Kisalföld, 1974. június (19. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 1 FORINT A2 MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1974. JÚNIUS 1., SZOMBAT * XXX. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM Könyvhét Az utókor kegyeletei. Emlék­műveket állít a mártíroknak, szobrot emel az éhenhalt művészeknek, utcákat, tere­ket nevez el hajdanvolt nagyjairól. S egy hetet, ünnepi hetet ad a könyveknek. A betiltottak­nak, az összezúzottaknak, a máglyán égetetteknek; a könyveknek, amelyeket végül is nem lehet eltitkolni, szám­űzni. megsemmisíteni. A könyvek újjászületnek; diszkötésben, bőrben, vászon­ban vagy papírborítással, ol­dalaikon a legtermékenyebb vetéssel — a betűkkel. A könyvek, végre, élnek. Egyre többen élnek. Mert ak­kor dobban szívük, ha ki­nyílhatnak, ha kíváncsi sze­mek aratják sorait, ha a. mag, amelyet hordoznak, ter­mő szellemre vált. Egyre több könyv éled fel tetszhalottsá- gából; könyvtárak, könyves­boltok, könyvespolcok rend­jéből egyre több emberre nyílnak rá. Nyíljatok, könyvek! Ünne­peteken kápráztassatok, za­varba hozzatok bőségetek­kel, s maradjatok társak mindennapra a könyvhét el­múltával is. Mert gazdag lesz ez a hét: ma délután Kapuváron kez­dődik a megyei megnyitóval, Fekete Gyulával találkozhat­nak 6 órától az érdeklődő ün­neplők. Ugyancsak szombaton hat órakor lesz Győrött, a Rába városi Művelődési Központ­ban a városi megnyitó Ne­mes Nagy Ágnes, Lengyel Ba­lázs és Mándy Iván részvéte­lével. Vasárnap délelőtt a győri „Könyv utcában”, a Lenin < úton dedikál Fekete Gyula, délután Nagybajcsra és Dar- nózselibe látogat. Hétfőn este fél hétkor Ge­rencsér Miklós találkozik a zsirai könyvbarátokkal, ked­den délután kettőkor a Mo­sonmagyaróvári Kötöttáru- gyár dolgozóival, s este ha­lászi olvasóival. Kormos Ist­ván hétfőn Jánossomorján lesz, kedden a győri Tarcsay Vilmos úti óvodában tart me- sedélelőttöt, délután Felpécen dedikálja könyveit. Csoóri Sándor szerdán ket­tőkor a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalatnál, délután 6-kar a Petőfi Sán­dor Ifjúsági Házban találko­zik a költészetet kedvelőkkel, Varga Domonkos kunszigetá olvasóival beszélget ugyanak­kor. Ezen a napon a soproni városi könyvtárban délután négykor Végh Antallal lesz író—olvasó találkozó. Csütörtökön délután hat­kor Csornán Varga Do­monkos; délelőtt Nyúlón Var­gha Balázs, délután Győrött az úttörőházban és az Ifjú­sági Házban találkozik az if­jabb könyvbarátokkal. Az ünnepi könyvhét ese­ményei pénteken délután 5- kor a győr-gyárvárosi fiók­könyvtárban zárulnak, itt Bá­rány Tamással találkozhat­nak az érdeklődők. b. 1. Virág a katedrán Sokszor a késői öregkorban is vissza- ködlik az első tanító arca; elkísérnek nevelők mondásai, szép emberi tettei, azután is. hogy már csak emléküknek adózhatunk kegyelettel. Nagy dolgot tesznek mindannyian. Óriási fegyverté­nye pályájuknak, hogy lámpások lehet­nek a homályban, a tudás fényét gyúj­togatják gyermek és felnőtt elméjében, s ennek a fénynek nincsenek korhatá­rai. Pedagógusokat köszöntünk június el­ső napjaiban, immár sok éve. Virágok áradata önti el a katedrákat kis falusi iskolákban, rangos városi gimnáziumok­ban. óvodákban egyformán. Köszöntők formálódnak gyermekek aján s a száz­ezernyi pedagógus — vállán már az el­múló tanév sok fáradtságával — egy percre megpihen, örül és megilletődik. Mert ünnepeltnek lenni, jóleső és meg­ható. Visszakapni kis töredékét a sze­retetnek és igyekezetnek: derék munka számadására indíttat kit-kit. Amit pedig a mi országunk nevelői végeznek, — derék munka volt, ebben a tanévben is. A miniszterhelyettes, néhány nappal ezelőtt tartott egyik tájékoztatóján úgy summázta az idei tanév fő jellemző vo­násait: nehéz oktatási évet zárnak most az iskolák. A párt oktatáspolitikai ha­tározatából adódó egész sor intézkedés, rendelet, szabály ebben a tanévben „de­bütált”, magával hozva szükségszerűen módszerek és eljárások újszerűségét. gondjait és problémáit it. Még felsoro­lásnak is sok lenne, számbavenni az „újdonságokat”, utaljunk hát most csu­pán a rendtartásra, az iskolák új házi­rendjeire. a tananyagcsökkentésre s vé­gezzük a sort az új érettségi vizsgasza­bályzattal, amely éppen ezekben a na­pokban bizonyíthatja életrevalóságát — vagy jelez további, szükséges korrekció­kat. S a pedagógusoknak, a maguk bo­nyolult sokrétű, ember-, és jellemfor­máló munkáját kellett „hozzáigazítani­uk” a változásokhoz, alkalmazkodniuk és módosítaniuk, szükség szerint. Pedagógusnak lenni: az egyik legna­gyobb felelősségű élethivatás. A tanító, tanár teljes ember, aki nemcsak tanít, hanem szüntelenül tanul és készül ma­ga is; elnyűhetetlen idegekkel, amelyet harminc nyüzsgő gyermek viháncolása éppúgy nem billenthet meg, mint a pá­lya elkerülhetetlen kudarcai, emberi ke­serűségei. netán környezeti szűklátókö­rűség. Csak „távolról” divatos pálya. Aki a közelébe kerül, aki benne él, tud­ja, milyen rendkívül sok áldozatot kö­vetel attól, aki eljegyezte magát vele. Adózzunk hát tisztelettel a nevelők­nek. Akkor is hallgassunk szavukra, amikor segítséget kérnek a neveléshez. Mert ők formálják az új és új ifjú ge­nerációk szellemét. S amilyenné velünk együtt formálni tudják az ifjúságot, olyan lesz majd, felnőttként is. Várkonyi Margit Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács elfogadta az állami népességnyil­vántartásra vonatkozó törvényerejű rendeletet, amely beve­zeti az egységes és a korszerű gépi technikán alapuló sze­mélyi nyi’vántartást. Az állami népességnyilvánlartás az ügyintézés korszerűsítését szolgálja. Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet hozott a köz­rendre, és a közbiztonságra különösen veszélyes visszaeső bűnözőkkel szembeni szigorított őrizetről. Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére vonatko­Ma a pedagógusok Ma ünnepeljük megyeszerte a pedagógusokat. A legki­válóbbak már tegnap Buda­pesten, az Országházban, át­vehették a becsületes munkát jutalmazó elismerést. A ki­tüntetett pedagógusokról ün­nepi beszámolónkban emlé­kezünk meg, amelyet lapunk a holnapi, vasárnapi számá­ban közöl. zó törvényerejű rendelet — amelyet az Elnöki Tanács meg­tárgyalt és elfogadott — lehetővé teszi a családjukat, kis­korú gyermekeik fejlődését, környezetük biztonságát veszé­lyeztető, a közrendet és a munkahelyi rendet zavaró alko­holisták kötelező gyógykezelésének elrendelését. A< gyógyke­zelést munkaterápiás intézetben hajtják végre a járásbíróság határozata alapján. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg, és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. (MTI) Vakáciő-ó-ó-ó! Néhány nap és egy tanévvel idősebb lesz megyénk közép- iskolás, szakmunkástanuló if­júsága — az érettségizők ki­vételével, akik a szokottnál nagyobb árat fizetnek ezúttal a nyári szünidőért. A tanév végül is — kinek ekkor, kinek akkor — befejeződik, s meg­indul a fiatalság legújabb ko­ri népvándorlása, amelynek különböző formáiban egyre többen vesznek részt. Bizonyítványosztás a pártiskolán Vidám asszonyok beszélget­tek a győri belvárosi párt- szervezet helyiségében pén­teken délután. Délelőtt még vizsgáztak, most felszabadul­tan várták a „bizonyítvány­osztást”, az öthónapos ko­moly tanulás elismerését. La­katos László, az MSZMP Győr városi Bizottságának titkára'köszöntötte a 26 asz- szonyt, akik a marxizmus— leninizmus alapjait; filozó­fiáját, politikai gazdaságta­nát, munkásmozgalmát és a pártépítés tudnivalóit sajátí­tották el. Közülük négyen kiváló eredménnyel tették le vizsgáikat: Nagy Józsefné, a GyÁÉV, Somogyi Lászióné, a Pamutszövő- és Műbőrgyár dolgozója. Szabó Jánosné, az Engels Frigyes Általános Is­kola pedagógusa és Szigeti Györgtmé, az Ipari Szolgál­tató' Szövetkezét dolgozója élenjárója volt a jó munkát végző csoportnak. Nagy Józsefnével beszél­gettünk az ünnepség Után. — A Győr megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgo­zom, utókalkulátor vagyok, s a központi alapszervezet tit­kára. Nagyon hasznosnak tartottam azt az öt hónapot, amelyet itt eltöltöttünk, jó légkörben, minden segítséget megkapva tanulhattunk. — Reggel nyolctól délután fél ötig voltak az előadások, a csoportos és egyéni foglal­kozások. Tanulnivalót nem is nagyon kellett hazavinnünk. Osztályfőnökünk Borka Gyu­la, sokat segített nekünk, so­kat is köszönhetünk neki. Köszönjük a lehetőséget, hogy úgy végezhettük el ezt az öt­hónapos pártiskolát, hogy nem kellett elszakadnunk a családunktól, itt nyitottak osztályt Győrött. — Filozófiából vizsgáztam utoljára, ezt a tárgyat is sze­rettem legjobban. Érdekesek voltak a pártépítési óráink; megelégedéssel tapasztaltam, hogy sok vonatkozásban ed­dig is úgy dolgoztunk a vál­lalati, alapszervezetben, ahogy itt szó volt róla, de sok olyánról is hallottam, amit kamatoztathatok most. visz- szatérve a munkahelyemre. Pete Imre. az MSZMP me­gyei oktatási igazgatóságá­nak vezetője elismeréssel szólt az osztály munkájáról. Elmondta, hogy legközelebb januárban Mosonmagyaróvá­ron indít kihelyezett osztályt a soproni pártiskola, meg­könnyítve így a dolgozó nők marxista továbbtanulását, sőt., azt tervezik, hogy az egy­éves pártiskolai formában is indítanak győri osztályt a jövőben. Másodízben osztottak Győ­rött bizonyítványt, jövőre Mosonmagyaróváron fognak. A megyei és városi pártbi­zottság, az oktatási igazgató­ság jó példával jár elöl a nőpolitikái határozat meg­valósításában, a tanulni vá­gyó nők segítésében. A 26 asszony gazdagabban tér visz- sza munkahelyére a tartal­masabb pártmunka ellátásá­ra. Június 16-tól 22-ig a közép­iskolák és a szakmunkáskép­ző intézetek KISZ-titkárai or­szágos vezetőképző táborban készülnek a következő tanév legfontosabb feladataira. Hu­szonkilenc középiskolás titkár Csepelen, tizenkét szakmun­kásképzős titkár pedig a Ko­márom megyei búbánatvölgyi vezetőképző táborban tölti ezeket a napokat. Az építő­táborok is benépesülnek. Me­gyénkből kéthetes turnusok­ban több mint száz diákfiú utazik Tatára és kapcsolódik a Budapest—Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítésébe. Biatorbágyon ugyancsak vas­útépítésben segédkeznek a fiatalok. A lányok a gazdag­nak ígérkező gyümölcsszüret örömeiből és fáradalmaiból vállalnak részt. Kétszáz lány a Balatonboglári Állami Gazdaságban, ötszáz a len­gyeltóti táborban igyekszik hasznossá válni. Az egyete­mista és a főiskolás lányok — több mint százan — Balaton- újhelyen szedik majd a gyü­mölcsöt. Harminc középisko­lás lengyelországi csere-építő­táborozásra készül. Erdőmű­velés. növényápolás lesz a munkájuk. Tizenöt fiú a ka­(Folytatása a 2. oldalon*) Űgyeletesiinké a szó

Next

/
Thumbnails
Contents