Kisalföld, 1973. szeptember (18. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

fiz Elnöki Tanács módosította az iktatási törvényt VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 1,— FORINT A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Törvényerejű rendelettel módosította az Elnöki Tanács az oktatási rendszert szabá­lyozó 1961. évi III. törvényt. Figyelemmel az oktatási reform során szerzett tapasz­talatokra, új megfogalmazást nyert az egyes oktatási intézmények és formák — a gim­náziumok, szakközépiskolák és a felnőttok­tatás — képzési célja, a módosítás ezenkí­vül kiterjed időközben a meghaladottá vált néhány más törvényi rendelkezésre is. A törvénymódosítással összhangban az Elnöki Tanács módosította a középfokú oktatási in­tézményekről szóló 1965. évi 24. számú tör­vényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács módosította a honvé­delemről szóló törvényt. A kiegészítő mó­dosítást tartalmazó törvényerejű rendelet bővíti a tartalékos hadkötelesek katonai szolgálatának törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntése alapján a Sze­gedi Tanárképző Főiskola a jövőben „Juhász Gyula Tanárképző Főiskola” néven folytat­ja működését. Az Elnöki Tanács végül bírói és más fo­lyamatban lévő ügyeket tárgyalt. (MTI) AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1973. SZEPTEMBER 1„ SZOMBAT ★ XXIX. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM A KB 1972. novemberi határozatának megvalósulása Az ipari és mezőpazdasáfi termelés Az életszínvonal alakulása A Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron megyei Bizottságának gazdaságpolitikai osztálya tájé­koztató jelentést készített a Köz­ponti Bizottság múlt évi novem­beri határozatának folyamatos tel­jesítéséről, és megfogalmazta a to­vábbi feladatokat. A VB legutóbbi (Lobervwein Tamás felvétele) Elvűit a soproni Geofizikai Kutatóinfizet vei pedig a Fertödi Építő­ipari Szövetkezetei bízták meg. A beruházást sürgette az a tény, hogy Sopronban egyre inkább a földtudomá­nyok nemzetközi fórumává válik, s a régi épület már nem alkalmas a megnöveke­dett feladatok ellátására. A 20 millió forintos új épület­ben valamennyi munkatárs­nak külön helyiség áll ren­delkezésre. A műszervizs­gáló laboratóriumhoz idővel klímaberendezés csatlako­zik. Itt elő tudnak majd ál­lítani sarkköri vagy akár trópusi éghajlatot is, ahol aztán műszereik viselkedését vizsgálják. Az intézetet tegnap délben adta át dr. Kapocs Ferenc, a KÉSZ igazgatója a helyi intézet Igazgatójának, dr. So­mogyi Józsefnek. Az ünnep­ségen jelent volt Port Ár­pád, a Győr-Sopron megyei Pártbizottság titkára, Zárai Károly, a Sopron városi Pártbizottság első titkára, megtisztelték az ünnepséget jelenlétükkel Kádár Lehel és Rakusz Lajos, az MSZMP Központi Bizottságának munkatársai, dr. Tétényi Pál, az MTA főtitkár-helyet­tese, valamint a rokonintéz­mények, vállalatok képvise­lői. A megjelenteket dr. Köpczei Béla, az MTA főtit­kára köszöntötte. Avató be­szédében méltatta a soproni Intézet jó munkáját, amiért Sopront is besorolták a ku­tatómunkát kiszélesítő prog­ramba. A kutatók és irodai dolgo­zok hétfőtől költöznek az új épületbe. És mi lesz a régi épülettel? — kérdezem dr. Somogyi Józseftől. — Egyelőre a fertődi épí­tők veszik britokukba, s majd a felújítás után ott he­lyezzük el a fejlesztőrészle­günket, ahol a különleges kutatásokhoz való műszere­ket. segédberendezéseket ké­szítjük, ugyancsak oda te­lepítjük a laboratóriumot, a g'pműhelyt, a fotólabort és a könyvraktárt. Néhány ven­dégszoba kialakítását is ter­vezzük. — A jelenleg 60 személyt foglalkoztató Kutatóintézet létszáma mennyire bővülhet? — Százhúszra, és még ak­kor is kényelmesen elfé­rünk. — Milyen új műszerük lesz? — Az idén helyezünk üzembe egy amerikai számí­tógépet, majd néhány éven belül a klímaberendezést. A kutatási munkákhoz megfelelőbb, kényelmeseb épületben bizonyára még nagvobb igyekezettel és. eredménnyel dolgoznak a1 fontos tudomány művelői — ahogy az alapkőletételkor dr. Tárczy-Hornoch Antal akadémikus, a kutatóintézet nyugalmazott igazgatója ígérte. —Udvardi — ülése a gazdaságpolitikai osztály A megyei párt-végreliajtóbizattság értékelése jelentését elfogadta. A KB 1972. novemberi ülése értékelte az MSZMP X. kong­resszusa, a IV. ötéves terv megvalósítását. Megállapította, a KB, hogy a népgazdaság alapvetően helyes irányban fej­lődik. A további dinamikus fejlődésért és a hiányosságok felszámolása céljából a KB határozatot hozott. Fontos fel­adat az ipari termelés évi 6—8, az építőipar 9—10, a mező- gazdasági termelés 4—5 százalékos növelése. A megyei párt-végrchajtóbizoltság által elfogadott jelentés egyebek között a következőket tartalmazza: A pártszervezetek Valamennyi pártszervezet megtárgyalta a KB határo­zatából adódó teendőket. Szá­mos helyen feladattervet ké­szítettek, amelynek alapján igyekeztek a gazdasági veze­tés figyelmét ráirányítani a soron következő feladatokra. A kialakult helyes értelme, zés segítette a határozat vég­rehajtását. A teendők széles körű megismertetése céljából felhasználták az üzemi de­mokrácia fórumait is. (Szak- szervezeti taggyűlések, terme. ■ lési tanácskozások, brigádve. zetöi értekezletek.) A gazda­ságpolitikai agitációban na­gyobb teret kapott a határo­zat magyarázása, a végrehaj­tásra való mozgósítás. A párt. szervezetek a KB novemberi határozatának megvalósítá­sán fáradozva, a fejlődést elősegítő más gazdaságpoli­tikai kérdésekkel is foglalkoz­tak. Valamennyi vállalatnál figyelemmel kísérték a bér­ír intézkedések megvalósítását Számos pártszervezet érté­kelte az üzem- és munkaszer­vezés, a kapacitáskihasználás, a vállalati gazdálkodás, a gaz. daságtalan termelés, a beru­házások (rekonstrukciók) ta­pasztalatait, a munkaerő-gaz­dálkodás, a műszaki fejlesz­tés és a tervteljesítés ered­ményeit. A mezőgazdasági üzemek pártszervezetei a fő hangsúlyt a központi progra­mok megvalósítására helyez­ték, Foglalkoztak a szarvas­marha-tenyésztés, az iparsze­rű termelési rendszerek szé­lesebb körű elterjesztésével, a beruházások megvalósításá­val és a zöldségtermelés fej­lesztésével. Az ipar A megye szocialista iparának nettó termelése 1972 első fél­évéhez mérten 7,3 %-kal emel. kedett. (Az állami ipar 7,1, a szövetkezeti 12,9 %.) A leg­nagyobb ütemű fejlődést a tervezésnek megfelelően a gépipar érte el (10,7%). A termelés növekedését se­gítette a termelékenység ja­vulása, a kapacitás kihaszná. lásának fokozódása (pl. MVG), az anyagellátás javulása, a piaci igényeknek jobban meg­felelő struktúraváltozás, a be. ruházási tevékenység fejlődé. A Petőfi Sándor Ifjúsági Ház. ban kezdődött ülésre meghív, ták Fábján Lajost, a Győr- Sopron megyei Idegenforgal­se. Néhány üzemben azonban továbbra is gondot okoz az alapanyag nem megfelelő minősége (Győri Textilipari Vállalat, MVG). Néhány vál­lalatnál az alapanyag hiányá­val is küzdenek. Ez a máso­dik félévben is nehézségeket okozhat (Pamutszöyő- és,Mű­bőrgyár). Némely vállalatnál (Folytatása az 5. oldalon.) mi Hivatal, Horváth Lászlót, a Győr-Sopron megyei Ta­nács V. B. kereskedelmi osz­tályának vezetőjét. Velényi Két esztendeje sincs, hogy a soproni Múzeum utcában le­helyezték az 1947-ben alapí­tott Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet építendő új helyiségeinek alapzatában az intézet történetét tartalma­zó okmányt. Azóta az utó­kornak szánt „üzenet’’ fölé a Magyar Tudományos Aka­démia Geodéziai és Geofizi­kai Kutatóintézete, valamint az MTA Kutatási Ellátási Szolgálata (KÉSZ) felépítette a tudomány új, tekintélyes műhelyét. Az 550 négyzetméter alap- területű. négyemeletes épü­let tervezésével a Soproni Tervezőirodát, a kivitelezésé­Lászlót, az IBUSZ Győr-Sop. ron megyei igazgatóját. Mor­vái Lászlót, a Volán Utazási Iroda, valamint Sipos László- nét, az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda megyei kiren­deltségének vezetőjét. Ott volt az ülésen Fördős Andrásáé. a Hazafias Népfront megyei titkára is. Pongrácz Imréné, Weisz- böck Rezsöné, Varga Berta (Folytatása a 2. oldalon.) Megyénk országgyűlési képviselőinek Látogatás Lipóton és Mosonmagyaróváron Megyénk országgyűlési képviselői mindig élénk érdeklődés­sel figyelik Győr-Sopron megye gondjait. A nagy nyári ide­genjárás befejeződött. Melyek a szakemberek tapasztalatai a tavalyi és az idei idegenforgalomról? Fejlődött-e a belföldi turizmus? Hány kül- és belföldi tekintette meg a műemlé­kekben gazdag tájainkat? Hogyan alakult az ifjúsági turiz­mus? Melyek a jövő feladatai? A többi között az említettek érdekelték a Győr-Sopron megyei képviselőcsoport tágjait. KI NYERT TEGNAP? A győri Rába Szálló eszpresszójából jelentkezett tegnap a Kossuth rádió népszerű zenei fejtörője, a Ki nyer ma? Czigány György kérdéseire ezúttal Balázs Éva, a győri Liszt Ferenc Zeneművészeti Szakközépiskola harmadik osztályos tanulója válaszolt. Jutalma a szokásos 300 forint és Győr város emlék- plakettje. (z. Szabó Adél felvételei) egy munkanapja

Next

/
Thumbnails
Contents