Kisalföld, 1976. április (21. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1976. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK ARA: 80 FILLÉR XXXII. ÉVFOLYAM, 78. SZÁM Az 1976. évi feladatokról Szerdán a szaktanács székhazában Lazar György, az MSZMP Po­litikai Bizottságánál -tagja, a Minisztertanács elnöke és Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a SZOT főtitkára vezeté­sével megbeszélést foly­tattak a kormány es a SZOT vezetői. Tárgyal­ták az 1976. évi népgaz­dasági terv* eredményes megvalósításának lel­tételeiről. a termelési célok elérésének felada­tairól. Napirendre ke­rültek a munkaversenv- mozgalom, a takarékos­sággal, a vállalati ter­vekkel, a munkafegye­lem erősítésével, a most készülő kollektív' szer­ződésekkel kapcsolatos időszerű tennivalók. Foglalkoztak a munka­erő-gazdái kodas hely­zetével. A kormány és a SZOT vezetői elemez­ték az életszínvonal ala­kulását meghatározó té­nyezőket, az eddig meg­tett bér- és szociálpoli­tikai intézkedések vég­rehajtását és hatását. Kapuvár ötödik ötéves terve Egyenletesen fejlődik a varos Kapuvár város Tanácsa legutóbbi ülésén megtárgyalta és megvitatta a város 1976—1980. évi középtávú pénzügyi és fej­lesztési tervét. A terv szerint kiemelt feladat Kapuváron a lakásépítés, a kulturális és egészségügyi szolgáltatás, vala­mint a víz- és csatornamű fejlesztés. Kapuváron az ötödik ötéves tervben a telepszerűen fel­épülő lakások száma 324 lesz, ebből 134 célcsoportos. Ez azt jelenti, hogy a Veszkényi úton, a tanács rendelkezésé­re álló terület a tervidőszak­ban teljesen beépül. A tanács a járulékos beruházásokat a lakásépítés ütemének megfe­lelően tervezi megvalósítani. A víz- és csatornaépítésre tervezett összegből már 1978 és 1979 években előközműve- sítési munkákat végeztetnek a Vagongyár mögötti terüle­ten, hogy a VI. ötéves terv telepszerű építkezései időben megkezdődhessenek majd. A járóbetegellátás javítá­sára 10 munkahelyes szak­orvosi rendelőintézet épül a kórház mellett. A bölcsődei ellátottságot 40 személyes bölcsőde építésével növelik, a meglévőt pedig az idén 20 hellyel bővítik. A 40 szemé­lyes bölcsőde az Arany János utcából nyíló területen épül. A rendelkezésre álló pénzből két új óvoda is épül Kapu­váron a következő öt évben. A gartai óvoda 50 hellyel bővül, es egy 75 személyes óvoda létesül az új bölcsőde mellett. A Veszkényi úti lakótele­pen 12 tantermes iskola épül tornateremmel és 300 adagos főzőkonyhával. A Fő téip iskolák tornate­rem gondjait úgy oldja meg a tanács, hogy a kollégium­mal közös területen verse­nyek rendezésére is alkalmas tornacsarnok építését kezdik meg 6 millió forintért. A be- lejezés határideje 1977. de­cember 31. összhangban a célkitűzésekkel Az MVG-hez csatolták a SZIM győri Célgépgyárát Az utóbbi é'vekben a világ­piacon nagymértékben meg­nőtt a kereslet a RÁBA mo­torok es a futóművek hant. Ezt a lehetőséget kihasznál­va dinamikusan fejlesztette termelését a Magyar Vagon- es Gépgyár. Motorokat és íu- tomüveket már nemcsak a szocialista és az európai tő­kés országokba szállít, ha­nem a tengerentúlra, az Egyesült Államokba is. A nagyvállalat fejlesztéseinek nagy részét maga valósítja meg, és énnek eredménye, hogy altalaban az országos átlagnál másfélszer hamarabb tud üzembe állítani egy-egy. üzemet, gyáregységét. Az említett fejlesztések kö­vetkeztében már eddig is A BKP kongresszusa folytatja munkáját Szerdán a szófiai Univei - sziada palotában folytatta munkáját a Bolgár Kommu­nista Párt XI. kongresszusa. A délelőtti ülésen a kong­resszusi küldöttek folytatták a Központi Bizottság beszá­molójának vitáját, amelyben felszólalt Todor Sztojcsev, a BKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagja, a BKP Várna megyei bizottságának első tit­kára, valamint Georgi Dan­kov vegyipari miniszter is. A külföldi vendégek közül tegnap elsőként Ambrosio Lakóid, az Angolai Népi Fclszabaditási Mozgalom (MPLA i Központi Bizottsá­gának tagja mondott beszé­det a kongresszuson, A kongresszus munkája iránt változatlanul igen nagy az érdeklődés. Csaknem két­száz külföldi újságíró tudó­sítja a világsajtót a bolgár kommunisták legfelső fóru­mának eseményeiről. Mun­kájuk megkönnyítésére a bolgár házigazdád vasárnap óta már két nagyszabású saj­tóértekezletet rendeztek, leg­utóbb kedden délután. Ezen Kiril Zarev miniszterelnök- helyettes, az állami tervbi­zottság elnöke tartott tájé­koztatót a bolgár népgazda­ság helyzetéről és a most. kezdődő hetedik bolgár öt­éves terv' legfőbb célkitűzé­seiről. A nagy esemény természe­tesen nemcsak a kültöld, ha- nem a hazái lakosság figyel­mét is leköti. A rádió és a ■televízió egyenes adásban * közvetíti az egész kongresz szust, s így a magasszintú tanácskozás valóban az égé v ország szemelóítára zajlik. nagymértékben megnőtt, és a jövőben tovább növekszik a vagongyár nagy teljesítmé­nyű, megbízható célgépek iránti igénye. Ezeket a be­rendezéseket a vállalat első­sorban nyugati tőkésországok­ból vásárolhatná meg. A gyárban már meglévő célgép- gyártási lehetőségek, vala­mint a győri célgépgyárban dolgozó, jó felkészültségű, hozzáértő szakemberek és az ott lévő gépek azonban biz­tosíthatják, hogy a vagongyár a jövőben saját maga elégít­se ki a célgépek iránti szük­ségletét. Ezért a Kohó- és Gépipari Minisztérium hatá­rozata alapján mától az MVG-hez tartozik a Szer­számgépipari Művek győri Célgépgyára. A beolvadásnak, amely egyébként körültekintő elő­készületek alapján történik, a devizamegtakarítás mellett haszna az is, hogy a vagon­gyár említett, korszerű cél­gépeket igénylő fejlesztései a jövőben gyorsabban, hatéko­nyabban valósulhatnak meg, A csatlakozás- így várható eredményei: pedig összhang­ban vannuk -az- ország gazda­ságpolitikai célkitűzéseivel; az export növelésével, á gyor­sabb. hatékonyabb fejlesztés­sel A vagongyár mögötti terü­leten új vízmű létesül. Je­lenleg már 2 mélyfúrású kút üzemel. Az említett terüle­ten újabb kutakat is fúrnak és a víz jó minőségét bizto­sító kezelő berendezések is létesülnek. A vízműtelepet a tanács. a húsipari vállalattal közösen építi fel. Az új víz- mútelep kapacitását napi 3500 köbméterre, tervezik. Csatornázásra a tanács az ötödik ötéves terv időszaká­ban 4-9 millió forintot szán­dékozik költeni. Ebből az összegből kiépül a Fő téri csatorna teljes szakasza az Építő Ipari Szövetkezettől a tűzoltóságig. A Batthyány ut­cát is bekapcsolják a csator­nahálózatba a művelődési otthontól a Kölcsey utcáig! A 85-ös főközlekedési üt új nyomvonalát érintő csatorna építését csak a tervidőszak végén kezdik meg. Az ötödik ötéves terv ide­jén a kapuvári víztisztító-te­lepet napi. 1500 köbméter ka­pacitással kívánják növelni. A beruházás szintén a hús­ipari vállalattal közösen való­sul meg. A következő öt esz­tendőben a termálfürdőnek csak az első része készül el 3,8 millió forintért: úszó- és ülőmedence a szükséges gé­pészeti berendezésekkel együtt, azonkívül elkészül a terület parkosítása. A Kapu­vári Töváll a termálfürdő mellett új kisvendéglőt léte­sít. Tudomásul vette a tanács­ülés, hogy a .kereskedelem fejlesztésére, a célcsoportos beruházásoknál 2 millió fo­rintot irányoztak elő. Az ösz- szegből a Kossuth Lajos ut­ca 2. szám alatt épülő keres­kedelmi egységet fejezik be. Imre Béla Kádár János hazaérkezett Szófiából Kadar Janos, az MSZMP Központi Bizottságának ettő titkára szerdán délelőtt hazaérkezett Szófiából, ahol a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására a magyar pártküldöttség élén részt vett a BKP XI. kongresszusán. A küldöttség vezetését Szófiá­ban Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja vette át. A szófiai repülőtéren búcsúztatására megjelent Todor Zsivkov, a BKP KB első titkára, az államtanács elnö­ke, valamint Konsztantyin Tellalov és Grisa Filtpov, a BKP KB Politikai Bizottságának tagjai. Ott volt Szé" nási Géza szófiai magyar nagykövet is. Kádár Janóit a Ferihegyi repülőtéren Bissku Béla, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, Győri Imre, Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. Púja Frigyes külügyminiszter. Benkei András belügy­miniszter, a Központi Bizottság tagjai, Rödönyi Károly, közlekedés es postaügyi miniszter és dr. Berecz János. - a KB külügyi osztályának vezetője fogadta. Jelen volt Hriszto Markov, á Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (MTI) Tavaszi munkák Jó alapokkal indultak a szövetkezetek Időszerű termeléspolitikai tennivalókról tanácskoztak A termelőszövetkezeteik és élelmiszeripari vállalatok feladatai a középtávú terve­zésben; a tavaszi mezőgaz­dasági munkák és még né­hány lényeges termeléspoliti­kai tennivaló volt a témája a tegnapi tanácskozásnak, amelyre Győrött, a megyei tanács székhazában került sor. / A megyei pártbizottság az V, ötéves terv irányelveként jelölte meg az élelmiszer-gaz­daságban a .17—20 százalékos termelésnövelést.. Milyen részfeladatok megoldására Üj épületben az ATI *1 Tegnap áladták Győ'-W Autóközlekedési Tan. .íze v a* ország legkorszerűbb .(dúsításunk a 3. oldalon Felvétel: Sz. Ü. van szükség az üzemekben, erről tartott tájékoztatót Horváth Imre megyei tanács­elnök-helyettes. A növény- termesztésben a technológiai színvonal javítása az elsőd­leges, Kenyérgabonából jó íajtaválasztással kell ho­zamnövelést elérni, cukorré­pánál pedig a cukortartalom emelése a fontos. A zöldség- termesztésben a hozam mel­lett a terület növelése is szükséges, különösen a pri­mőrellátást kell javítani. A takarmánytermesztésnél a szükséglet megtermelése a cél, minőségben és mennyi­ségben egyaránt. Főleg a le­gelők, gyepek korszerű mű­velésére fordítsanak nagy gondot az üzemek. Annál is inkább, mivel az állatte­nyésztésen belül 16—19 szá­zalékkal lesz több a tehén. A sertés- és szarvasmarha- tenyésztésnél is hangsúlyo­zottan kerül szóba az állat- egészségügy javítása. A nö­vekvő állatállomány elhelye­zéséért, a gondozók munka- körülményeinek javításáéit szükséges a meglevő épüle­tek korszerűsítése, ahol pe­dig indokolt, ott a szakosí­tott teleppé való átalakítása. Ezen túl építeni kell a me­gyében 14—16 ezer szarvas­marha-férőhelyet és 34—36 ezer sertésférőhelyet. A termelés hatékonysága megkívánja a társulásos kap­csolatok kialakítását, erősí­tését az üzemek között. En­nek érdekében javítani Izeit e személyi és tárgyi feltéte­leket, és szorgalmazni szüic- séges a tudományos eredmé­nyek, fejlett agrotechnikai módszerek gyors elterjedését, alkalmazását. (Folytatás a 3. oldalon^

Next

/
Thumbnails
Contents