Kisalföld, 1976. május (21. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1976. MÁJUS 1., SZOMBAT ARA: 1,20 FORINT ‘ XXXII. ÉVFOLYAM, 103. SZÁM A MUNKA ÜNNEPÉN r Irta: Port Árpád, az MSZMP Györ-Sopron megyei Bizottságának titkára II,,j..o elsejen, a munka és a ti ti | II? munkások nemzetközi ün­nepen tisztelettel köszöntjük megyénk munkásságát, parasztságát, értelmi­ségét és minden dolgozóját, akik nap mint nap becsületes munkájukkal tesznek hitet a szocializmus ügye mellett. A május az emberek tudatá­ban mindenkor a tavasz beteljesülé­sét, a természet évenkénti megújuld- , sát, az életörömet jelenti, de többet is annál. Május egy évszázada össze­forrott a proletár nemzetköziséggel, a dolgozó emberrel. Most, amikor a 32. szabad május elsején vörös zászlók alatt dalolva, jókedvűen vonulunk, a szocializmus építésében elért ered­ményeinket ünnepeljük, s bátran, te­kintünk a még szebb, gazdagabb jövő elé, emlékezünk a régi májusokra is. Azokra a május elsejékre, amikor a nyomorúságos élet- és munkakörül-, menyek megváltoztatásáért — a nyolcórás munkanapért, a magasabb bérért, az emberibb életért — tün­tettek a munkások ezrei, és jogos kö­veteléseikre megtorlás volt a felelet. Emlékezünk a magyar nép mártírjai­ra' a munkásság legbátrabbjaira, akik életük kockáztatásával is szembe- szalltak az elnyomókkal, hirdetve a marxista eszmét, a proletár interna­cionalizmust. a szolidaritást. Emlékezünk az 1919-es Vörös Má­jusra is. amelynek fénye messze ra­gyogott és erőt, bíztatást adott a leg­sötétebb terror, az ellenforradalom éveiben is. Május elsején együtt ün­nepelünk a szocialista országok mun­kásaival, azokkal, akikkel szorosan együtt dolgozunk az új társadalom építésén. Különös tisztelettel és meg­becsüléssel gondolunk a szovjet mun­kásokra. a kommunizmus építpire. A vietnami dolgozókra, akik . hitet tet­tek a haladás, az egységes állam mellett. Kuba munkásaira, akik La­tin-Amerika számára mutatják meg a megvalósuló, követendő szocializ­must. Köszöntiük a tőkés országokban élő munkásokat, akik velünk esrütt vonulnak május elsején a társa­dalom haladásáért — akik velünlc egy jövőbe tekintenek, akik azonban ma még az elnyomatás, a Válság ter­heit viselik. Szolidaritásunkat felez­zük ki a Politikai függetlenségükéi" és gazdasági önállóságukért küzdő népekkel. Támogatjuk törekvéseiket, hogy mielőbb megszabadulianak a nemzeti burzsoázia és a külföldi mo­nopóliumok kizsákmányolása alól. Szolidárisak vagyunk a forradalmi felszabadító mozgalmakkal, az em­beriség jobb jövőjéért harcoló kom­munistákkal, azokkal a hősökkel, akik népük boldogulásáért az üldö­zést, a meghurcolást is vállalják. Május elsején együtt ünnepelünk a kitüntetett, kiváló vállalatokkal, szö­vetkezetekkel, szocialista brigádok­kal és munkásokkal. Tevékenységük elismerése a munka megbecsülését jelenti amelyre pártunk politikája épül. Munkájuk és annak elismerése egyik bizonyítéka, hogy szocialista társadalmunk a munka társadalma. Az ünneplés közben is — a hétköz­napokon a mindennapi tevékenység­ben pedig szükségszerűen, dolgozó népünk figyelme most a XI. kong­resszus határozataiban megszabott feladatainkra és az V. ötéves terv célkitűzéseinek végrehajtására irá­nyul. Egységes a vélemény abban, hogy ez tettekben, kezdeményezések­ben nyilvánul meg. hogy céljaink megvalósítása biztosítja hazánkban a szocializmus építésének töretlen foly­tatását, társadalmunk magasabb színvonalra emelését. Egyetértés van abban, hogy az előttünk álló feladatok megoldásá­hoz erőt és ösztönzést adnak azok a nagyszerű eredmények! amélyeket a magyar nép a felszabadulás óta el­ért. A három évtizedes fejlődés ered­ményei tették lehetővé, hogy a XI. kongresszus programnyilatkozatba foglalhatta a fejlett szocialista tár­sadalom építésének perspektíváját. A IV. ötéves terv sikeres teljesítése, a gazdaságpolitikai és életszínvonalpo­litikai célkitűzések végrehajtása me­gyénk munkásosztályának, paraszt­ságának és értelmiségének is érdeme. Ma, a munkásosztály nemzetközi ünnepén ismételten megköszönjük megyénk dolgozóinak eredményes, öntudatos, fegyelmezett tevékenysé­gét. Büszkék vagyunk arra, hogy munkánkkal hozzájárultunk az MSZMP X. kongresszusa határozatai­nak és a IV. ötéves terv célkitűzé­seinek megvalósótásához. Ezt Igazolja egyre tartalmasabbá váló életünk számos tanújele. A korszerűbbé tett gyáraik, az iparosodó termelőszövet­kezetek — az újjászülető városok és falvak munkánk eredményeit hirde­tik. Köszöntjük alkotásaink, eredmé­nyeink kovácsait, a dolgozó embere­ket. Megkülönböztetett tisztelettel kö­szönt jük közöttük is a szocialista bri­gádok tagjait és azokat a dolgozókat, akik mindennaoi életük, követendő céljának tekintik a ..szocialista mó­don dolgozni, tanulni, élni” jelszót. = terjesztői ennek egész társadalmunk­ban. Megyénk munkásai, parasztsága és értelmisége méltán lehet büszke eredményeire, de azt is tudja, hogy a munkában nincs megállás, ma és holnap nemcsak többet, hanem kor­szerűbben, jobb minőséggel kell dol­goznunk. Az újabb és újabb próbaté­telek, erőfeszítések adnak értelmet életünknek — vallja a dolgozó em­berek többsége. Értik, hogy az V. öt­éves terv legfőbb céljait csak akkor tudjuk elérni, ha jobban előtérbe ál­lítjuk a gazdasági növekedés inten­zív tényezőit, gyorsabban emeljük a munka termelékenységét, fokozzuk a beruházások hatékonyságát. csök­kentjük a termelési ráfordításokat, javítjuk az álló- és forgóeszközök kihasználását, fokozzuk a takarékos­ságot, a fegyelmezett, megalapozott munkát. A munkáskollektíváknak olyan légkört kell teremteniük min­denütt, amely , nem tűri a hanyagsá­got, a nemtöi'ődömséget, a közönyt. Nagyobb becsületet kell adnunk az élet minden területén a munkának, különösen a fizikai munkának. Vál­jon példaképpé minden munkahelyen a jól dolgozó, politikailag, szakmai­lag képzett, művelt munkás. A dolgo­zók értékelésénél az értékmérő min­denkor a végzett munka legyen. Me­gyénk dolgozóinak helytállása, az elmúlt évek eredményéi, munkasi­kerei biztosítékot jelentenek szá­munkra. Meggyőződésünk, ha min­denki legjobb tudása szerint dolgozik, akkor megvalósulnak az V. ötéves terv és a fejlett szocialista társada­lom célkitűzései. A munkásosztály nemzetközi ün­nepén megnyilvánüló eszmei és po­litikai egység, a munkasikerekkel megalapozott fejlődés egyértelműen - következik pártunk töretlen politi­kájának sikeres megvalósulásából. Abból, • hogy a magyar munkásosz­tály pártunk vezetésével sikerrel tel­jesíti történelmi hivatását s a pa­rasztsággal, az értelmiséggel, és a tár­sadalom többi dolgozó rétegével szö­vetségben építi a fejlett szocialista tár­sadalmat. E fejlődés alapvető köve­telménye volt eddig is és a jövőben is az marad, hogy pártunk helyesen alkalmazza a marxizmus—leninizmus nemzetközi érvényű tanításait ha­zánk viszonyaira. Ebből fakad, és ez­zel tisztában is vagyunk, hogy cél­jainkat csak a Szovjetimióval és a testvéri szocia’ista országokkal szo­rosan együttműködve, erőinket egye­sítve érhetjük el. \,inimf-I tapasztaljuk, győződünk ti dp ti uid meg arró! hogy csak a Szovjetunióval való testvéri szövet­ség, a szocialista országok közössége, a proletár internacionalizmus lehet záloga gyorsuló építőmunkánk ered­ményeinek. Éljen, erősödjék a proletár inter­nacionalizmus! Éljen a szocializmus és a béke! Biszku Béla Győrött B Biszku Béla, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára átadja a Minisztertanács és a SZOT Vörös Zászlaját a Magyar Vagon- és Gépgyár dolgozóinak. Matusz Károly felvétele Biszku Béla, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi • Bizottság titkára tegnap a reggeli órákban Győrbe' érkezett. A magas- rangú vendéget a megyei pártbizottságon Háry Béla, a pártbizottság első titkára fo­gadta. A találkozón jelen vol­tak a megyei pártbizottság titkárai, valamint Lombos Ferenc, a Győr-Sopron me­gyei Tanács elnöke és Laka­tos László, a Győr városi pártbizottság első titkára. Biszku Béla meghallgatva Háry Béla tájékoztatóját me­gyénk ’ életéről, látogatást tett a Győri Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat központi gyárában: üzemlátogatáson ismerkedett a vállalat munkájával, mun­kásokkal és szocialista bri­gádokkal találkozott útja so­rán. Délután a Politikai Bi­zottság tagja részt vett a Magyai Vagon- és Gépgyár­ban a Minisztertanács és a SZOT Vörös Zászlaja elnye­rése alkalmából rendezett ünnepségen. A nagyszerű ese­mény szónokaként köszöntöt­te az MVG dolgozóit. Az ün­nepségről szóló' tudósításunk lapunk 3. oldalán. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács hozzájá­rult. hogy az Eötvös Lóránd Tu iományegyetemen négy. a szeged! József Attila Tudo­mányegyetemen pedig három — közép- és felsőlokú ta­nulmányaikat kiváló ered­ménnyel elvégző — egyetemi hallgatót kitüntetéses doktor­rá avassanak. Az Elnöki Tanács bírákat mentett fel és választott meg, végül állampolgársági és egyéni kegyelmi ügyekben döntött. (MTI) Itt örök napja az alkotó ifjúság kiállításon Az úttörőmozgalom 30. év­fordulójának tiszteletére pén­teken az úttörőké volt a ki­állítás: ankétot tartottak a 10—14 éves korosztály tech­nikai érdeklődéséről alkotó- készségéről és a gyermekal- kotásrikról; húsz meghívott úttörőcsapat képviselői — 100, kiemelkedően jó munkát vég­ző úttörő — részvételével 15 éves az űrhajózás címmel ve­télkedőt , bonyolítottak le. Délután a maguk készítette működő hajó-, repülő- és ra- kétamodelleket mutattak be az úttörők. Az alkotók klub­jában a csili úttörőklubja szórakoztatta a kiállítás láto­gatóit. A kiállítás vendége volt pénteken Aczél György a Mi­nisztertanács elnökhelyettese és Övári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, a Politikai Bizottság tagja, akik Andor György az ÁIB titkára és Csók István a kiállítás igazgatója kalauzo­lásával megtekintették .az or­szágos bemutatót. Május 1-én gazdag kulturá­lis program várja a Felvonu­lási tárról idelátogató fiatalo­kat. A „Victor Jara” együttes chilei dalokkal, a Bojtorján együttes pol-beat dalokkal szórakoztatja a látogatókat, majd a Kozák téri ifjúsági klub Romson együttese éne­kel, táncol. A május 1-i kul­turális program közös játék­kal zárul. t

Next

/
Thumbnails
Contents