Kisalföld, 1975. szeptember (20. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1975. SZEPTEMBER 2., KEDD A- XXXI, ÉVFOLYAM, 205. SZÁM A mindennapos, sokszor lényegte­lennek tűnő feladatok is fontosak. A kis gondokat olykor nehéz észre­venni, ped,ig a nagy tennivalókat sokszor ezek összessége adja. Leg­többször apró részfeladatok megol­dása után tudunk eljutni oda, hogy az egész eredményről már pozitív értelemben tudunk beszámolni. MEDOSZ megyei küldöttértekezlet Fertődön Négy év jó munkája A fertődi Eszterházy kastély kapuja előtt, ahol hajdan pa­rádés kocsisok állították meg hintó elé fogott lovaikat, augusztus 30-án a megye ál­lami gazdaságainak, erdésze­teinek és a vízügy szolgálati autóbuszai parkoltak. A Fer­tődi Állami Gazdaság pálma- termében- "közel 100 megyei ^üldött gyűlt össze, hogy megválassza a MEDOSZ me­gyei -bizottságát, a MEDOSZ XXIV. kongresszusának kül­dötteit és az elkövetkezendő választásig a főbb tisztségvi­selőket. Az ünnepélyes ér­tekezleten többek között ott volt Németh Károly, a ME­DOSZ elnökségének tagja. Glázer Géze. a Szakszerve­zetek Győr-Sopron megyei Tanácsának titkára. és Csütörtöki Ernő. az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­ságának a képviselője. A kül­döttértekezlet elnöki tisztét Putz József, az Észak-dunán­túli Vízügyi Igazgatóság igaz­gatója látta el. Az eká-e kiadott írásos be­számolót Vaskó Miklós, a MEDOSZ megyebizottságának titkára egészítette ki. elisme­rően szólva azokról az ered­ményekről. amelyek a mező- gazdasági. erdészeti és víz­ügyi dolgozok szakszerveze­tének érdemei voltak az el­múlt négyéves időszakban. — Minden feladat sikeres megoldása a választott tiszt­ségviselők rátermettségétől is függ. a szakszervezetek és a gazdasági--, valamint a moz­galmi szervek jó együttmű­ködésétől — mondta Vaskó Miklós. — Üzemegészségügy ellátottságunk sokat fejlő­dött. Az étkeztetés kulturált­sága. a tisztálkodási lehetősé­gek feltételeinek biztosítása, a munkakörülmények javulá­sa. a munkaidő rövidülése mind megannyi tényező, ami az egészség-ártalmakat csök­kenti. A megyebizottság titkára kitért arra. hogy a< tisztség- viselők továbbképzésé a jö­vőbe" első helyen szerepel­jen. hiszen csak így oldható meg mindenre kiterjedő, ma­gas színvonalú érdekvéde­lem. A beszámolót számos véle­mény. javaslat egészítette ki a küldöttek részéről, a hoz­zászólásokban azonban közös volt az eredmények mélta­tása. Szabó Györgyné. a Lajta- Hanségi Állami Gazdaság küldötte az állattenyésztés­ben dolgozók munkakörül­ményeinek nehézségeiről és a lakásgondok enyhülésének feladatairól szólt. Elmondta hogy a tanyákon sok még a komfortnélküli, régi cseléd­lakásokban élő családok szá­ma. és javasolta, hogy erről kongresszusi szinten tárgya1 janak a küldöttek. Kovács Janos, a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság dolgozója összehasonlítást végzett az erdei munkások élet- és munkakörülményei­nek jelenlegi és a régi szint­je között, vázolva a rohamos fejlődést. Dr. Varga János, a Keszt­helyi Agrártudományi Egye­tem mosonmagyaróvári me- zőgazdaságtudományi _ kará­nak dékánja, az agrárértelmi­ség szereperői ^beszél, rámu­tatva a fiatal szakemberek néhol még érzékelheti hát­rányosabb helyzetére. az i parban foglalkoztatottakéhoz kéDest. Szabó Gyula, a Nagvszent- iánosi Állami Gazdaság kül­dötte a köziművelődésben el­ért eredményeket vázolta, a beszámolóval egyetértésben ebben látva a további tenni­valókat azokon a területeken ahol még tapasztalható elma­radás. Délután titkos szavazassa1 megválasztották a 15 kong­resszusi küldöttet és a 13 fős megyebizottságot. A szava­zás eredménye csaknem 100 százalékos egyetértés volt a jelöltekkel kapcsolatban. Az eddigi jó munka egyik bizo­nyítéka az is, hogy a megye- bizottság titkára ismét Vaskó Miklós, elnöke pedig Jákv r<ttván lett. \ G. G. AGRQMASEXPO Megyénk mezőgépesei • Ismerkedés az ABC-vel. Néhány adat A város legkisebb kerületé­ben ti2(Ki ember el. A felnőtt lakosság 50 százaléka mun­kás. A dolgozók a környék­beli három vállalatnál (Keksz- es Ostyagyár, Olaj­gyár és Tejüzem) találnak megélhetést. E lakókörzetben működik a város Asztalos é: Lakatos Ipari Szövetkezete is. A felnőtt lakosság tekin­télyes része a Szigettől tá­volabbi vas- textil- és épí 'őipari vállalatoknál dolgo dk. Szigetben mindössze egy. az Engels téri Általános Is­kola található A közműve­lődés másik intézménye a a vásáron könyvtár. A közintézmények közül kiemelkedő a Híd ut­cai orvosi rendelőintézet. Ez az egészségügyi létesítmény -ok tekintetben ma is az ■gesz várost ellátja.. A legnagyobb szigeti köz- ntézmény a fürdőkombina! amely a felszabadulás után ényegesen megnagyobbo- 1ott. Az egykori hideg vizes ttrand fürdőrész új meden- ékkel bővült. Felépült a érmái. majd * kád- és gyógyfürdő is. Jelenleg a fedett, — sportolásra is al­kalmas uszodát készítik. 1 A termálfürdő melletti Duna- és Rábca-parton üzemi, intéz­ményi csónakházak találha­(Folytatás a 3. oldalon.) „Aranyos” gépek MuÉáslakás-akcifl Mosonmagyaróváron A Központi Bizottság 1972. novemberi haiarozatanak szellemében az Országot Ta­karékpénztár 19.73, január el­sején új akciót indított az alacsony jövedelmű munká­sok lakáshelyzetének javítá­sára. A rendelkezés érvényes Mosonmagyaróvárra is. ha­sáén huszannyolcezer lakójá­ból tizehháromezren a város üzemeiben dolgoznak A íewt említett hatai'ozait szellemé­ben az építkezés megválóéi - rátára 1973-ban írásbeli meg áilapodást kötött az OTP és Mosonmagyaróvár város Ta­nácsa. Ez 125 lakás felépíté­séről szólt. E lakásokat nem­rég vették birtokukba Moson­magyaróvár modern Város - központjában a boldog tulaj­donosok. Az építkezés kissé elhúzó­dott. Ennek két okát említet­ték az illetékesek: a Győr megyei Állami Építőipari Vál­lalat rekonstrukciót hajtott végre, s így a kezdés később­re tolódott.'a rekonstrukció­val járó áremelkedés és a begyűrűző árak miatt a távú telezővel szerződésviták ke­letkeztek. Dicsérendő az OTP állásfoglalása, mert a beru­házási programban hirdetett 355 ezer forintos átlagárat 342 ezerre csökkentette. A tulajdonosok a lakás csökken­tett árának 10 százalékát; fi­Várospolitika a győrszigeti pártalapszervezetben A felszabadulás óta Győr-Sziget kuisö kepe es lakosságán**, összetétele is változott, A Sziget, ahogy a győriek e város­részt elnevezték, napjainkban is jellegzetes munkaskerület. A városrészt délről a Kossuuth Lajos utca, északról a Duna és a Rábca, nyugatról pedig a Dózsa-sporttelep hatá­rolja. E körülírás nem egészen pontos, mert a Rábca északi, jobb oldali partrészén lévő Pinnyéd es a Püspökerdő is Szigethez tartozik. kapóit a Győri Mezőgazdasági Gépgyár kardánlengelyc és Érthetően nagy a forgalom az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítá­son, illetve a vele együtt meg­nyílt Aromasexpo-n. A gaz­dag bemutató harminc év fejlődéséről ad számot. A vásár egyik „legérdekel- tebb” kiállítója a Mezőgép­tröszt. Ott vannak természe­tesen a mosonmagyaróvári és a győri mezőgépesek is. A Mosonmagyaróvári Me­zőgazdasági Gépgyár tegnap tájékoztatóra. beszélgetésre hívta a szaksajtó képviselőit. A sajtótájékoztató előtt be­szélgettünk Török Albertiéi, a gyár kereskedelmi főosztá­lyának vezetőiével. — Szovjet, cseh. svéd. an­gol szakemberek jelezték ér­kezésüket már a vásár első nanián. Nagy érdeklődésre számítunk. . A vásáron a sa Hótájékoztatón kívül há­rom önálló rendezvényünk lesz. a kukoricatermesztésről, a baromfitartásról és a ta­karmányfeldolgozásról be­szélgetünk az érdekelt szak­emberekkel. A mosonmagyaróvári me- zőgéöesek 45 terméküket mu­tp<;-)k b«» ebbő1 — ritkaság- -h;i niegv 16 nép távolt vásári dijat. ..Aranyos'’ a két­szintes ketreces tojóház. a na sí- erőgépekhez készült KLC ekecsn'ád. az XTL-ielű tárcsa, velőág v előkészítés­hez ... Ezeket lapunk olvasói • Af OMÉK-en aranyérmet ha jtómií család ja. már ismerhetik, A vásáron az újdonság erejével hatnak Ez persze csak néhány a mosonmagyaróváriak 45 gé­péből. A gyártmányfejlesztés­nél említhetjük a dán licehc. alapján készülő, szokatlanul nagy. takarmány szárító (lu- cernaiisztet gyártó) berende­zést. amelynek teljesítménye öt tonna óránként,.. Ebből 02 elsőt a napokban szerelik a Lajta-Hansági Állami Gaz­daságban. Nevükhöz méltóan szerepel­nek a vásáron a győri mezó- gépesek is. Mint már éveik óta. most is egy újabb kar- dántengelv aratott sikert. Aranyos Ferenc kereskedel­mi osztályvezető és Pálkor> Gyula „kiállítási megbízott” elégedett: a fejlesztési, el­méleti munkát öt évenként díjazzák az OMEK-en. a győri gyár most aranyérmet kapott Ehhez jó tudni, hogy kö­rülbelül öt éve métg dein volt magyar kardán tengely, a pia­cot egy : nyugatnémet mam- mutcég uralta ... Aztán el­kezdték gyártani a győriek Milliós nagyságrendű dollár- kiváltásról beszélnek. ..Felfu­tott” a kardán ten gely, az idén például csak az NDK-ba 50 ezer darabot exportálnak A jövő évi szerződéseket ezekben a napokban kötik meg Külön ad dijakat az Agro- masexpo. A győriek két ara­nyat kaptak: a kardánra és a hajtóműcsaládra. A siker szép. de azért nem pihennek sőt. ha szabad azt mondani, ez­után jön a munka java. Évente közel öt) ezer kardán- tengely készül a győri mező- gépgyárban. s még 1980. előtt el akarják érni az évi 10(1 ezer darabot. Most kezdik gyártani a 100 és a 25 kiio- pomdos kardánokat. Az utób­bira van nagyobb igény, az előbbié a jövő. J. F. zetik be előtaka-i-ékosság; ösz- szegként. Ez ebben az eset­ben átlagosan 22 ezer forint volt. A fennmaradó 100 ezer forintot 1‘%-os kamattal 35 évre kölcsönzi az OTP A lakásokat egységes elv alaoián . a tanács igazgatási osztálya osztotta el. A jövő­ben lehetőség lesz arra. hogy az ifjúsági taikarékbetétesek megtakarításaik felhasználá­sával és a" megígért külön kölcsönnel lakáshoz jussanak Erre a célra a jövőben A">ülő ’afeásők 10 %-át biztosítják. Az OTP mosonmagyaróvári Pókjánál jelenleg 1417 élő 1 fiúsági betétszámlát kezel­nek. A-z augusztus közepén át­adott 125 lakásból a Moson­magyaróvári Mezőgazdasági gépgyár ötvenhárom lakás! raÁnvMt é« biztosított dolgo­zói np'-’ A MOTIM 22. a MOFÉM 16 a Kötöttárugyár 9 lakás­sal járult hozzá az akcióhoz. A többi 20 lakást kisebb vál­lalatok kanták. A jövőről sEólva: az V. öt­éves terv elképzeléseiben Mo­sonmagyaróváron további 500 lakás felépítésével kívá"- lák enyhítőn! a 1 p'--ís -o-a - _ kát. Ennek kergébe" é“n! 1976-ban esv 130 le1' -s tömb és előkészítés a’att áll. uS van csak p jöyf1 esriendőre egr 11 «zint»“ 88 lp1rá«o* épület is. Koloszár GibóT 'Felv.; SZ. ö.)

Next

/
Thumbnails
Contents