Kisalföld, 1972. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI ARA: 80 PILLÉR AZ MSZMP GYGR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1972. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK * XXVHI. ÉVFOLYAM 206. SZÁM AZ ARATÁS TAPASZTALATAI Javaslatok a jövő évekre A legjobbnál jobb gabonatermés ígérkezett az idén, a rossz időjárás azonban jelentősen csökkentette a termésátlagot. A szakemberek szerint azonban nem csak az időjárás okozta néhány gazdaságban a vártnál gyengébb termést. — Melyek ezek az okok? — kérdeztem Alapfi Géza me­gyei főagronómust.-- Több ilyen ok van — mondotta Alapfi Géza. — Hiszen nehezen lenne más­képp elképzelhető, hogy egy megyén belül legyen nyolc és huszonkét vagy huszonhat mázsás termésátlag. Ekkora Természetvédelem az emberekért Sopron Város Tanácsa csütörtökön délelőtt ülésezett. A ta­nácsülés hét témáról tárgyalt, megvitatta az előterjesztett írásos anyagokat. Egyebek között értékelte a tanácstagok munkáját, elfogadta Sopron Város Tanácsának rendeletét a lakások elosztásáról, az állattartásról, a tanács és a Hazafias Népfront együttműködési megállapodását. Harmadik napirendi pontként a negyedik ötéves tervre elké­szített parkerdő-fejlesztési tervet vitatták, illetve fogadták el. Az anyagot a városi tanács építési, közlekedési és vízügyi osz­tálya készítette, mivel a parkerdők fenntartásának és fejlesz­tésének a város fejlesztési és rendezési összefüggései így kívánták. Sopronban az erdők közjóléti szerepét már a múlt század közepén felismerték, látták, hogy a zöldövezet a műem­lékek mellett a város legna­gyobb vonzóereje. A század- fordulótól kezdve jelentős er­dei létesítményeket hozott létre a tanács. A lakosság gyarapodása és az idegenfor­galom növekedése teszi szük­ségessé, hogy újabb területe­ket alakítsanak ki üdülő- és parkerdőnek. A városoknak sajátos „városi problémája” alakul ki, és ennek megvál­toztatásáért kell tervszerűen fáradozni. Amerikai kutatók szerint a helyi környezet át­alakításával nyert tiszta vá­rosi levegő három-öt évvel hosszabbítaná meg a ma szü­letendő gyerekek életét. A környezetvédelem fontossá­gát szem előtt tartva készí­tette el a Tanulmányi Erdő­gazdaság a kezelésében lévő 2395 hektár parkerdő fejlesz­tésére vonatkozó ötéves ter­vét. A városi tanács 44 hek­tárnyi parkerdejének fejlesz­tési tervével együtt terjesz­tették a tanácsülés elé. A soproniak és a város évi 312 ezer üdülője, kirándulója hamarosan gyönyörködhet a Tacsi-árok környékén létesí­tendő mesterséges tóban, a Fáber-réti vadászvendéglő­ben. A Hidegvíz-völgyben autós pihenőt létesítenek, a Dudlesz-legelőt pedig ligetes parkerdővé alakítják. Egyes területek tulajdonviszonyai­nak rendezése után a park­erdőterület 370 096 hektárra növekednek. Idén a parkerdőre szánt be­ruházási összeg 1 millió 100 ezer forint, az ötéves terv­időszakban 7 millió 540 ezer forint. A fenntartási költség pedig 1 millió 830 ezer fo­rint. Az idei tervben a kecs­kehegyi és kövesháti kilátó, a mesterséges tó, a várhelyi és vashegyi utak és a Szár­halomban tanösvény létesíté­se szerepel. A Tanulmányi Erdőgazdaság ezenkívül védi a tájesztétikai, botanikai, ál­lattani szempontból ritka fa­jokat, geológiai és hidrogeo­lógiai emlékeket. Az ötéves terv időszakában összesen 8,7 kilométer hosz- szú autóutat, három kilátót, 23 esőbeállót, 23 fahidat, 11 szalonnasütőhelyet létesíte­nek. Olyan helyeken, ahol ki­látó létesítése felesleges, a természetes alakulatok fel- használásával páholyokat ké­szítenek. Ezenkívül 22 ülő- garnitúrát és 251 tájékoztató táblát helyeznek el az új lé­tesítményeknél. A városi tanács parkerdejé­ben a munkákra beruházási költség nincs, a munkálato­kat a fenntartási költségből fedezi a parkfenntartó üzem. Az idén őzetetőt, 15 ülőgar­nitúrát helyeznek el az erdő­ben, 2250 csemetét ültetnek. Távlati feladataink közé tar­tozik a folyamatos facseme­te-telepítés, szeméttárolók és padok felállítása. A Szabad­ság körúton a járdát burko­lattal látják el. A Spanger- erdőben pedig játszóteret lé­tesítenek. Az írásos beszámolót Juhász Miklós, a Tanulmányi Erdő- gazdaság képviselője egészí­tette ki. Németh László, Köves László tanácstagok hozzászólásuk­ban köszönetüket fejezték ki a körültekintő pontossággal összeállított tervért. S egyben a szúnyogözön megfékezésére kértek ötleteket a tanácsülés résztvevőitől. Csonka Győző tanácstag a lóversenypálya létesítéséről érdeklődött. Kocsis József tanácselnök­helyettes, az ülés vezetője a tervszerű szúnyogirtásra hív­ta fel a figyelmet, és elmon­dotta, hogy a kemping mel­letti területen a jövő évi ün­nepi hetekre elkészül a ló­versenypálya. A parkerdőfejlesztés tervét a tanácsülés egyhangúlag elfo­gadta. Udvardi Gyöngyi különbségeket az időjárási tényezők nem okoznak. A gazdaságoknál a gabonater­mesztési technológiában, a betakarítás szervezettségében is jelentős eltérések vannak. A gabonatermesztésnek is megvannak a termesztési fel­tételei. Ilyenek például a ta­lajelőkészítés, a fajta kivá­lasztása, a talajerő utánpót­lása. — Megfelelő-e a műtrágya­felhasználás szintje és meny- nyisége megyénkben? — Nem mindenütt. A táp­anyag-visszapótlásra jó ada­tokat szolgáltat a talajvizs­gálat. Egyes helyeken túlzott a műtrágya és a szerves trá­gya felhasználása, másutt meg épp ellenkezően ezen akarnak takarékoskodni. — Ügy tudom, hogy komp­lex műtrágyákból meghatáro­zott mennyiség áll csak ren­delkezésre. — Igen. Jelenleg a komplex műtrágyák jelentős hányada még importból származik, de a magyarországi műtrágya- és vegyi üzemek is egyre na­gyobb mennyiséget tudnak majd előállítani. — A szakszerű termesztésnél fontos az elővetemények he­lyes megválasztása is. — Kinőttük már azt a gaz­dálkodási időszakot, amikor hosszú éveken keresztül csak válogatás nélkül vetették egymás után a különböző nö­vénykultúrákat. Ebben már lényeges haladás tapasztal­ható. Azt azonban, úgy ér­zem, nem felesleges elmon­dani, hogy az előveteményt lehetőleg úgy kell megvá­lasztani, hogy annak időben történő betakarítása után a kellő talajelőkészítés még el­végezhető legyen. (Folytatás a 3. oldalon.) Nagy érdeklődéssel figyelték a küldöttség tagjai miként formálódnak az egyszintes ketreces tojóházak rácsai a fiatal szakmunkások kezei alatt. (Perger Z. felv.) A lengyel pártküldöttség látogatása Moson­magyaróváron Baráti követség A megyénkben tartózkodó lengyel pártmunkásküldöttséget tegnap délelőtt fogadta az MSZMP Győr-Sopron megyei Bi­zottságán Pataki László, a Központi Bizottság tagja, a me­gyei pártbizottság első titkára. A fogadáson részt vettek Port Árpád és Horváth Imre, a megyei pártbizottság titkárai is. A vendégeket Pataki László tájékoztatta Győr Sopron megye lakóinak élet- és munkakörülményeiről, a pártszervezetek te­vékenységéről. A megyei eredmények, gondok ismertetése mellett sok szó esett a tájékoztatóban és a delegáció tagjai­nak kérdéseire adott válaszban országos problémákról is. A meghitt hangulatú beszél­getés után a lengyel párt­küldöttség Mosonmagyar­óvárra utazott. Garai Károly, a városi pártbizottság első titkára adott rövid áttekin­tést a Lajta-parti város fej­lődéséről, lakóinak életéről, a mosonmagyaróvári kommu­nisták tevékenységéről. A küldöttség azután a Moson­magyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárba látogatott. Itt Gö- röncsér Gábor vezérigazgató és Igaz Sándor, a gyári párt- bizottság helyettes titkára köszöntötte a vendégeket: Antoni Trembulakot, a Wroc- lawi vajdaság Pártellenőrző Bizottságának vezetőjét, Hen­ryk Gawront, a vajdasági pártbizottság szervezési osz­tályának helyettes vezetőjét Jozef Nowakot, a LEMP lu- bini járási Bizottságának el­ső titkárát, Zbigniew Holi- czot, a LEMP bystrzycai já­rási bizottságának első titká­rát és Edward Merest, a vaj­dasági pártbizottság általá­nos osztályának helyettes vezetőjét. Mint a delegáció vezetője elmondotta: a Wroclavi vaj­daságban Is dolgozik egy me­zőgazdasági gépgyár, emiatt különös érdeklődéssel hall­gatták a küldöttek Görön- csér Gábor tájékoztatóját A mosonmagyaróvári vállalat négy gyárában 4850 ember dolgozik, az idén csaknem másfél milliárd forintos ter­melési értéket állít elő, Len­gyel megrendelésre tavaly ekéket, boronákat gyártottak, valamint gyümölcsosztályo- zókat. Ebben az évben uni­verzális osztályozót készíte­nek a mosonmagyaróváriak lengyel megrendelésre. Ez az osztályozó uborka, hagyma, paprika, paradicsom, alma őszibarack válogatását végzi. A lengyel vendégek nagy tet­széssel hallgatták, hogy az MMG kollektívája 1960 óta minden esztendőben minisz­teri vagy kormánykitüntetés­ben részesült, s 1971-ben el­nyerte „A szocialista munka vállalata” kitüntető címet. A pár talapszervezetek tevé­kenységéről, a négy gyáregy­ségben dolgozó kommunis­ták politikai tevékenysége összehangolásának módszere­iről Igaz Sándort kérdezték Igaz elvtárs elmondotta, hogy a szentgotthárdi, a szombathelyi és -a kaposvári gyáregységekben működő pártalapszervezetek a terüle­tileg illetékes pártbizottságok közvetlen irányításával dol­goznak, de a vállalati párt- bizottság munkatervek cseré­jével, évenkénti továbbképző tanfolyamokkal járul .hozzá a vállalati összhang jó ki­alakításához. Az MMG dolgo­zóinak mintegy húsz százalé­ka párttag, akik példamuta­tásukkal, politikai tevékeny­ségükkel erőteljesen hozzá­járultak ahhoz, hogy a kö­zösség tagjai a szocialista cím elnyeréséért szívósan és eredményesen küzdjenek. A vendégek behatóan érdek­lődtek a gazdasági reform megvalósításáról, a közgaz­dasági szabályzók szerepéről, hatásáról, a vállalati és nép- gazdasági terv összhangjá­ról, a tervgazdálkodás és pi­acra termelés összefüggései­ről. A szívélyes hangulatú beszélgetés után a delegáció megtekintette a mosonma­gyaróvári gyár termelőüze­meit, épp műszakváltáskor érkezett. A központi forgá­csolóban a vendégek érdek­lődésére Karácsony Ferenc főművezető elmondta, hogy a nyolcvan-egynehány dolgozó tíz brigádban küzd a szocia­lista címért. A delegáció tag­jai örömmel állapították meg, hogy az egyszintes ketreces tojóházhoz készülő rácsot gyártó gépek mellett mind fi­atalok dolgoznak, munkájuk szinte egyáltalán nem kíván fizikai erőkifejtést, az ügyes masinákat könnyedén irá­nyítják. Délután a lengyel pártmun­kásküldöttség a Lajta-Hansá- gi Állami Gazdaságba láto­gatott. J. L.-né Sporttársai levegőbe dobálják Balczót olimpiai győzelme után. Olimpiai tudósításun'- a 7. és 8. oldalon. AMTOflS BALCZÖ i

Next

/
Thumbnails
Contents