Kisalföld, 1973. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MA: 80 FILLER AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1973. AUGUSZTUS 1., SZERDA ★ XXIX. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM Tanácstalan tanácskozások Szívek Európája Tudomány- és Technika A MOKÖT százmilliója Időn és pénzen belül Kísérlet külföldön Változás Győr forgalmi rendjében Kádár János és L. Brezsnyev találkozása Simferopol (MTI) Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára kedden a Krímben találkozott Kádár Jánossal, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsá­gának első titkárával. A találkozón a szovjet párt- és kormányküldött­ségnek 1972. őszén Ma­gyarországon tett látoga­tása alkalmával elért megállapodások szelle­mében megvitatták az SZKP és az MSZMP kö­zötti testvéri kapcsolatok elmélyítésének és a sok­oldalú szovjet—magyar együttműködés további fejlesztésének kérdéseit. A szívélyes, baráti légkörű találkozót a meg­vitatott kérdésekben való teljes nézetazonosság jel­lemezte. (TASZSZ) BARÁTI TALÁLKOZÓ MOSZKVA (TASZSZ) I. A Krím-félszigeten július 30— 31-én megtartottták a szocia­lista országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek ta­lálkozóját, amelyen részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke; Gus- táv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára; Ed­ward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára: Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságánál? első titkára, a Mongol Nép­köztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke; Erich Honecker, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának első titkára; Nicolae Ceauses- cu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szo­cialista Köztársaság ÁllanVa- n ácsának elnöke: Leonyid Brezsnyev. az SZKP Közoon- ti Bizottságának főtitkára, valamint Andrej Gromiko, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere, Borisz Ponomar- jov, az SZKP Politikai Bizott­ságának póttagja, P Központi Bizottság titkára és Konsz- tantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának tit­kára. A találkozó résztvevői tá­jékoztatták egymást pártjuk életéről és tevékenységéről, szocialista államuk fejlődésé­ről. Megvitatták a testvéri pártok és országok közötti politikai, gazdasági és ideoló­giai együttműködés kérdéseit. Átfogó véleménycserét foly­tattak az időszerű nemzetkö­zi problémákról is. II. A Bolgár Kommunista Párt, Csehszlovákia Kommunista Pártja, a Lengyel Egyesült Munkáspárt, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt, a Mon­gol Népi Forradalmi Párt, a Német Szocialista Egységoárt a Román Kommunista Párt és a Szovjetunió Kommunista Pártiának vezetői megállapí­tották, hogy az 1972 júliusá­ban megtartott Krím-félszige­ti találkozó óta eltelt idő alatt jelentős sikereket értek el a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületé nyilat­kozataiban foglalt külpoliti­kai célkitűzések, a testvérpár­tok kongresszusain elfogadott határozatok, az SZKP XXXV. kongresszusának békeprog­ramja megvalósításában. A vietnami háború befeje­zése. a Német Demokratikus Köztársaság teljes nemzetkö­zi jogi elismerése, Csehszlo­vákia és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak rendezése, Kuba nemzetközi pozícióinak megerősödése, az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet sikeres kezdete — mindez tükrözi a szocialista közösséghez tarto­zó országok békeszerető poli­tikája befolyásának növeke­dését. E politikai megvalósításá­ban, az egész nemzetközi helyzet javításában nagy sze­repet töltöttek be a testvér­pártól: és a szocialista orszá­gok vezetőinek a kapitalista államok képviselőivel az utóbbi időben megrendezett találkozói és tárgyalásai. Leonyid Brezsnyev tájé­koztatást adott az SZKP Köz­ponti Bizottságánál: a XXIV. kongresszuson elfogadott bé­keprogram megvalósítása ér­dekében kifejtett külpolitikai tevékenységéről, az Amerikai Egyesült Államokban, a Né­(Folytatása a 2. oldalon.) Á Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának üdvözlete A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága táv­iratban üdvözölte a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságát az Oroszországi Szociáldemokrata Munkás­párt II. kongresszusának 70. évfordulója alkalmából. (MTI) Ismét egy üzem a szükeb’o hazából, Győr-Sopron megyé­ből, mely jelesre vizsgázott szervezésből, tervezésből, fe­gyelemből, pontosságból: a Mosonmagyaróvári Kötött­árugyár fél évvel a tervezett határidő előtt befejezte száz­millió forintos fejlesztését. Másfél éve, 1971. decembe­rében kezdett hozzá az üzeni síkkötő programjának meg­valósításához. A százmillió forint értékű fejlesztésre az adott módot, hogy a MOKÖT sikeresen pályázta meg a Könnyűipari Minisztérium kiírását. A tárca a korszerű kötött termékek hazai igé­nyeinek kielégítésére új gyá­rat szándékozott létrehozni az Alföldön- Erre jelentkezett a Mosonmagyaróvári Kötőit* árugyár a hódmezővásárhelyi testvérüzemmel: a tervezett új gyárnál lényegesen olcsób­ban, építkezés nélkül, csupán új gépek beállításával átvál­lalják termelését. A minisztériumot meg­győzték az üzemek ajánlatai, és a MOKÖT százmillió fo­rintot kapott a síkkötö-prog- ram megvalósításához. A fej­lesztés határidejéül 1973. de­cember végét jelölte meg a minisztérium. A beruházás hasznaként a Kötöttárugyár évi 200 tonna síkkőtött ter­mék gyártását jelölte meg cé­lul. A mosonmagyaróvári üzem már 1971. végén hozzákezdett nagy tervének megvalósításá­hoz. Még télen szabaddá tette a helyet az új gépek fogadá­sára — alaposan at kellett forgatni, szervezni ehhez a kialakult termelési rendet — és tavaly tavasszal már az új, NSZK-i készítésű berendezé­seket fogadta. 1972. a szorgalmas munkál­kodás, beruházás és terme­lés, és még inkább a tanulás esztendeje volt. Az év végéig beérkezett a síkkötő gyártás­hoz szükséges gépek legtöbb­je. Az üzem egyik tanfolya­méit a másik után szervezte, hogy az eddig hagyományos termékeket kötő és varró dolgozók a lehető leggyor­sabban elsajátítsák az új fo­gásokat, s hogy a korszerű gépek mellé szakmailag kép­zett asszonyok és lányok All­hassanak. Csak ily módon le- mélhette az üzem, hogy kor­szerű berendezésein csak­ugyan korszerű termékeket gyárthat, és kihasználja ezek nagy termelékenységét. A MOKÖT fejlesztési mun­kája most, fél évvel a határ­idő előtt befejeződött, a gyár vezetői a tárca által engedé­lyezett pénzügyi keretet egyetlen forinttal sem lépték túl, a beruházás célkitűzései valamennyi részletükben megvalósulni látszanak. A síkkötő üzemben tevékenyke­dő mintegy 400 dolgozó képes az évi 900 000 termék elké­szítésére, és ezzel a vállalat teljesíti a programtól várt értéket. A pontos és lelkiismeretes munkáért feltétlenül megér­demli a dicséretet a vállalat. Dolgozóinak jó munkája nagyban megkönnyítheti a minisztérium vezetőinek dön­tését. A Kötöttárugyár ugyan­is újabb nagy fejlesztésekét tervez. Megpályázta a tárcá­nál a síkkötött termékek gyártásának további bővíté­sét. A könnyűipari rekonst­rukcióba jól beleillenek a MOKÖT tervei. Az országnak szüksége van a síkkötött ter­mékek gyártásának fokozásá­ra. A MOKÖT példásan meg­valósított mostani beruhá­zása a legjobb ajánló lehet a minisztérium kedvező dönté­séhez. A fennállásának 50. éves jubileumát idén ünneplő vál­lalat közben a hagyományos termékeinek gyártását is igyekszik korszerűsíteni. Most már mindennap megérkezhet az az 1,3 millió forint értékű angol gyártmányú kikészítő berendezés, mely lehetővé te­szi majd a MOKÖT-ben ké­szülő hagyományos cikkek mértéktartóságát. Az üzem saját anyagával már folyta­tott kísérleteket külföldi üze­mekben. Rövidesen hozzá­kezdhet ahhoz, hogy kidolgoz­za a mai igényeknek még in­kább megfelelő kikészítési el­járást. F. J. Lemfiletink lankadatlan ARCOK A DELEGÁCIÓ KÖRÜL — MAGYAR NEMZETI GÄLA- EST — FESZTIVÁL! ESKÜVŐ — 5000 RÓZSAT ÜLTETTÜNK BARÄTKOZÄS AZ ALEX-EN. — Csengcry Ailrianne és An­tal Imre, a magyar kulturális küldöttség tagjai Berlinben, az Alexandcr-Platzon. (MTI Foto — Friedmann Endre felv. — XS) (Kiküldött munkatársunk je­lenti Berlinből:) Tulajdonképpen ezt a cí­met kellett volna adni a mai beszámolómnak: Még bírjuk szusszal. Hogy miért ezt? A fesztivál előtt néháhy nappal kiadott műsorfüzet szerint kedden 59 nagy rendezvényre került sor Berlinben, azonban ennél jóval több,* legalább négyszer-ötször annyi zajlott le. A nemzeti küldöttségek külön programjainak már nem jutott hely a VIT-me­Baromfinevelők és feldolgozók találkozója Hírből már ismerte egymást a két szocialista brigád: a Győri Baromfifeldolgozó Vál­lalat 15 tagú feldolgozó- és a töltéstavai Aranykalász Té- esz 13 tagú Béke brigád­ja, mely baromfineveléssel foglalkozik. Tegnap délután személyesen is megismerhet­te egymást a két brigád: a Termelőszövetkezetek Kisal­földi Területi Szövetsége ta­lálkozót, tapasztalatcserét szervezett a két munkacsapat­nak Töltéstaván. A Baromfifeldolgozó Válla­lat szocialista brigádja meg­tekintette a csibenevelőt, és megismerkedett a Béke szo­cialista brigád munkájává]. A Béke brigád tavaly 33 va­gon baromfit nevelt fel, az idei vállalásukban 37 vagon baromfi felnevelése szerepel. A termelőszövetkezet szocia­lista brigádjának munkája gazdaságos: 1 kiló baromfi­hús előállítása az idén eddig 2 kiló 35 deka abrakba ke­rült, s az elhullás alig 2 szá­zalék. A brigád tagjai az idén személyenként 30 óra társa­dalmi munkát végeznek- A két szocialista brigád a töltéstavai libresszóban be­szélte meg a tapasztalatokat. A baromfifeldolgozó vállalat brigádja elismeréssel szólt a termelőszövetkezeti baromfi­nevelők munkájáról, majd a győriek tapasztalatcserére hívták a töltéstavaiakat. hogy ismerkedjenek meg a feldol- gozó vállalat munkájával. (—p —i) netrendben, annál inkább a szabadtéri színpadokon és parkokban. Megszámlálhatat­lanul sok a spontán megmoz­dulás. mint például annak a vietnami katonának és polgá­ri személynek a beszámolója, aki túlélte a Son My-i és a Vo Thi Lien-i tömegmészár­lást. I 100 tagú társadalmi törvényszék A lényeg: magával ragad mindnyájunkat a berlini VIT lendülete, sodrása, azonban egy pillanatra sem feledke­zünk el az adott nap mottójá­ról. A kedd például a nem­zeti fölszabadulásukért, füg­getlenségükért, a demokrá­ciáért és a társadalmi hala­dásért küzdő népekkel való szolidaritás jegyében zajlott le. A Győr-Sopron megyei kül­döttség is jelen volt az I. számú szabadtéri színpad né­zőterén a Bebelplatzon: dél­után 3 órakor kezdődött az Afrika, Ázsia, Latin-Ameri- ka népeivel való szolidaritási kifejező tömeggyűlés. A Humboldt Egyetemen délelőtt 10 óra óta ülésezik az az 1100 tagú társadalmi bíróság, amely vasárnap kezdte a munkáját és előreláthatólag pénteken leleplező erejű vád­irat megfogalmazásával ér véget „Az ifjúság vádolja az imperializmust!" címmel. Magyar szempontból a nap kiemelkedő eseménye a 19 órakor kezdődött nemzeti gá­laestünk. Miközben tudósítá­somat diktálom, már meg­kezdődött a Deutsches Staat- soperban a műsor második része. „Riportersegédem”, Dobos Tibor, a soproni Szé­chenyi gimnázium idén érett­ségizett tanulója azt telefo­nálta. hogy — sajnos — mint­egy 1000-en az operaház előtt rekedtek, sok érdeklődőnek nem jutott hely. A gálaes­tünk viszont a kitűnő indító­képtől kezdve (Prágától Ber­linig elevenítette fel a VIT- el: jellegzetes dalait, táncait, játékait) mind többször ra­gadtatta tapsra a lelkes kö­zönséget. Mint Tibor bará­tunk újságolta: lehetetlenség bárkit is külön dicsérni e pompás műsorból, mert igaz­talanok lennénk, ha valakit is kiemelnénk. Egy a lényeg: Marton Frigyes főrendező irányításával jelesnél jobban szerepelt a magyar kulturális delegáció! Életre szóló emlék Fiatalok ezreinek „Hoch, hoch, lebe!, hoch!” kiáltások közepette vonult végig hét­főn este a berlini Rathaus- \ passage-on a 19 éves Annetta és a 23 éves Peter Mansfeld, a X. VIT első újdonsült há­zaspárja, hogy szép szokás­ként körbejárja a belvárost. Az életre szóló igent a dél­előtt mondta ki a tanárnője­lölt Annetta és a banktiszt­viselő Peter. Miért éppen most házasodtak össze? — kérdésemre egyszerre vála­szolták: „Azt akarjuk, hogy a házassági évfordulóinkon mindig erre a fesztiválra em­lékezzünk, fiatal éveinknek alighanem legszebb napjai­ra!” Még mindig a hétfői ese­ményekhez tartozóan (lám, mennyi minden történik, ami csak később jut a krónikás eszébe!) < említsük meg: a VIT 700 résztvevője nemzet­közi társadalmi munkával 5000 rózsát ültetett el a Trep- tow-parkban abból a célból, hogy a berliniek sokáig emlé- kezznek a X. fesztivál sok százezer résztvőjére, a felejt­hetetlen 9 napra. Tegnap is­mét kimentem a Treptow-ba; mintegy 60—70 úttörő öntözte a friss rózsatöveket és a Spree-parti sétányon idősek, fiatalok százai gyönyörködtek a pompás rózsakertben. Naponta mintegy 150 000 NDK-beli és külföldi érkezik Berlinbe, hogy részt vegyen a X. VIT rendezvényein, gyö­(Folytatása a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents