel bővítet­ték. Ügy látszik, hogy a gyermekek szeptember 1-én már birtokukba is vehetik az új szárnyépületet. Kevésbé látványos, de an­nál izgalmasabb — bár az idén még nem volt vízgond Győrött — a vízmű fejlesz­tése. A sétálgatok egyelőre csak annyit láthatnak, hogy túrják a város utcáit. A való­ság: sok millió forint költ­séggel korszerűsítik a győri vízmüvet, hogy senkinek se legyen panasza a víz magas vastartalmára. A nyugati fő­nyomóvezeték építését és a kútsor bővítését 1971. június 30-ára fejezik be. A tíz sza­kaszból álló vezetékrend­szernek hét szakasza már elkészült. Jelenleg a Rába alatti átvezetésen dolgoznak a szakemberek. A 14,7 kilo­méteres szakaszból eddig 12,4 kilométer készült el. Üzembe helyezése csak ak­kor lehetséges, ha a munka teljesen befejeződik. Sok gonddal járó munkát ad a tervosztálynak a Mű­szaki Főiskola területének előkészítésével kapcsolatos szanálás. Ez év első felében 11 222 000 forintot fizetett ki a tanács a szanálásokra. A lakosság mindebből semmit sem lát ugyan, de minden bizonnyal megelégedéssel szemléli majd a mai romok helyén magasodó modern, szép épületsorokat. Az erede­tileg tervezett szanáláson kí­vül lebontják még a Ságvári Endre utcában a 21-es szám­tól a 31-esig tartó ingatlano­kat. Ezért a szanálásért újabb 10 000 000 forintot kell kifizetnie a városi tanács­nak. A végrehajtó bizottság Völgyi György tervosztály­vezetőnek a beszámolóját el­fogadta és jóváhagyta. (ksa) Fény derül Bezire A Soproni Erdészeti és Fa­ipari Egyetem hallgatói a ta­vasszal társadalmi munká­ban elkészítették Bezi egy­séges fásítási tervét. A köz­ség utcáiban már az új dísz­fák lombosodnak, a lakók gondozzák és féltve őrzik há­zaik előtt Megszépültek az utak is tavasz óta. Mindenütt virág nyílik. A parkosítást is elkezdték az iskola előtt 800 ölnyi területen. Kiszedték az elöregedett eperfákat. A tan­év kezdete után az általános iskolások is segítenek a fák ültetésében, ök gondozzák majd a növényeket. Hűs lom­bok alatt játszhatnak, virá­gos lesz az iskola környéke. A további terv a község útjainak szépítése. A vízle­vezető árkok betonozásával, átereszek építésével megszű­nik a tócsa és a sár. Nagy gondot okozott, hogy az utak közvilágítása az utóbbi években egyre gyen­gült. Televízió, háztartási gé­pek használata és termelő- szövetkezet gépei egyre több áramot fogyasztanak a köz­ség kisfeszültségű villany- hálózatáról. Ezért szükséges­sé vált a közvilágítás korsze­rűsítése is. Már dolgoznak Beziben az ED ÁSZ szerelői az új, erősebb villanyhálózat felszerelésén. A községben 814 ember lakik, 193 lakóépü­letben 236 lakás van. Rádiót 236 család hallgat, televízió­tulajdonos 63 van, csaknem minden háztartásban dolgoz­nak már háztartási géppel, ami erősen fogyasztja a vil­lanyáramot. Az új villanyhálózat fel­szerelése után fényesebbé válnak az esti kivilágításban az utcák, nem recseg többé a rádió, és a televízió műso­rát is zavartalanul nézhetik Bezi lakói. A Győri Ipari Kiállításon és Vásáron a közszükségleti cikkek iránt is nagy érdeklődés nyilvánult meg. Felvé­telünk ezeket az áruféleségeket gyártók pavilonjában készült tegnap délután. Tegnap ellátogatott a Győri Ipari Kiállításra és Vásárra Szabó Pál, a Tolna megyei Tanács vb elnöke. Lombos Ferenc, a megyei tanács vb elnöke és dr. Szabó Mihály, a Győr városi Tanács vb titkára kíséretében megtekin­tette a vásárt, és elismerően nyilatkozott. A tolnai vendég vélemé­nye szerint a vidéki városok vásárai közül a győri egyike a legszínvonalasabbaknak Sajnálkozását fejezte ki, hogy Tolna megyében a megye me­zőgazdasági jellege miatt nem rendezhetnek ipari vásárt. A Mosonmagyaróvári Me­zőgazdasági Gépgyár szak­mai napot tartott tegnap a vásáron. Harminc szakember és megyénk számos termelő- szövetkezete, gazdasága kép­viseltette magát. A gyár ne­vében Zalán Barnabás kö­szöntötte a vendégeket, és is­mertette a nagy múltú Me­zőgazdasági Gépgyár terme­lési tevékenységét. Bemutat­ták a Lajta ekecsaládot, ma­ketten tekinthették meg az érdeklődők a gyár legújabb termékét, a 15 000 férőhelyes EKT jelű tojóházat. Beszá­molt a gyár képviselője a lu­Szerény egyéni számvetés Éppen tíz éve választották először tit­kárnak Győri Miklósáét a Richards Fi- nomposztógyár Vállalat soproni gyár­egysége pártalapszervezetének tagjai. Az alapszervezet vezetősége, a titkárral együtt az újjáválasztása óta eltelt két- esztendei tevékenységről készít beszá­molót. Ám, a kerek évforduló Győrinét külön, nem hivatalos számvetésre kész­teti. — Amikor először Ulettek elvtársaim kitüntető bizalmukkal, a nagylányom 11 éves volt, és négyesztendős a kicsi — emlékezik. Benyit a pártirodába egy nyúlánk, csinos lány. — Anyu, ma együtt mehetnénk ha­za ..: — Menj csak, nekem még dolgom van — válaszolja az „Anyu”. — A nagy­lányom itt dolgozik a festődében — magyarázza. — Igen, mostanra enyhült a családi elfoglaltság, s ennyivel köny- nyebben tehetek eleget társadalmi köte­lezettségeimnek. (A városi pártbizott­ságnak és a tanácsnak is tagja Győriné.) — Nehéz időszak volt ez az évtized? — Ha egybevetem a nehézségeket s a munka örömeit, életemnek legszebb korszakát idézhetem. Mennyi minden történt azóta! Átalakult, megszépült, korszerűsödött az üzem, 870 dolgozó munkahelye. A nagy átalakítás alatt vizsgázott helytállásból a közösség'. A sok, súlyos tennivaló becsületes végzése rengeteg gonddal, erőfeszítéssel járt. Úgyszólván minden nap minden órája hozott vitát, izgalmat keltő nehézséget. Ezek azonban elmúltak, de megmaradt a nehéz idők legmaradandóbb tanulsága: o gyáregységnek sokkal több dolgozója érzi magáénak munkahelyét, mint azt eddig hittük. — Izgalmas időszakot vészeltünk át akkor is, amikor a volt Fósűsfonal a Richards-gyárral egyesült. A pártszer­vezetre nem kevés feladat hárult abban, hogy a meddő jósolgatások, rémlátások felett úrrá legyen a józanság, a tenni akarás. Az egyesülés óta eltelt idő biza­kodásunkat igazolta, mindenkit meggyő­zött arról, hogy e „házassággal” a sop­roniak csak nyertek. — Jó, örömteli érzés ezeket felidézni. Számomra talán mégis a legbecsesebb, amit a közvetlen segítőtársaktól kap­tam. Megvallom, kicsit félve vettem át a titkári tisztséget az elődömtől, Kovács elvtárstól. Attól tartottam, rosszul esik neki a csere, hiszen jól tudtam, hogy megválasztásom mellett inkább szólt az a meggondolás, hogy a töbt^égében nő­ket foglalkoztató üzemben jó, ha nő a pártalapszervezet titkára, mint szemé­lyes érdemem. Kovács elvtárs pedig a magáét sokszor bizonyította. Azelőtt is tiszteltem, szerettem, de amióta titkár« helyattesként mellém állt, tanít, segít, ismertem meg teljességében emberi ér­tékeit. — A vezetőség többi tagja? Ki több, ki kevesebb vezetésbeli jártassággal, da odaadással végzi a feladatokból reá jutó részt — mondja Győriné, s mutatja a titkári naplót, melyben a tennivalók határidőkkel, a felelősök megjelölésé­vel sorakoznak. Gyengéden simítja vé­gig a papírlapokat, melyek a reszorto- sok rész-munkaterveit tartalmazzák, s bizonyítják, hogy az alapszervezet ve­zetőségének munkaterve az egész veze­tőségé. S talán emiatt is oly „egyéni” hangú a fonodái alapszervezet vezető­ségének munkaterve. Például: a párt­csoportokban megvitatják a párlmegbí- zatások teljesítését, rendszeresítik a na­pirend nélküli, kötetlep beszélgetéseket a pártszervezet e legkisebb egységei­ben. — Nem tudom, ki, miként érzi, de én örülök annak, hogy a vezetőség min­den tagja helyettesítheti a titkárt — mondja Győriné. — Zavaró körülmény nem tolakszik az egyéni számvetésbe? — Az eltelt tíz év... Tapasztalatban, tudásban gyarapodtam, de éveim szá­mában is. Egyre inkább jelentkezik az „itt fáj, ott fáj ..most éppen gyógy­fürdőre készülünk a férjemmel. Az elv- tánsak biztatnak, hogy menjek nyugod­tan, a kongresszusi előkészületek távol­létemben is rendben folynak. S tudom, hogy ez így is lesz! J. L.-né AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR 1970. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT__________________* XXVI. ÉVFOLYAM. 179. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents