Kisalföld, 1975. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 80 FILLÉR Megyénk képviselőjelöltjei AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, W5. JUNIUS 1,, VASÁRNAP * XXXI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Verssel, virággal Pedagógusnap Győrött Megyénk pedagógusait kö­szöntötték virággal, verssel, es jókívánságokkal tegnap délelőtt a győri Petőfi Sán­dor Ifjúsági Házban. Váci Mihály: Jegenye című versét, Horváth Ilona Radnóti-díjas szavaló mondta el, majd Szakács Ferenc, a KISZ Gyór- Sopron megyei Bizottságának első titkára üdvözölte a megjelenteket. Háry Béla, az MSZMP Györ-Sopron megyei Bizott­ságának első titkára meleg, baráti szavakkal és nagy el­ismeréssel szólt a pedagógu­sok munkájáról. Köszönetét mondott azért a fáradságos munkáért, amelyet az óvó­nők, tanítók és tanárok az ifjúság oktatásában-nevelé- sében kifejtenek. A további feladatokról is szóit. A peda­gógusok alkotó tevékenysé­gére, aktivitására jellemző, hogy a Györ-Sopron megyei Tanacs Művelődésügyi Osz­tálya felhívására az idén is jelentős számú pályamű ér­kezett, amelyek segítséget adnak a pedagógiai munka hatékonyabb. eredménye­sebb végzéséhez. Ezután Ssaló hajós, a Győr-Sopron megyei Tanács altalános elnökhelyettese ál­lami kitüntetéseket adott át A szakszervezet nevében Gergely Sándor, a Pedagó­gus Szakszervezet megyei titkára nyújtotta át a kitün­tetéseket. A kiváló úttörő- vezetők és a pedagógus pá­lyázaton díjat nyert pedagó­gusok is jutalomban részesül­tek. A díjakat Jankoeits György, a Győr-Sopron me­gyei Tanács művelődésügyi osztályának vezetője adta át. A pedagógusok nevében Pil- hauer Otióné tanítónő mon­dott köszönetét. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa el­nökségének javaslatára az Országos Válasz­tási Elnökség elfogadta az 1975. június 15-i képviselőválasztás jelöltjeit GYÖR-SOPRON MEGYÉBŐL (A számok a választókerületet jelölik.) t. GYÖK Gyürüsi Antal munkás, a Magyar Vagon- és Gépgyár lakatosa; Pál József munkás, a Magyar Vagon- és Gépgyár fémipari alkatrészgyáregységének lakatosa; 2. GYŐR Czeglédi Lászlóné munkás, a Gardénia Csipkefüggönygyár fűzőfejtőnője; 3. GYŐR Marton János technikus, a Rábatext Győ­ri Textilipari Vállalatának igazgatója: 4. GYŐR Méhes Lajos munkás, a Vas-. Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszerve­zetének főtitkára; 5. TÉT Lombos Ferenc munkás, a Győr-Sopron megyei Tanács elnöke; «. PANNONHALMA Koczmann Ferencire ápolónő, körzeti ápolónő: 7. MOSONMAGYARÓVÁR Makkos Antalné munkás, a Mosonmagyar­óvári Kötöttárugyár MSZMP Bizottságának titkára: 8. MOSONMAGYARÓVÁR Dr. Varga János mezőgazdasági mérnök, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem mo­sonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karának dékánja, egyetemi tanár; 9. CSORNA Borbély Gábor tanár, a KISZ Központi Bizottságának titkára; 10. SZANY Pájer Imre mezőgazdasági munkás, a Be- lcdi Előre Tsz elnöke; 11. KAPUVÁR Varga B. István földműves, a Kapuvári TÖVÄLL személyzeti előadója; 12. FERTÖSZENTMIKLÓS Riba Miklós munkás, a Pelőházi Cukor­gyár főművezetője: 13. LÖVŐ Szemerits Ferencné mezőgazdasági mun­kás, a Fertő menti Április 4. Tsz növény- termesztője: 14. SOPRON Szigethy Dezső mérnök, a Soproni Vasön­töde művezetője; Tamási László munkás, a Soproni Pamut­ipari Vállalat csoportvezető-lakatosa: 15. SOPRON VVeiszböck Rezsőné technikus, a Soproni Szőnyeggyár igazgatója; Javuló szoláltatások A HVDSZ küldöttértekezlete 0 Az ünnepség résztvevői A meghitt percek után ün­nepi műsort adtak óvodások általános iskolások, valamint a győri Zeneművészeti Szak­középiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nö­vendékei. Az ünnepségen az oktatásügy KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést kanták: dr. Kovács József né tanár. Kazinczy F. Gimn. és Szakköz épisk.- Győr, Kheim Jenő tanár, Mayer Lajos Vízügyi Szakközépisk., Győr, Do­monkos László tanár. Szamuely Tibor Közgazd. és Kér. Szakkö­zépisk., Győr, Bodonyi Anikó tanár. Zeneművészeti Szakkö­zépisk.. Győr. Szakái Péter ta­nár. Széchenyi István Gimn. és Szakközépisk., Sopron, Kovács Lajos tanár. Koesuth L. Gimn. és Szakközépisk.. Mosorvmagyar- óvár. Markó Ferenc tanulmányt felügyelő Mezőgazdasági Szak­munkásképző Intézel, Győr. Klei­ner Flóriánné tanár, 401. sz. Ipar] Szakmunkáik. Intézet. Győr, Pa- taky Gyula tanár, szaki elüg v . Dóig. önálló Alt. iskolája.- Gyen’, Plánky Gyuiáné vez. óvónő. Napköziotth. Övóda. Győr. Major Lászlóné tanító, Ady Endre Alt. Isk.. Gvör. Bánky Horváth Sán­dor zenetanár. Liszt Ferenc Ál­lami Zeneisk.. Gvőr. Kontra Jó­zsef né tanár- Petőfi Sándor Ali. isk.. G.yőrTMénfÖcsanak. Sz3>>« Istvánné tanár. Gombos Ferenc Alt. Isk.. Győr. Krausz Imre ta­nár. József Attila Ált. Isk.. Győr Szá.jer József főelőadó. Városi Tan. V. B. Műv. Oszt.. Sopron, Bácsi József .igazgató. Ált. Isk.. Györ-Bácsa. Czibula Imre igaz­gató, Petőfi téri Ált, Isk., Sop­ron. Horváth Vince tanár. Hu­nyadi úti Alt. Isk., Sopron. Schmuck Antalné tanító, Petőfi Sándor Ált. Isk. Sopron. Török Gabriella tanár. Kapu Lajos Ált. iskola. Mosonmagyaróvár. dr. Simkovlts József né tanító. Novak Gyula Ált. Isk.. Mosonma-gyar- oval’. dr. Németh Józsefné taní­tó. Bodnár Alaios Ált. Isk., Csor­na. Sztics Miklósné tanár. I. sz. Alt. Isk.. Kapuvár. Knlos^r Al­fonz tanár, szakfel ügy.. Ált. Is­kola. V-Hnvé-d, Pilb»*»**’ ó'tó-y tanító. Ált. Tsk.. Győrzámoly. Fi>*a"ó Sándor igazgató, •Mt, Tsk.. Bőnvré*aiao. Németh József igazgató. Ált. Isk.. ötté- ' énv. Bokkon Imréné Véz. óvónő tt. sz. Óvoda.' Fertósze’-'t’-^k-’ ' Dobó Gabriella tanár, Váci Mi- há.lv Ált. isk-. Act’alva. Somogyi Felit tanáL’- Ált. Isk., Nagycenk. T«kárs Frnöné tanító. Ált. Iskola­párti-^ö»ee,gyár. Takács ottó- né tanár. Alt. Tsk.. Lébénvmiklós n . Lang Anna tanító. Alt. Isk.. Márcatóünok, Gicai MiRlós obzl v^et:., Győr-Sopron m. Tanacs V. b. Csornai Járási Hív. Műv. Oszt., Gants Jenő tanár- szak- felugy.. Körzeti Ált. lak.. Szüsár- kány. Szabó Károly igazgató. * Ált. Isk.. Barbaes, Balka Jenöné tagiak. vez.. Ált. Isk.. Dénesía. Kristóf Zoltán igazgató. Számú-1 ely Tibor Közgazd. és Kei’. Szatt- középisk.. Győr, Hatt János igaz­gató. Kossuth L. Gimn. és Szak­középisk.. Mosonmagyaróvár- Né­meth Endréné tanító, Ság vári Endre Ált. Isk.. Győr. Császár Károly tanár. Ped. Szakszerv.. Győr. Rock Samu tanár. Móra F, Ált. lék., Győr. Gombás Vil­mos igazgató. József A. Gimn.. Soprqn, Kiss Tibor tanár, Mező­gazda Szákmunkásképz. Int.. Győr. Molnár Imre kollégiumi ig., Entzbrudér Dezső Fiúkollé­gium. Sopron. Pankovits Jenő tanár. Révai M. Gimn. és Szak­középisk.. Győr. Dibóky Jenöné igazgató, Óvodáskorú Nevel öotth.. Sopron. Máté Olivérné tápár, Bartók B. Ált. Isk., Győr. dr. Ta- káts Tamásné tanár. Pataki F. Ált. lék., Sopron. Sáling József tanár, szakfelügv., 6. sz. Ált Iskola, Mosonmagyaróvár. Csor­ba Ernő tanár, szakfelügy., Ált. Isk. és Ginih. Pannonhalma. Ha­raszti Gvörgyné igazgatók.. Mór;- F. Ált. Isk.. Győr. Máté Istvánné tanító. Mayer L. Ált. Isk.- Győr. Armay Sándorné vez. óvónő, xn. sz. óvoda, Sopron. MINISZTERI DICSÉRETBEN részesültek; Eszes Istvánné fő­előadó, Győr-Sopron m. Tanacs V. B. Műv. Oszt.. Győr, Molnár Márta tanár, Kazinczy F. Gimn. és Szakközépisk.. Győr, Varga Miklósné igazgatóh.. Bercsényi M. Közieked. Szakközépisk., Győr, Orszigety Frigyes igazga­tóh., Széchenyi István Gimn. és Szakközépisk.. Sopron, Bársony Lajos főhivatású nevelő. Róih Gyula Erdészeti és Szakközép­isk.. 'Sopron, Vida Ferencné ne­velőszülői felügy.. Gyermek- es líjúságvéd. Int., Győr, Bársony Kálmán mérnöktanár, 401. sz. Ipari Szakmunkásképző int.. Győr. Szűk Ödönné óvónő. Bisin- ger József Napköziotthomos Óvo­da. Győr, Pintér Rezsőné óvó-ö Vági I. utcai Napköziotth. Óvo­da, Győr- Egresits Istvánné óvó­nő, Attila utcai Óvoda, Győr, Barabás Gvőzőné tan*'" ’T M. AA lek*. Gyor> Tóth Lajo* tanár. dr. Münnich Ferenc Ált. Isk.. Győr. Erdész Antalné t$- nar, Orsolya téri Alt. Iskola. Sopron, Batonvj Ernőné tanító. 10. sz. ÁH. Iskola. Mosonma­gyaróvár, Vidra Andrásné tanár .Könyves Kálmán Ált. Iskola. Mosonmagyaróvár, Csutora Já­nosáé óvónő, 2. sz. Napköziotth. Óvoda. Mosonmagyaróvár. Rasz- tovits Ottóné tanító. II. sz. Ált. Isk.. Csorna. Vizler Hona tanár. I, sz. Ált. Iskola, Kapuvár. Gu­lyás Lajosné vez. óvónő- Napkö ziotth. Övóda. Gvömöre. Harmath Mihály né igazgatóh.. Alt. Isk. és (Folytatás, a 2. oldalon.) Az SZMT-székházának nagy­termét tegnap délelőtt azok­nak a dolgozóknak a képvise­lői töltötték meg, akik a me­gyében a szolgáltatásokat vég­zik, kényelmünkről gondos­kodnak, szebbé teszik városa­inkat. A Helyiipari Város­gazdálkodási Dolgozók Szak- szervezetének Győr-Sopron megyei Bizottsága tartotta küldöttértekezletét. Horváth Antal elnök kö­szöntötte a megjelenteket, közöttük Ujfalusi Sándort, az SZMT vezető titkárát, Hor­váth Jánost, a megyei pártbi­zottság osztályvezetőjét és dr. Sáli Ferencet a HVDSZ köz­ponti vezetőségének titkárát. Baranyi Tibor megyei tit­kár beszámolójából megtud­tuk. hogy megyénk helyiipara és kommunális szolgáltatása az utóbbi négy évben, a IV ötéves tervben meghatározót 1 feladatok teljesítésével to­vább fejlődött. A helyiipar vállalatok és üzemek egyen­letesen fejlődtek. Külön ki emelte a Győr-Sopron me gyei Gépipari és Finomme­chanikai, a Mosonmagyaró­vári Műanyagfeldolgozó és a Győr-Sopron megyei Vegyes­ipari Vállalatot, ahol a ter­melés négy év alatt 68 száza­lékkal emelkedett, növeke­dett a gazdasági hatékonyság és a termelékenység. Javult a szolgaitatások színvonala is. Példaként em­lítette a Győr-Sopron megyei Patyolat. Vállalatot, amely­nek 69 százalékkal növeke­dett a lakossági szolgáltató t evékenvsége. A Győrött. Sopronban és Mosonmagyar­óváron üzembe helyezett sza­lonok önkiszolgáló mosodá­val is rendelkeznek. Me­gyénkben 8 költségvetési üzem működik. Az utak kar­bantartásával. építőipari, ker­tészeti munkákkal foglalkoz­nak. Munkájukra jellemző, hogy termelési értékük az 1971 évi 28 millió forintról, tavaly 72 millió forintra emelkedett. Külön szólott a HVDSZ megyei titkára a szocialista munkaversenyről, amelynek továbbfejlesztése a KB által 1971 decemberében meghatá- feladatok teljesítésével valósult meg. A vállalatok szakszervezeti bizottságai, a iárt. a KISZ-szervezetekkel as a gazdasági vezetőkkel együttműködve mindent megtettek a versenyt gátló akadályok megszüntetésére. A szocialista munkaverseny legnépszerűbb formája a szo­cialista brigádmozgalom. A brigádok száma 142-vel gya­rapodott négy év alatt. Jelen­Sínautó a Múzeumvasútnak Ügyeletesünké a szó A nagycenki múzeumvasút tavaly májusban értékes és kedves ajándékot kapott a BM Határőrségtől: egy sán- autót, amelyet évekig a ha­tárőrök használtak. A vala­mikor csak kisvasúton meg­közelíthető őrsökhöz ma már korszerű utak épülték. A sin- autó ezért megkapta a „le­szerelő levelet”. Érdekessége, hogy 1940-ben a Lillafüredi Állami Erdei Vasút műhelyé­ben építették, A láncos meg­hajtású járműbe Ford motort szerettek. Szolgálati vágány- gépkocsiként közlekedett. Amikor bevonult a határőr­séghez, még ken vérszái 1 í tás ra is használták, azért kicsi pót­kocsit épített hozzá a kapu­vári gazdasági vasút. Csak­nem egy évié a múzeumvasút fertőbozi fűtőháza mellett állt. Nem fért be a ..mini” fűtőházba. Ismeretlen tette­sek leszerelték fényszóróit, azonkívül ú.iabb Warszava motorját is eléggé tönkretet­ték. A MÁV vontatási főnökség soproni motorműhelyének dolgozói vállalták a sín autó motorjának kijavítását. A vállaláshoz csatlakoztak a múzeumvasút barátai. A' hi­ányzó alkatrészek nagy ré­szét Bendi Imre. a kapuvár; kisvasúti műhely vezetőit szerezte be. A szekrény rend- behozatalát. festésé; a GySF.Y műszaki főnökségének bri­gádjai .vállalták, azonkívül a villamos részek felújításában is részt vettek. Horváth Zsigmond és Czo- bor Flórián motorszerelők javították a hat-üléses sín­autóbuszt mindennapi mun­kájuk mellett. Feldmann Ist­ván festette a sínautó szekré­V. A. Maíroszov leg 644 brigádban 69IM) sze­mély dolgozik, közülük 174 brigád 1930 dolgozója büszke tulajdonosa a szocialista címnek. A szocialista brigádok tevé­kenysége jobban kapcsoló­dott a vállalati célkitűzések­hez. tágabb teret kaplak a helyi kezdeményezések. Mun­kájukra jellemző az általá­nos és szakmai műveltség emelése, a tudat formálása, a szocialista embertípus kiala­kítása. A jó eredmények mel­lett azonban a fejlődést aka­dályozó szemlélettel is lehet még találkozni. Szó esett az ujitonvozgalom­ról is, amely szervesen kap­csolódik a szocialista munka­versenyhez. Mintegy két é* félszeresére nőtt a négy év alatt az évenként benyújtott újítások száma. A megyei titkár hangsú­lyozta. hogy a munka jobb feltételeit kell megteremteni, mert a dolgozók képesek töb­bet alkotni. A tartalmas felszólalások után a HVDSZ megyei bi­zottságának elnökéül Pintér Lászlót, titkárrá újból Bara­nyi Tibort választották. A A HVDSZ kongresszusára és az SZMT küldöttértekezleté­re lf)—10 személyi küldtek IS. nvét Egyszer már kölcsön alkatrészekkel elindult- a ré­gi ..járgány”, de motorjáhoe AC szivattyút nem sikerűit előteremteni. Ha ez is meg­lesz — amiben egy percig sem kételkedünk — kisebb vendégcsoportokat szállít majd a m úaeunrw a suton av öreg sínautó. Szovjet határőrküldöttség megyénkben Szovjet es magyar zászlót lengtek tegnap a győri ha­tárőr laktanyában. Pontosan 9.30 órakor felhangzott a díszjel és a Rákóczi induló hangjaira V. A. Maíroszov vezérezredes, a Szovjetunió határőrségének parancsnoka — aki Benkei András bel­ügyminiszter vendégeként tar­tózkodik hazánkban — meg­szemlélte a Győri Határőrke­rület díszegységét. Köszön­tötte a katonákat, azután a Németh László Általános Is­kola úttörői orosz nyelven üdvözölték a vezérezredest és úttörő nyakkendővel aján­dékozták mea. V. A. Matroszovval Győr­be érkezett Földest Jenő ve­zérőrnagy. a halál-őrség or­szágos parancsnoka. Tóth Im­re, az MSZMP határőrségi bizottságának első titkára, dr. Abel László politikai cso­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents