Kisalföld, 1975. november (20. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 1 FORINT Mongol Tanácsi küldöttség érkezett megyénkbe AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1975, NOVEMBER 1., SZOMBAT XXXI. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Nyílott borítékban — örökzöld téma 0 A IERVFEGVELEM 0 Iskola és múzeum o Győr művelődéstörténetéből Losonczi Pál Jemenben Mohammed Sziad Barre államelnök és a 'Szomáli De­mokratikus Köztársaság más magásrangú vezetői bú­csúztatták pénteken reggel Mogadishu repülőterén Losonczi Pált, az Elnöki Tanács elnökét, aki négyna­pos hivatalos baráti látogatást tett a Szomáli Demok­ratikus Köztársaságban. A magyar államfő különgépe a kora reggeli órák­ban érkezett Adenbe a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság fővárosába. A repülőtéren Losonczi Pált Szalem Ali Rubia, az Elnöki Tanács elnöke és az or­szág más vezető személyiségei fogadták. • Lombos Ferenc a vendégeket fogadja. Október 29-én érkezett ha­zánkba az a mongol tanácsi küldöttség, amelyet C. Gotov a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Kúrálja Elnöksé­gének titkára vezet. A kül­döttség tagjai Csultem Szű­rén, a Báján Hongor megyei Tanács VB felelős titkára és Cerendorzs, a Mongol Nép- köztársaság Nagy Népi Hu­rálja Elnöksége tanóősi osz­tályának munkatársa. A kül­döttség tagjait fogadta Buda­pesten Trautmann Rezső. ■ a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának helyettes el­nöke és Vass Istvánná, az Elnöki Tanács helyettes tátiké­ra. Mongol barátaink tegnap délelőtt Győrbe érkeztek. El­A vagongyári szocialista brigádvezetök tanácskozása Céltudatosan, fegyelmezetten A győri Magyar Vagon- és Gépgyár dolgo­zóinak és vezetőinek tetteit évek óta meg­különböztetett figyelemmel kíséri a megye és az ország közvéleménye. A közel húsz­ezer dolgozót foglalkoztató gyáróriás az utóbbi években, de különösen a IV. ötéves terv évei alatt a magyar ipar egészét sok­kal meghaladó Eredményeket, fejlődést ért el. A munkában oroszlánrésze van a gyár szocialista brigádjainak, a szocialista ver­senymozgalomnak. Tegnap délután a gyár vállalatvezetése és szakszervezeti bizottsá­ga tanácskozásra hívta össze a Rába városi Művelődési Központban e brigádok veze­tőit, hogy széles körben ismerjék meg a dolgozók a nagy munkáskollektíva eredmé­nyeit és a következő ötéves terv vállalati céljait, elképzeléseit. Kovács Sándor, u, vál­lalati szakszervezeti tanács titkára üdvö­zölte a tanácskozás résztvevőit, többek kö­zött a megyei és városi pártbizottság, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa tisztség­viselőit munkatársait. Horváth Ede tájékoztatója A megnyitó utón Horváth Ede, az* MSZMP Központi Bizottságának tagja, a gyár vezérigazgatója tartott tá­jékoztató előadást. Bevezető gondolatai a IV. ötéves terv várható eredményeiről szól­tak, majd visszapillantott a hetvenes évek kezdetére. — A harmadik ötéves terv utolsó éget mintegy négy és fél milliárd forintos terme­lési eredménnyel zártuk, est 1975-ben majdnem azonos munkáslétszám mellett meg­kétszerezzük. Erdeményesen tovább folytatjuk tevékeny­ségünket a népgazdasági érdek figyelembe vételével a nemzetközi együttműkö­désben, Eredményeink a szovjet, lengyel, csehszlo­vák. jugoszláv, román és a magyar járműipar —szoros együttműködésének köszön­hetők. Az integráció széle­sítése sikerült, a kővetkező években még nagyobb fel­adataink lesznek. Ismerve a termelésfej­lesztés követelte feladato­kat és az anyagellátás hely­zetet, tovább tudtuk bővxte-' ni a gyár vertikumát. Nem kereskedelmi ügyeskedés­sel, hanem saját munkánk növelésével, egyre több al­katrészt, főegységet állí­tunk elő. Célunk, hogy az ütemes termelés, a gazdasá­gosság és a minőség javítá­sa érdekeden még tovább fejlesszük gyártmányszerke­zetünket. Üj kovácsüze­münknek letették az alap­jait, a jövő év végén, vagy 1977 elején már ott is ter­melni akarunk. A vezérigazgató ezután részletesen ismertette a IV. ötéves tecv várható erednié- ■nyeit, amelyeket a tefv- ■ időszak végére a vártnál nagyobb nehézségekkel, erő­feszítésekkel, de sikerül végrehajtani. — Bizonyos helyeken az eredmények dacára megrom­lott a munkamorál, fella­zult a technológiai fegye­lem. lanyhult a vezetők fi­gyelme és kooperációs gon­(Folytatás a 2. oldalon.) „Egy üzem — egy iskola” Időszerű oktsrtáspol itikai kérdésekről tájékoztat­ta penteken a sajtó kép­viselőit a parlament go­belin termében dr. Po- linszky Károly oktatási miniszter. A tájékoztató során többek között ele­mezte az ..Egy üzem — egy iskola" - mozgalom eddigi eredményeit, s a lovábbiejlesztés lehető­ségeit. A miniszter azzal a ‘ kéréssel fordult az üzemekhez és az isko­lákhoz, hogy kapcsola­taik további erősítése érdekében hosszútávú szerződésben rögzítsek együttműködési felada­taikat. Ajánlatos, hogy a megyei — fővárosi — tanácsok és a szakszer­vezeti szervek kezde­ményezéssel. kordinálás- sal segítsék a szerződé­sek előkészítését, meg­kötését és végrehajtását. Palackozzák a Márkát — A szociológia gyakorlata Vigyázzunk a ködben! A Badacsonyvidéfci Pince- gazdaság győri „Márka” üdítőital-üzemében a héten' megkezdődött az új palacko­zó automata gépsor kipró­bálása. A közel 90 millió forint, értékű beruházás el­ső ütemében készült el a 30 millió forintos üdítőital­gyártó és palackozó sor. A következő ütemben a raktá­rozási, gondokon igyekeznek könnyíteni: a jövő év köze­pére készül ei a kétezer méter alapterü­letű, korszerű anyagmozgató gé­pekkel felszerelt raktárépület. Jelenleg négyféle Márka üdítőt pa­lackoznak a győ­ri üzemben: sző­lő. narancs, man­darin és citrom ízűt, jövőre pe­dig még a meggy és a tonik ízű készítményük bő­vítik a választé­kot. 1976-ban összesen 20 millió palackot töltenek meg az új gépso­ron. ♦ ♦ ♦ Pénteken délután dr. Mol­nár László, a TIT szocioló­giai választmánya titkára, a Szociológia című folyóirat főszerkesztője tartott elő­adást a győri szociológiai napokban. Hétfő óta szocioló­giai tárgyú előadásokra ke­rült sor s a program ma délelőtt fejeződik be Takács Jánosnak, a TIT megyei titkárának előadásévaL A szociológia a társadalom tana: a kisebb-nagyobb közösségek objektív tör­vényszerűségeit feltáró tu­domány. A győri szocioló­giai napok a TIT megyei és városi szervezetének immár rendszeres rendez­vénysorozata. azon célból, hogy a szociológiát a min­dennapos élet részévé, a vállalati szakemberek mun­kaeszközévé tegye. Erről be­szélt dr. Molnár László is: — Noha a magyar szo­ciológiában meg mindig az alapkutatások dominálnak, egyre többet beszélhetünk az alkalmazott szociológiai ku­tatásokról is. E gyakorlati irányultságot a fejlett szo­cialista társadalom építése is indokolja, összefüggésben pártunk politikájával. — A tudományos-technikái forradalom. a szocialista társadalom építése mind na­gyobb erővel követelte a szociológia tudományos eredményeit, illetve közre­működését. Hiszen a társa­dalmi osztályok dinamikus fejlődése, az ország népes­ségének átcsoportosulása, a településformák átértéke­lődése éppúgy figyelembe veendő, mint a nők helyze­te, a szabad idő kérdése fej­lett társadalom építése so­rán. — A győri szociológiai na­pok jelentősége, hogy a gyakorlati alkalmazás felé irányítja e tudomány eddi­gi eredményeit, hiszen eze­ket az előadásokat az üze­mek, vállalatok - személyze­ti és munkaügyi osztályai­nak vezetőt hallgatták. Ér­deklődésükből, az általuk felvetett gondokból .is ta­pasztalható hogy igény vám a gyakorlati szociológiára a termelő munkában is. — A Szociológia című fo­lyóirat 1976. évi első számá­ban különben visszatérünk a győri napokon szerzett ta­pasztalatokra, s*többek kö­zött Port Árpád elvtárs megnyitó beszédét is közölni fogjuk. Azért nem előbb, mert a folyóirat nyomdai Ügyeletesünk jelenti átfutási ideje meglehetősen hosszú, s az ez évi számok gyakorlatilag már lezártak. ♦ ♦ ♦ Köd előttem, köd utánam — mondhatjuk már napok óta, pedig nem vagyunk mesehősök. S éppen mert nem vagyunk azok, kell job­ban ügyelnünk — legyünk akár gyalogosok, akár ke­rékpárosok. akár autósok — hiszen csodákkal nem . segít­hetünk magunkon. Nem kell különösképpen magyarázni, .hogy a köd milyen ve­szélyt jelent a közlekedés­ben: korlátozza a látást,, nyirkossá, ezáltal síkossá teszi az utakat. Köd esetén tehát mindenki fokozottabb óvatossággal közlekedjék; a gyalogosok körültekintően lépjenek le a járdáról, az autósok lassabban hajtsa­nak. A kerékpárosoknak sem érdemes takarékoskod­ni a villamos energiával, a kivilágított járműveket könnyebben, s jóval koráb­ban észre lehet venni: a járdáról is és a volán mel­lől is. Vigyázzunk a ködben, ma­gunkra és máspkra egyaránt! bl. visel te őket dr. Varga Jó­zsef, a Minisztertanács Taná­csi Hivatalának elnökhelyet­tese ég Castiglione Endre, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatala főosztályvezető helyet­tese. Kedves vendégeinket Lombos Ferenc, a megyei tanács el­nöke. Kecskemét hy István elnökhelyettes, dr. György Ernő, a végrehajtó bizottság titkára, valamint Zsámboki László, a megyei Tanács párt- végrehajfőbizottságának tátiká­ra fogadta. Lombos Ferenc ezután tájékoztatót adott me­gyénk életéről. Megemlítette, nagy örömére szolgál, hogv mojjgol bairátaink ellátogattak hozzánk. Mindent megte­szünk. hogy az itt töltött két nap alatt megismerjék Gyér— Sopron megyét. C. Gotov megköszönte Lombos Ferenc tájékoztató­ját. majd elmondotta, hogy örömmel és nagy érdeklő­déssel jöttek hozzánk. ' Mon­góliában jelenleg az V. öt­éves terv utolsó évének mun­kálatai folynak. A dolgozók az eddigi adatok alapiam si­keresen teljesítik majd az V. ötéves tervet. Jövőre ül ösz- sze a mongol kommunatá.k 17. kongresszusa, amelv® hi­vatott lesz kidolgozni a ha­todik ötéves terv feladatait. Mongólia gazdasági életének alapja az állattenyésztés. A tervek szerint az V. ötéves terv befejezésére az állatál­lomány száma 25 millió lesz. Megfelelő fejlődést ért el az utóbbi éveiében a földműve­lés: az idén 500 000 tonna terményt takarítottak be és nagy területű szűzföldet tör­tek fel. Ezután Csulitem Szű­rén ismertette Báján Hongor megye életét. Fő célul az ál­lattenyésztésiben a fajta javí­tást jelölte meg. A megye te­rülete füves puszta, félsiva- tag és erdős dombvidék. Va­dakban és gyógyvizekben gazdag. Végül a tanácsi mun­káról szólott, és a nemrég lezajlott tanácstagi válasz­tásokról. Délután a GRABOPLAST Pamutszövő- és Műbőrgyárba látogattak, majd Győrrel is­merkedtek. A mai napot mongol vendégeink Sopron­ban töltik. I. B­Ülést tartott a HNEB Tegnap délután Győrött, a megyei tanácsházban ülés« tartott a Megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság: Az elnök beszámolt a két ülés közötti időben végzett tevékenység­ről, majd a bizottság tagjai az összefoglaló jelentés alap­ján megtárgyalták ..A telek­gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajtásának helyzetét”. ' A vizsgálat célja volt an­nak megállapítása, hogy az állampolgárok telek-, lakás és üdülőtulajdonát szabályé* zó, valamint a nagyértékű (luxus jellegű) üdülő- és la­kásépítés korlátozására hó­zott rendelkezéseket hogyan hajtották végre, és a vizsgált időszakban hogyan alakult az ingatlanforgalom.

Next

/
Thumbnails
Contents