Kisalföld, 1973. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1973. MÁJUS 3., CSÜTÖRTÖK ★ XXIX. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM KADAR ÉS LOSONCZI A DÍSZEMELVÉNYEN. — Budapesti május 1-i ünnepség. Ké­pünkön: Kádár János és Losonczi Pál a díszemelvényről köszönti a felvonulókat. (MTI Foto — Szebellédy Géza felv. — KS) KÁDÁR JÁNOS NYILATKOZATA A budapesti dolgozók május 1-i seregszemléje alkalmából Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára nyilatkoza­tot adott: biztonsági értekezletet előkészítő képviselői és más téren is előrehaladás van. — Május elseje a munkás nemzetköziség és a szolidaritás ünnepe. Ezt ezen a felvonu­— Aki jelen van, de bizonyára az is, aki csupán látja vagy hallja a budapesti május elsejei felvonulást, az velem együtt érzi, hogy jó hangulatú, amely megalapozott bi­zakodást is sugároz. És van okunk arra, hogy a nemzetközi szolidaritás e nagy napján jól érezzük magunkat. Ha arra az évre gondo­lunk, amely a múlt évi május elsejétől el­választ bennünket, tudjuk, hogy előbbre ju­tottunk idehaza is. A politikai élet, nem utolsósorban a novemberi központi bizott­sági határozat pozitív hatásaként felpezs­dült, elevenebb lett, s ez nagyon jól kife­jezésre jutott a tanácsválasztások napjaiban is. Nagyon örülök annak, hogy a munkás­osztály vezető szerepe és népünk egysége egyformán kifejezésre jut hazánk közéleté­ben. Anélkül, hogy itt számokat mondanék — hiszen ismeretesek az adatok — ez az év a gazdasági, a kulturális építő munkában is jelentős előrehaladást hozott. — Ugyanígy szólhatunk a nemzetközi élet fejlődéséről is, hiszen a közügyek iránt ér­deklődő emberek az egész világon részesei voltak annak a sok éve folyó harcnak, amely eredményt hozott: mindenki tudja, hogy Vietnamban, Laoszban már békemegállapo­dás van, habár még küzdeni kell annak tel­jes érvényesüléséért. Helsinkiben együtt ül­nek az országoknak és népeknek az európai láson is számtalan tábla, jelszó, zászló hir­deti. Ez nemcsak jelszó. A haladó népek és mozgalmak szolidaritása a legnagyobb, és egyre növekvő erő a mai világban. — Mindez azt mondja nekünk, hogyha idehaza kitartunk és még jobban tömörü­lünk szocialista eszméink, céljaink mellett, és a hétköznapokon azzal a hangulattal és lelkesedéssel dolgozunk terveink végrehajtá­sán, amellyel magát az ünnepnapot megül­jük, akkor újabb biztató és szép eredmények várnak reánk. — Ugyanígy érezzük ezen a napon, hogy a világon nem vagyunk egyedül, hanem egy hatalmas, élő erőnek vagyunk a részei. A budapesti május elsejei felvonulás, mint az ország más helyein lévő felvonulások is egy­ben a szocializmust építő magyar nép üze­nete, üdvözlete a Szovjetunió népéhez, a szocialista országok népeihez, a kapitalista országokban harcoló emberekhez, a szabad­ságukért küzdő népekhez. Ha a belső egység és a nemzetközi összefogás tovább erősödik — mint ahogy megvan a lehetősége, és raj­tunk múlik —, akkor a velünk szembenálló erőket és a nehézségeket le fogjuk küzdeni. — Innen, a május elsejei budapesti felvo­nulásról üdvözlöm a nemzetközi szolidaritás nagy napját ünneplő magyar népet. (MTI) SOPRON: a Lenin körúton át Vendégek vidékről — Aztán majd figyeljetek bennünket a menetben! — kiabálták vissza itt is, ott is a gyerekek a nagymamáknak. Ekkorra már az élelmesek el­foglalták a városháza előtti székeket. Molnár Sándor Pá­páról, Horváth István Csor­náról, Koncz György pedig Kapuvárról érkezett a város­ba. A koros parasztember mondta: — Még nem láttam munkás/elvonulást. Most, hogy a lányomék lakást kap­tak, van hol megszállnom. Csak megnézem, miként ün­nepelnek az üzemiek! Az úttörő fanfárosok meg­tartották utolsó főpróbájukat, aztán pontban fél tízkor el­kezdődött a seregszemle. A városközpont előtti díszté­ren felállított emelvényen ott voltak Győr-Sopron megye és Győr társadalmi, politikai, tö­megszervezeti vezetői, a párt megyei végrehajtó bizottsá­gának tagjai, az üzemek kül­döttei, a sok harcos májust megért veteránok. Megjelent a seregszemlén Pataki László, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Lombos Ferenc, a megyei tanács elnöke, Janko- vits István, a győri városi pártbizottság első titkára és Csernitzki Gyula, Győr Vá­ros Tanácsának elnöke. Velük együtt köszöntötték a nem­zetközi szolidaritás ünnepén Győr dolgozó népét az ideig­Langyos szellő lengette a májusfák szalagjait, a piros, kék selyemzászlók ezreit, amelyet a felvonulók tar­tottak kezükben. A 29. szabad május else­jét és a munkásosztály se­regszemléjére egybegyűlte­ket köszöntötte Csordás Mi­hály, a szakmaközi bizott­ság titkára. Egyebek között gratulált a szocialista címet elért brigádoknak és a ta­valyi eredményeikért kitün­tetést kapott vállalatoknak. A felvonulást a Lenin körúton át a Bécsi dombig, a hagyományokhoz hűen idén is a Fenyő téri úttörő­zenekar majd az úttörők és ifjúgárdisták egyenruhás csoportja kezdte. A város sportolóinak lab­da- és tornagyakorlata a 25 esztendős MHSZ szakosztá­lyainak ejtőernyői, repülő- gép-modelljei, impozáns lát­ványt nyújtottak. Az Árpád utcánál lévő díszemelvényről a város párt-, állami és tömegszer­vezeti vezetői, valamint a kitüntetett dolgozók köszön­tötték tapssal az előttük el­haladókat. A második csoportban meneteltek a kiváló címmel ki­tüntetett vállalatok, élükön a tizenhatszor élüzem Selyemipar­ral. Szél kapta hátára a nyomdászok május 1-i jelszavakkal tele­írt röpcéduláit. A Ru­hagyár, Elzett Fémle­mezipari Művek a GYSEV. a Sütőipari Vállalat szép dekorá­ciókkal. májusfákkal, VIT-jelvényekkel, vi­rágokkal és zászlók­kal vonultak. Az egye­temisták és a közép- iskolások fegyelmezett énekükkel. Üíszlépé- sükkel arattak sikert. Különösen szép volt az Erdészeti Technikum kis fenyőfákat vivő csoportja. A soproniak majáli­sa a Bécsi-dombon volt, ahol büfék, ital- sátrak és zenekarok, körhinták gondoskod­tak a vígságról. ‘ U. Gy. Éljen a párt — hirdette a két gép között kifeszített transzparens, Éljen május elseje — hirdették a földön a lányok a se.r#oni felvo­nuláson. <l. T. felv.» Kiválók az élen A fiatalok mintegy 12 000 fő­nyi menete után értek a disz- tribünhöz a munkások sorai. Élen a legkiválóbbak: egyik oldalon a most már több mint 20 000-es munkásközösséget egyesítő, nemrég kiváló cím­mel kitüntetett Magyar Va­gon- és Gépgyár, az út másik felén az ugyancsak kiváló Műbőrgyár dolgozói. A két (Folytatása a 2. oldalon.) Derűs munkás seregszemle Mintha az idő is az ünnepet alairta volna köszönteni. Nyári, ágyból kiparancsoló fények és ropogó fúvósmuzsika ébresz­tette az ünnepet, a munkás Győr lakóit. Mindjárt vidámságra és frisseségre. A vagongyári zenészek megadták az ünneplés­hez az alaphangot, s amerre elhaladtak, sorra nyíltak az ab­lakok, egyetlen nagy készülődés lett a nagy város. Felnőttek, gyerekek csoportosan indultak az üzemi, vállalati gyülekező- helyekre. lenesen hazánkban állomáso­zó szovjet déli hadseregcso­port parancsnokai és tisztjei. A díszjel elhangzása után a győriek hagyományát követve a város legkiválóbb ifjúmun­kásaiból verbuválódott ifjú­gárdista század nyitotta meg a város legfiatalabb polgá­rainak, a kisdobosoknak és az úttörőknek a gyönyörű menetét. Végeláthatatlan so­rokban, hömpölygőn, áradón érkeztek az úttörők nyomó­ban a szakmunkástanulók, gimnazisták, példázva, hogy a munkás megyeszékhely az iskolák városa is. VlLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I ARA: 80 FILLÉR A menet elindult

Next

/
Thumbnails
Contents