Kisalföld, 1977. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-01 / 1. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1977. JANUAR 1., SZOMBAT ARA: 1 FORINT XXXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Jó munk, békés, boldog új esztendőt! írfa : Horvátit János a* MSZMP Győr-Sopron megyei BízolIságának titkára Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­sága és a megyei tanács nevében az új év alkalmával tisztelettel köszöntjük me­gyénk minden lakóját, a munkásokat, pa­rasztokat, értelmiségieket és alkalmazotta­kat, párttagokat és pártonkivülieket. Megyénk dolgos lakossága úgy tekint­het vissza az 1976-os esztendőre, hogy ki­tartó, szorgalmas munkával időarányosan végrehajtottuk — a mezőgazdaságot ki­véve —, néhány területen pedig túl is tel­jesítettük az V. ötéves terv első évében magunk elé tűzött feladatokat. Elismerés illeti megyénk iparát, amely az előzetes értékelések szerint 8 száza­lékkal növelte termelését. Dinamikus volt a gépipar fejlődése, de teljesíti feladatát az építőipar, az élelmiszeripar és könnyű­ipar is. Mezőgazdaságunk nehéz esztendőn jutott túl. Rendkívüli erőfeszítéseket kel­lett tenni azért, hogy valamennyire pótol­ni lehessen az időjárás okozta károkat. A kenyérgabonából a vártnál jobb eredmény sem pótolta a kukoricánál és a cukorré­pánál jelentkezett terméskiesést. Lassan — nem kielégítően — fejlődött az állatte­nyésztés. Jól hajtotta végre feladatát a vasúti és a közúti közlekedés, a posta, a kereskedelem, valamelyest javult a szol­gáltatás. Mindezért köszönet a vállalatok­nál, az üzemekben, az ipari szövetkezetek­ben dolgozó munkásoknak, a termelőszö­vetkezeti parasztoknak. Köszönet a megye lakosainak ügyeivel foglalkozó tanácsi, egészségügyi, pénzügyi és más intézményekben, szervekben dol­gozóknak felelős, lelkiismeretes munká­jukért. A közművelődés különböző terüle­tein, az egyetemeinken, főiskoláinkon, kö­zép- és általános iskoláinkban, a művelő­dési házakban, színházban és más műve­lődési intézményekben dolgozók hatéko­nyabban segítették a lakosság művelődési igényeinek kielégítését. Oktatták, nevelték gyerekeinket, jó szakembereket képeztek az ipar, a jnezőgazdaság, a közoktatás és más területek számára. Elismerést érdemelnek a közrend és köz- biztonság, a határőrizet területén, a mun­kásőrségben, az igazságügyi szervekben dolgozók, akik szilárd törvényességet, ren­det biztosítottak a megyében. A jó munka megalapozta és biztosította, hogy megyénk dolgozóinak életszínvonala, ha szerény mértékben is, de emelkedett Többségében magasabbak az átlagkerese­tek, a jövedelmek, jobbak a művelődési lehetőségek, a lakásviszonyok. A legtöbb család asztalára, ruhatárába és a kará­csonyfa alá is jobb, szebb, választékosabb élelem, ruházat, ajándék jutott. Elismerés és köszönet a megye kommu­nistáinak, az állami szervekben, a társa­dalmi /és tömegszervezetekben dolgozók­nak, szervezett munkásoknak, aktíváknak, akik az első vonalban a közösségért vé­gezték munkájukat. Szervezték a társadal­mi és munkaakciókat, a politikai, gazda­sági és kulturális feladatok eredménye­sebb végrehajtását. Az 1976-os évben to­vább erősödött a munkások, parasztok, ér­telmiségiek testvéri együttműködése az MSZMP XI. kongresszusa határozatainak végrehajtásában. Amikor jogosan büszkék vagyunk az 1976-os év eredményeire, azonnal felve­tődik a kérdés, elégedettek lehetünk-e ve­lük. Aki alkotni akar, az mindig elégedett, és egyben elégedetlen is. Nem pihenhetünk babérainkon. Az elmúlt esztendő megmu­tatta gyengeségeinket, felszínre hozta ne­hézségeinket is. A megye párt-, állami és társadalmi szervei, tömegszervezetei, gazdasági egy­ségei kialakították, illetve most alakítják az 1977. év tennivalóit, a végrehajtás mód­ját, feltételeit. Rajtunk, valamennyiünkön, munkásokon, parasztokon, vezetőkön, be­osztottakon, felnőtteken, fiatalokon, párt­tagokon, pártonkivülieken a sor, hogy való­ra váltsuk céljainkat. Vannak tehát vilá­gos célkitűzéseink. Már január első nap­jaiban úgy kell dolgoznunk, mint 1976 utolsó napjaiban. Az új évben még határozottabban kell szembeszállnunk a nem kielégítő munka- szervezéssel, a rossz munkaerőgazdálko­dással, a selejtes munkával, a pazau«.>- sal. Senki se tűrje környezetében a fe­gyelmezetlenséget, a felelőtlen magatar­tást, az önkényeskedést, vagy a gyenge, határozatlan vezetést. Ezeket a jelensége­ket nem szabad a „tavalyi módon” foly­tatni, Változtatni kell, okulni hibáinkból, s igyekezzünk azokat elkerülni. Folytat­nunk kell azt, amit jól csináltunk. A me­gye lakossága, minden társadalmi rétege bízik erejében, ezért optimista. Optimisták vagyunk, mert gyarapodtunk technikában, fejlett gyártási eljárásokban, munkata­pasztalatokban. Több tudományos ered­ményt tudunk hasznosítani a termelés­ben, sokan vannak, akik magas szinten el­sajátították mesterségüket, jobban eliga­zodnak a társadalmi életben, politikában, kultúrában. Előbbre jutottunk a magasabb szintű, közös gondolkodásban. A szocialista öntudat növelésével, mint nagy erővel, számolnunk kell az új esztendő feladatai­nak teljesítésében. Erőnket megsokszoroz­hatjuk, ha továbbfejlesztjük a közéleti, üzemi és munkahelyi demokráciát, a szo­cialista közösségi szellemet. Ezért joggal bizakodhatunk az 1977. év céljainak telje­sítésében is. Biztosítknunk kell, hogy a megyében elő­állított termékek mennyiségben, minőség­ben megfeleljenek a népgazdasági elvárá­soknak. kielégítsék a hazai és a nemzet­közi piaci igényeket. Pontos, fegyelmezett munkával, a nemzeti jövedelem termelésé­ből a ránk eső részt teljesítsük, és ha le­hetséges, túlteljesítsük. Eredményeinkkel segítsük megalapozni az ország, a megye lakossága életszínvo­nalának további, a múlt évinél valame­lyest nagyobb emelését. 1977-ben is le­gyünk ott mindenütt, ahol a békéért, a nemzetközi enyhülését a társadalmi hala­dásért felemelhetjük szavunkat, ahol mél­tóan emlékezhetünk meg társadalmi, moz­galmi ünnepeinkről, haladó hagyománya­inkról. Ezzel is tegyünk hitet szocialista hazánk, a szocialista országok közössége mellett. Mindebben igen nagy támasza­ink: a Szovjetunió, a szocialista országok közössége, a munkásosztály haladó párt­jai, mozgalmai az egész világon. Az új esztendő sok feladatot, de meg­győződésünk szerint szép sikereket, örömet hoz a megye lakossága számára. Ahogyan mondani szokták — lesz munkánk bő­séggel. Ehhez kívánunk az MSZMP me­gyei Bizottsága, a megyei tanács nevében mindannyiüknak jó egészséget, Örömteli családi életet, békét, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Felavatták a főváros úi metróvonalát Pénteken délelőtt ünnepi külsőségek között átadták rendeltetésének a főváros, észak—déli vonalának I. sza-' kaszát a Nagyvárad téren Az avatáson Szépvölgyi Zol­tán, a fővárosi tanács elnöke köszöntötte a vendégeket; megjelent Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöKe, Borbély Sándor, a Központi Bizottság titkára, ár. Trautmann Rezső, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak helyettes elnöke, Cseter- ki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. Katona Imre, a buda­pesti pártbizottság első titká­ra, Bondor József, Keserv. Jánosné. Polinszky Károly és Pullai Árpád, a kormány tag­jai. Az ünnepségen ott volt állami és társadalmi életünk sok ismert személyisége, részt vettek a Metró építésé­ben közreműködő tervező- és kivitelező vállalatok vezetői és dolgozói. Az avatáson meg­jelent J. A. Koselov, a szov­jet közlekedési és építési mi­nisztérium metrófőosztályá­nak vezetője. ■ A Nagyvárad 'teret a Deák térrel összekötő 3,7 kilomé­ter hosszú útvonalat az épí­tők határidőre, míg az ehhez kapcsolódó aluljárók és fel­színi csomópontok jelentős részét határidő előtt készítet­ték el. Lázár György miniszterel­nök vágta el az avatószala­got, majd az ünnepség rész­vevői metróra szálltak, s vé­gig utaztak az átadott új sza­kaszon. A vendégek vala­mennyi állomást megtekintet­ték. (BoHúg. új esztendőt kívánunk minden ke do es ölön so tiknak! Tervszerűbb anyagellátás Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 1976. de­cember 31-i hatállyal megszüntette a Tégla- és Cserép- ipari Egyesülést, s rendelkezésére 1977. január 1-i hatály- lyal a kilenc tégla- és cserépipari vállalattal megalakul a Tégla- és Cserépipari Tröszt. A változás alapján a tröszt hangolja össze és ellenőrzi a felügyelete alá tar­tozó vállalatok munkáját, központilag kezeli és osztja el a fejlesztési alapokat, gondoskodik az. iparag egysé­ges fejlesztéséről és a hatékonyság növeléséről, hogy a szigorúbb gazdálkodási szervezetnek megfelelően a ko­rábbinál magasabb színvonalon és tervszerűbben lássa el a lakosságot és az építőipart falazó, tetőfedő, és bur­koló anyagokkal. / A kőipari vállalatok szervezetének korszerűsítése, gaz­daságosabb működése és fejlesztése érdekében az épí­tésügyi és városfejlesztési miniszter december 31-i ha­tállyal megszüntette a Kőbányászati Egyesülést, s össze­vonással az egyesülés öt tagvállalatából 1977. január 1-i hatállyal két nagyobb vállalat alakul. II Spanyol KP indul a választásokon Santiago Carrillo, a Spa­nyol Kommunista Párt csü­törtök délután r szabadon bo­csátott főtitkára a luxembur­gi rádiónak adott nyilatkoza­tában politikai meglepetésnek nevezte gyors kiszabadulását ..Szabadonbocsátásom nem je­lenti a kommunista párt le­galizálását. de fontos lépés afelé” — mondotta, majd ki­jelentette. hogy szabadulása a testvérpártok. a demokratikus erők és a spanyol nép fellé­pésének eredménye. Carrillo közölte, hogy párt­ja mindenképpen indul az ál­talános választásokon, s re­méli. hogy addigra engedé­lyezik valamennyi demokra­tikus párt részvételét. A Spanyol Kommunista Párt bejelentette, hoev a vá­lasztásokon indítandó jelöltek között lesz Santiago Carrillo és Dolores Ibárruri is. A kommunista vezetők letartóz­tatása elodázta az ellenzéki pártok és a kormány megbe­széléseinek kezdetét. Ezek során a kétkamarás nemzet- gyűlésről és a demokratikus alkotmányról döntő népsza­vazás kérdéseiről lész szó. Az ellenzéki pártok csütörtökVs- te bejelentették, hogy Carrillo kiszabadulása után a megbe­széléseket a jövő héten meg­kezdhetik, bár nyilván nehéz­ségeket okoz Carrillónak a választásokra való jelölése, mivel azt Suarez kormányfő ellenzi. Giancarlo Pajetta, az Olasz Kommunista Párt vezetősé­gének tagja csütörtökön Ró­mában fogadta a Spanyol Kommunista Párt küldöttsé­gét, amelyet Carrillo főtitkár fia vezetett. A két delegáció megbeszélésén az OKP meg­erősítette a spanyol kommu­nisták iránti szolidaritását. A Spanyol Nemzeti Szövet­ség (UNE) csütörtökön beje­lentette, hogy a közelgő vá­lasztásokra való tekintettel, csatlakozik a különféle politi­kai erőket tömörítő Spanyol Népi Szövetséghez (UDPE). Az erről kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy az UNE a csatlakozás után továbbra is fenntartja „a spanyol tra­díciókon és a katolikus dokt­rínákon alapuló nézeteit”. fl Brezsnyev­nyiiatkozat visszhangja Joseph Kingsbury-Smith nevét jól ismerik az újságol­vasók óceánon innen es túl, hiszen . az egyik legnagyobo amerikai hírügynökség veze­tője és egyben politikai hír- magyarázója. aki kerek 50 esztendős pályafutása alatt többször kapott interjút szov jet vezetőktől. Számos ame­rikai lap teljes terjedelmé­ben közölte a mostani Brezsnyev-interjút, amelyben Leonyid Brezsnyev kifejezte a Szovjetunió eltökélt szán­dékát a szovjet—USA-kap- csolatok további javítására. Szinte hivatalos válasznak is felfogható, hogy az Egyesült Államok új moszkvai nagy­követe. aki most foglalja el állomáshelyét, kijelentette: mind a még hivatalban lévő Ford, mind az új elnök Carter, örömmel vette a szovjet— amerikai kapcsolatok továb­bi javításáról szóló kijelen­tést. Az interjúban Leonyid Brezsnyev elítélte azokat a hidegháborús jellegű nyugati kampányokat. amelyeknek szervezői azt állítják, hogy fokozódik „a szovjet katonai fenyegetés”, s ennek alapján sürgetik a fegyverkezési elő­irányzatok növelését 172032 VUÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜUETEKI

Next

/
Thumbnails
Contents