Kisalföld, 1975. május (20. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

AZ MSZMP GYŐR SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR. 1975. MÁJUS 1„ CSÜTÖRTÖK * XXXI. ÉVFOLYAM, 101, SZÁM Ünnepi köszöntő Gáspár Sándor beszéde 'risztéit hallgatóim! Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak! A munka és a munkások nagy ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa nevében tisztelettel kö­szöntőm a magyar- munkáso­kat, parasztokat, értelmiségie­ket, egész dolgozó népünket. Az alkotó munkát és a dol­gozó embert köszöntjük má­jus elseje alkalmából. Tiszte­lettel adózunk az embert em­berré tevő munkának: jelen­legi és eljövendő sikereink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó' ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kincséért, a ko­hókból izzó acélt csapol, épít házat és gyárat, elveti a ma­got. tanít, gyógyít, alkot. Május elseje a teremtő munkát, a proletár nemzet­köziséget és az új életet hor­dozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világszerte összeforrott a dolgozók legbensőbb érzései­vel, vágyaival és törekvései - -el. Ezért május elseje min­dig új lendületet, kedvet, ösz­tönzést ad a küzdelemhez és a munkához. A magyar dolgozók nevé­ben köszöntjük munkástest- véreinket, akik a szocialista országokban élnek és szorgal­mas. tervszerű munkával épí­tik az új társadalmat, a dol­gozó emberek világát. Kö­szöntjük a tőkés országok­ban élő és harcoló osz­tály test véreinket. Köszönt­jük a nemzeti független­ségükért harcoló testvérein­ket, akik népük önrendelke­zési jogának kivívását és az emberhez méltó élet feltéte­leinek megteremtését tűzték maguk elé. Ma ünnepelnek azok is, akik reménykednek és azok is, akik már útra lel­tek. akik már rátérhettek az új társadalom építésének út­jára. Ezek közé tartozunk mi. magyarok is. Büszkék vagyunk rá. hogy hazánkban — a vi­lágnak ezen a ki­csi részén — a munkásosztálv májusi eszméi valóra válnak. Né­pünk joggal büsz­ke arra, hogy sza­badon alakíthatja szebb, gazdagabb, emberibb jövőjét Biztonságot és erőt kölcsönöz számunk­ra, hogy a szocia­lizmust építő né­pek nagy családjá­ba tartozunk. Tu­dunk örülni nagy alkotásainknak és mindennapos ered­ményeinknek, mert mindezek saját munkánkból fa­kadnak. Szépen fejlődő fát ültettünk, és jóleső érzéssel íz­leltük meg első gyümölcseit. Ter­mőre fordult már a mi új rendünk, most már egyre többet és jobbat ad egész né­pünk üdvére és javára. Ezért jövőnkbe vetett szilárd hittel járjuk .a magunk választotta utat. Országszerte megújuló, gazdagodó, egyre tartalma­sabbá váló életünk számtalan tanújelével találkozhatunk. A korszerű gyárak, az iparosodó mezőgazdaság, az újjászülető városok és falvak munkánk eredményeit hirdetik. Meg­változott életünkről vallanak azok az emberek is, akik al­kotó akaratukat, hazaszerete­tüket. szocialista meggyőző­désüket nap mint nap tettek­ben juttatják kifejezésre. Már eddig is sokat megvalósítot­tunk céljainkból, de még nem mindent. Még sokkal többet akarunk elérni, hogy minden becsületes dolgozó embernek még szebb, még gondtalanabb lesven az élete. Nem pihe­nünk meg, szüntelenül hajt bennünket a holnapért vállalt felelősség, a magunk és gyer­mekeink jövőjéért való tenni- akarásunk. Céljainkat, terveinket csak két kezünk szorgalmas mun­kájával válthatjuk valóra. Ma már milliók érzik és értik — saját tap aszta I a t ai hb ól —. hogy csak a jól. a tisztessé­gesen végzett munka lehet fejlődésünk forrása. A hőbb lakást, a jobb és szebb árut, a kulturáltabb életkörülmé­nyeket nekünk kell megte­remtenünk. Ezért tiszteljük a munkát, ezért becsüljük a szebb életünkért munkálko­dó, dolgozó embert. Támogat­nunk kell minden olyan tö­rekvést. amely céljaink el­érését közelebb hozza. Sza­bad utat biztosítunk vala­mennyi hasznos kezdemé­nyezésnek. Erősítjük az alko­tó munka lendületét, a közös­ségi magatartást, a szocializ­mus ügye iránti elkötelezett­ségtől áthatott cselekvést. Nem látványos megnyilvánu- 1 ásókra, látszateredménvekre, hanem szívós és fegyelmezett munkával elérhető, tartós eredményekre van szüksé­günk. Ebben a jövőt formálásban m inda nnyiun Isnak megvan a maga posztja, ahol helyt keli állnunk és nean is akárho­gyan. hanem a dolgozó em­bert mindig jellemző becsü­lettel és elkötelezettséggel. Kedves elv társak! Népünk jól tudja, hogy a fejlett szocialista társadalom felépítésének két döntő jelen­tőségű belső forrása V8-n mégpedig a jó ponti ka és s társadalmi méretű összefogás Most mindkettpvel rendelke­zünk. Pártunk, népünk alko­tó erejére és tehetségére ala­pozza terveit. Az ország egész lakossága bizalommal és cse­lekvő egyetértéssel fogadta a XI. kongresszuson elfogadott határozatot és programot. Ez pedig egyet jelent az előttünk álló nagy feladatok teljesíté­sének legszilárdabb biztosíté­kával. Pártunk ismeri az igénye­ket és a reális lehetőségeket. Mindent elkövet, hogy ezek összhangba kerüljenek. Őr­ködik azon, hogy szoros kap­csolatban legyen a történel­met formáló munkásosztály­ával és szövetségeseivel: a szövetkezeti útra lépett pa­rasztsággal, a szocialista ér­telmiséggel. egész dolgozó né­pünkkel. Az MSZMP XI. kongresz- szusa reális fejlődést határo­zott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tart­juk somunkat, munkánkkal alakítjuk jövőnket. Népünk összefogása, egyetértése a mindennapi munkában jut ki­fejezésre. Csak rajtunk áll. hogy ezt a nagy erőt — a kongresszusi határozatok gya­korlati' végrehajtása során — következetesen megőrizzük. E gondolatok jegyében mégegyszer őszinte tisztelet­tel és megbecsüléssel köszön­tőm hazánk dolgozó népét. Kívánom, hogy családjukkal és munkatársaikkal együtt boldogan ünnepeljenek május elsején, a munka ünnepén, a világ dolgozóinak harcos se­regszemléjén. Az ünnep után pedig következzenek ismét a dolgos hétköznapok, amelyek­hez egész népünknek erőt. egészséget és újabb sikereket kívánok. (MTI) # Gáspár Sándor, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a SZOT fő­titkára ünnepi köszöntőjét mondja. (Matusz Károly felvételé) MÁJUSI ÜDVÖZLŐ A z újjászületett természet ezernyi szép seggel köszönti május elsejéi, a te­remtő munka és a dolgozók nemzet­közi összefogásának hagyományos ünnepét. Munkás ünnepünk, május elseje alkalmá­ból a Magyar Szocialista Munkáspárt Gvőt- Sopron megyei Bizottsága, a megyei tanács, a Szakszervizetek Megyei Tanácsa, a tö­megszervezetek és tömegmozgalmak nevé­ben köszöntjük a megye dolgozó népét. Üd­vözöljük a gyárak, üzemek, termelőszövet­kezetek, intézmények, hivatalok dolgozóit. Üdvözlünk minden- dolgozót, aki- alkotó munkával hozzájárul szocialista céljaink megvalósításához. Ezen a napon megyénk dolgozói is — az egész magyar néppel, a világ dolgozóival együtt — a munkás nemzetköziség minden táján száz- és százmilliók harcos sereg­szemléin tesznek hitet a béke a társadalmi haladás, a munkásosztály ügye mellett. Megyénk dolgozó népe nevében testvéri üdvözletünket küldjük és szolidaritásunkat fejezzük ki azoknak a népeknek, amelyek ma is fegyverrel küzdenek az imperialista agresszió ellen. Támogatjuk a győzelmes dél­vietnami felszabadítók törekvéseit, az izraeli megszállók ellen harcoló arab népeket, az indokínai és közel-keleti kérdés békés ren­dezését. a fasiszta terrorizmus ellen harcoló chilei népet, a szabadságukért küzdő latin­amerikai népeket. Megyénk dolgozóinak sokoldalú, eredmé­nyes munkájával , jut kifejezésre a testvéri szocialista ország-ok népeivel — élükön a Szovjetunió népeivel — fennálló szoros ba­rátsága, sokoldalú kapcsolata. Erősíti me­gyénk internacionalista tevékenységét a kü­lönböző szocialista országok, testvérmegyék Erfurt, Nyugat-Szlovákia. Örményország és Győr-Sopron megye között kialakult szoros baráti kapcsolat. Az idei május elsejei ünnepségek megtar­tását megelőzte a megyei pártért eke? lel. pártunk XX. kongresszusa és felszabadulá­sunk 30. évfordulója. A pártfórumokon — a 30. évfordulóra készülve — számvetést tel­tünk az elmúlt évek sikereiről és a megol­dásra váró feladatokról. A megyei pártértekezlet méltán állapította meg, hogy a megyében az elmúlt 30 évben alapvető politikai, társadalmi, gazdasági vál­tozások menték végbe. A haladás élén min­dig a marxista—leninista párt vezette mun­kásosztály állt. A párt vezető szerepe a me­gye társadalmi, gazdasági, kulturális életé­nek minden területén érvényesült. Biztosí­totta, hogy a munkásosztály érdekeinek meg­felelően fejlődjenek minden dolgozó osztály és réteg elet- es munkakörülményei, életszín­vonala. Erősödött és új tartalmat nyert a munkásosztály és a parasztság osztályszövet­sége és a különböző rétegek kapcsolata. Az elmúlt évek alatt a megye nagy hagyomá­nyú ipari üzemei tovább bővültek, korszerű­södtek. megváltozott a termékstruktúrájuk. Üj ipari üzemek épülteit, vidékre telepítésük megindította a községek városodásának fo­lyamatát. Javult a falvak kulturális, mű­velődési lehetősége, nőtt az iskolai végzett­ség. a szakképzettség, továbbá a művelődést igénylők és az abban részt vevők száma. Ez­zé! egy időben tovább fejlődtek, szépültek városaink, erősödött ipart, művelődési szere­pük. A megye dolgozó lakossága általában egyet­ért pártunk politikájával, célkitűzéseivel.. Ez megmutatkozott abban a nagyszerű kezde­ményezésben, tenni akarásban, verseny v al­toOkban a párt XI kongresszusa, hazánk te -zabadulásának 30. évfordulója tiszteletére kibontakozott munkaversenvben, amely je­lenleg is tovább fejlődik, terebélyesedik, újabb és újabb vállalásokkal gazdagodik. Az ipari és mezőgazdasági üzemekben, a kereskedelemben, a pénz- és tervezőintéze­tekben a fizikai és szellemi munkások tet­tek felbecsülhetetlen értékű vállalásokat a minőség javítására, a választék bővítésére, a gazdaságos termelésre, a lakosság szolgál­tatásának jobb ellátására. Ennél is nagyobb értékek a szocialista munkaversenyben a szocialista ember for­málását segítő vállalások. A szocialista bri­gádok kollektívái, az egyéni verseny részt­vevő: lelkes ügyszeretettel törekedtek arra. hogy szakmai, politikai és általános művelt­ségüket a társadalom haladásáért közkinccsé tegyék. Az eredményeket jó érzéssel vesszük tu­domásul. De az új társadalmat építő ember­nek — megyénk lakosságának is — legjel­lemzőbb tulajdonságai közé tartozik az elő­retekintés. a mindig többre és jobbra törek­vés. Az előretekintés fő vonalait, céljait ha­tározta meg pártunk XI kongresszusa. A kongresszusi határozat nyomán legfonto­sabb feladatunk, hogy a megyében is való­ra váltsuk a munkásosztály célkitűzései', é« járuljunk hozzá a fejlett szocialista társa­dalom felépítéséhez. Az előttünk álló feladatok legbiztosabb zá­loga és motorja az az egységes akarat, anieh a munkások és az egész lakosság alkotásá­ban, építő lelkesedésében kell. hogy megnyil­vánuljon. (Folytatás a 3. oldalon.) íljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje! 1 . • 0 WOT -] VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR AZ ALKOTÁS^ERŐ Kádár János és Biszku Béla látogatása Angyalföldön

Next

/
Thumbnails
Contents