Kisalföld, 1971. augusztus (16. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

2 KISALFÖLD 1971. augusztus 1., vasárnap Ijságnyomégépiinli indulása utáni második kiadás MBHHHHHHHnHBnnWHBHHHKMMMR Leonyid Brezsnyev és Nyikolaj Pedgorni] elvtársik taíálkizí;a Kádár János eííirssai Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának meghívására szombaton reggel a Szovjetunióba utazott. Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, vala­mint Nyikolaj Podgornij, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Legfelső Tanács Elnökségének elnöke tegnap ta­lálkozott Kádár Jánossal, aki pihenésre érkezett a Szovjet­unióba. • A meleg, baráti hangú beszélgetés során Leonyid Brezs­nyev, Nyikolaj Podgornij és Kádár János kölcsönösen tájé­koztatták egymást az SZKP 24. kongresszusán, valamjnt az MSZMP X. kongresszusán hozott határozatok végrehajtásá­nak folyamatáról, továbbá azokról a sikerekről, amelyeket a Szovjetunió és Magyarország dolgozói a kommunizmus és a szocializmus építésében elértek. A beszélgetés során nagyra értékelték az SZKP és az MSZMP, a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság sokoldalú kapcsolatainak sikeres fejlődését, véleményt cseréltek a szovjet—magyar barátság további el­mélyítésének és fejlesztésének, valamint a két ország népei közötti barátság megerősítésének módozatairól. A beszélgetés során érintettek egy sor időszerű világpolitikai kérdést is. A beszélgetés, amelyet a szívélyesség, a barátság, valamint a teljes és kölcsönös megértés jellemzett, újólag megerősí­tette az SZKP és az MSZMP, a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság nézeteinek azonosságát a kommunizmus és szocializmus építésének kérdéseivel, valamint a nemzetközi politika problémáival kapcsolatban. (TASZSZ) Családok építő közösségben (Folytatás az 1. oldalról.) kezetek elnökeiből álló igaz­gató tanács irányítja. A szer­vezet élén társadalmi elnök áll. Egyelőre a javító szolgá­latnak öt-hat állandó dolgo­zója lesz, és maga a szolgálat mfellékfoglalkozásban alkal­mazza majd a szövetkezeti tagokat, az ott lakó kőműve­seket, vízvezeték-szerelőket, üvegeseket, mázolókat és így tovább. A részleg célkitűzése: olcsón és időben elvégezni a tizenöt lakásszövetkezet épü­leteinek karbantartási mun­káit. . Győr egyik legrégebbi la- * kásszövetkezetében az Ipar utcai házak már eléggé el­használódtak, nem akadt vál­lalkozó a munkák elvégzé­sére, egy téesz-társulás pedig csillagászati kalkulációt ké­szített. A most megalakult szövetkezeti karbantartó rész­leg 400 000 forintért elvégzi a munkákat. (A részlegnek nem kell adót fizetnie, és nem kepez nyereséget, önköltségi alapon dolgozik, ezert ez a legolcsóbb javítási szogálta- tás.) A tizenöt lakásszövetkezet­ben rengeteg javítani való halmozódott fel az előző évek­ben. Éppen elég dolga lesz a részlegnek. Az egyesülés irá­nyítói úgy tervezik, hogy idő­vel a szövetkezetben lakó ta­gok kisebb-nagyobb javítási é$ karbantartási megbízásait is elvállalja az egyesülés. (A tagok ugyancsak önkölt­ségi áron festethetik ki laká­sukat, végeztethetik el a par­kettcsiszolást, vízvezeték-sze­relést és így tovább.) A győri lakásszövetkezetek vállalkozása rendkívül ígére­tes, a megelőző karbantartó részlegnek időre, tapasztalat­ra és bizalomra Van szüksége. A 2700 család zöme építő kö­zösségben egyesült, a tagok­tól függ, mennyi haszna lesz a vállalkozásnak. Minden­esetre a kezdeményezésre fel­figyeltek a soproni lakásszö­vetkezetben is. A város ki­lenc lakásszövetkezetéhez mintegy hétszáz otthon tarto­zik. A győri jó kezdeménye­zésen és eredményes munkán indulhat el a soproni vállal­kozás. Ferenczi József APOLLO-15. Rock and roll a Holdon Mint már jelentettük, a Falcon elnevezésű holdkomp közép-európai . idő szerint pénteken 23 óra 16 perckor ereszkedett le a Hold fel­színére az Aoennin hegység térségében, a Hadley síksá­gon. A holdkom” mindössze néhány száz méternyire ért Holdat a programban kijelölt helytől. A földi irányító köz­pont a leszállást „mintasze­rűnek’’ minősítette. Mintegy két órával a le» szállás után felnyitották a Falcon tetőnyíl'ása zárólap­ját, és Scott derékig kiemel­kedve mintegy fél órán át végzett megfigyeléseket a le­szállási hely környékéről. Az egyébként hallgatag Scott el­ragadtatott felkiáltásokkal tarkított beszámolót adott a földi irányító központnak a látottakról. A hold-expedíció harmadik tagja, Worden űrhajós az Endeavour anyaűrhajó fedél­zetén, a Hold felszínétől 120 kilométeres magasságban futó pályán kér in p ég min­den két órában halad el tár­sainak támaszpontja felett. A houstoni irányító köz­pont szombaton egy órával korábban — közép-európai idő szerint 10 órakor — fel­keltette a holdkompban bé­késen alvó Scoi i és Irwin űr­hajósokat, mert a földi mű­szerek oxigénszivárgást je­leztek a Falcon kabiniában. Scott és Irwin hamarosan megtalálták az egyik tartály meghibásodott szelepét, és el­hárították a műszaki zavart. Szombaton 14 óra 30 perc­kor, _ nyolc perccel azután, hogy felnyitották a Falcon holdkomp ajtaját, kiszállt és elindult a Hold felszínén Da­vid Scott ezredes, az űrhajó parancsnoka. Néhány perccel később követte őt társa, Ja­pes Irwin ezredes. A kiszál­lást és az űrhajósok első té­tova lépéseit az Intelsat—3 és az Intelsat—4 távközlési műholdak segítségével 30 or­szág nézői láthatták a tele­víziók képernyőjén. Scott első szavai a Holdra- lépés után: „Itt, ebben a cso­dálatos és ismeretlen környe­zetben értem csak meg iga­zán azt az alapvető igazságot, hogy az ember felfedezésre született, és ez az emberi fel­fedezések legnagyobbika.” A „Holdvándor” közép- európai idő szerint 16.19 óra­kor indult el óránként mint­egy 9 kilométeres sebesség­gel a Hadley-rianás irányá­ban. A holdautó kisebb zök­kenőkkel haladt előre, s Scott közölte a földi irányító központtal, hogy „óvatosan kell gázt adnia”’ mert ellen­kező esetben kifordulnak a kerekek. „Valóságos rock and roll utazást teszünk...” — mon­dotta. A két asztronauta este megközelítette első Hold-ki­rándulásának fő célját, az Apennineket. Kutatóállomás a Holdon Ügyeletes riportereink jelentik Nyári lakodalom - Gyász - Gyorshajtás Scott és Irwin, az Apollo— 15. két űrhajósa szombat dél­utáni első „gépesített” hoid- kirándulása során a Hadley- repedés közelében kiszállt járművéből, s mintegy 45 per­cen át kőzet- és talajmintá­kat gyűjtött. Az asztronauták közben arról számoltak be, hogy „a táj dimbes-dombos, ameddig a szem eilát”. A „Holdvándor” parkolóhe­lyének környékét finom holdpor lepte, csak egyetlen sziklatömb emelkedett ki a térségből, amely • különösen' magára vonta az asztronauták és a houstoni geológusok fi­gyelmét. Scott és Irwin kis darabkákat tört le a szikla­tömbről, s a szikla talapzata körül talajmintaKat gyűjtött. A két űrhajós pillanatok alatt felkavarta az évmilliárdok óta érintetlen holdport. A két asztronauta első ki­rándulását egy órával meg kellett rövidíteni, mert Da­vid Scott „túl sok oxigént használt fel”. Scott és Irwin a holdkomp közelében megkezdte az „Al- sep” elnevezésű tudományos kutatóállomás felállítását. A kutatóállomás műszerei elsősorban a holdkéreg struk­túrájáról, az égitest felszíne alatti hőfolyamatokról és a holdatmoszféra nyomairól szolgáltatnak majd adatokat. James Irwin és David Scott a houstoni földi ellenőr­ző központ utasítására közép- európai idő szerint 20 óra 43 perc körül visszatért a hold­kompba. A két asztronauta a késő esti órákban pihenni tért. Második hold-kirándulásukat ma, közép-európai idő sze­rint ír óra 44 perckor kez­dik meg. Mozgalmas volt a hétvége Váraljai Jenő, a Győr városi Tanács anyakönyvvezetője számára: szombaton tizen­nyolc. párt adott össze, tizen­nyolcszor kívánta tiszta szív­ből, hogy sírig tartson az igen. Este hét órakor tartot­ta az utolsó esküvőt. A július gazdag volt eskü­vőkben, főleg sok pedagógus házasodott, ök ilyenkor ér­nek rá ... Fiatalok a párok, 20—25 év közöttiek, sőt két házaspár gyámhatósági enge­déllyel esküdött, mivel a menyasszonyok 17 évesek. A vőlegények se sokkal időseb­bek: 19. évüket töltötték be. A szombati esküvősorozat is bizonyította, hogy kapó­sak a magyar lányok. Egy NDK-beli és egy nyugatné­met fiatalember is az anya­könyvvezető elé járult dél­után. Viszik haza a magyar feleséget. Minden hely foglalt a kis­kút! kempingben, vagyis a 110 férőhely és a nyolcvan sátor. Sok a holland, a2 angol vendég, és nagyon dicsérik a szállást, a magyaros ven­dégszeretetet. A házigazdák udvariasak, figyelmesek, emellett beszélik valameny- nyi szláv nyelvet, valamint az angolt és a németet is. Örömük a szállás vezetői­nek, hogy a tengerről haza­felé igyekvő turisták rövid pihenőre ismét útba ejtik a kiskúti tábort, mondván: in­duláskor nagyon jól érezték' magukat. ★ Az aszfaltra szórt homokon is átütött a vér. A rozsdaszi- nű folton most fehér selyem­papírba csomagolt, égő vörös szegfűcsokor fekszik. Erre a helyre zuhant kedden este az öngyilkos, a 17 éves Abrahám Dusán. Temetésére elmentek barátai, ismerősei: negyven fekete-karszalagos fiatal. A győri, Czuczor Gergely utcai nyolcemeletes ház jár­dájáról azóta sem mosták le a vérfoltot. Esténként cso­portokban gyűlnek köréje a feketeszalagos ; fiatalok, a tragédia színhelyén mindig friss a virágcsokor... A leg­erősebb szív is megrendül e látványtól. És az -mber nem tudja eldönteni: valóban komolyan gyászolják-e ezek a fiatalok társukat? Mert ők feltették a fekete karszalagot a két világhírű beat-zenész, Brian Jones és Jimi Hendrix halá­lakor is. Jó néhányam — sa­ját bevallásuk szerint — csu­pán feltünésvágyból. Az igazi részvét nem kí­ván nagy nyilvánosságot. Meghatódásunk könnyem ne­vetségessé válik, ha világgá kürtöljük... Az élet nem áll meg, és ha más nem, az eső elmossa a foltot az aszfal­ton. A temetőben megmarad a sírkő, és aki nem feltűnés­re vágyik, oda viszi a meg­emlékezés virágait.,, ★ Lucernatáblába rohant tegnap az E—5-ös országúton a mécsén kereszteződésnél egy Volkswagen gépkocsi. A mentők a helyszínen egy an­gol férfit találtak, nem sú­lyos sérüléssel. A férfi fele­ségét és lányát egy arra ha­ladó gépkocsi a mosonma­gyaróvári kórházba vitte. A baleset oka valószínűleg a gyorshajtás. G. Szabó—Jutási Ezen a helyen első kiadásunkban hírt adtunk Frantísek Dvorsky elvtársnak, Csehszlovákia budapesti nagykövetének a győri vásáron tett látogatásáról, valamint a vásár díjai­nak kiosztásáról. Így látja a hetet kommentátorunk, Réti Ervin. Föld és Hold HÉTFŐ: Szadat beszéde az ASZU-kongresszuson. — Riadókészültség Guineában, KEDD: Bukarestben megkezdődik a KGST SS. ülésszaka. — A sziriai külügyminiszter elutazik hazánkból. SZERDA: Szudánban ki végzik Mahgubot, a kommunista párt főtit­kárát, világszerte fokozódó tiltakozás a terror ellen. — MTI-közlemény a szudáni eseményekről. CSÜTÖRTÖK: A párizsi Vietnam-értekezlet 123. ülése. — A chilei külügyminiszter kubai tárgyalásai. PÉTVTEK: Megalakul az új jugoszláv kormány. — Arab államfők találkozója a líbiai Tripoliban. SZOMBAT: Az Apolló—15. űrhajósai a Holdon. — Erősödő harci te­vékenység Kambodzsában. A bátor és úttörő űrhajó­sok ismét ott yannak a Hol­don — ezúttal még a „koz­mikus taxi”-nak becézett járművüket is kipróbálják — a figyelemnek azonban vál­tozatlanul földünkre kellett irányulnia. A válságterületek nem csendesülnek, s főként az arab világban folytatódik a drámai eseménysorozat. Minden becsületes és tisz­tességes ember megdöbbenés­sel párosult felháborodással értesült a %zudáni fejlemé­nyekről. Ä július 19-i vérte- len baloldali hatalomátvételt ellenpuccs és véres megtor­lás követte, amelynek Szudán legjobb fiai estek áldozatul, köztük Mahgub, a kommu­nista párt főtitkára. Az a tény, hogy a Nimeri-vezetés kivégzésekkel akar véget vet­ni a nemzeti mozgalomban kialakult vitának — súlyosan árt Szudán nemzeti érdekei­nek, szinte felmérhetetlen ká­rokat okoz az antiimperialis- ta küzdelemben, eppen a kö­zel-keleti ideggócban. Világ- ■zerte növekszik a tiltakozás, t elsőrendű feladataink közé tartozik a reakció szörnyű ámokfutásának megfékezése Khartoumban. A helyzetét súlyosbítja, hogy ezekben a napokban sok ellentmondás és zavar raj­zolódik ki az arab világ ho­rizontján. Erre mutatnak az arab csúcsértekezlet körüli bonyodalmak is. Az államfői konferenciát többször el kel­lett halasztani, s a tizennégy arab ország közül csupán öt képviseltette magát. Érthető, ha elmaradt a hatékony fel­lépés, a tanácskozás jelentő­sége inkább abban volt, hogy lehetővé vált néhány ismert arab vezető eszmecseréje. Tripoliban elsősorban a palesztin ellenállás problé­maköréről tárgyaltak a meg­fogyatkozott csúcsrésztvevők. Nem tudni, érintették-e és ha igen, mennyiben a szudáni eseményeket, hiszen Nimeri végülis nem utazott el Líbiá­ba. Merjük remélni, hogy a haladó arab országok, ame­lyek Irak kivételével támo­gatták a megbuktatott szudá­ni elnök visszatérését, leg­alább most, a véres bosszú ál­tal kiváltott sokk nyomán megállj-t tanácsolnak a szu­dáni vezetésnek. Ez egyetem- leges érdeke lenne az arab népek antiimperialista küz­delmének. A Jordániái udvarnak köz­ben ‘ sikerült leszámolnia a gerillák helyi gócpontjaival, a Jordán folyó mentén lénye­gében megszűntek az ellen­állás bázisai. Husszein „nagy­lelkűen” harminckilenc (!) palesztin harcosnak engedélyt adott eddigi tevékenységük folytatására, de ezek az alibi­gerillák aligha hozzák el a megváltást. A palesztin-ügy végképp kiélezte Irak, Szíria és Jordánia viszonyát, tulaj­donképpen felbomlott az arab keleti front. Ez természete­sen fokozza az EAK-ra nehe­zedő nyomást, nem véletle­nül helyezték a hét folyamán készültségbe a Szuezi-csator- na övezetében állomásozó egyiptomi csapatokat. A Közel-Kelet számos he­lyi válsága nem választható el a térség átfogó krízisétől Egyelőre teljes holtpontról szólhatunk, s ezzel kapcsolat­ban lépten-nyomon kiábrán­dult, türelmetlen megjegyzé­seket hallani-olvasni a poli­tikai rendezés ügyében. JEn- nek változatlan feltétele: az arab világ sorainak kiegyen- getése, az egységes és erőtel­jes fellépés, a haladó erők közös harca. Ez az utóbbi he­tek talán legfőbb tanulsága. Üjra elmúlt egy csütörtök, s a párizsi Vietnam-értekez­let immár 123. ülésén sem történt érdemleges haladás. Az ^gyesült Államok delegá­ciójának vezetője, Bruce el­búcsúzott, de utóda, Porter, eddigi szöuli nagykövet, még ügyeinek átadásával van el­foglalva. Viszont Portért az a Habib követi majd, aki je­lenleg a második ember Pá­rizsban, s lélekben már Dél- Koreában tartózkodik. A kör bezárult: Washington nem­hogy komolyan akarna tár­gyalni a DIFK hétpontos ja­vaslatáról, de még a megbe­szélések kívánatos, személyi feltételeit sem siet biztosíta­ni. Ez a „kivárási taktika” alighanem összefügg Nixon tervezett kínai utazásával is, amelynek dátuma változatla­nul nem tisztázott. Nyugat-Berlinről is tanács­koztak a hét végén, a négy nagyhatalom nagykövetei. A lassan tisztuló légkört azon­ban kellemetlenül rontotta a Quick című nyugatnémet he­tilap súlyos indiszkréciója. A lapban, amely eddig inkább a sexfotókban jeleskedett, titkos okiratok kerültek nyil- vánosságrá. Nyilvánvaló, hogy a kiszivárogtatás nem félreértés következtében tör­tént, a nyugatnémet jobbol­dal így kívánt újabb torpe­dót lőni Brandt „keleti nyi­tásának” útjába. Más kérdés, hogy a bonni kabinet követ­kezetlenségével, határozatlan­ságával valósággal tálcán kí­nálja a lehetőségeket az el­lenzéknek. A moszkvai és a varsói szerződés ratifikálásá­nak feltételéül a nyugat-ber­lini rendezést szabták, e te­kintetben viszont az NSZK ki van szolgáltatva a nyugati nagyhatalmaknak. Ezt hasz­nálta ki a Quick, valamint informátorainak serege. Nyu­gatnémet lapok a New York Times „Pentagon-papírjai- hoz” hasonlítják a Quick- ügyet, (Je ez az összehasonlí­tás több, mint felületes. A vi­etnami háborút leleplező titkos iratok — a közzétevők szándékától függetlenül — e háború ellen hatnak. A Quick-eset, a jobboldal baj­keverése, és ez kellő éber­ségre inthet az európai pár­beszédek sűrűsödésekor...

Next

/
Thumbnails
Contents