Kisalföld, 1973. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

Megrekedve a félúton VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 1,— FORINT Felszabadulásunk ünnepére készül az ország A HALOGATÁS A csalód vasárnapja VISSZHANG Messzire dobott kő Vetik a cukorrépamagot az Ikrényi Állami Gazdaság földjein. Két CV—71-es típu­sú géppel eddig 50 holdon került földbe a mag. Idén a gazdaság 400 holdon ter­mel cukorrépát. Tavaly 200 holdon, a cukorrépavetés 70 százalékán sikerült kiküszö­bölniük a kézi munkát, az idén már teljesen gépesítik a művelést. Ugyancsak megkezdték a konzervborsó vetését is a gazdaságban. Eddig 80 hol­don végeztek a gépek. A tervek szerint 500 holdon ter­mesztenek borsót. A tavaszi árpát és a zabot már földbe tették, a lucerna telepítését is befejezik két nap múlva. A vetéssel egy- időben végzik a gyomtalaní­tást is 2500 hold kalászos vetőterületen. A száraz idő szükségessé teszi az öntözést. A napok­ban megkezdik 100 hold bú­za és 300 hold lucerna öntö­zését. Cs. J. Ünnep nélkül, a nagy ünne­pek előtt ünnepel a győri Graboplast Műbőrgyár 3300 dolgozót foglalkoztató közös­sége: most fizették ki az üzemben a tavalyi munká­val kiérdemelt, átlagosan 25 napnak megfelelő nyereséget, hat és fél millió forintot. Hatszázezer forinttal többet, mint az előző évben. Azok, akik az egykori Gráb álla­mosítása óta az üzemben dol­goznak, 33 napnak megfe­lelő nyereséget vihettek ha­za. Mégsem csupán a pénznek — bármilyen hihetetlenül hangzik is, most talán ke­vésbé ennek — örvendeznek a gyárban. Hanem annak, hogy a ki tudja, hányadik, nagyon nehéz esztendőt is si­keresen zárták. Kétségkívül a legnehezebbet, hiszen a viilliárdos nagy építkezés, gyarapodás programjának 1972 volt a befejező eszten­deje. Most egy éve külsőre a teljes felfordulás, a kiis­merhetetlen össze-visszaság képét nyújtotta az üzem. Valójában az idő tavaly forrta ki a gyár munkásai­nak és vezetőinek hallatlan buzgalmát: az utolsó nagy hajrában befejezték az épít­kezések zömét, gyártósorok cseréltek csarnokokat, elké­szült a gyönyörű kikészítő, gépek sokaságát honosították meg, és közben ugrásszerűen nőtt a termelés. Ez csupán rendkívül ös­szehangolt, közös, áldozatos munkával volt elérhető. A siker kollektív siker, egy jól összekovácsolódott üzem munkagyőzelme. A még oly nagy szavakat is hitelesen bizonyítják a té­nyek. Jankovich Nándor, a Műbőrgyár állami-díjas ve­zérigazgatója 1969-ben nyi­latkozatot tett dolgozótársai nevében a televízióban. „Min­Érdemes a tapasztalatokat összegezni időnként. E célból a megyei párt-vb jelentést vitatott meg, amelynek alap. ján kirajzolódtak a IV. öt­éves terv további esztendei­nek feladatai. A jelentés és a den erőnikkel azon leszünk — mondta akkor —, hogy a nagy építkezést a lehető leg­gyorsabban, a tervben sze­replő időre, 1972-re befejez­zük. Igyekszünk a legtakaré­kosabban bánni az ország pénzével, az 1141 millió fo­rintos beruházási keretet jól használjuk fel, és nem lép­jük túl ezt az összeget.” Most felidézve az akkori fogadkozást, megállapítható, hogy a Műbőrgyár közössége megtartotta ígéretét. A beru­házás tavaly befejeződött, és annyiba került, amennyire tervezték. A Műbőrgyár elő­törlesztési kötelezettségeinek eleget tett, s ma már az is bizonyítható: jó helyre ke­rült a népgazdaság pénze. Tavaly, a munka dandár­jában a Műbőrgyár 1750 mil­lió forint értéket állított elő. 1969-hez — az építkezés kez­detéhez mérten 70 százalékos a termelés és 74 százalékos a termelékenység növekedé­se. (1957-ben csupán 100 mil­lió forint volt a Műbőrgyár termelése.) Az előző évihez képest tavaly 43 százalékkal, 1969-hez mérten pedig 150 százalékkal nőtt a vállalat exporttermelése. A dolgozók jövedelme 1972-ben 7,9 szá­zalékkal gyarapodott. A Műbőrgyár az idén 34,8 millió négyzetméter termék gyártását tervezi. 23 száza­lékkal többet, mint 1972-ben Az eddigieknél is gazdaságo sabb, az országnak több pénzl hozó műbőrt exportál a gyár Több terméket juttathat a hazai piacra is. Ezeknek f nagyszerű tervezéseknek ® feltételeit csakúgy, mint f tavalyi sikerét, a most kiír zetett summás nyereséget a Graboplast közössége töret­len szorgalmával és összefo­gásával érte el. ' F. J. vita egyebek között a követ­kezőket tartalmazza: — Megyénk tsz-einek több­sége — állapította meg a me­gyei párt-vb számára készí­tett jelentés — az elmúlt 1972. évben jól élt a párt agrárpo­litikájából adódó új közgaz­V éradókat köszöntöttek Első alkalommal rendezett a napokban véradóünnepséget a Sopron városi Tanács Vö­röskereszt-szervezete. Az ösz- szejövetelen a tanácsról és a hozzá tartozó intézmények­ből ötvennyolc véradó jelent meg. Dr. Vajda Károly, az egészségügyi osztály vezető főorvosa köszöntötte őket. majd Tóth Lászlóné, a tanács Vöröskereszt-szervezetének titkára mondott beszédet. Méltatta a véradás jelentősé­gét, elmondta, hogy a vérből ötvenféle gyógyszer készül, s hogy milyen műtétekhez használható. A tájékoztató "tán megköszönte a jelenle- emberségét, segítségét az életmentésekhez. A tanács Vöröskereszt­szervezete 92 tagjának egy- harmada rendszeres véradó. A hat- és hétszeres véradó­kat: dr. Erdély Sándor ta­nácselnököt, Szabó Lajost, a Liszt Ferenc Művelődési Köz­pont igazgatóját. Kelemen József kertészeti dolgozót, Kovács Ilona védőnőt, Hor­váth Péter tanácsi főelőadót és Nagy László pénzügyi elő­adót oklevéllel tüntették ki és tárgyjutalomban részesítet­ték. • • Öntöznek Győrzámolyon Hétfőn megkezdte az öntö­zést a győrzámolyi termelő- szövetkezet. A 44 holdas te­lepített legelőn egy berende­zés három műszakban ontja a vizet. A telepítésre holdan­ként 5 mázsa vegyes műtrá­gyát szórtak. A gazdaság ve­zetői úgy tervezik, hogy az öntözés utáni első fűhozamot lekaszálják, s csak kaszálás után legeltetnek. A héten befejeződik a le­gelő öntözése, a jövő héten a pillangósokra kerül sor A 210 hold pillangóst már két berendezéssel öntözik. dasági szabályozók lehetősé­geivel. A párt és a gazdasági vezetők körében- tovább fej­lődött a közgazdasági szemlé­let, amely a termelés ered­ményességét segítette. (Folytatása a 7. oldalon.) Ifjú választók nagygyűlései Ma a csornai járás négy köz­ségében lesz ifjú választók számára nagygyűlés. Szany- ban Pájer Imre országgyűlési képviselő; Bágyogszováton Geiger Józsefné, a KISZ Győr-Sopron megyei bizott­ságának titkára; Győrsö- vényházon Kreiter Mária, a KISZ Győr-Sopron megyei bizottságának titkára; Mihá­lyiban Maries Alajos, a KISZ csornai járási bizottságának titkára lesz az ifjú választók találkozójának ünnepi szóno­ka. A nagygyűlések mind a négy helységben délelőtt 10 órakor kezdődnek. Április 4-e, felszabadulásunk 28. évfordulójának megün­neplésére készülődnek a vá­rosokban és a falvakban: ikülsőségekben is rangot ad­va a történelmi sorsfor­dulónak, fellobogózzák a lakóépületeket, nemzetiszí­nű és vörös zászlókkal dí­szítik az utcákat és tereket, s az ünnepet köszöntő fel­iratokkal, dekorációkkal ékesítik a középületek, álla­mi intézmények homlokza­tát. A FŐVÁROSBAN ki- gyúlnak majd az esti dísz- kivilágítás nagy fényerejű reflektorai, látványos fény­köntösbe öltöztetik Budapest központi épületeit, műemlé­keit, a Duna-hidakat, a gel­lérthegyi Felszabadulási Emlékművet és a Felvonu­lás téri Lenin-szobrot. Ápri­lis 3-án ünnepi külsőségek között, katonai tiszteletadás­sal felvonják az Állami Zászlót az Országháza előtti Kossuth téren, a Magyar Népköztársaság nemzeti lo­bogóját, a munkásmozgalom vörös zászlaját pedig a Gel­lérthegyen. Április 4-én délben az Országháza előtt az Állami Zászlónál zenés őrségváltás lesz, miközben a Gellérthegyen felállított lö- vegek össztűzzel köszöntik a felszabadulás ünnepét. Az évforduló ünnepség- sorozata már hétfőn meg­kezdődik: az Elnöki Tanács, a Minisztertanács és a Ma­gyar Fegyveres Erők nevé­ben megkoszorúzzák azok­nak a román, lengyel, an­gol és amerikai katonáknak a síremlékét, akik életüket áldozták a hazánk felszaba­dulásáért vívott csatákban. Elhelyezik a kegyelet virá­gait Harkányban a bolgár, és Pécsett a jugoszláv hő­sök emlékművén is. Hétfőn adják át a Parlamentben az Állami díjakat és a Kossuth- díjakat, köszöntik a Fészek klubban azokat, akik az ün­nepen különböző művészeti díjakban részesültek. Kedden délelőtt az MSZMP Központi Bizottsá­ga, a Minisztertanács és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa rendez koszorúzási ünnepséget a Szabadság té­ri Szovjet Hősi Emlékműnél és a Hősök terén. Délben az Országházban azoknak nyújtanak át kitüntetéseket munkájuk elismeréséül, akik kiemelkedőt alkottak a szo­cialista építésben. A rádió­ban és a televízióban dél­után hangzik el Biszku Bé­lának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Köz­ponti Bizottság titkárának ünnepi beszéde, este az Ope­raházban díszelőadást ren­deznek a felszabadulási év­forduló tiszteletére. A főváros fiataljai a for­radalmi ifjúsági napok programjában köszöntik or­szágépítő munkánk eredmé­nyeit. Rendezvényeik leg- látványosabbja az idén is a legifjabb, mostanában fo­gadalmat tett KISZ-tagok nagygyűlése lesz április 4- én a Felvonulási téren. Április 3-án GYŐRÖTT a Szabadság téren délután 4 órakor koszorúzási ünnepsé­get rendez az MSZMP Győr városi Bizottsága. Utána 5 órakor a Rába Filmszínház­ban az MSZMP Győr-Sop­ron megyei és Győr városi Bizottsága tart ünnepi meg­emlékezést. Az ünnepség szónoka Kócza András, az MSZMP Győr-Sopron me­gyei Végrehajtó Bizottságá­nak tagja. Majd bemutatják a Felszabadítás című szovjet filmet. SOPRONBAN április 3-án délután 17,30 órakor ren­deznek koszorúzási ünnep­ségeket a Szabadság és a szovjet emlékműveknél. A központi ünnepség este 7 órakor lesz a Liszt Ferenc Művelődési Központban. Az ünnepi beszédet Kauba Miklós, az MSZMP Sopron városi Bizottságának vb-tag- ja mondja. Az ünnepi mű­sorban a városi tanács fú­vószenekara, Szellő Lajos, az Állami Operaház magán­énekese és Szűcs István, a Győri Kisfaludy Színház művésze lép fel. A GYÖR-SZENTIVÁNI TSZ-BEN tápkockakészítő gépet alkottak Zsebedics Ernő és társai. („Olcsó és jó” című írásunk a 3. oldalon.) Tizenhét szeres gyarapodás Munkával bizonyított a Graboplast AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1973. ÁPRILIS 1., VASÁRNAP ★ XXIX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Pártunk javaslatára a különböző állami szervek messzemenően törek­szenek arra, hogy az állami gazdaságokhoz hasonlóan a tsz-ek is növeljék termelékenységüket. Az elmúlt esztendőkben a Győr-Sopron megyei tsz-ek is dinamikusan fejlődtek. Az 1972. esztendő is jól mu­tatta, hogy helyes, ésszerű gazdálkodással kiemelkedő sikereket lehet elérni. — A mezőgazdaság fejlődése • Ösztönzőit állattenyésztés Tsz-i tapasztalatok és feladatok A megyei párt-végrehajtóbizottság értékelése

Next

/
Thumbnails
Contents