Kisalföld, 1974. szeptember (19. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŰR, 1974. SZEPTEMBER 1, VASARNAP * XXX. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Összefogás Csornán Egyetértett a lakosság és a tanács A múlt év augusztus 20-án nyitották meg o csornai ter­málfürdőt, amely jelenleg a helyi Lakáskarbantartó és Űtépítő Költségvetési Üzem kezelésében működik. Létre­jöttének körülményeiről ér­demes szólnunk, egy kisváros lakóinak összefogásáról, mely követendő példa lehet. A városi tanács kezdemé­nyezte a fürdő megépítését, s a három és fél milliós beru­házásból, több mint másfél millió forint volt a társadal­mi munka. A csornai Petőfi Tsz kútjából kerül a meden­cékbe a tsz kertészetében hasznosított termálvíz. — Annak idején összehív­tuk a vállalatok vezetőit, és a segítségüket kértük a tár­sadalmi munkához. így kez­dődött. Azután jöttek a fel­ajánlások — mondja Kara­kói József, a városi tanács elnökhelyettese, aki koordi­nálta a munkálatokat, és aki­nek szívügye ma is a fürdő további fejlesztése. — A lakosság érdekei mel­lett beszélnünk kell a társa­dalmi munka tudatformáló hatásáról is. Negatív polgári állásfoglalás az a nézet, mi­kor az emberek elvárják, hogy mindent készen kapja­nak. Büszkén említi az elért eredményeket, és azt a tényt, hogy az idei fürdőidényben 60 csornai gyerek tanult meg úszni szervezett oktatás kere­tében. — Mi lenne a további fej­lesztési terv? — Szeretnénk még egy ötö­dik, nagyobb medencét építe­ni, továbbá jó volna a fe­dettséget is megoldani, hogy a téli hónapokban is igény­be vehessék a dolgozók a gyógyító hatású vizet. Persze, ez még csak elképzelés, ter­vek még nincsenek. Szabó Istvánnal, a fürdőt kezelő üzem vezetőjével, és Bognár János fürdővezetővel a medencék között sétálunk. A délelőtti órákban is van­nak fürdőzők, magyarok és külföldiek egyaránt. Gondo­zott pázsit, kristálytiszta víz, a szegélyen fiatal nyárfák üde zöldje tárul a szemem elé. A fürdő területén egy áfész-presszó, és a helybeli téesz pecsenyézője szolgál étellel és hűtött italokkal a vendégeknek. Mindenütt rend és tisztaság van. — Előfordult már, hogy egy vasárnapi kánikulában majdnem négyezer látogató fordult meg nálunk — mond­ja Bognár János. — Ilyenkor a hideg vizű medencénk bi­zony kicsit szűknek bizonyul, de a füves részen rengeteg ember elfér. — Milyen betegségekre gyakorol enyhítő hatást a csornai termálvíz? — A betegek szerint reu­matikus fájdalmakra, a ma­gas vérnyomásra, valamint gyomorfekélyre és epebán- talmakra van gyógyító hatá­sa. Dr. Sipor, kórházi bel­gyógyász főorvos foglalkozik eZzel a kérdéssel — válaszol­ja a fürdő vezetője. — A forgalom szempontjá­ból szerencsés helyen van a termálfürdő — állapítja meg Szabó István üzemvezető. — A rajkai határátkelőhely kö­zelsége, és a Hegyeshalomnál átkelő külföldi vendégek nagy idegenforgalmat biztosítanak a nyári idényben. Csehszlo­vákiából, az NDK-ból a leg­többen, de mondhatom, hogy a világ minden tájáról érke­ző vendégek, turisták közül sokan útbaejtik néhány órára a fürdőt pihenés, felfrissülés céljából. Volt olyan vasárna­punk, hogy a pénztár napi 11 000 forintos bevételt szá­molt el belépőjegyekből. Ügy hiszem, hogy a Csorna város Tanácsától kiindult kezdeményezést joggal nevez­hetem jó ötletnek, a meg­valósítást pedig követendő példaként állíthatjuk azon települések elé, ahol hasonló lehetőségek adottak. Gabnai Gábor Felkészülés jé munkára A napokban tartják a megye közép- és fel­sőfokú tanintézeteiben a KISZ-vezetőképző tanfolyamokat. A tanfolyamok célja, hogy a-titkárokat felkészítsék az új tanév KISZ- es feladataira. A múlt napokban a soproni Martos Flóra, a győri Mayer Lajos Szakkö­zépiskola és a győri Tanítóképző Intézet KISZ-vezetői értekeznek. Szeptember első napjaiban a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári karának KISZ- vezetőit készítik az 1974—75. tanév felada­taira. Szeptember 5—12-ig indul a győri Bánki Donát Távközlési és Műszaki Főisko­la titkárainak előkészítő tanfolyama. Ennek a tanfolyamnak a legfontosabb feladata, hogy előkészítse az ország távoli vidékeiről jött fiatalok beilleszkedését a megye KISZ- életébe. . Óvodából iskolába Tegnap búcsúztak az óvodá­tól az iskolába menő nagy- csoportosok. Életük első nagy lépése következik hétfőn: is­kolába indulnak, összedől a homokvár, többet pihen a mackó, a trombita... Hetek óta büszkélkedik is­kolás mivoltával Géczy Ga­bika. Köpenyben, hátán isko­latáskával sétálgat a lakás­ban. Most az indulás előtt mégis nagyon bújik a ma­mához. Jó tanulást, minden kisis­kolásnak! (N. E. felv.) Ügyeletesünké a szó Kommunista műszak a győri „meleggyárban”, melyet Pusz­taszerért végeztek, s melynek helyben is örülhetnek — meg­lepetés nélküli hidegzuhany Kisfaludon — nagyszerű üz­leti hír az MVG-ból — és egy okos kezdeményezés a túlkoros diákok támogatásá­ra. Ennyit összefoglalásul az ügyeletesi rovat tartalmából. Előbb lesz meleg víz A megyeszékhely „meleggyá­rában”, a Győri Hőszolgáltató Vállalatnál tegnap mintegy ötvenen dolgoztak a szabad szombat ellenére Is. A válla­lat szocialista brigádjának tagjai a tegnapi műszak­jukért járó pénzt a puszta­szeri nemzeti park javára ajánlották fel. Nem nagy összegről van sző, a szándék nemessége azonban minden­képpen elismerést érdemel Az előbbin kívül nagy hasz­na lehet a hőszolgáltatók munkájának, hogy tegnapi serénykedésükkel jól előre­haladt a berendezések kar­bantartása. Jelenleg ugyanis Adyvárosban az a most már több ezer család, amely a vállalattól kap meleg vizet, nélkülözni kénytelen ezt a nehezen nélkülözhető szol­gáltatást. • Az eredeti terv szerint szeptember 8-ig tartott volna a vállalatnál az évi, elenged­hetetlenül szükséges nagy karbantartás. Most vizsgálják felül azokat a berendezéseket, melyeket év közben, a szol­gáltatás ideje alatt semmi­képpen sem lehet. A vállalat brigádjainak felajánlásakép­pen várhatóan szeptember 5-én megkezdődhet újra a melegvíz-szolgáltatás, és eh­hez segíthette hozzá a válla­latot a tegnapi kommunista műszak. Sirálysirató Kétszáz munkavállaló (!) ne­vét és címét tartalmazó lis­tával kezdett annak idején a Győri Műanyagfeldolgozó Isz üzemalapításhoz Kisfalu­don. Nem kevés áldozattal üzemmé formálta a község­ben lévő egykori kastélyt. Be­ruházása első lépcsőjeként 100 dolgozó számára készíttetett öltözőt, fürdőt. De a legsze­rencsésebbnek mondott idő­szakban is mindössze harmin­cán dolgoztak a szövetkezet kisfaludi részlegében. Mire ugyanis elkészült az üzem, elpárolgott a helybe­liek munkavállaló kedve. Az utóbbi hetekben már csupán 8-an, 10-en dolgoztak Kis­faludon. Ezért válaszút el$ került a Műanyagfeldolgozo. Most megszüntette Kisfalu­don a termelést, nem készítik már az exportra kerülő, üveg­szálas poliészter műanyag Sirály-csónakokat. A szövet­kezetnek csupán egy-két al­kalmazottja van a községben. Minden valószínűség szerint nem is készítenek több Si­rályt Kisfaludon. S hogy bán­kódik-e valaki emiatt? Nem­igen. Legalábbis nagyon ke­vesen. Vállalkozók nélkül nem lehet dolgozni. És a jelek szerint Kisfaludon nem igény­lik az üzemet. Postakocsiit az NDK-nak öt és fél millió rubel értékű szerződést költött a Magyar Vagon- és Gépgyár a Német Demokratikus Köztársaság Postabeszerzési Igazgatóságá­val. Az egyezmény értelmé­ben az NDK-i posta az V. öt­éves tervben 125 postakocsit vásárol az MVG-tőL A terv­időszak első szakaszában 70, később újabb 55 vasúti ko­csit. Az MVG vasúti jármű­gyárában rövidesen hozzá­kezdenek a postavagonok ter­vezéséhez. (Folytatás a 2. oldalon.) »S­Tájékoztató a szeptember 1-én életbe lépő fogyasztói áremelések és jövedelemnövelő intézkedések végrehajtásáról Mint ismeretes, a kormány 1974. szeptember 1-i hatály- lyal a tüzelőanyagok, hőszol­gáltatások és üzemanyagok árainak felemelését határoz­ta el, ezzel egyidejűleg jöve­delemnövelő intézkedéseket is elrendelt. A rendelkezések szerint minden munkáltató — a me­zőgazdasági szövetkezetek kivételével — a vele munka- viszonyban, szövetkezeti tag­sági viszonyban, szolgálati viszonyban, a betegségi biz­tosítási kötelezettség alá tar­tozó bedolgozó munkavi­szonyban állók, valamint' a fegyveres erők és rendészeti testületek hivatásos tagjai részére 1974. szeptember 1- től — abban a hónapban, amelyben a dolgozó munka­bérben, munkadíjban, kere­setkiegészítésben, táppénzben és terhességi-gyermekágyi' segélyben részesül —, havi 50 forint kiegészítést köteles fo- hrósítanl A nyugdijak, járadékok, a házastársi pótlék és az egyéb rendszeres pénzbeni szociális ellátások (ideértve pl. a tsz- nyugdíjasokat és nyugdíjjá­radékosokat, hadirokkanta­kat stb.) összegét szeptember 1-től havi 50 forinttal kell ki­egészíteni. Havi 50 forint ki­egészítés illeti meg — a gyer­mekek számától függetlenül — a gyermekgondozási se­gélyt igénybe vevő anyát. Jövedelemkiegészítést egy személy csak egy címen kap­hat. A házastársi pótlékban részesülő nyugdíjasok — te­kintettel a jövedelmük ala­csony színvonalára — a jöve­delemkiegészítést mindkét cí­men megkapják. A kiegészítés az átlagbérbe nem számít be, levonások nem terhelik, táppénzes állo­mány idejére is teljes összeg­ben folyósítandó. A kiegészí­téseket első ízben 1974. szep­temberében kell fizetni. A kormányhatározat alap­ján szeptember 1-én életbe lépő fogyasztói áremelések az alábbiak szerint kerülnek végrehajtásra. X. Szilárd tüzelőanyagok (szén, brikett, koksz, tűzifa) árváltozása a) Szén és brikett A lakosság által felhasznált szénféleségek és brikettfaj­szén megnevezése régi ár Ft q berentei darabos szén 28,— tatai darabos szén 44,90 dorogi rostált daraszén 37,10 berentei diószén 24,60 budapesti háztartási kevert szén 27,50 Haldex-szén 49,10 (A példaként felsorolt árak Budapesten és Pest megyé­ben érvényes vasúti pályaud­vari telepi árak. Ezekhez ké­pest — a különböző vasúti fuvarköltségek miatt — egyes megyékben a szenek mázsán­brikett megnevezése régi ár Ft IQ tatabányai brikett 51,— várpalotai brikett 44,— NDK-i brikett «7,60 ták fogyasztói ára átlagosain 16 százalékkal emelkedik. Az átlagon belül az egyes szén­ás brikettfajták áremelkedése 0—30 százalék között válto­zik. Az egyes szénféleségek ára a következőképpen alakul: új ár áremelés mérté­rt q ke százalékban 35,70 27,5 52.10 18,0 42,50 14,5 27,00 9,8 34.30 24,7 49.10 0 kénti ára legfeljebb 1.60 Ft- tal lehet olcsóbb, más me­gyékben legfeljebb 1,— Ft-tal lehet drágább.) A forgalomba hozott bri­kettek közül egyes brikettfaj­ták áralakulása a következő: új ár áremelés mérté­Ft q ke százalékban 55.20 8,2 49.20 11,* 77,80 14,8 Az árváltozással egyidejű­leg néhány eddigi áreltérés megszűnik. Megszűnik a ha­zai szeneknél a központi fű- téses lakásoknál alkalmazott mázsánkénti 1.50 Ft-os felár. Megszűnik a lengyel lángszén kettős ára. (Eddig a közpon­ti fűtésű lakásoknál alacsony (48,— Ft/q), az egyéb fogyasz­koksz megnevezése régi ár Ft/q dió I. koksz 97.— dió II. koksas 84,— Továbbra is megmarad a koksztüzelésű központi fűté- ses lakóházak mázsánkénti 16,— Ft-os árkedvezménye, c) Tűzifa A tűzifa fogyasztói ára át­megnevezés régi ár Ft/q konyhafa 48,70 kandallófa 47,70 Vidéken a tűzifa fogyasz­tói árának emelkedése a fel­dolgozás fokától (hasáb-, do­rong-, kandalló- vagy kony­hafa), a kiszolgálás helyétől toknál magas (79,— Ft/q) ár érvényesült. Az új ár egysé­gesen 62,10 Ft/q.) b) Koksz A koksz fogyasztói ára át­lagosan 24 százalékkal emel­kedik. Néhány kokszfaj te pá­lyaudvari telepi ára a követ­kező lesz: új ár áremelés mérté­Ft/q ke százalékban 116.50 20.1 108,00 28,6 lagosan 18 százalékkal emel­kedik. Budapesten a pályaudvari telepről házhoz szállított tű­zifa ára az alábbiak szerint változik: új ár áremelés mérté­Ft/q ke százalékban 57.40 17,9 56.40 18,2 (pályaudvari vagy belterületi telep), valamint a termelés helyétől való távolságtól füg-' (Folytatás a 3. oldalon.) f'% .............. .............. VILÁG PROLETÁRJAI, E0YSUUÜ2CI ARA: 80 FILLER

Next

/
Thumbnails
Contents