Kisalföld, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

Bizalmat kapott a Hazafias Népfront programja Bencsik István főtitkár nyilatkozata VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! ARA; 80 fllUR AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA györ, 1971. Április l, csütörtök * xxvii. évfolyam 77. szám A XXIV, kongresszus második napja fi kommunizmus mintavárosa — Virágos üdvözlet — fi felszólalók helyeslik a párt irányvonalát MOSZKVA, Hável József és Aczél Endre, az MTI tudó­sítói jelentik: Szerdán folytatta munkáját a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa. Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, aki a délelőtti ülés elnöki lisztét tölti be, közölte, hogy az SZKP KB Központi Revíziós Bizottságának jelentését a bizottság elnöke, Gennagyij Szizov terjeszti elő. A jelentés elhangzása után megkezdődik a vita mind a központi bizottság beszámolója, mind a központi revíziós bizottság jelentése fölött. AZ SZKP XXIV. KONGRESSZUSA ELNÖKSÉGÉBEN a külföldi testvérpártok kül döttségeinek vezetői is helyet kaptak. A képen: az elnöki emelvény első sorában (balról jobbra): Todor Zsivkov, Enrico Berlinguer, Kádár János és Walter Ulbricht, (Teleíoto — TASZSZ—MTI—KS) A közponli revíziós bizottság jelentése Hatvanhatmilliót költenek a cukorgyárra Gennagyij Szizov, a köz­ponti revíziós bizottság elnö­ke a jelentés beterjesztésekor kijelentette, hogy a párt köz­ponti bizottságának apparátu­sa pontosan, összehangoltan és operatívan tevékenykedik. Azért végezhetett eredmé­nyes munkát, mert szigorúan megtartották a pártélet sza­bályait, tökéletesítették a pártvezetés stílusát és kibon­takoztatták a párton belüli demokráciát. Megjegyezte: a bizottság főképp a párt pénzügyi gaz­dálkodásának, valamint a párt pénzeszközei takarékos felhasználásának kérdéseivel foglalkozott. A párt fő bevé­teli forrását a tagdíjak képe­zik. A párt saját erőből tel­A központi revíziós bizott­ság jelentésének elhangzása után megkezdődött az első két napirendi pont vitája. V. Grisin A vitában elsőnek felszó­lalt Viktor Grisin, a Moszkva városi Pártbizottság első tit­kára, mindenekelőtt megálla­pította, hogy a XXIV. párt- kongresszus történelmi jelen­tőségű esemény. A szónok a több mint 900 000 párttagot képviselő moszkvai küldöttség nevében javasolta, hogy teljes egészé­ben hagyják jóvá az SZKP Központi Bizottságának po­litikai vonalát és gyakorlati tevékenységét. Grisin elmondotta, hogy a nyolcadik ötéves terv határ­idő előtti teljesítéséért indí­tott országos versenyben a Moszkvaiak több milliárd tu­jesen fedezni tudja a szer­vezési és a propagandamun­ka minden költségét, fenn­tartja a pártapparátust és más szükségleteket is fedezni tud. A központi bizottság meg­felelő összegeket bocsátott a vezető káderek képzésére és továbbképzésére. A marxiz­mus—leninizmus esti egye­temein körülbelül félmillióan folytatták tanulmányaikat. Bejelentette, hogy a központi revíziós bizottság ellenőrizte a központi bizottságba, vala­mint a központi bizottság lapjainak és folyóiratainak szerkesztőségeibe érkező le­velek, bejelentések és pana­szok kivizsgálását és elinté­zését. bel értékű terven felüli ter­méket gyártottak. A Brezsnyev-beszámolónak azt a javaslatát érintve, hogy Moszkvát nyilvánítsák kom­munista mintavárossá, a szó­nok elmondotta, hogy az utóbbi öt évben a főváros alatt új metróvonalakat épí­tettek, a városban új utakat nyitottak meg, és majdnem 26 millió négyzetméter la­kást adtak át. P. Sefeszt A következő felszólaló. Pjotr Seleszt, az Ukrán KP Központi Bizottságának első titkára aláhúzta, hogy a kor­szerű ukrajnai gazdaságban nincsen olyan ág, amely ne érintené lényegesen a Szov­jetunió egész gazdasági komplexumának fejlődését. Ezzel összefüggésben adato­kat sorolt fel az ukrán gaz­daság ötéves dinamikus fej­lődéséről. Seleszt kijelentette, hogy Ukrajna két és fél millió kommunistája teljes egészé­ben helyesli az SZKP Köz­ponti Bizottságának politikai irányvonalát és gyakorlati tevékenységét. D. Kuna'ev Dinmuhamed Kunajev, a Kazah KP Központi Bizott­ságának első titkára az eltelt öt év eredményeit összegezve hangoztatta, hogy a Kazah Köztársaság gazdasága rend­kívül gyors ütemben fejlő­dött. Fejlesztési célokra 33 százalékkal több anyagi esz­közt fordítottak, mint az elő­ző ötéves tervidőszakban. Az ipari termelés volumene ma a háború előtti színvonalnak majdnem tizenkilencszerese. Az elnöklő Mihail Szuszlov bejelentette, hogy francia szövetke­zeti tagok rózsát és szeg­fűt küldtek a kongresz- szusnak. A francia elv- társak — mondotta Szuszlov — ezzel a gesz­tussal a Párizsi Kommün 100. évfordulójáról akar­nak megemlékezni és azt kívánják Lenin pártjá­nak, hogy a béke és a szocializmus nevében si­keresen folytassa kong­resszusi munkáját. A virágokat a terem­ben jelenlevő nőküldöt- teknek nyújtották át. G. Romanov A párt egész munkájának tartalmát a beszámolási idő­szak alatt a leninizmus irán­ti hűség jellemezte — jelen­tette ki Grigorij Romanov, a Leningrádi terület Pártbizott­ságának vezetője. Megállapította: a gazdasá­gi és a kulturális építés irá­nyításában megnövekedett a párt szerepe. Közölte a küldöttekkel, hogy Leningrad, amely az or­szág második ipari központ­ja, határidő előtt teljesítette az ötéves tervet és kongresz- szusi vállalásait valamennyi főbb mutató tekintetében. P. Masern Pjotr Maserov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Belorusz KP KB első titkára bevézetőben hangsúlyozta, hogy a kong­resszusi hallgatóság, de az egész szovjet nép a központi bizottság beszámolójának ha­tása alatt áll. A belorusz kommunisták — húzta alá — teljes mértékben helyeslik a beszámolóban felvázolt célki­tűzéseket, s szilárd egység­ben készek arra, hogy azokat meg is valósítsák. (Folytatás a 2. oldalon.) A Petőházi Cukorgyárban hozzákezdtek a IV. ötéves terv fejlesztési munkáinak a megvalósításához. Szep­temberig felújítják a gyár lakatosai a berendezéseket, s részben újakra cserélik ki a régieket. A lényerő berende­zést valamint a szeletprés- állomást teljes mértékben gépesítik. Lengyel és NDK gyártmányú gépeket vásárol az tízem. Szerdán országszerte befe­jeződték a képviselői és ta­nácstagi jelölőgyűléseik. A több mint kéthetes — már­cius 15-én kezdődött — ese­ménysorozat tapasztalatairól, eredményeiről nyilatkozott Bencsik István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára. — Mindenekelőtt az volt a szembetűnő vonása a jelölő- gyúlésekniék, hogy tovább szélesítette a választópolgári tanácskozások demokratiz­musát. Elsősorban azzal, hogy ezúttal a Hazafias Népfront javasolt, és emellett a kü­lönféle társadalmi szervek, intézmények illetve maguk a választópolgárok is tehettek ajánlást vagy jelöltek állítá­sában. Lényeges változást jelent az is, hogy a jelöltek között most nincs sorrendi különbség, tehát aki a jelö- lőgyűlésen megjelent válasz­tópolgárok egyharmadának szavazatát megkapta, vállal­ta a jelölést és magáévá tet­te a Hazafias Népfront vá­lasztási programját, alfabé- tükus sorrendben kerül fel a listára, s az április 25-i vá­lasztás eredményétől függ, hogy M lesz a képviselő ta­nácstag. A közügyefc iránt fokozó­dó érdeklődést mutatja, hogy országszerte népes közönsé­ge volt a jelölőgyűléseknek: megbízható becslés szerint összesen körülbelül két és fél millió ember vett részt a je­lölések helyi eseményein, ami a választópolgároknak több mint egyharmadát je­lenti. A 352 országgyűlési képviselői hely esetében töb­bes jelölésre 48 alkalommal került sor. Az előző ország- gyűlési választásoknál man­dátumot kapott 349 képvise­lőnek körülbelül egyharma­dát ezúttal nem jelölték, te­hát jelentős változás várha­Korszerűsítük továbbá a gyári vízmüvet és egy újabb automata centrifugát állíta­nak üzemibe. A gyár fennál­lása óta a legnagyobb szabá­sú beruházási munkáit kezd­te el a cukorgyár, összessé­gében az új gépek beszerzé­sére, karbantartására és fel­újításra 66 millió forintot költ a gyár. tó a legfelső törvényhozó testület személyi összetételé­ben. Az 1967-ben megválasztott 349-cel szemben az új cik­lusban 352 képviselője lesz az országnak; a választójogi törvény értelmében ugyanis átlag harmincezer lakosra jut egy képviselő a parla­mentben. Kedvező tapasztalatunk, hogy a jelöltek sorában, kép­viselői és tanácstagi jelölés­sel egyaránt előretörnek a nők és a fiatalólt Ami a tanácstagi jelölése­ket illeti, rendkívül mozgal­mas gyűlések zajlottak le szerte az országban, a rész­vevők száma különösen vi­déken lényegesen több volt, mint négy évvel ezelőtt. A választási munka továb­bi menetéről aranyit: április 2—20. között zajlik a válasz­tási gyűlések sorozata, s ezt megyénként egy-egy, Buda­pesten négy nagygyűlés ve­zeti be. Mindenütt vezető politikusok lesznek a szóno­kok. A népfront apparátusára vár az a szervezési feladat, hogy minden egyes képvi­selő-, illetve tanácstagjelölt találkozzék a következő he­tekben az érdékelt válasz­tópolgárokkal; ilyenformáin a nagygyűléseken és a vá­lasztási gyűléséken kívül megannyi rótegtalálkozóra, kisebb-nagyobb csoportos beszélgetéseikre is sor kerül a választás napja előtt. (MTI) Értekezel az Igazságügyi Minisztériumban Szerdán délelőtt az Igaz­ságügyi Minisztérium kollé­giumi termében megalakult az igazságügyi saj tótudósí tok szervezete. Jelen volt dr. Ko­rom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságának tag- , ja, igazságügy-miniszter és Lakatos Ernő, a kormány Tájékoztatási Hivatalának elnökhelyettese. Dr. Korom Mihály arra kiérte az igazságügyi újság­írókat, hogy különösen az igazságszolgáltatás, a jogal­kotás és a jogpropaganda eredményeinek ismertetésé­ben fejtsenek ki az eddigihez hasonló jó munkát 26 ÉVE SZABAD SOPRON A levegő is más lett körülöttünk Marton Sándor műszaki ellenőrre már csak a régiek emlékeznek a MÁV soproni fűtőházá­ban. A vasúti tiszt 1952-ben ment nyugdíjba. s azóta már el is temették. Nevét akkor ismer­ték meg a maiak, amikor a tavalyi jubileumi ünnepségre készülődve egy poros szekrény al­jából előkerült a napló ... ★ Meghatottan lapozgatom a töredezett, bordó fedelű-füzetet. Egy vasutas, műkedvelő törté­nész feljegyzéseit olvasom benne. Kalligrafikus betűkkel akkurátusán sorakoznak a számok és tények a fűtőház történetéből. A szemtanú hi­telességével elevenednek meg a második vi­lágháború utolsó' napjai, a bombázások, az új­jáépítés, majd az ötvenes évek eseményei. A megsárgult -naplóból most elhagyjuk az 1879-ben épült fűtőház történetére vonatkozó részt, s a negyvenes évek végét, ötvenes évek elejét megörökítő krónikát. Idézzük 1944-et... ★ ....... 1944 nyarán a fasiszták már bizalmat­lanok voltak, és megszállták fűtőházunkat. A magyar vezénylés, szolgálatteljesítés úgyszól­ván teljesen lehetlenné lett téve. Állandó el­lenségeskedés közepette dolgoztunk.,. ... December 6-án verőfényes napra ébred­tünk. Délelőtt 10 óra 51 perckor érte fűtőhá­zunkat az első bombázás. Az épület nyugati része hatalmas kárt szenvedett. Életét vesz­tette Schwarz János mozdony felvigyázó, és töb­ben megsebesültek. A szolgálatban lévő Bősze Elemér mozdonyfelvigyázó az omladék alá ke­rült, ahonnan Regényi István élete kockázta­tásával mentette ki. A károk helyreállításában Kungler József, Schirk József és Pintér György jártak elöl. ... Az első bombázás után szinte naponta jöttek a repülők. Nappal bombáztak, mi pedig éjjel takarítottuk a romokat, mentettük, ami menthető volt. A Sopron környékére menekült Szálasi-kormány miatt egyre sűrűbben bom­bázták a várost, amiből bőven jutott a vasút­nak is. Pokoli körülmények... A helyzet any- nyira rossz volt, hogy köztünk és a hitlerista mozdonyszemélyzet között már tettlegességre is sor került... 1945 elején a sorozatos támadások miatt vé­gig hasznavehetetlenné vált a fűtőház, és a személyzet Eszterházára (ma Fertőszentmiklós) tette át munkahelyét. h Március 28-án a szovjet csapatok elérték a Kőszeg, Bük, Sopronlövő, Eszterháza vonalat és ezzel számunkra új világ kezdődött... Áp­rilis második napján már újra Sopronban vol­tunk. Hazulról hozott szerszámokkal kezdtük az újjáépítést. Melnyikov parancsnoksága alá ke­rültünk, és a helyreállítási munkákhoz nagy segítséget kaptunk a szovjet katonáktól. Bar- tos Géza mozdonyfelvigyázó, Gangl János mo­torvezető, s a már felgyógyult Bősze Elemér voltak a szorgalmasok közül is a legszorgal­masabbak. A lapátra, csákányra támaszkodva úgy érez­tük, hogy a levegő is más lett körülöttünk...." ★ Eddig az idézet. Adalék huszonhat évvel ez- elöttről. Köszönet érte a krónikásnak, Cs. A

Next

/
Thumbnails
Contents