Kisalföld, 1974. április (19. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

VjVILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! ÁRA: 80 fillér AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1974. ÁPRILIS 2., KEDD *• XXX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Együttes erővel Egy arany története Mélyülő barátság SPORT Zászlódíszbe öltözött vasár­nap Csorna. A határőrlakta­nya környékén gépkocsik szá­zai parkoltak. Az állomásról Ikülön autóbuszok szállították az eskütételre érkező szülő­ket, feleségeket, hozzátarto­zókat. Fél tizenegykor harsant fél a díszjel és érkezett a feszes vigyázzban álló újonc határ­őrök díszszázada elé Tóth Imre ezredes. Megszemlélte és köszöntötte őket, majd el­foglalta helyét a díszemelvé­nyen, ahol a többi között ott voltait Demény Imre főtiszt, a BM Határőrség Országos Parancsnokságának képvise­lője, valamint Csorna város és járás párt- és állami ve­zetői, a fegyveres testületek képviselői. A Himnusz hang­jai után Fábián József ezre­des mondott ünnepi beszédet. — A katonai eskü nem egyszerű ünnepi aktus, ha­nem sírig tartó foga­dalom. Hűség a nép­hez, a párthoz, a szocializmus ügyé­hez, hazánkhoz, a Magyar Népköztár­sasághoz — mondot­ta. — Az eskü vé­gigkíséri önöket a katonai szolgálat tel­jesítése alatt és a le­szerelés után, ami­kor újból a termelő munkából veszik ki részüket. A katonai eskü egy életen át kötelez. — Ezután szólott szo­cializmust építő hazánk eddig elért eredményeiről, majd így folytatta: — Most és ez­után is azt tartsuk szem előtt, hogy hazánk, népünk igaz ügyét szolgálják és a békét védelmezik. A beszéd után keményen, ércesen felhangzottak a fiatal FIN, Fertőd határőrök ajkáról a szavaik: „Esküszöm, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságöt minden külső és belső ellen­ség ellen, életem feláldozásá­val is megvédem!” Majd az esküt tettek nevé­ben Bóka Gábor határőr mondott beszédet. Végül De­mény Imre a BM. Határőrség A három tavasz jegyében Vasárnap Fertődön, a műve­lődési házban a járási KISZ- bizottság ifjúsági napot ren­dezett, amelyen Kéri András, a KISZ KB ifjúmunkásosztály vezetője is megjelent. A nap rendezvényeit Krei- ter Máriának, a megyei KISZ- bizottság titkárának előadása nyitotta meg. Felidézte a nyolc év óta megrendezésre kerülő FIN immár kialakult hagyományait, amelyeket a KISZ 1848, 1919, 1945 forra­dalmas tavaszainak eszméiből alakított ki. A három forra­dalmi tavasz valódi értelme az, hogy népünket az európai fejlődés fő vonalába segítette. Nincsenek cselekvésre alkal­matlan korok, a forradalmár nemes alakja mindig minden nemzedék számára követendő példát jelent. Teljes embert kíván! A forradalmi maga­tartás jelképe a tűz. Utalt Ady Endre A tűz csiholója című versére, a mindennapok forrad aim iságá v al kapcsolat­ban pedig Majakovszkij Le­nin című poémáját idézte. Hangsúlyozta, hogy a történe­lem és a haladó hagyományok ismerete nélkül nem lehet tartalmas hazafiságot kialakí­tani és a mindennapok forra- dalmiságát helyesen értelmez­ni. ,.Mi ifjú kommunistáik és fiatalok érezzük a felelőssé­get a mindennapok forradal- miságának kibontakoztatásá­ért” — fejezte be az előadá­sát. Ezután került sor a járás irodalmi színpadainak bemu­tatójára. Fertőszéplak a „Zö­rög a haraszt” című vidám egyfelvonásost; Lövő Z. Sza­bó László „Mert hősök vol­tak" című összeállítását; Fertőszéplak Nagy László „Ég és föld” című művét. Sarród Mezei András „Mementó” cí­mű hangjátékát és Röjtökmu- zsaj „Soha többé Hirosima!" című összeállítást mutatta be. A bemutató után a asüri értékelte az egyes csoportok teljesítményeit, illetve mun­kájukhoz tanácsokkal látta el őket. Díjaikat nem osztottak, hanem a járási KlSZ-bizott- ság, a járási hivatal művelő­désügyi osztálya, a fertődi pártalapszervezet, az állami gazdaságb a tsz, az áfész és az állami vezetés ajándékait ad­ta át a bemutatón részt vevő színpadok vezetőinek. Az ifjúsági nap rendezvé­nyei délután kispályás labda­rúgó villám tornával fejeződ­tek be. Országos ParamcstnoJasága, Németh Imréné pedig a KISZ csornai bizottsága nevében köszöntötte a fiatal határőrö­ket. A felemelő ünnepség az esküt tettek díszmenetével ért véget. Határőr-eskü volt vasárnap a soproni egységnél is. (ib.) Előléptetés Hazánk felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából ün­nepségét rendeztek a Belügy­minisztériumban. Eredményes munkájuk elismeréseképpen a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa belügyi dolgo­zóknak előléptetést és kitün­tetést adományozott, amelye­ket Benkei András belügymi­niszter adott át. Az Elnöki Tanács többek között vezérőrnaggyá nevezte ki dr. Gerendái László ren­dőrezredest, a Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjét. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottság és a kormány nevében Borbán- di János elvtárs, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese köszöntötte az előléptetésben és kitünte­tésben részasülteket. Gosztrubina Valentyina Va­szilievna, a szovjet küldött­ség vezetője, nőtanácsi elnök elmondotta, hogy először vett részt ilyen találkozón, nagyon kellemes élményeket szerzett. Fenn kívánják tartani a most kialakult baráti kapcsolato­kat, és a két nép barátságát további találkozókkal is el kí­vánják mélyíteni. Elmondotta még, hogy ezt a találkozót április 4-e egyik előkészítő rendezvényének szánják. Hangsúlyozta, hogy a nőmoz­galomnak legfőbb célja a bé­ke megőrzése, azért, hogy a jövő nemzedékei boldogan tudjanak élni. Zsonina Mása Vaszilevna fizikatanár kiválóan beszél magyarul, kérdésemre, hogy hogyan érzi magát, nevetve azt válaszolta hibátlan kiej­téssel: „Barátok között va­gyunk, remekül érezzük ma­gunkat.” Németh Józsefné, a helyi állami gazdaság dolgo­zója, aki jól beszéli az orosz nyelvet, elmondta, hogy a sze­mélyes ismeretség nyomán máris barátságok kötődtek, és április 4-én viszontlátogatják az Ivánban járt küldöttség tagjait. 15 éves diákszínpad A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákszínpa­da 15 évvel ezelőtt alakult meg. Ebből az alkalomból szombaton jubileumi ünnep­séget szerveztek a Petőfi Sán­dor Ifjúsági Házban. E naphoz kapcsolódott az iskola által meghirdetett Ka­zinczy versmondó-verseny is, amelyen a megye 11 iskolá­jának három-négy főből álló csapatai vetélkedtek. A szom­bat délelőtti versenyen a hir­dető gimnázium csapata bi­zonyult a legjobbnak (Bán János negyedéves. Bodó Vera elsőéves és Kovács Tamás másodéves szavalt kiválóan), második a pannonhálmi Ben­cés Gimnázium, harmadik a győri Révai Gimnázium csa­pata lett. A helyezést el nem értek közül mindenképpen meg kell emlékezni a csornai Hunyadi és a soproni Széche­nyi Gimnázium, illetve a győ­ri textilipari technikum csa­patának kiegyensúlyozott, egyenletes szerepléséről is. A jubiláló diákszínpad este mutatta be a Tiszteletaaás költőknek című műsorát. Az est első részében népballa- dákat láthattunk-hallhattunk tőlük, érett előadásuk, értő tolmácsolásuk a legsikereseb­bé, legjobba avatta a hárem rész közül ezt. Másodikként a Simon István versére kompo­nált Ballada a szekerekről cí­műt láthattuk, majd a diák­színpad tagjainak összeállítá­sát, amely a szerelemről szólt. Érdekes, hogy a lámpaláz a két utolsó részben lett úrrá a szereplőkön — ez is hozzá­járult, hogy kevésbé sikerült ezek előadása. A szépen, tisztán beszélő, feladatukat kitöltő szereplők közül három fiatal neve kí­vánkozik a beszámolóba: Bán Jánosé, Bodó Veráé és Olasz Valié. A negyedéves Bán Janos, aki a diákszínpad ténífFséges előadója, kitűnően' szerepelt, s ha vannak is hiányosságok versmondásában, azok inkább fiatalságának tulajdoníthatók. Érett szavaló lehet néhány év múlva Bodó Vera, a gim­názium elsőéves tanulója, versmondó erejéről már most meggyőződhettünk. Szépen, tisztán csengőn énekelt Olasz Vali, egyenrangú közreműkö­dője, olykor vezetője, irányí­tója volt az estnek. A diákszínpad 15 éve — Z. Szabó László tanár 15 éve is; szervezője, irányítója, lel­kesítője tanítványainak. Az estet követő vastaps közvetve az ő munkájának, pedagógus­tevékenységének szólt. B. L. Odaítélték a címeket A Mosonmagyaróvári Fém­szerelvénygyár gazdasági ve­zetése, párt-, KISZ- és szak- szervezeti bizottsága értékelte a központi gyár üzemeinek, osztályainak, brigádjainak tavalyi munkáját. A legjobb közösségek az alábbi szoci­alista címeket nyerték el: „Szocialista munka üzeme’’ a Szerelvény I., a Szerelvény II. és a Célgépüzem. A „Szo­cialista munka főosztálya” cí- ■iet a számviteli, a termelési, a gyártóeszköz-gazdálkodási, üzemfenntartási, műszaki és fejlesztési, valamint az anyag- és áruforgalmi főosztályok közössége érte el. „Kiváló üzem” elismerést a Szerelvény III. és a Szerelvény IV. kap­ták meg. „A vállalat kiváló brigádja” magas kitüntetést az Ifjú Gárda, a VIII. kongresszus, a Kandó KáLmán. a Bolyai Já­nos szocialista közösségek ér­demelték ki. Aranykos aorűs fokozatot 34, ezüstkoszorús fokozatot 25, bronzkoszorús fokozatot 13. zöldkoszorúst 11 brigád ért el. Nyolc brigád először nyert szocialista cí­met. V A tavalyi munkaversenyben kiemelkedő telj esi tményt el­ért dolgozók közül 78-an ré­szesei a Kiváló Dolgozó jel­vénynek és a vele járó juta­lomnak. AZ ÉV SAJTÓFOTÓJA Az Amszterdamban rendezett kiállításon ismeretlen totós képe nyerte „Az Év Sajtófotója” díjat. A kép azt a jelenetet örökítette meg, amikor Salvador Allende chilei elnök (középen) és hívei gépfegyverrel a kezükben várják a Moneda pa­lota bejáratában 1973. szeptember 11-én a chilei katonai junta támadását. Santiago rém- napjai című cikkünk a 2. oldalon. (Telefotó — AP—MTI—KS) Magyar—szovjet notalálkozó Ivánban Vasárnap délután az ideigle­nesen hazánkban tartózkodó szovjet egység tisztjei hozzá­tartozóinak egy csoportja a Hazafias Népfront helyi nő­bizottságának meghívására Ivánba látogatott. A vendégeket a művelődési otthonbai a Hazafias Nép­front titkára, Homor István köszöntötte a helyi bizottság és a hőbizottság nevében. El­mondotta, hogy a nőtalálko- zó célja a két nép közötti ba­rátság ápolása és további el­mélyítése. Ezután az Iváni körzeti közoonti Általános Iskola út­törői zenei és irodalmi ■ mű­sort mutattak be, majd pedig virággal és ajándékokkal ked­veskedtek a vendégeknek. Bella Tibor tanácselnök be­mutatta a község vezetőit, és megismertette a vendégeket a község lakóinak életével, a termelőszövetkezetnek és a környék gyárainak munkájá­val, kulturális életével, öröm­mel beszélt arról, hogy a köz­ség az utóbbi években, a töb­bi között a vízmű megépíté­sével és üzembe helyezésével gyors fejlődést ért el. Majd ünnepi vacsorára és kötetlen beszélgetésekre és ismerke­désre került sor. Halaroreskü Csornán es Sosronbán Márványtáblára vésik a nevét Az ideiglenesen hazánk­ban állomásozó szovjet csapatok egységének küldöttsége bejelentette Győr tanácstitkárának, dr. Szabó Mihálynak, hogy a kutatások ered­ményeként megtudták a nevét és kilétét annak az eddig ismeretlen szovjet katonának, akinek ham­vait a győri köztemető­ben helyezték nyugalom­ra. Taranenko Nyikolaj Fjodorovics őrmester 1945. március 29-én esett el. Győr megyei város Ta­nácsa intézkedett, hogy márvány emléktáblára véssék a szovjet katona nevét s halálának dátu­mát. Az emléktáblát áp­rilis 4-ére helyezik el.

Next

/
Thumbnails
Contents