Kisalföld, 1976. január (21. évfolyam, 2-26. szám)

1976-01-03 / 2. szám

172032 VÜAÖ PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEL BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1976. JANUAR 3., SZOMBAT ARA: 1 FORINT XXXII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM TELEX Csendőrsortűz Portóban A portói Custoias-bör- tört csendőrei csütörtökön délután géppiszoly-soro- zatot adták le a foglyok látogatására érkező tö­megre: három személyt megöltek, negyet pedig megsebesítettek. A rá­dióban és a tv-ben is­mertetett hivatalos köz­lemény szerint a tömeg be akart hatolni a bőrt törtbe és soraiból pisz toly- lyal lélőttek az őrökre. \ Lloyd Bentsen az élen Az Egyesült Államok történetében most első alkalommal küldtek köz­ponti szövetségi alapból csekkeket az idei elnök­választási kampányban induló 11 pályázónak. A vonatkozó törvény szerint a központi se­gélyalapból minden jelölt részesülhet, aki legalább 100 ezer dollárt gyűjtött, össze híveinek önkéntes — egyenként 250 dollár­nál nem nagyobb — adományaiból és húsz amerikai szövetség ál­lamból legalább 5000— 5000 dollárt tud felmu­tatni. .Az eddigi esekkttulaj- donosok között az élen Lloyd Beintsen demokra­tapárti politikus áll 492 030 dollárral, a má­sodik Ford elnök, aki az adófizetők , pénzéből 374 422 dollárt kap vá­lasztási küzdelmének fi­nanszírozására. Arafat üzenete Jasszer Arafat, a Pa­lesztina! Felszabadítása Szervezet vb-elnöke a Palesztinái néphez inté­zett év végi üzenetében hangsúlyozta, hogy az 1976-os esztendő ..a kon­frontáció. a kihívás és a reménység éve” lesz. A 12. évébe lépő pa­lesztinéi forradalomról szólva kiemelte, hogy a Palesztinái nép győzel­meket aratott, miközben ellenségéi összeesküvése­ket szőttek forradalmá­nak elfojtására és gyen­gítésére. Választás Egyiptomban Egyiptomiban 1976. ok­tóber 2-án elnökválasz­tás. október 25-én pedig parlamenti választás lesz — közölték a csütörtöki kairói napilapok. Az Arab1 Szocialista Unió — Egyiptom egyet­len politikai szervezete — 1975. júliusi ' kong­resszusén ügy határozott, hogy a választáson An­var Szadat elnököt ál­lítja egyetlen" jelöltként. Az elnöki megbízatás hat évre szól. Könyvtáravató A tartalmas művelődés IflllllllllltlltllllllllllllllllllllllltlllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIItllllllllMIIHIIIIIIIimillllltmiimilllllilHIHIIilllllll forrása ,iiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiummü{iiuiiimimuiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii,iiiiiiiiiiinmtiiiiiiiiiiiimi „Van valami jelképes ab­ban, hogy az év első munka­napján' avatjuk fel a Kisfa­ludy Károly megyei Könyv­tár új épületét. Hiszen ilyen­kor, az ev elején nem vissza­felé, hanem előre nézünk, az előttünk álló feladatokra gondolunk.’’ Ezekkel a mon­datokkal kezdte ünnepi be­szédét Lombos Ferenc, a megyei tanács elnöke tegnap délután, amikor Győrött, a Lenin út 4. szám alatti épü­letben átadta az új könyvtá­rat az olvasóknak. A megyei könyvtár erre a* alkalomra egy vékonyka fü­zetet adott közre, és 1 ebben röviden összefoglalta az in­tézmény történetét. 1896-ban kezdődik ez a történet, ami­kor az új győri városháza három helyiségében könyvtá­rat rendeztek be. Néhány év telt el, amíg ' ténylegesen „közhasználatú'’ lett az in­tézmény. Aztán a következő évtizedekben vásárlás, ado­mányok révén egyre nőtt. az állomány, és lassan az olva­sók száma is. 1952-ben — ek­kor már nem városi, hanem megyei könyvtár minőségben — a Rákóczi Ferenc utca 1. számú házba költözött. 1958- ban a könyvtár felvette Kis­faludy Károly nevét, és a Rába-szigeten lévő KIOSZK épületében kapott helyet, en­nek lebontása után .pedig a Bajcsy-Zsilinszky utca 36. szám alatt fogadta olvasóit. Innen költözött el a Lenin úti szép. új könyvtál’ elké­szülte után az elmúlt hetek­ben. De megtartja régi helyét is: a megyei tanács segítsé­gével itt rendezik be majd a gyermekkönyvtárt és az úgynevezett fonotékát. A teg­napi avatás tehát újabb fej­lődési korszak kezdetét je­lenti. A valóban ünnepi pillana­tokban sokan osztoztak: a megye politikai, társadalmi és kulturális életének veze­Lombos Ferenc mondott ava­tóbeszédet. tői, köztük Port Árpád, a megyei pártbizottság titkára, Lakatös László, a Győr váro­si Pártbizottság első titkára, Szaló Lajos, a megyei tanács általános elnökhelyettese. De eljöttek a könyvtáros szakma országos és más me­gyebeli vezetői is, köztük Kondor Istvánná, a Kulturá­lis Minisztérium könyvtári' osztályának vezetője, a szom­szédos és távolabbi megyék, városok könyvtárainak mun­katársai és sokan ■ a győri olvasók. , A megyei tanács elnöke szólt arról a felelősségről, amely a közművelődés min­den hivatásos és önkéntes munkására hárul egy új gon­dolkodás, az új szocialista életforma kialakításában. „Hisszük, hogy nem jutott válságba a könyv, a rádió, a televízió mellett, és a könyv­tárosok lelkes, jó munkája révén még tudatosabban, még hatásosabban szolgálja céljainkat.’} Ha. éven át nehéz körül­mények között dolgoztak ä megyei könyvtár munkatár­sai. Ezt az áldozatot az ol­vasók fokozott érdeklődéssel, a tanács vezetői pedig azzal a törekvéssel honorálták, hogy itt, a Lenin ut 4. szám alatt kényelmes, világos és a célnak jól megfelelő munka­helyet teremtsenek számuk­ra. Mégpedig nem kis áldo­zattal: 20 millió forintba ke­rült az átalakítás. A tanács elnöke említette, hogy a nép­gazdaság jelenlegi helyzete egyelőre csak a könyvtári munka és szolgáltatások je­lenlegi szintjének megtartá­sát teszi lehetővé. De az a 15 éves távlati fejlesztési terv, amelyet Győr-Sopron megye az elsők között készített el az országban, előirányozza a régi könyvtárak fokozatos korszerűsítését is, mint aho­gyan tette azt Mosonmagyar­óváron és Csornán is. (Te­gyük hozzá, ez a terv rögzíti a későbbiekben — az anyagi lehetőségektől függően — egy új megyei könyvtár építését is.) F, „Azt kívánom az olvasók­nak, hogy a könyvtár hasz­nos és örömteljes művelődés forrása legyen — mondotta Lombos Ferenc. — Rajta le­szünk, hogy mind a könyv- állomány, mind a kisegítő berendezések fejlesztése a művelődés korszerű lehetősé­geit biztosítsa.’’. Pernesz Gyula könyvtár- igazgató meghatott szavak­kal vette át az új létesít­ményt, és ígéretét tett, hogy „bázisa és kisugárzó központ­ja” lesz a megye kulturális életének ez a könyvtár. író­olvasó találkozókkal, irodal­mi estekkel, •kamarakiállítá- sokkal teszik majd emléke-, zetessé azokat az órákat, amelyeket mától kezdve a' könyvtár régi és új olvasói a megújhodott, barátságos falak között szívesen látott vendégként eltöltenek. G. B. Sz. Ö. felvételek Az olvasók nagy érdeklődéssel vették birtokukba az új könyvtárat. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács pénte­ken ülést tartott. A kor­mány megtárgyalta és jóvá­hagyólag tudomásul vette a' külügyminiszter jelentését az' Egyesült Nemzetek Szer­vezete közgyűlésének 30. Ülésszakáról amelyre 1975. szeptember 16. és december 17. között jteüiít sor. A kohó- 'és gépipari mi­niszter jelentést tett a közúti járműgyártás V. ötéves terv­időszakra vonatkozó fejlesz­tési célkitűzéseiről. A szak­ágazat fejlesztési előirányza­tai megfelelnek a gépipar ki­emelt iparpolitikai jelentősé­gű céljainak. A kormány a tájeiíoztatót jóváhagyólag Áldomásul vette. A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke jelentést tett az államigazgatási mun­ka fejlesztéséről szóló 1971. évi kormányhatározatban' foglalt egyes feladatok vég­rehajtásáról. Megállapította, ’ hogy a hatáskörök felülvizs­gálatára, decentralizálására, á helyi államigazgatási szer­vek egységesítésére hozott Határozatok kedvezően érez­tették hatásukat az állam­igazgatási munkában, de — különösen a hatósági ügyin­tézés területén — még szá- rhos javítanivaló van. A kor­mány a jelentést elfogadta és az államigazgatási tevékeny­ség folyamatod fejlesztése -érdekében határozatot hozott a további tennivalókra. Az igazságügyi és a mun­kaügyi miniszter tájékoztat­ta a kormányt a szakszerve­zeti jogsegélyszolgálat eddigi tapasztalatairól. A Miniszter­tanács kiemelte a szakszer­vezeti jogsegélyszolgálat tár­sadalmi jelentőségét. Megál­lapította. hogy főleg a nagv- és középvállalatoknál hasz­nos munkát végzett, bevál­totta a hozzá fűzött remé­nyeket és határozatot hozott további kiterjesztésére. A Minisztertanács 1 megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette a Tanácsi Hiva­tal elnökének jelentését a ta­nácsi gazdálkodásról szóló 1972. évi kormányhatározat, végrehajtásáról. Ä Minisztertanács titkársá­ga vezetőjének előterjesztése alapján a kormány felhívta a minisztereknek és az or­szágos hatáskörű szervek vezetőinek figyelmét, hogy vizsgálják meg az ország- gyűlés decemberi ülésszakán elhangzott képviselői javas­latok és észrevételek meg­valósításának lehetőségeit, és tájékoztassák arról az Or­szággyűlés elnökét, valamint az indítványozó képviselő­ket. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Jó eredmények az új üzemekben Megtérülő százmilliók Pénteken kezdte meg első teljes évét az a több. mint 20 nagyobb, ' új üzemünk, amelyet ' tavaly adtak át. Ezek az új létesítmények az | idén már teljes kapacitással kapcsolódnak be a termelés­be, hogy mielőbb visszafizes­sék a beruházásra költött százmilliókat és értékes ter­mékeikkel gyarapítsák a nem­zeti jövedelmet, tovább ja­vítsák az ország ellátását. + ♦ ♦ A múlí évben kibővített energia- és nyersanyagbázisa­ink a jelentések szerint jó ered­ményekkel kezdték az új évet. A szegedi szénhidrogén- medencében magyar—szovjet együttműködéssel felépült gázfeldolgozó az új1 év első munkanapján már túlteljesí­tette előirányzatót, holott ere­detileg azt tervezi ék. hogy csak január végén kezdheti el teljes kapacitással a ter­melést- , A jó eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy az üzem építkezésében résztvett magyar és szovjet szakembe­rek határidő előtt végeztek a több, mint 60 méteres, 100 tonna súlyú gázfeldolgozó tornyok és más berendezések szerelésével, ezeket „fnenet közben” kipróbálták, s így a tervezettnek körülbelül a fe­lére csökkenthették a próba- üzemelés idejét. ♦ * ♦ Tíz hónapja üzemel folya­matosan a Tiszai Vegyi Kom­binát olefin-üzeme, amelv már tavaly mintegy 360 ezer tonna terméket állított elő. Érmek egy részét maga a TVK használta fel, de jelen­tős mennyiség etilént és más terméket .szállítottak a Szov- jétunióba, Csehszlovákiába, Lengyelországba és Ausztriá­ba is. A tíz hónap tapaszta­latai alapján az idén a'ter­melést tovább fokozzák, már az első naook eredménvei is ■ erre utalnak. Itt január el­sején is munkanap volt, és újév napján Í500 tonna ole­finkémiai terméket bocsátott ki az üzem, ebből 360 tonnát továbbítottak a Lerdnváros és Kalus között kiépített 330 ki­lométeres távvezetéken. Pén­teken megismételték előző na­pi jó eredményüket, újra 1500 1 tonna olefinkémiai terméket készítettek. Az olefinmű 1976- ban mintegy 620 ezer tonna terméket, foként etilént és propilént állít elő, ennek ér­téke megközelíti majd a 3 milliárd forintot. ♦f ♦ A Videoton-gyár Tabon, számítástechnikai részleget hozott létre, amely a KGST- orszagok egységes számító- géprendszeréhez állít elő kü­lönféle alkatrészeket, példá­ul ferritmemóriákat, nyomta­tott áramköröket, tápegysé­geket. A KGST együttműkö­dés további bonyolult felada­tok megoldásához is megte­remtette a műszaki feltétele­ket. A vállalat kapcsolatai to­vább bővültek, megállapodott például a svéd Saab-céggel, amelynek alapján a jövőben Tabon készítik' az R—5-ös kisszámítógépeket. Ezek a mindössze bőrönd nagyságú j berendezések alkalmasak pél­dául egy-egv takarékpénztár, vagy hasonló szervezet ada­tainak feldolgozására. Pénte­ken már az év első felében • induló gyártás műszaki elő­készítésén dolgoztak. A tabi üzem az új esztendő felada­tait jól képzett fiatal gárdá­val .oldja meg. Ez Somogy megye legfiatalabb üzeme, ahol az átlagos életkor alig éri el a 24 évet. ♦ ♦ + A tavaly üzembe helyezett ózdi rúd- és dróthengermű az új évben tovább javítja az építőipar anyagellátását. Az üzem pénteken az ózdi fo­lyamatos acélöntőműből za­vartalanul kapta a bugát. A hengersorokon a délelőttös műszakon 12 milliméter átmé­rőjű köracélt hengereltek. Az új év első nyolcórás műszak­ján szolgálatot teljesítő szo­cialista hengerész brigádok mintegy 100 tonna árut állí­tottak. elő.

Next

/
Thumbnails
Contents