Kisalföld, 1975. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

Mellékletünk: a Kisalföld 1975. évi falinaptára VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Meleg tíz és fél ezer lakásba AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1975. JANUAR 1.. SZERDA * XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Szocialista egységben terveink megvalósításáért írta: Grósz Károly, az MSZMP KB osztályvezetője EREDMÉNYEKBEN GAZDAG esztendőt búcsúz­tatunk, és bizalomteljes légkörben új évet kö­szöntünk 1975. január 1-én. 1974 fontos esztendő volt, része a négy évet felölelő sikeres kongresszusi ciklusnak, amelynek során megoldottuk a magunk elé tűzött felada­tokat. Munkánk, közös helytállásunk alkotóén gazdagította azt a folyamatot, melyet a Köz­ponti bizottság a múlt év végén nyilvánosságra hozott irányelveiben úgy jellemez, hogy hazánk­ban, a Magyar Népköztársaságban tovább szi­lárdult a munkásosztály hatalma, a társadalmi osztályok, rétegek együttműködése, kiteljesedő­ben van a szocialista demokrácia, mélyül a szocialista nemzeti egység. A magyar társada­lomban tudatosul rendszerünk eszmei alapjá­nak, a marxizmus—leniaizmusnak tanítása; gyarapodik az általános és politikai műveltség; erősödik népünk elkötelezettsége céljainkkal. Ennek bizonyítására elegendő utalni a szocia­lista brigádok jelszavának, a „Szocialista mó­don dolgozni, élni és tanulni” jelszónak egyre szélesebb társadalmi érvényére. Jogos elége­dettségei vehetjük számba gazdasági eredmé­nyeinket is. A nemzeti jövedelemnek a tervezett­nél nagyobb, 6 százalékos emelkedése teljes egészében a növekvő termelékenységből szár­mazott. Ez. azt mutatja, hogy gazdaságunk megalapozott, lendületes fejlődése tavaly is folytatódott. Büszkék lehetünk arra, hogy a párt XI. kongresszusának, hazánk felszabadulása 30. évfordulójának tiszteletére indított és országossá vált munkaverseny új hajtóerőket szolgáltatott fejlődésünkhöz; így hozzájárult az ipari termelés 8 százalékos növeléséhez, 89 ezer lakás felépí­téséhez, a lakosság fogyasztásának 1973-hoz ötért 6 százalékos gyarapodásához. Politikai, társadalmi, gazdasági eredményeink arról tanúskodnak, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt politikáját munkásosztályunk, né­pünk magáénak vallja és tettekkel támogatja. Ez a politika megfelel a magyar nép nemzeti érdekeinek, és összhangban áll az intemacio- oalista követelményekkel,, Bazárok fejlődésének, szocialista haladásunk­nak két nagy belső forrása van; a jó politika és a kipróbált, eredményes politikát valóra váltó társadalmi összefogás — közös munka. A kiharcolt sikerek mindenekelőtt népünk te­remtő munkájának köszönhetők. Dolgozóink leg­jobbjai felismerték, hogy személyes boldogu­lásuk, családjuk felemelkedése az egész társa­dalom fejlődésével együtt érhető el. Ehhez biz­tos alapot ad, hogy az MSZMP tevékenységében következetesen hasznosítja az elmúlt, csaknem két évtized politikai tanulságait, és figyelembe veszi a fejlődés új követelményeit. Nagy politi­kai bátorsággal, kezdeményezően néz szembe a gyakorlatban jelentkező problémákkal, és megoldásukra idejében, folyamatosan intézke­dik. Hazánk fejlődésének legfőbb nemzetközi biz­tosítéka és segítője, hogy a szocialista országok közösségének tagjaként haladhatunk előre. Az új esztendőben nagy feladatok várnak ránk. A kiegyensúlyozott és megfelelő ütemű fejlődés érdekében minden döntő területen nö­velni kell munkánk gazdasági, társadalmi haté­konyságát. Nem engedhetjük meg, hogy akár az újtól való idegenkedés, akár pedig a túl­fűtött elégedettség visszafogja, lassítsa terveink megvalósítását. Ugyanakkor bátran kell képvi- j selni, hogy a növekvő politikai igényesség, a követelmények mércéjének magasabbra állítása nem jelent „politikai megszigorításokat”, sem pedig „megmerevedést" az eddig követett poli­tikában. A Központi Bizottság a XI. kongresz- szusra megjelentetett irányelveiben világosan kifejezi azt az eltökéltségét, hogy az elért ered­ményekre építve, a kétfrontos harc jegyében kívánja biztosítani a társadlom szocialista voná­sainak erősítését. Ez a mindennapi munkában mindannyiunktól nagy elvi szilárdságot, megfon­toltságot és körültekintést igényel. Tudatában kell lennünk, hcjgy szocialista cél­jainkat csak küzdelemben válthatjuk valóra; szívósan harcolva és dolgozva a helyes politikai vonal érvényesüléséért, határozottan fellépve mindenfajta torzítással, félremagyarázással, va­lamint a visszahúzó maradisággal, a beletörő­déssel, a közönnyel szemben. Ezt . példázzák Központi Bizottságunknak a X. kongresszus óta hozott határozatai, társadalmi szempontból nagy jelentőségű gyakorlati útmutatásai. Különösen a gazdasági építőmunka feladatai lesznek bonyolultabbak. Nehezebb feltételek közepette vágunk neki az 1975. esztendőnek, az eddiginél keményebb munkára, széles körű, ész­szerű takarékosságra kell felkészülnünk mind egyéni, mind társadalmi értelemben. Nem tit­koljuk, a párt Központi Bizottsága december 5-i ülésén, az országgyűlés pedig a költségvetés vitájában aláhúzta, hogy a tőkés világgazda­ságban érvényesülő és mindinkább gyorsuló infláció, növekvő belső zavaraik következtében, a magyar népgazdaságot kedvezőtlen hatások érik, s emiatt állami költségvetésünkre növekvő anyagi terhek hárulnak. A termelés szerkezeté­nek a szükségesnél lassúbb változása a beru­házásokban, az anyag- és energiafelhasználás­ban rejlő tartalékok ma még nem kellő kiakná­zása, valomint az irányításban előforduló egyes következetlenségek is nehezítik helyzetünket; gyengítik gazdasági munkánk hatékonyságát abban, hogy az elmített negatív külgazdasági hatásokkal minden tekintetben eredményesen felléphessünk, lehetőségeinkkel maximálisan él­hessünk. Mindezeket mérlegelve, 1975-ben fő gazdaságpolitikai feladatunk, hogy biztosítsuk a népgazdaság fejlődését és ezzel együtt egyen­súlyi helyzetének javítását. Ezt szem előtt tartva, a felhalmozást és c fogyasztást az idén lassabban növeljük, mu.l az" elmúlt években. Amikor tehát azt mondjuk, hogy a terv szerint a nemzeti jövedelem 5—5,5 szó zalélckal, belföldi felhasználása pedig 3—3,5 százalékkal növekedjék, az ipari termelés 6 szá­zalékos bővülése teljes egészében a termelé­kenység emelkedéséből származzék, akkor egyé­ni és közös feladatok sokaságát fogalmazzuk meg. Ahhoz, hogy a tervben kifejeződő gazda­ságpolitikai, termelési, beruházási, életszínvonal­célok elérhetők legyenek, minden vállalatnál és népgazdasági méretben is javítani kell az üzem- és munkaszervezési tevékenységen, job­ban ki kell használni a termelő berendezéseket, ésszerűen takarékoskodni kell a munkaerővel, anyaggal, energiával, és minden vállalatnál, munkahelyen támaszkodni keli a dolgozók őszin­te tenni akarására, törekedni kell a szocialista munkaversenyben rejlő nagy lehetőségek ki­bontakoztatására. Népgazdaságunk szilárd és biztos alapokon nyugszik. A szocialista gazdaság ereje és lénye­géből eredő fölénye lehetővé teszi, hogy nehéz­ségeink ellenére töretlenül folytathassuk gaz­dasági, életszínvonal-politikai és kulturális cél­jaink teljesítését, örülünk, hogy személyes éle­tében, családi terveiben mindenki többre, jobb­ra vágyik. Nincs ebben sémiéi kivetendő, ha e törekvés párosul a személyes teendők megérté­sével és becsületes végrehajtásával, ha az egyé­ni célok megfelelnek a társadalom érdekeinek is. A közgondolkodás fejlődésében elért eredmé­nyek nem feledtethetik, hogy sok még a közös teendőnk a szocialista felfogással szemben álló nézetek visszaszorításában. A jövőben követke­zetesebben, határozottabban lépjünk fel a köz­ügyek iránti közömbösség, a politikai vélemé­nyek indokolatlan hullámzása, az illúzió vagy a pesszimizmus káros végletei, a társadalmi érde­ket csorbító törekvések, a kispolgári önzés, ha­szonszerzés ellen. Felvilágosító szóval, a pozitív példák terjesztésével tegyünk tudatos lépéseket a felé, hogy közelebb kerülhessünk a szocialista felfogás és életmód uralkodóvá válásához. Mély meggyőződésünk, hogy mindehhez meg­felelő útmutatást, politikai és erkölcsi támoga tást nyújt a párt XI. kongresszusára, a felsza­badulásunk harmincadik évfordulójára való gon­dos felkészülés. A kongresszusi és felszabadulási munkaverseny már eddig is emberi közösségek sokaságát ötvözte szilárdabbra, célratörőbbre, és a közösségek ma többre képesek tegnapi önmaguknál, s holnap tudásban, teljesítmény­ben, a szocialista közszellem képviseletében egy újabb nagy lépéssel előbbre tartanak annál, mint ahol ma állnak. MINDEZEK TUDATÁBAN felelős munkával készülünk pártunk XI. kongresszusára és ünne­peljük meg hazánk felszabadulásának 30. évfor­dulóját, befejezzük a 4. és kimunkáljuk az 5. ötéves népgazdasági tervet. Jogos önbizalom­mal valljuk: céljaink reálisak, elérhetők, ha min­denki részt vállal a közös feladatokból és meg­valósításukon képessége szerint dolgozik. f$et(á&§ áj évet kjvámmk keávm OtvmámknmkÁ A hegykői szorgalom biztató jövőt alapoz Babarci László, a hegykői Fertő .menti Április 4. Tsz el­nöke a legütóbbi, nyár eleji találkozásunkkor a többi kö­zött arról beszélt, nagyon re­ménykedik abban, hogy a tagság összefogásával, megér­tő támogatásával sikerül jó övét zárniuk. Megszállott em­berekre van most szükség — mondta —, alak belátják, hogy csak megfeszített mun­kával lehet egv szanált tsz dolgait rendbe hozni. — Ilyenkor év végén, az új esztendő küszöbén, ha még nem is egészen pontosan, de mégis kirajzolódnak a várha­tó eredmények, megmutatko­zik mennyire volt eredmé­nyes az a bizonyos megfeszí­tett munka, amiről Babarci elvtárs beszélt. (Folytatása a 2. oldalon.) # Naponta két­száz tonna olaj érkezik a válla­lat telepére. A megye legtöbb fűtőolajat fel­használó üzemé­ben Horváth Kál­mán és Ruttner Sándor a fűtőolaj lefejtését végzi a tartályokból. I # A kazánhaz a közeli házgyárat is ellátja energiá­val. Nagy Imre és Takács Lajos ka­zánfűtők a hár­mas kazánt gyújt­ják be. A napirendből: Nemzetközi tárgyalások — Gyógyító- megelőző ellátás — Szakmunkások előkészítése felsőfokú tanintézetekbe A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács kedden ülést, tartott. A külügyminiszter jelen­tést tett Petr Mladenovnak, a Bolgár Népköztársaság külügyminiszterének decem­ber 17—20. között hazánk­ban tett hivatalos, baráti látogatásáról. A szívélyes légkörben lezajlott tárgyai- lások során a külügyminisz­terek megelégedéssel állapí­tották meg, hogy a két or­szág között teljes a nézet- azonosság az összes érintett nemzetközi kérdésben. Hang­súlyozták. hogy tovább kí­vánják fejleszteni a két or­szág együttműködését, és hozzájárulnak a szocialista közösség egységének erősíté­séhez. A kormány a jelen­tést jóváhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette Adam Maliknak, az Indonéz Köztársaság kül­ügyminiszterének december 13—17. között hazánkban tett hivatalos látogatásáról szóló jelentést. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Laoszi Ideiglenes Nemzeti Egységkormány kül­döttségének december 15— 18. között hazánkban tett hivatalos látogatásáról szóló jelentést. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a magyar—indiai gaz­dasági tudományos és mű­szaki együttműködési ve­gyesbizottság október 28. és november 2. között New Del­hiben tartott első üléséről szóló jelentést. A tárgyaláso­kon megállapították, hogy számos lehetőség van az együttműködés további szé­lesítésére, különösen a kohá­szat. a gép- és vegyipar, az elektronika és távközlés, va­lamint a mezőgazdaság te­rületén. Az egészségügyi és a munkaügyi miniszter, vala­mint a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa javaslatot tett a gyógyító-megelőző el­látás állampolgári jogon történő igénybevételére. Az alkotmány 1972. évi módosí­tásával. valamint az egész­ségügyi törvénnyel összhang­ban a*kormány úgy határo­zott, hogy a készülő társa­dalombiztosítási törvény ha­tályba lépésével egyidejűleg a jövőben minden magyar polgár állampolgári jogaként veheti igénybe az egészség- ügyi szolgáltatásokat. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az oktatási és a mun­kaügyi miniszter jelentését a szakmunkás képesítésű fi­zikai dolgozók felsőfokú ta­nulmányokra való felké­szítésének tapasztalatairól. Megállapította, hogy a felké­szítési rendszer sikeresnek bizonyult. Ennek alapján úgy határozott, hogy a követke­ző tanévben i műszakin kí­vül egyéb különböző sza­kokra készülő fizikai dolgo­zóknak is indítanak előké­szítő tanfolyamokat. A részt­vevők 70—80 százalékát a nagyüzemek munkásaiból válogatják ki. A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a kormány fel­hívta a miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek figyelmét, hogy vizsgálják meg az ország­gyűlés decemberi ülésszakán elhangzott képviselői észre­vételek és javaslatok meg­valósításának lehetőségeit, és tájékoztassák arról a? or­szággyűlés elnökét valamint az indítványozó képviselő­ket. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgy alt. (MTI) • Cjabb nagy teljesítményű ka­zánok épülnek a győri Hőszolgál­tató Vállalatnál. Két, egyenként 50 millió Kcal/óra teljesítményű szovjet kazán épí­tési, szerelési munkáit végzik. Az egyik kazán már az 1975-ös fűtési idényben hőt ad. A kazánok a Kun Béla lakó­telep fűtését is szolgálják majd. ARA. } PÓRIN! Ülést tartott a Minisztertanács

Next

/
Thumbnails
Contents