Kisalföld, 1971. december (16. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK8 ÁRA: 80 FILLÉR DECEMBER IS EGY HÓNAP Egy hónap múltán ismét azt mondhatjuk: idősebbek ettünk egy évvel. Viharos gyorsasággal, rengeteg tenni­valóval zsúfoltan száguldott el eddig az „egy híján tizen­kettő”. A december is rengeteg tenni, elintézni valót ar tógát az üzemek, vállalatok kollektívái, vezetői szá­mára. A tizenegy hónap gazdálkodási eredményei aligha változnak alapvetően a tizenkettedikben. Ezt azok tudják legjobban, akik az év minden napján kitartóan munkál­kodnak, a jól végzett munka mindennél értékesebb tuda­táért, annak erkölcsi, anyagi elismeréséért. Küzdelmes esztendőként emlegetik 1971-et a Győr-Sop- ron megyei üzemek, vállalatok többségében. A negyedik ötéves terv indításakor nem egyjormán érintette a gazdál­kodó egységeket a közgazdasá.gi szabályzók módosítása, a beruházások, fejlesztése korlátozása. Annyi bizonyos, hogy mindenütt nőttek az anyagi terhek, s ezek „kigaz- dálkodásában” meglehetősen nagyok az eltérések. Kevés kivétellel, általában csökkent a munkaerőmozgás, nőtt az egy főre jutó termelési érték. Valamelyest csökkent a múlt éveikhez képest a túlóráz­tatás mértéke, de a kétmillió órát még mindig meghaladja. A rendszeres túlórázók aránya a dolgozók összlétszámá- hoz viszonyítva csekély, de a bérkihatás számottevő. A túlórapótlék számos helyen nemcsak a bérfejlesztésre szánt összeget emészti meg, hanem erőteljesen hozzájárul ahhoz, hogy az adott vállalat egy-kettöre a négyszeres béradó zónájában „találja magát’’. Ez pedig mindenütt a nyere­ség terhére történik! Félő, hogy az évvégi hajrában, „ke­rül amibe kerül” alapon mértéktelenül megugrik a túl­óráztatás, néhol figyelmen kívül hagyják a kollektív szer­ződés előírásait és — jogszabályellenesen — túlmunkát várnak el a dolgozóktól. A mindenáron való terv teljesítés hajszolása, a kapkodás, ideges, feszült légkört létesíthet, vezetők és vezetettek kap­csolatának időleges kiéleződésével, emberek „kiborulásá­val” járhat. Helyénvaló, hogy a vezetők alaposan fontolóra vegyék e veszélyt, megelőzésére higgadtan, előrelátóan cse­lekedjenek. Elemezzék az 1971-es esztendő tapasztalatait, tanulságait, főként a jövő esztendőre. Ahol lényegbevágó hiba csúszott az idei számításokba, annak helyrehozása úgysem történhet meg az év utolsó hónapjában. Hajrával csak tovább romlik, ami 11 hónapon át gyatrának bizo­nyult, s az eddig elért szép eredményeket is kurtíthatja a kapkodás. Az évnek csak egytizenkettsd része a hónap. A decem­beri éppúgy, mint bármelyik. A mulasztották pótlására nem való. Annál inkább sem, mivel a december a napi feladatokon felül zsúfolt, kifejezetten évvégi feladatokkal is. Ezeknek jó elvégzése a jövő évi sikeres folytatás alapja. J. L.-né AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1971. DECEMBER 1., SZERDA ________★______XXV11. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését 1971. december 1-re, szerdára összehívták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseinek, vala­mint az 1972. évi népgazdasági terv és költségvetés irányelveinek, és a Központi Bizottság 1972. évi munka­tervének megtárgyalását javasolja az ülés napirendjére. (MTI) Négyórás megbeszélés a kormánypalotáhan Losonczi Pál tárgyalásai Hajdók Lajos, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti Al­gírból: A hivatalos, baráti látoga­táson Algériában tartózkodó Losonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke kedden, az algiri kormánypalotában megkezd­te politikai tárgyalásait Hua- ri Bumediennel, az Algériai Demokratikus és Népi Köz­társaság Forradalmi Taná­csának elnökével. tíuari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait. A politikai tárgyalásokon magyar részről Losonczi 'Pá­lon kívül részt vett dr. Bíró József külkereskedelmi mi­niszter, dr. Korom Mihály igazságügy-miniszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter el­ső helyettese és több más hi­vatalos személyiség. Algériai részről a tárgyalá­sokon Huari Bumedienen kí­vül megjelent Ahmed Kaid, a Nemzeti Felszabadítás! Front (FLN) vezetője, Abdel Aziz Butefiika külügyminiszter, Lajasi Jakir kereskedelem­ügyi miniszter, Bualem ben Hamuda igazságügy-miniszter Mohamed ben Jahia felsőok­tatási miniszter és több más hivatalos személyiség. A megbeszéléseken megvi­tatták a nemzetközi helyzet­nek, valamint a két ország kapcsolatainak kérdéseit és a két államfő tájékoztatta egy­mást országa helyzetéről is. (Folytatás a 2. oldalon.) Csipogó furgonnal Szlovákiába Nem sok idő van már hátra az idei évből, az 1971-i ha­táridővel kötött szerződése­ket rövidesen teljesíteni kelL. A győri áfész börcsi baromfi- keltetője és néhány szlová­kiai város, község között ép­pen ezért élénk a forgalom: az idén 321 500 naposcsibét küldenek a börcsiek a szom­széd országba. A szerződés szerint szep­tember közepén elkezdték a szállítást a börcsiek. Azóta kapott már a küldeményből a szlovákiai Tomasova, Ru- zsomberok, Divaiki, Nova- Bistrica, Simonovce, Vlkyna. Speciális gépkocsival szállít­ják a börcsi baromfikeltető­ből a naposcsibéket Szlová­kiába. A múlt héten 70 000 naposcsibe hagyta el az or­szágot, ezen a héten 60 000 a szállítási terv. Az e heti szállítást tegnap kezdték: kora reggel a győri áfész börcsi baromfikeltető­jében 22 000 csipogó utast he­lyeztek el a gépkocsiban. Es­tére már haza is ért a gépko­csivezető és a kísérő, pedig ezúttal nem is a legközelebbi címzetthez vitték a szállít­mányt. Az utolsó küldeményt az ötvenkettedik héten indítják útnak a börcsiek. Példamutató Összefogás Hegyeshalomban fi művelődés mozgalmas otthona A Vasutas Szakszervezet Budapesti Területi Bizottsá­gához tartozik szinte a fél ország vasútállomása, fűtő­háza, s a legkülönfélébb vas_ utas szolgálati helyek szak- szervezeti mozgalmának irá­nyítása : 172 szakszervezeti bizottság 70 000 szervezett vasutas dolgozója tartozik hozzá. Sokrétű tevékenységé­nek fontos része a művelő­dési intézmények munkájá­nak figyelemmel kísérése is. A területi bizottság össze­sen 26 kulturális létesít­mény, művelődési központ, klub működtetését és szak­mai felügyeletét látja el. Ezek egyike Hegyeshalom­ban működik. Épületének ál­laga már nehezen felelt meg a művelődési igényeknek, kí­vánalmaknak. Falai között mégis egyre tartalmasabb népművelés folyik. A község egyedüli ilyen jellegű létesít­ménye ez a művelődési ház, amelynek feladata a község lakosságának, ezen belül a mintegy 650 lélekszámú vas- utasság kulturális igényének kielégítése. Az intézmény munkájában a hagyományos és az újsze­rű népművelési formák egy­aránt megtalálhatók. Ez év­ben 198 rendezvényt tartot­tak, s a látogatók száma meg. haladta a 20 000-et. Itt mű­ködik a községi pártszerve­zet szervezésében indított marxista—leninista középis­kola és a vasutasok szakszer­vezeti politikai iskolája is. A nők két csoportban vesznek részt a nők akadémiája elő­adássorozatán. A fiatalok ré­szére ifjúsági akadémia so­rozatot indítottak. Az ifjúsági klub 125 tagja heti kétszeri foglalkozásain az ifjúságot érdeklő témakö­rű foglalkozás szerepel. Va­sárnaponként zenés klubdél­utánon szórakozhatnak. Jól megtalálják a fiatalok hasz­nos időtöltésüket a különféle szakkörökben is. Működik fo. tószakkör is az intézményen belül, 25 tagja van. Tervezik modellező, kézimunka- és honismereti szakkör megala­kítását is. Eredményes munkát végez a 78 tagú diákklub, amelyet ez évben szerveztek. Célja a segítségnyújtás az iskola és a szülők számára a gyerme­kek iskolán kívüli nevelésé­ben. Szaktanár irányítása mellett matematika-, kémia-, fizika-korrepetálás, kirándu­lás és sportfoglalkozások szervezése, filmelőadás sze­repel a programban. A társadalmi megmozdulá­sokat, ünnepségeket, nyug­díjas-búcsúztatókat is itt ren­dezik. A tartalmi munka tovább­fejlesztésének lehetőségeit eddig nagyban gátolta a lé­tesítmény rossz állapota. Ezen igyekezett segíteni a Vasutas Szakszervezet, ami­kor pénzügyi keretéből a már rendelkezésére bocsátott 260 000 forintos támogatáson felül — tekintettel a rossz körülményekre — további 100 000 forintot adott a tető- és épületfelújítási, illetve át­alakítási munkálatokhoz. A községi tanács további 125 000 forinttal járult hozzá a ki­vitelezéshez. Az összefogás­nak ezzel a szép példájával elérhető, hogy a tartalmi munkában további fejlődés új klubok — archív filmklub, magnósklub, öregek és nők klubja stb. szerveződjenek, s új klubhelyiségekkel, illetve korszerű eszpresszóval gaz­dagodjék az intézmény, amelynek felszerelési és be­rendezési tárgyairól a helyi áfész, illetve az SZMT gon­doskodik. A hegyeshalmiak tervei között szerepel egy jégpálya létesítése — a fia­talság legnagyobb örömére. Szőnyi Lajos Felvételünkön Kovács Jánosné és Harangozó Pál gyógyszerészek felelősségteljes munkájuk végzése közben. (Sieber s felv, Ügyeletes riporterein!* jelentik Sok gyógyszer fogy A napok óta tartó lücskos idő az influenza egyik legjobb terjesztője. Az emberek nem tudják, hogyan öltözzenek. Az eredmények biztatóak A megyei nőbizottság ülése Az MSZMP Központi Bi­zottságának nőpolitikái hatá­rozatáról, az utóbbi másfél év eredményeiről és az országos nőkonferencián elhangzottak­ról tanácskoztak tegnap dél­előtt Győrött, a Hazafias Népfront megyei nőbizottsá­gának tagjai. Pothof Ferencné, a megyei nőbizottság titkára az orszá­gos nőkonferenciáról adott átfogó képet. Szeremlei Ti- borné, a megyei nőbizottság elnöke a negyventagú veze­tőség eddigi eredményeiről beszélt. A többi között el­mondta : — Nem kampányfeladatról van szó, hanem folyamatos, állandó, aktív tevékenység­ről. Az eddigi eredmények nem kielégítőek ugyan, de biztatóak. A megyében a nő­bizottságok mindenütt lelki- ismeretesen tevékenykednek és saját hatáskörükben igye­keznek megvalósítani a Köz­ponti Bizottság nőpolitikái határozatának rájuk vonat­kozó részét. Szorgalmazzák az elvek gyakorlati megvaló­sítását a Hazafias Népfront­bizottságok, a pártalapszerve- zetek, pártbizottságok és a tanácsok tevékenységében. Ma már kézzelfogható ered­mények is vannak: 'Sok köz­ségben a községfejlesztési tervek összeállításában a nők is hangot kapnak. Győrött javult a peremkerületek áru­ellátása. Az asszonyok kéré­sére az üzletek nyitvatartá­sának meghosszabbítását kér­ték. Jogos igényük meghall­gatásra talált. Szeremleiné a továbbiak­ban a női munkával kapcso­latos gondokról beszélt. El­mondta: — Gyakran tapasztaljuk, hogy a nőkkel szemben — ha azonos munkakörben van­nak, mint a férfiak — na­gyobb az elvárás,.mint a fér­fiaktól. Azt akarják, hogy a nő naponta bizonyítsa ráter­mettségét és arra kényszerí­tik, hogy kétszeresen csele­kedjék, mire egyszer úgy is­merik el a tevékenységét, mint férfi kollégájáét. (Folytatás a 2. oldalon.) Egyszer fáznak, másszor me­legük van, és egy óvatlan pillanatban azt veszik észre, ők is a járvány áldozatai. A Győr-Sopron megyei KÖJÁLL legutóbbi jelentése szerint ebben a megyében is terjed az influenza. A múlt héten 16 és fél ezren fordul­tak influenzás megbetegedés­sel az orvosokhoz, akik 550 esetben észleltek szövőd­ményt. Kórházba 40 beteget küldtek. A győri középiskolá­sok 18 százaléka hiányzik a járvány miatt, míg az általá­nos iskolákban a hiányzók aránya csak fele a középis­kolásokénak. Nemcsak az orvosi rende­lők előtt várakoznak sokan ezekben a napokban, a gyógyszertárak forgalma is megnövekedett. Tegnap a leg­nagyobb győri gyógyszertár­ban, az Árpád útiban jár­tunk. Este 6 óra után még több mint ötvenen várakoz­tak, hogy kiválthassák a gyógyszert. Nyolc-kilenc nap­ja mintegy 25 százalékkal nőtt a forgalom, a járvány­mentes napokhoz hasonlítva. A betegek többségének vega- cillint, germicidet, kalmopi- rint, C-vitamint, különböző főzeteket írnak fel az orvo­sok, ezekből fogy most a leg­több. A gyógyszertárban megfor­duló betegek eléggé fertőzik a levegőt. Ennek maguk a gyógyszerészek sem tudnak mind ellenállni. Néhányan küszködnek is a betegséggel, az ő munkájukat kollégáik látják el. Naponta 13 órát tartanak nyitva, és közben nem jut idő a pihenésre a sok kiszolgálásra váró beteg miatt. Szabadnapra gondolni sem mernek, amíg a járvány tart. A sok munka mellett mégis figyelmesek a várako­zókkal. Akik kisgyermekkei kénytelenek gyógyszerért menni, azokat előbb kiszol­gálják. — ács (Folytatás a 2. oldalon.) Ma Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága

Next

/
Thumbnails
Contents