Kisalföld, 1971. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

omfatványok, könyvritkaságok A hetvenöt éves “gyei Könyvtár értékei VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! ARA; 80 FILLER Csendesei! a höveji ut­cák. Traktor, kocsi nem kever port, a házak fé­nyesre törölt ablakokkal ünnepük a pihenőnapot. (Jobb oldali kép.) ★ Fehér ingbe, sötétkék ruhába öltözött iskolás- gyerekek lepik el a falu teret. Szól a tikitaki. (Felső képünk.) ★ Illatos húslevesek, ka­csasültek dicsérik a há­ziasszonyt. Jóllakott a család. A gádorra még permetez egy kis fény. A Világosság folyóiratot olvassa a nagymama. AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1971. NOVEMBER 2., KEDD ★ XXVII. ÉVFOLYAM, 258. SZÄM «• Ügyeletes riportereink Falusi vasárnap Kedves figyelmesség Kellemes meglepetés érte a legutóbbi taggyűléseken a Győri Kötöttkesztyűgyár pártalapszervezeteinek leg­tevékenyebb tagjait. A pártmegbízatások tel­jesítése volt napirenden. Voltak, akiket bíráltak, má­sok a dicsérő észrevételek mellé ajándékot is kaptak. A megajándékozottak mindegyike nő. Nagy volt az örömük, mert a csúcs­vezetőség olyan jól „eltalál­ta” kinek-kinek az ízlését. Bizonyságául annak, hogy nemcsak az ember munká­jára, hanem ilyen „apró­ságra” is ügyelnek a Kö­töttkesztyűgyárban. Fazekas Józsefné pártbi­zalmi egy vállraakasz- tós táskát kapott. — Hogy ebbe milyen jól lehet rakodni! — lelkendezett. — Épp most szándékoztam ilyent venni. héránt Lili, népszerű nevén „Csoki” tapsolt örö­mében, a valóban ízléses piperekészlet láttán, ö a KISZ vállalati végrehajtó bizottságában végez dicsé­retes munkát. Süli Éva, a gyári csúcspártbizóttság tagja szép és praktikus konyhaeszközöket kapott. Ketten; Kocsis Miklósné és Táncos Ernőné 1946 óta tagjai a pártnak. Emlékla­pot, gyönyörű albumot kap­tak ajándékba fáradhatat­lan pártmunkájuk viszon­zásaként. Szőnyegkefe, padlóváza, manikűrkészlet, jó érzékkel és ízléssel összeválogatva, párosítva és sok szeretettel, megbecsüléssel átnyújtva okozott örömet 39 lelkes pártmunkásnak a Győri Kö­töttkesztyűgyárban. jelentik: Fáznak a szegfűk A csornai Petőfi Tsz üveg­házi kertészetében januárban ültették az első palántákat, s neveltek primőr paradicsomot, paprikát, karalábét, uborkát. Júniusban a 2860 négyzetmé. térén előnevelt szegfű fölé gördült az üvegház. Szeptem­ber végétől tegnap estig 22 000 szál virágot szedtek és értékesítettek. A tavaszig még 180 000-et ígérnek a bimbós tövek.. . Túri Miklós brigádvezető nagy gondukról beszélt: A fű­tést adó termálkút eldugult. Most a Győri Házgyártól ka­pott két meleglégfúvóval és fatüzelésű kályhával adnak meleget a virágoknak. Ha a levegő tovább hűl és nem jön az ígért segítség, félő, hogy elpusztul a sők szép szegfű és késlelteti a primőrök ülteté­sét is.- h - y ­kis zsákokban néhány kiló mintát adnak a termelők, és küldik a gyárba a cukortar­talom megállapítására. A ré­patermelők abban bíznak, hogy valamikor majd a cu­kortartalom szerint veszi át a gyár a répát. Győr: 50 MWó Az áramszolgáltatós ellen­őrzéséhez szükséges adatokat az Észak-dunántúli Áram­szolgáltató Váltótól körzeti diszpécserszolgálata az Orszá­gos Villamos-távvezeték Vál­lalattól kapja. Az úgyneve­zett vak séma alapján az ÉDÁSZ-központban huszon- kétezier négyzetkilométer fo­gyasztóinak áramfelhaszn áfá­sát követhetik szemmel. Vác- tól Sopronig és a Balaton északi partjától Mosonma­gyaróvárig. Az üzemzavarok megszüntetését is a körzeti diszpécserszolgálat figyeli. A középfeszültségű hálóza­ton (35—120 kilovolt) tegnap az esti órákig üzemzavar nem volt. A legtöbb villamos ener­giát Győr használta fel, 50 megawattot óránként, a vá­rosban pedig a Magyar Va­gon- és Gépgyár áramigénye volt a legnagyobb, 22—24 MWó. Esővárók — Ügy kémleljük az eget, mint tavasszal a mezőgazdá­szok — mondták tegnap dél­után a Győri Oxigén- és Dis- sousgázgyárban. Kiszárad­tak a vállalat kútjai, kevés a hűtővíz. Az oxigént előállító berendezések négy órán át működnek, majd négy óra vá­rakozás következik. Az átla­gos 12 500 köbméter helyett így csak 9—10 000 köbméter oxigént készítenek. Pedig _ az egész Dunántúl gyárai, üze­mei, ' kórházai vásárolják Győrből ezt az ipar, a gyó­gyítás számára nélkülözhetet­len gázt. A győriek most a hűtővíz regenerálásával pró­bálkoznak, a szennyeződések­től megtisztított vizet vissza­vezetik a kutakba. A dissousgáz előállítását nem akadályozza vízhiány, a dissousgáztelepen dolgozók naponta 108—110 százalékra teljesítik a tervet, 32 000 kilo­grammnál több gázt készíte­nek. Az igényeket azonban még így sem tudják kielégí­teni, az iparnak — elsősorban a vasasüzemekn ek — még en­nél is több acetiléngázra volna szüksége. (Este nyolc óra tájban csendes eső fé­nyesítette a győri utcáikat.) Cukorrépahegy Sűrűn érkeznek az enesei vasútállomásra a cukorrépá­val megrakott tehergépkocsik és vontatók. Pócza László, a szárföldi Kossuth Tsz dolgo­zója a tizenkettedik éven töl­ti be átvevői megbízását a Petőházi Cukorgyárnál. A jö­vő évi cukornak valóból ok­tóber 6-tól tegnap estig 580 vagonnal szállított a környék öt termelőszövetkezete Ene- sére. A következő napokban csúcsforgalomra számítanak. A legtöbb cukorrépát eddig a győrsövényházi Egyesült Tsz küldte, 190 vagonnal; 200 holdról összesen^ 340—350 va­gon termést adnak. Befejez­te a répa betakarítását és át­adását a kőnyi Haladás Tsz enesei üzemegysége. Egészséges, szép az idei ré­pa, földdel szennyezettsége 7—10 százalék. A harmadik éve, hogy a szállítmányokból Vasárnap délelőtt 11 óra­kor nyílt meg a győri Napó­leon-házban „A hetvenöt éves Megyei Könyvtár értékei” cí­mű kiállítás. A kiállítást Szaló Lajos, a megyei tanács vb-elnökhelyettese nyitotta meg. Elemezte a könyvtár het­venöt éves történetét, tevé­kenységét a kezdetektől nap­jainkig. Hangsúlyozta, hogy hármas céllal jött létre ez a kiállítás; köszönti Győr vá­rossá nyilvánításának 700. évfordulóját, nyitánya az 1972-es nemzetközi könyvév­nek, valamint jó alkalom a könyvtár múltjára való visz- szatekintésre, hiszen az or­szágban működő megyei könyvtárak között a Győr- Sopron megyei a legidősebb. Végül jó alkalom és bizonyí­ték az intézmények közötti szervezett együttműködésre (a kiállítás a Kisfaludy Könyvtár és a Xantus János Múzeum közös rendezése). Miközben végigsétálunk a termeken, kultúrtörténeti ér­tékek látványa gyönyörköd­teti a szemet. Kiadványokból, prospektusokból összeállított gyűjtemény, amelyek Győr­ben jelentek meg évszázadok­kal ezelőtt vagy napjainkban A nagyteremben ősnyomtat­ványok, pénzben nem mérhe­tő értékű könyvritkaságok találhatók, például a Turó- ezi-krónika és egy fatáblás kötésű mű 1505-ből. Kiállí­tották a helytörténeti vonat­kozású műveket is; kiadvá­nyokat, melyek a megyéről vagy Győrről szólnak, melye­ket győri szerzők írtak, és helyet kaptak a tárlaton a nagy hírű Streibig-nyomdá- ban készült könyvek is. A látogató tájékozódhat a könyvtár jelenlegi tevékeny­ségéről is, láttatják a tablók a hálózati és belső munka keresztmetszetét. Az egyik tárlóban a világ minden ré­széből a könyvtárba érkező folyóiratok egy-egy példánya van kitéve. A szabadpolcokra értékes művészeti témájú könyveket helyeztek el, me­lyeket az érdeklődők kézbe vehetnek, lapozgathatnak. A kiállítás 1972. január kö­zepéig lesz nyitva. Szökőár Indiában ÍOOOO halott ŰJ-DELHI Hatalmas erejű szélvihar és szökőár pusztított a múlt hét végén a Nyugat-Bengá- liával határos Orissa állam­ban, Calcuttától 150 mér- földnyire. A mintegy öt mé­ter magas szökőár a Bengáli- öböl partján levő falvakon söpört végig, épületeket dön­tött romba és elárasztotta a rizsföldeket. Nem végleges hivatalos adatok szerint a szökőár következtében ötez­ren meghaltak, hatezer ha­szonállat elpusztult és sok ezer lakos maradt fedél nél­kül. A szökőár mintegy 4 mil­lió lakost érintett többé-ke- vésbé súlyosan. Üj-Delhibe érkező nem hi­vatalos információkra hivat­kozva hétfő este az AFP hír- ügynökség jelentette, hogy a halálos áldozatokra vonatko­zó becslések az 5000—15 000 között mozognak, mintegy félmillióan maradtak fedél nélkül és 50 000 haszonállat pusztult el. A becslések sze- rint 22 millió dollárra van szükség a közvetlen segítség nyújtásához. Nagy Éva képriportja Dr. Ajtai Miklós Kikáka itazik A kubai forradalmi kor­mány meghívására november első felében dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköztársaság mi­niszterelnök-helyettese hiva­talos, baráti látogatásra Ku­bába utazik. Látogatása ide­jén kerül sor a kubai—ma­gyar gazdasági, tudományos­műszaki együttműködési bizottság ülésére is, amely­nek elnöke magyar részről dr. Ajtai Miklós, kubai részről Carlos R. Rodriguez minisz­ter, a Kubai Kommunista Párt titkárságának tagja lesz. (MTI]

Next

/
Thumbnails
Contents