Kisalföld, 1975. október (20. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

VltAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FlfctER 'IW'SWMir.lMhVÉlH iiIIIH'III AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1975. OKTÓBER 1., SZERDA +• XXX). ÉVFOLYAM, 230, SZÁM \ Már másodszor Győrött A fejlődés érdekében Elutazót! 1 a Szó vjetmifó Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége Kedden elutazott Budapest­ről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége, amely a magyar országgyűlés meghíváséra hivatalos baráti látogatást tett hazainkban. A küldöttséget Pjotr Mironovics Maserov. az SZKP KB Poli­tikai Bizottságéinak póttagja, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­gének tagja, a Belorusz Kom- nvumsta Párt Központi Bi­zottságának első titkára ve­zette. A delegáció tagja volt K o-nsztan tyin N yikolaje vies Rudnyev, a szövetségi tanács tagja, automatizálási és mű­szergyártása miniszter, az SZKP Központi Bizottságának tagja; Mihail Vesziljemcs Pasov, a szövetségi tanács tagja, a kereskedelmi, közel­látási és közszolgáltatási bi­zottság tagja, a Munkáskül- dóttek Dnyepropetrovszki Területi Tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke, az Uk­rán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagija; Akbar Kaszt movies Atahod- zsajev, a szövetségi tanács tagja, a közoktatási, tudomá­nyos és kulturális bizottság tagja, a szamarkandi „Alisé­ra Navoj" állami egyetem rektora. • Idézet egy folyosói beszélge­tésből; ,,A rendezvény lassan kinövi a várost. Sokan, csak a kempingben kaptak helyet. Még szerencse.- hogy jó idő van.” A város-: Győr, a rendez­vény a II. Pneumatika-Hid­raulika Konferencia, ahol 450 résztvevő jelent meg, ebből ötvénen külföldiek. — Majdnem megkétszere­ződött az érdeklődők száma a három évvel ezelőtt meg­rendezett első konferenciá­hoz képest — mondta Vidos Árpád, a MTESZ Gépipari Tudományos Egyesülete he­lyi szervezetéinek a titkára, az előkészítő bizottság elnö­ke. Tegnap délelőtt sajtótájé­koztatót tartottak Győrött a MTESZ székhazában, a szep­tember 29-től október 3-ig tartó, nagy jelentőségű nem­zetközi esemény alkalmából. A feltett kérdésekre dr. Krisztinicz Pál. a Magyar Tudományos Akadémia Szá­mítástechnika és Automati­zálási Kutató Intézetének osztályvezető-helyettese. Ezer Rezső, a Gépipari Tudomá­nyos Intézet hidraulikai szak- bizottságának titkára. dr. Karosai Tiborné, a Kohó- és Gépipari Minisztérium Mű­szaki-tudományos Tájékozta­tó Intézet dolgozója, és Kiss Géza. a Dán úv ia Központi Szerszám és Készülékgyár hidraulikai osztályvezetője adtak választ. — A rendezvény célja • az elmúlt három év fejlődési eredményeinek bemutatása, valamint közvetlen tapaszta­latcsere kezdeményezése a felhasználók, gyártók, és ku­tatók között — mondta dr. Krisztinicz Pál, — Ezt szol­gálja az a színvonalas kiál­lítás is, amelyet a konferen­cia időszaka alatt tekinthet­nek meg Győrben, a Rába Művelődési Központban az érdeklődök. — Miért esett immár má­sodszor a választás a konfe­rencia otthonául Győrre? — Már három évvel ez­előtt is az egyik fő szempont volt az. hogy fejlett ipari központban rendezzük meg azt a tapasztalatcserét, amely feltételez egy fejlett ipari szintet. Hogy a szervezés min­taszerű lesz, azt tudtuk, mert a GTE helyi szervezetei kö­zül a győriek az országos él­vonalban vannak. Vidos Ár­piid titkár áprilisban magas MTESZ-kitüntetést kapott, a Bánki Donat díjat. Ma már nincs olyan válla­lat vagy gyár, ah<jl valami­lyen szinten ne alkalmaz­nák a pneumatika vagy hid­raulika valamilyen fokát, le­gyen. az egy baromfifeldolgo­zó vállalat, vagy műbőrgyár. A pneumatika egyszerű esz­közökkel. pótlólagos automa­tizálásra ad lehetőséget, a gépipari automatizálás egyik fontos eleme. Fontosságát há­rom területen és alkalmazás­ban lehet1 a legjobban lemér­ni. Segítségével ki lehet kü­szöbölni az emberi egészségre ártalmas foglalkozásokat, né­mi megoldást nyújt az auto­matizálással a jelenlegi és a még várható munkaerőgon­dok kiküszöbölésére, valamint a szub jektum kikapcsolásával. Jl társadalmi bizottságok Csornáit Gondoskodás az emberről Negyedszázada került a szakszervezetek hatáskörébe a tár­sadalombiztosítás irányítása és igazgatása. A társadalombiz­tosítás ma szocialista államunknak, a dolgozók érdekeit szol­gáló egyik alapvető intézménye. Megteremti a gazdasági épí­tőmunka szociális hátterét és biztonságát. Gondoskodik a társadalomépítő munkájában részt vevő dolgozók és hozzá­tartozók ellátásáról betegség, munkaképtelenség és öregség esetén, szívügyének tartja a gyermekes családok jövedelmi helyzetének fokozatos javítását. A szakszervezeti mozgalom, egyidős a munkásság, a dol­gozók szociális gondjainak enyhítéséért és a problémák megoldásáért vívott harccal. A tőkés rendszerben a kötelező társadalombiztosítás bevezetésével a munkásságnak sikerült valamelyest javítani szociális helyzetén, de a burzsoá állam igyekezett az ügyek- érdemi intézéséből a leginkább érdekelt réteget, a, munkásságot kirekeszteni. Csak a felszabadulás után erősödött meg a munkásosztály befolyása a társadalombiztosítási intézetben azáltal, hogy az önkormányzati tagok kétharmad részét a munkavállalók, egyharmad részét a munkaadók delegálták. S hamarosan megkezdődött a munka a társadalombiztosítás egységesíté­séért. a szolgáltatások fejlesztéséért, az egészségügyi ellátás javításáért, Első lépeskent 1949. január 1-én egységesítették az OTI-t es a MABI-t. Az Elnöki Tanács 1950. évi 36. sz. törvényerejű rendelete a társadalombiztosítás igazgatását a SZOT irányí­tásával a szakszervezetekre bízta. Létrejöttek a munkahelyi kifizetőhelyek, kialakult a társadalmi aktivisták széles háló­zata, s a társadalombiztosítás fokozatosan kiterjedt a mun­kaviszonyban állókon kívül egyéb dolgozó'rétegekre is. Napjainkban az ellátások megállapítása és folyósítása, a vitás ügyek intézése a munkahelyeit vagy a lakóhelyen tör­ténik. Az üzemi dolgozók 91 százaléka a munkahelyén kapja a táppénzt es a családi pótlékot. A negyedszázad kiemelke­dő feladatai között említendő a nyugdíjügyi munka, a dol­gozó anyák védelme, a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogor­voslati es egészségvédelmi tevékenység. Felszabadulásunk 30. évében lepett érvénybe az egységes társadalombiztosítási törvény, mely kimondja, hogy a tár­sadalom számára hasznos munkát végző, magyar állampol­gárok mindegyike jogosult a társadalombiztosítási ellátásra. S még az új törvényt sem lehet örök érvényűnek tekinteni. A jövő feladata a társadalombiztosítási és egészségügyi ellá­tás a fejlett szocialista társadalom színvonalára emelni és megteremteni a mainál még nagyobb biztonságot adó haté­konyabb ellátási formák egységes rendszerét a születéstől a halálig. , A magyar tarsadalombiztosítas nagyszerű eredményeket éiá el az elmúlt negyedszázad alatt a szolgáltatások színvo­nalának emelésében, a gyors és pontos . ügyintézésre való törekvésben, a demokratikus vonások erősítésében. Ma, október 1-én megbecsüléssel és tisztelettel köszönt­jük a társadalombiztosítás szakszervezeti irányításának két és fél évtizede alatt fáradhatatlanul tevékenykedő társadal­mi aktívák és ügyviteli dolgozók tízezreit. Erőt s egészséget kívánunk nagy türelmet és segílókészseget igénylő ember- központú munkájukhoz. N. M. (folytatás a 2, oldalon.) Ifjúsági betét — Fabricius ház - AOT guide — Takarékoskodó Győr - Reodörkutya-beoiutató - Közúti balesetek Ügyeletesünk jelenti A tanácsok és a lakosság kapcsolataiban, a tanácsok tevékenységének elősegíté­sében, szakszerűségének nö­velésében jelentős szerepet töltenek be a tanácsok bi- &OttS£lgclÍ. Csornán jelenleg gyermeK- es ifjúságvédelmi, társadal­mi szertartásokat szervező, lakásigényeket elbíráló, va­lamint tűzvédelmi bizottság' működik. A gyermek- és ifjúságvé­delmi bizottság rendszeresen megtárgyalja az időszerű feladatokat, figyelemmel ki­seri a gyámügyi előadó te­vékenységét, a város általá­nos gyermek- és ifjúságvé­delmi helyzetét, felderíti n veszélyeztetett körülmények között élő fiatalokat. Javas­latokat tesz a gyámhatóság­nak a veszélyhelyzet felszá­molásához szükséges intéz­kedések megtételére, az ál­lami gondozásba vételre, al- koholelvono kezelésre. Véle­ményt nyilvánít különböző segélyek odaítélése előtt. Közreműködik a segély ősz- szegek célszerű Elhasználá­sában. A bizottság tagjai esetenként ellenőrzik a szó­rakozóhelyeken található fiatalok magatartását. A társadalmi szertartáso­kat szervező bizottság éven­ként értékeli a tapasztalato­kat és saját tevékenységét. Munkájának köszönhető, hogy Csornán évről évre növekszik a társadalmi szer­tartások iránti igény. Jel­lemző adatok: 1972-ben 11 ünnepélyes házasságkötés történt megyénk legfiata­labb városában. Tavaly ez a szám már 22 volt. Ünnepé­lyes névadó 1972-ben 14 volt. Tavaly 27 az idei év eddig eltelt részében pedig 26. A bizottság tagjai az üzemek­ben. intézményekben fog­lalkoznak azokkal a szemé­lyekkel. akiknél jelentős családi esemény várható ás szervezik részükre a társa­dalmi -szertartást. A társa­dalmi szertartások színvona­la Csornán az utóbbi évek­ben sokat javult. Lebonyo­lításukat megbeszélik az ünnepséget. a szertartást igénylő személyekkel. A bi­zottság tevékenysége, álta­lában a társadalmi szertar­tások gyakorisága és színvo­nala úgy válhat még jobbá, ha az üzemi, intézményi párt-, KISZ- és gazdasági szervek jobb propagandát fejtenek ki. Többet foglal-, koznak a dolgozók szocia­lista világnézetének kialakí­tásával. A lakásigényeket elbíráló bizottság Csornán az utóbbi két évben megfelelően mű­ködött, Betöltötte azt a. sze­repet, amelyet a jogszabály és a tanácsrendelet megha­tároz. A bizottság tagjai a nyilvántartott lakásigénylök életkörülményeit a helyszí­nen megvizsgálták. Az is­meretek birtokában, a rászo­rultságot figyelembe véve állította és állítja össze a bizottság évenként n lakás­kiutalási és lakásértékesítési névjegyzéket. A névjegyzé­ket kifüggesztik a tanács hirdetőtábláján. Az érkező észrevételek kivizsgálásá­ban is részt vesznek a bi­zottság tagjai. Eddig a név- jegyzéktervezetet a Csorna város Tanácsának Végrehaj­tó Bizottsága elfogadta, és annak alapján történtek meg a lakáskiutalások. A tűzvédelmi bizottság az igazgatási osztály mellett működik, és 1974. január 1-től kezdődően az időszerű tűzrendészeti és tűzvédelmi feladatokon kívül megtár­gyalta a csornai vállalatok, szövetkezetek. intézmények tűzvédelmi helyzetét. A bi­zottság az előterjesztett^ be­számolók, valamint a városi és járási tűzoltó-parancs­nokság által készített jegy­zőkönyvek, a hozzászólások és észrevételek alapján ha­tározatokat hozott. Egjt-egy beszámoltatott és ellenőr­zött szervnek meghatározta feladatait a hibák és hiá­nyosságok megszüntetésére. A bizottság munkájának kö­szönhető. hogy a Csornán működő vállalatoknál javult a tűzvédelmi feladatok vég'- rehajtása. A társadalmi bizottságok tevékenysége jelentős segít­séget ad a hatósági felada­tok ellátásához. Imre Béla Az Országos Takarékpénztár 5 eve vezette be az ifjúsági takarékbetétet. Eddig az or­szágban mintegy 240 ezren kötöttek ilyen megállapo­dást az OTP-vel, és 1,3 milliárd forintot tartanak nyilván az ifjúsági takarék- betétszámlán. Az első taka­rékossági periódus most le­járt. Az idén mintegy 30 000 fiatal rendelkezhet össze­gyűjtött pénzével, amelyre már kölcsönt is igényelhet. A Minisztertanácstól ka­pott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter rendelet­ben módosította az ifjúsági takarékbetét feltételeit. Az új feltételek szerint az -eddi­gi havi 400 forint helyett január 1-től maximálisan 300 forint helyezhető 'el ifjúsá­gi takarékbetétben, amelybe változatlanul évi 5 százalék kamatot, és a feltételek tel­jesítése után 1 százalék prémiumot adnak. Megvál­toznak a kölcsön feltételei is. A korábbi legfeljebb 22 000 forint helyett, a betét összegétől függően, maximá­lisan 56 000 forint kölcsön vehető fel. A kölcsön nem­csak lakásépítésre vagy la­kásvásárlásra, hanem áruvá­sárlásra is felhasználható. Az általános feltételektől el­térően kisebb kamattal s nagyobb törlesztési idővel. Sopron belvárosában, a Be­loiannisz téren áll a Fabri- cius-ház, amely a Fabricius családtól kapta nevét. Fab­ricius András 1806-ban vette meg a házat, és 1839- és 1840-ben a családhoz járt látogatóba és olvasnivalóért Petőfi Sándor. Az udvari (folytatás a 2, oldalon.) • Varga János traktoros a cukorrépaszedö gépen. • A cukorrépaíelszcdő-sorról kerül a répa elszállításra. (Szűk ö. felvételei) A Kapuvári Lenin Termelőszövetkezet 280 hektáron megkezdte a cu­korrépa szedései a Ilcrriau francia cukorrcpaszcdö géppel A termelő­szövetkezet a Pctöházi Cukorgyárra) kötött szerződésben megállapított terv szerint takarítja be és szállítja a gyárnak a répát.

Next

/
Thumbnails
Contents