Kisalföld, 1974. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

ARA: 80 fillér LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1974. FEBRUAR 1., PÉNTEK * XXX. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Leonyid Brezsnyevet, az SZKF Központi Bizottságá­nak főtitkárát szerdán Ha­vannában a .fosé Marti Ér­demrenddel tüntették ki. A kitüntetést Osvaldo Dorticos, a Kubai Köztársaság elnöke nyújtotta át a főtitkárnak. Ez alkalomból mondott be­szédében Dorticos megállapí­totta, hogy I.eonyid Brezs- nyev a kubai forradalom győzelmének első napjaitól a kubai nép hű barátja. — Az önök pártja, élén a lenini Központi Bizottsággal, és a szovjet állam — mond­ta a szónok — igen nagy te­kintélyt vívott ki nemzetkö­zi színtéren. A függetlensé­gükért küzdő népek — min­den rágalmazó kiagyalás el­lenére — biztosak abban, hogy a Szovjetunió a szocia­lista közösség országaival együtt megváltoztatta a nemzetközi erőviszonyokat. — Az ön személyében — fordult Dorticos a kitünte­tetthez — népünk, amely el­érte a politikai öntudat ma­gas színvonalát, és megőriz­te magában a hősi harcok forró lelkesedését, a nagy szovjet népnek és Lenin di­cső pártjának adja meg a tiszteletet. Az ön ragyogó és tartalmas beszéde, amelyet tegnap a Forradalom téren a sarló- és kalapácsos zászlók, valamint a mi csillagunkkal ékesített lobogók alatt össze­gyűlt hatalmas tömeg hall­gatott meg nagy figyelem- mel, örökre emlékezetes ma­rad számunkra. □ Osvaldo Dorticos kubai köztársasági elnök (balról) a Jósé Marti Érdemrenddel tüntette ki Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát. (Telelőié — TASZSZ — MTI — KS>_ Leonyid Brezsnyevet kitüntették a Jósé Marti Érdemrenddel Ma Santiago de Cubába látogat az SZKP KB főtitkára A kitüntetés alkalmából mondott beszédében L. Brezs- nyev kijelentette: „A Szovjetuniót és Kubát egyesítő barátság fejlődését és elmélyülését a Szovjetunió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága, a szovjet állam mindig lankadatlan fi­gyelemmel fogja kísérni. A magam részéről mindent megteszek, hogy hozzájárul­jak ehhez a nemes ügyhöz. A kitüntetést a Szovjetunió és a szocialista Kuba közt lé­tesült szilárd, őszinte barát­ság és megbonthatatlan test­vérisége jelképeként foga­dom.” (Folytatása a 2. oldalon.) ebéden részt vettek az NDK kormányfője kíséretének tag­jai is. Részt vett az ebéden Aczél György, Fehér Lajos, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Tí,- már Mátyás, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, dr. Di- mény Imre, Karakas László, Púja Frigyes, dr. Szekér Gyula, a kormány tagjai, s a politikai élet több más ve­zető személyisége. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Fock Jenő és Horst Sindermann pohárkö­szöntőt mondott. Csütörtökön délután Fock Jenő, a Minisztertanács el­nöke és Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsának elnöke tárgyalást folytatott az Országháza minisztertanácsi termében. A két kormányfő tárgya­lásán részt vett dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Roska István külügyminiszter-helyettes. Kovács Imre, a Magyar Nép- köztársaság berlini nagykö­vete, illetve Wolfgang Rauch- fuss, az NDK Minisztertaná­csának elnökhelyettese, Her­bert Krolikowski külügymi­niszter-helyettes és Günter Kohrt, az NDK budapesti nagykövete. (Folytatása a 2. oldalon.) □ Budapestre érkezett Horst Sindermann, az NDK minisz­terelnöke. Képünkön: a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, » kormány elnöke fogadja a vendéget. (MTI Fotó — KS) Ügyelet - Ügyelet Megyénkben nemcsak a ter­melőszövetkezetek közgyűlé­sein. az áfész-ek küldöttgyű­lésein értékelik 1973. mező- gazdasági tevékenységének eredményeit, gondjait, ha­nem az Agrártudományi Egyesület szakosztályaiban is. A számadással egy idő­ben készülnek a kora tavaszi A bácsai Kossuth Téesz ma tartja zárszámadó közgyűlé­sét. Tegnap beszélgettem Ducit Liviuszné főkönyvelő­vel. Úgy tapasztaltam, egy nappal a zárszámadás előtt nyugodtan várta a mai na­pot. Érthető ez, a szövetkezet . másfél millió forint nyere­séggel zárta a múlt eszten­dőt. A gazdaság ötven dol- .gozó tagja közül a többség növénytermesztő és állatte­nyésztő. Az állattenyésztők a szarvasmarha- és sertéstele­pen dolgoznak. A tízórás munkanap 179 forintot ér az idén. Ugyan­annyit, mint tavaly. — Elégedett vele? — kér­deztem a főkönyvelőt. munkákra is. Mindezeket bi­zonyítandó, felkerestem a bácsai termelőszövetkezetet, a rajkai Atész-t, az Agrártu­dományi Egyesület (MAE) megyei titkárát és a TIT székhazában a traktorveze­tők tanfolyamát. Véleményt kutattam, eredményekről ér­deklődtem. — Igen. A nyereséget biz­tonsági alapba helyezzük Erősödik a gazdaság, a bú­za, árpa, kukorica is terven felüli eredményt hozott. Há­rommilliót osztunk ki.-r- Mit tart legfontosabb eredménynek? — Állatbetegségek nélkül hagytuk magunk mögött az esztendőt. A rajkaiak Beienyén A Rajkai Afész tegnap dél­előtt a megyében elsők közt rendezte meg küldöttgyűlé­sét. A telefon túlsó végén a Rajkai Afész irodájából be­széltek. — Az elnök elvlársnőt ke­resem — mondtam. — Sajnos, nincs itthon — hangzott a válasz. — Beze- nyére ment. Qtt rendezzük meg az idei küldöttértekezle­tünket. Erényi OUóné elnök helyett Edenmayer Mátyásné a következőkről tájékoztatott: — A vezetőség úgy gondol­ta, ne csak a bezenyeiek jöj­jenek hozzánk, menjünk mi is hozzájuk. így kerültek a küldöttek a szomszéd köz­ségbe. — Figyelembe veszi a vál­lalat vezetősége a határfor­galmat a tervezésnél? — Igen. A főút mentén élelmiszerboltunk és vendég­lőnk is nyitva áll az utazók számára. Űgv tapasztaljuk, hogy eddig jól látták el fel­adatukat. A hat vendéglőnk, tizenegy kiskereskedelmi áru­sítónk, két felvásárlóhelyünk és egy darálónk is a tervnek megfelelően zárta a múlt évet. — Miről tárgyal a küldött- gyűlés? —- A tervteljesítésről, az idei év feladatairól, de szóba (Folytatása a 2. oldalon.) Ugyanannyit, mint tavaly A tervet kifogták Nézem, nézem Máthé Vendelt, és közben arra gondolok, hogy a halásznak szembetűnő, jel­lemző vonása nincsen. Nem jellemző, hogy vállas, sem az, hogy cserzett a bőre. sem az, hogy kérges a tenyere, ezek nagyon sok szakma rokon je­gyei. A halász inkognitóban él. Munka közben „leplező- dik le” vagy egy zárszámadó közgyűlésen, ahol ezt a mun­kát értékelik. Máthé Vendel felfedezése többszörös. Azonkívül, hogy megjelent a győri Előre Halá­szati Téesz zárszámadásán, törzsgárdajelvényt és pénzju­talmat kapott a hűségéért, és rövid beszélgetésre is teült e sorok írójával. — 1945-től vagyok a szövet­kezet tagja — keresi évtize­dekkel előtti önmagát. — Ás­ványrárói vagyok. Az apóm is halász volt, a nagyapám kubikos.’Altkor nem úgy volt. mint most. hogy az ember kedvére választhatott, tanul­hatott. A mielőbbi kenyérke­reset égető szükség volt. Mór a szövetkezet előtt is vizen dolgoztam, öt bérlőnek ha­lásztam. — Mekkora volt a legna­gyobb hal, amit fogott7 Számadás a győri Előrében — Harminckilós harcsa. — Horgászni is szokott? — Nem. Valamikor fékho­roggal vallattuk a Dunát. Be­leestem bizony a vízbe is né­hányszor. * — Tud-e halásziéi főzni? — Ha telehordanám ezt a' termet azzal, amit én főztem, nem érne le a lába a kövezet­re. A tegnapi közgyűlés sokat­mondó pillanata volt, amikor Sós Ferenc nagybajcsi halász felállt, és helyeselte Vida András téesz-elnök beszá­molóját és a többi beszámolót. Ehhez persze tudni kell, hogy mivel is értett egyet rövid pár mondatban. Elfogadta a szövetkezeti árbevétel 25.3 millió forintos, a mérleg sze­rinti bruttó jövödelem 7,6 millió forintos alakulását, az utóbbi megfelelő felosztását, az ország halászati téeszei köztit a legpéldásabb tartalé­kolást, a halászati ágazat 4,6 millió forintos árbevételét, a tagok ISI, az alkalmazottak 109 forintnyi, egy tízórás munkanapra jutó jövedelmét. De elfogadta Orbán Zó lián­ná nöbizottsági elnök, főköny­velő észrevételeit is a nők megbecsüléséről, a különböző bizottságokban való képvise­letről. Tárgyilagosan tudomá­sul vette Vida András elnök­nek a munkafegyelmet kifo­gásoló szavait, a fóti és a nagybajcsi gombüzem évi mérlegét, a közgyűlés színhe­lyének, a győri Árpád úti ha­lászcsárdának a gondjait, a megoldásra tett javaslatokat. Eseménydús, izgalmas volt az Előrének az 1973. év, kilónként, mázsánként kelle­ne felsorolni a kifogott pon­tyokat, amurokat, busákat, süllőket, harcsákat, csukákat, angolnákat, a márnát, a ke- csegét. a kárászt, a compót. Közben arról sem szabad megfeledkezni, hogv egyes vi­zeken kedvezőtlenül alakult a halhozam, csökkent a minő­ségi hal aránya. Néhány fel­vetésre ott helyben válaszol­tak a felügyeleti szervezetek képviselői. Halászmi szövetkezet jóval kevesebb van az országban, (Folytatása a 2. oldalon.) Fock Jenőnek, a Magyar Nép- köztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására csütörtö­kön hivatalos, baráti látogatás­ra hazánkba érkezett Horst Sindermann, a Német Demok­ratikus Köztársaság Miniszter- tanácsának elnöke. Horst Sin­dermann kíséretében van Wolf­gang Rauchfuss miniszterelnök­helyettes és Herbert Krolikowski külügyminiszter-helyettes. A vendégeket a Ferihegyi re­pülőtéren Fock Jenő, a kormány elnöke üdvözölte. Jelen volt Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter, Karakas László munkaügyi miniszter, Baczoni Jenő külkereskedelem- ügyi minisztériumi államtitkár, Dégen Imre államtitkár, az Or­szágos Vízügyi Hivatal elnöke, Marjai József külügyminiszté- rlumi államtitkár, dr. Orbán László művelődésügyi miniszté­riumi államtitkár, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, dr. Perjési László, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága külügyi osz­tályának helyettes vezetője. A vendégek érkezésénél je­len volt Günter Kohrt, a Német Demokratikus Köztársaság bu- áapesti, valamint Kovács Imre, a Magyar Népköztársaság ber­lini nagykövete is. Horst Sindermann, az NDK miniszterelnöke Budapestre érkezett Megkezdődtek a kormányfői tárgyalások I tűi VJ I1IUUZ 414 C4-4 Ili, 1VCI1 U. V, Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke és kísérete csütörtökön délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a Ma­gyar Hősök Emlékművét. A koszorúzásnál jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke, Roska István külügyminiszter-helyettes, Kovács Imre, a Magyar Nép- köztársaság berlini nagykö­vete és Bérces Emil vezérőr­nagy. F'ock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke csütörtökön az Országháza vadásztermében ebédet adott , Horst Sinder­mann, a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa elnökének tiszteletére. Az

Next

/
Thumbnails
Contents