Kisalföld, 1973. február (18. évfolyam, 27-49. szám)

1973-02-02 / 27. szám

Heti rádió- és tv-müsor Kisalföldi szabadszombat Kórusok és' munkásdalgyűjtők VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLER AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1973. FEBRUÁR 2., PÉNTEK XXIX. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM A FELADAT: a Központi Bizottság határozatának megvalósítása Intézkedési tervet fogadott el a megyei tanács végrehajtó bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának 1972. november 14— 15-i ülésén hozott határoza­ta a tanácsokra is vonatko­zik. Győr-Sopron megye Taná­csának Végrehajtó Bizottsá­ga csütörtöki ülésén Lombos Ferenc megyei tanácselnök előterjesztése alapján meg­tárgyalta és elfogadta a Köz­ponti Bizottság határozata alapján a saját, valamint a megyei tanács tisztségviselői­nek, osztályainak, intézmé­nyeinek az 1973. és 1974. év­ben teljesítendő legfőbb fel­adatait. A terv tükrözi a Köz­ponti Bizottság szándékát, és végrehajtása a megyei tanács nagy erőpróbája lesz. Az intézkedési terV szerint az idei tanácsválasztások előt­ti gyűléseken elhangzottakról előterjesztést kell tenni a vég­rehajtó bizottságnak az indo­kolt és megyei segítséggel megvalósítható intézkedések megtételére. Fontos feladat a mező- gazdasági nagyüzemek veze­tői részére az előző évekhez hasonlóan, magas szintű tu­dományos és szakmai infor­mációk nyújtása. A Győr- Sopron megyei Tanács to­vábbképző intézetét 1974. december 31-ig kell létrehoz­ni, és ki kell dolgozni az in­tézet működési szabályzatát. A vállalatok felügyeletét és intézmények irányítását vég­ző osztályok vizsgálják felül, miként alakul a nők részvé­tele a vezetésben, össze kell hasonlítani a nők keresetét a férfiakéval az „egyenlő mun­káért egyenlő bért” elv alap­ján, s meg kell vizsgálni, mi­ként vonják be a nőket a ve­zetésbe. Segíteni kell a nők fokozottabb bevonását a ter­melésbe. Az egészségügyi, művelődésügyi és tervosztály vizsgálja felül, hogyan hasz­nálták fel a IV. ötéves terv időszakában a gyermekintéz­mények létesítésére és fej­lesztésére előirányzott eszkö­zöket. Az igazgatási osztályok ke­retében működő szabálysér­tési hatóságok, a közegész­ségügyi és kereskedelmi fel­ügyelet, valamint az építés­ügyi szabálytalanságokért bírságolást kiszabó hatóságok gyakorlatának felülvizsgála­tával meg kell állapítani, mi­lyen szabálytalanságok és szabálysértések megelőzése végett indokolt a jelenlegi­nél szigorúbb bírságolás be­vezetése. Szükséges a megyei tanács és intézményei költ­ségvetésének teljesítését meg­vizsgálni. Fel kell tárni a költségvetési tervtől való el­térés okait. Fokozni kell az intézményeket irányító szak- igazgatási szervek részvéte­lét a pénzügyi revíziókban. Következetesen kell számon kérni a vizsgált üzejfoek, in­tézmények vezetőitől, hogy vegyék figyelembe az ellen­őrzésekkor készült értékelést és elemzést. Fontos feladat a megye ke­reskedelmi hálózatának fej­lesztése. Felülvizsgálandó, hogy a kereskedelemnek i.z iparral és a mezőgazdasági nagyüzemekkel kötött szerző­dései jól szolgálják-e az el­látás színvonalának emelé­sét. Arellenőrzési tervet kell ké­szíteni. Összeállításánál a fő törekvés, hogy lehetőleg min­den vállalatnál, szövetkezet­nél és intézménynél, Vala­mint a kisiparosok és kiske­reskedők többségénél évente végezzenek ellenőrzést. El­lenőrizni kell a mezőgazda- sági nagyüzemek ipari és szol­gáltató tevékenységét. Vala­(Folytatása a 3. oldalon.) Emlékmű hirdeti a Mamajev-Kurgánon Sztálingrád védői­nek örök dicsőségét. (Megemlékezésünk a 2. oldalun.) Szárföld! ünnep Kiürült a páncélszekrény A mackó a sarokban lapul. Éjjel a mezőőr vigyázott rá. Simogatása több mint élet- veszélyes, mert egymillió 376 ezer forintot rejt a gyomrá­ban, és négy kicsípett irodis­ta tartja szemmel. Két óra múlva könnyítenek a mac­kón. A pénzt szétosztják há­romszázötven embernek, a szárföldi termelőszövetkezet dolgozó és nyugdíjas, jára­dékos tagjainak. — Mekkora a legnagyobb összeg, amit egy tag kap? — Huszonegyezer 'forint. A gazdaság tavaly 24,1 mil­lió forint termelési értéket állított elő. Ebből a növény- termesztés része 6,54 millió forint, az állattenyésztésé 13,08 millió forint, a többi: alaptevékenységen kívüli származék. Az egy tízórás munkanapra jutó jövedelem A NAPIRENDBŐL: Nemzetközi tevékenységünk — Javult a beruházási egyensúly A BNV május 18-án nyílik — A kecskeméti baleset ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Miniszterta­nács csütörtökön ülést tar­tott. A külügyminiszter jelen­tést terjesztett elő a vietna­mi háború befejezésével, a béke helyreállításával és a párizsi egyezményben elő­irányzott nemzetközi értekez­lettel kapcsolatos feladata­inkról. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vet­te. A kormány meghallgatta és tudomásul vette a külügymi­niszter jelentését az európai fegyverzet csökkentésére irá­nyuló tárgyalások előkészíté­séről, és megállapította a ma­gyar küldöttség tevékenysé­gének irányelveit. Vályi Péter, a Miniszterta­nács elnökhelyettese tájékoz­tatást adott a KGST végre­hajtó bizottságának január 23 —26. között Moszkvában megtartott 61. üléséről. A ta­nácskozáson jóváhagyták azt a programot, amelyet a KGST tervezési-együttműkö­dési bizottsága készített a tagállamok 1976—80. évekre vonatkozó népgazdaságfej­lesztési terveinek összehan­golására. Az integrációs Komplex Program végrehaj­tásából adódó időszerű fel­adatok megvitatásán túl fog­lalkoztak a KGST soron kö­vetkező. XXVII. ülésszaká­nak előkészítésével. A Mi­nisztertanács a jelentést jó- RÉhagyólag tudomásul vette és megbízta a nemzetközi gazdasági kapcsolatok bizott­ságát, hogy a végrehajtó bi­zottság ülésén elfogadott ajánlásokból eredő hazai fel­adatok végrehajtására a szük­séges intézkedéseket tegye meg. Dr. Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese beszámolt a magyar—bolgár gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bi­zottság január 24—26. között Budapesten megtartott XI. ülésszakáról. A bizottság eredményesnek ítélte a leg­utóbbi ülésszak óta végzett munkát. A megbeszéléseken intézkedéseket fogadtak el az 1973. évi árucsereforgalmi egyezményben foglaltak tel­jesítésére. Egyeztették az 1975 utáni időszakra vonat­kozó hosszú távú tervkoordi­náció tématervét és munka- programját. Jóváhagyták a két ország közötti együttmű­ködés fejlesztésének fő irá­nyait a következő 15 évre terjedő időszakra. A Minisz­tertanács a beszámolót jóvá­hagyólag tudomásul vette. A kormány megtárgyalta és elfogadta az Országos Tervhivatal elnöke és a pénz­ügyminiszter jelentését a be­ruházási egyensúly javításá­ra és a beruházási tevékeny­ség hatékonyságának növelé­sére hozott kormányhatáro­zat végrehajtásának hely­zetéről, valamint egyes nagy- beruházások költségeinek alakulásáról. A múlt évben hozott intézkedések hatására javult a beruházási egyen­súly. A kedvező tendencia erősítése és a még meglévő hiányosságok ■, kiküszöbölése érdekében továbbra is a ho­zott határozatok következe­tes végrehajtására kell töre­kedni. A kormány nyomaté­kosan felhívta az illetékesek figyelmét a beruházások elő­készítésével kapcsolatos tevé­kenység javítására. A közlekedés- és postaügyi miniszter jelentést terjesztett elő a személygépkocsik javí­tásának helyzetéről és a gép- kocsipark növekedésével kapcsolatban szükséges intéz­kedésekről. A gépkocsijavító és karbantartó hálózat fej­lesztése lényegében a terve­zettnek megfelelően alakul. Folytatják az új üzemanyag- töltő állomások létesítését és a tárolóterek bővítését. Javí­tani kell a motorkerékpárok karbantartási igényeinek ki­elégítését. Fejlesztik a gép­kocsivezetők és a szakmun­kások képzésének technikai színvonalát. A szervizüzemek létesítése során a jövőben jobban kell igazodni az egyes területek gépkocsi-ellátottsá­gához, illetve azok karban­tartási szükségleteihez. A kormány a jelentést tudomá­sul vette. Az egészségügyi miniszter, valamint a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter elő­terjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta a nép­élelmezés alakulásáról szóló jelentést. Mennyiségileg hiá­nyos táplálkozással és az ez­zel kapcsolatos hagyományos betegségekkel ma már a la­kosság egyetlen rétegénél sem találkozhatunk. A lakos­ság átlagos kalóriafogyasztá­sa jelentősen emelkedett. A táplálkozási szempontból ér­tékesebb élelmiszerek fo­gyasztásának növekedését nem követte a szénhidrátok mennyiségének megfelelő csökkenése. A kormány a je­lentést tudomásul vette, s határozatot hozott a népélel­mezés további javítására. A helyes táplálkozási szokások széles körű elterjedése érde­kében rendszeres tájékoztató munkát kell folytatni. To­vább kell javítani az élelmi­szerek termelésének és for­galomba hozatalának a köz­egészségügyi és az ezzel ösz- szefüggő technikai követel­ményeit. Az élelmiszerhigié­nia kérdéseinek oktatását a szakképzésben is hatéko­nyabbá kell tenni. A kormány tudomásul vet­te a külkereskedelmi minisz­ter beszámolóját az idei Bu­dapesti Nemzetközi Vásár előkészületeiről. Mivel a vá­sár — egy korábbi döntés alapján — 1974-ig Kőbányára települ, a BNV az idén még nagyobb részben a Városli­getben, az eredeti helyén, részben pedig a mezőgazda­88 forint volt. A fogyasztás és a felhalmozás aránya 75— 25 százalék. A téesz egymillió forintot tartalékolt, kétszere­sét a legutóbbinak. A vendéglő felől ráérősen szállingóznak az emberek. Fél (Folytatása a 3. oldalon.) sági kiállítás területén kerül megrendezésre május 18-tól 28-ig. A kiállító országok száma a múlt évekhez ha­sonlóan alakul. A kormány felkérte az illetékes minisz­tereket, tegyék meg a szük­séges intézkedéseket a BNV sikeres megrendezéséért. A közlekedés- és postaügyi miniszter előterjesztése alap­ján a kormány rendeletet ho­zott a magyar—szovjet postai és távközlési egyezmény, va­lamint a magyar—román közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről. A közlekedés- és postaügyi miniszter előterjesztése alap­ján a kormány úgy határo­zott, hogy a nemzetközi pol­gári repülési szervezet 19. (rendkívüli) ülésén kormány- küldöttség képviselje hazán­kat. A közlekedés- és postaügyi miniszter jelentést tett a Kecskemét-Alsó és Helvécia közötti vasúti átjáróban tör­tént autóbusz-szerencsétlen­ségről. A szerencsétlenség okainak megállapítására ki­rendelt szakértői bizottság je­lentése szerint a balesetet az okozta, hogy az autóbusz ve­zetője nem tartotta meg a közúti közlekedés szabályait. A szerencsétlenség áldozatai­nak eltemettetéséről és hoz­zátartozóik, valamint a sebe­sültek megsegítéséről a Köz­lekedés- és Postaügyi Minisz­térium gondoskodik. A Mi­nisztertanács a jelentést tu­domásul vette, és felhívta a közlekedés- és postaügyi mi­nisztert, valamint a belügy­minisztert, hogy a közúti közlekedés szabályainak be­tartását fokozottan ellenőriz­zék és a balesetek megelőzé­se érdekében a szükséges in­tézkedéseket tegyék meg. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI). •• Össze­fogással park, kerítés Nyúlon a korszerű, új általános iskolára büsz­kék a falu vezetői. A szülők is örülnek, hogy gyermekeik kulturált környezetben tanulhat­nak, és szívesen segíte­nek az iskola környéké­nek csinosításában. A múlt évben már tár­sadalmi összefogással parkosították az iskola udvarának háromne­gyed részét. A tanácsnak csak a fűmagot kellett megvennie, a parkosítás terveit ugyanis társadal­mi munkában készítet­ték el a ravazdi Erdő- gazdaság szakemberei, a talajmunkákhoz a nyúlt tsz adott gépi segítséget, a Hazafias Népfront já­rási bizottsága pedig a facsemeték beszerzését vállalta. A szülők és a tanulók két kezük mun­kájával vették ki részü­ket a parkosításból. A becslések szerint a mun­ka értéke majdnem más­fél millió forint. A szülők a 180 méter hosszú kerítést is szabad idejükben, társadalmi munkában készítették el. Tanácsi költségvetésből csak a vas- és az építő­anyagot vásárolták meg. A kerítés már felépült, az igazgató szerint a fa­lu minden kőművesének van bent ,.egy négyzet- métere’’. Ez persze csak jelképesen értendő, mert ennél sokkal többet dol­goztak a szakiparosok és a segédmunkában segéd­kező szülők. A napokban elkészül a három vaska­pu, és amint az idő en­gedi, az udvar tavalyról elmaradt részét is par­kosítják. (—ács)

Next

/
Thumbnails
Contents